★Van Satan One★

ŽIVOTNÍ PRINCIP → POHÁDKOVÝ PEKLOKNIHOSTROJ

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES

 

Vše je zcela jinak, v mnohém úplně naopak; svět lidí to prokazatelně zrcadlí. Myšlenky a vnitřní pohnutky (postoje, názory, pocity, přesvědčení) tvoří rezonující a vzájemně interagující Knihovny Života (energo-informační pole), takže cokoliv funguje; dokonce i synchronicita v reverzně kódovaném systému může vyvolat dojem nějakého kouzla nebo zázraku; mnozí věří v Egregor a myslí si, že to je nějaká „Vysoká Duchovní Mocnost“.

 

„Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).“

 

Vzhůru nohama může být už samotný základ. To, čemu se obvykle říká Bůh, má v bytostném smyslu charakter Stvořitelky – fantastického Dæmonia, zrcadlícího se v zrcadle Lásky; mentálním aspektem absolutní Lásky (jak plyne ze vztahu existence:NEexistence) je fantastická Temnota, což lze chápat i jako fenomén Satan.

Satan „je“ vůlí ke Zlu pouze v případě lživého tvrzení, že Bůh je Stvořitel; nicméně mužský princip se pojí s vnějším, aktivním a projeveným, zatímco ženský princip se pojí s vnitřním, klidovým a neprojeveným, takže mužskému principu předchází. Vůlí ke Zlu JE tím pádem Stvořitel (Egregor, nikoliv Bůh).

Ačkoliv Satan souvisí s tématem Zla, nejedná a ani se nemůže jednat o vůli ke Zlu. Jedná se o vlastnost nestvořené Stvořitelky (Kosmické Pramatky), která je jinak řečeno Nebeskou Inteligencí či Já Absolutnem, Prasvětlem, Vševědomím. Absolutno je absolutní hodnotou neboli absolutním pozitivem (od základu pozitivum, ne pozitiv): vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je rovněž kladné na úrovni fantazie. Proto vůle ke Zlu je zde nemožná. Přesto Všemoudrost téma Zla obsahuje a je to dokonce klíčové (lze hovořit o fantasy Zlu či archetypu Zla).

Nebeská Inteligence neboli Zřídlo Nebes představuje neviditelnou úroveň PRA (Stvořitelka), nikoliv viditelnou JEST (Stvořitel) – transcenduje dualitu – není rozdíl mezi Prasvětlem a Pratemnotou; pouze slepý vnější zrak tomu nerozumí, vnitřní zrak neboli duchovní podstata (srdce) intuitivně chápe: například Láska není vidět a Světlu předchází Zvuk.

Původní Jedno, Prastvořitelka – Božská Jednota, funguje jako aktivní Tři, Světlo-Temná Trialita, což vystihuje krásný výraz NEUTRIALITA (průnik slov neutralita a trialita).

Tato Neutrialita (fázující trialita, při které oba póly cyklicky prochází nulovým bodem) se v rámci kvintesence – éterické substance, pátého elementu – duchovně manifestuje jako Praduše a fyzikálně jako Matice Života.

Nehmotnou reflexí kvintesence je sextesence – šestý element („říše kvant“), jež se fyzikálně projevuje jako temná hmota či „antihmota“ (to souvisí s virtuálními částicemi, imaginárními jednotkami). Páté a šesté se reflektují v sedmém, což lze chápat v kontextu „životního štěstí, naplnění“.

Sextesence nemá neutrální, nulové pole, takže funguje na bázi duality. Nicméně má původně nehmotný status, tudíž nejde o vibrační, nýbrž obrazový (dvojprvkový) element – binární či qubitové „nuly a jedničky“.

Zatímco na úrovni kvintesence účinkují světelné formy vědomí, toto je na hlubší úrovni transcendováno. Jde o dualitu uvnitř triality: ohnivost. Otázkou nyní není problém duality, ale to, zda to řídí nebo neřídí trialitní úroveň.

 

„Nejzazší hlubinou“ duality uvnitř triality je pro mnohé něco zcela nepochopitelného: ZLOTRIALITA. Jde o Hru na Zlo (kde zlo znamená v češtině i z10, z jedniček a nul).

V trialitě není možné škodit (je pulzující, dýchající, rozkvétající Láskou) a zároveň Zlo představuje nejzazší formu duality (je potenciálem všemožnosti s nehmotným statusem).

Neexistuje nic zábavnějšího a extatičtějšího nežli Zlotrialita, která transcenduje vše a kromě jiného, v případě že trialita funguje pod dualitou, působí jako ničitel dualitního Zla (což je škůdce a lež z podstaty). I když se jim tak říká, dualitní Zlo nejsou démoni, ale choroba. Praví démoni jsou trialitním Ne-Zlem.