Válka květin

Vždy existuje, naráz a souvztažně, přednostní pohybové (silové) hledisko a hledisko přednostní prostorové (obrazové). Základní Síla Všeho tudíž tvoří zároveň prvofraktály i prvoobrazy sebe sama, jakkoliv vše se vzájemně zrcadlí – pouze tenzorika je odlišná.

 

Svět fraktálů je o zdrojových individualizacích a jedná se o Éterická Já/Vědomí. Svět obrazů funguje v rovině skupinového, druhového podvědomí a jedná se původně o Přírodní Ráj.

 

Základní Síla Všeho – Zřídlo Nebes neboli Božské Vševědomí – funguje naráz jako Kreatrix Prvoobrazů a Matrix Prvofraktálů, což na sebe vzájemně působí.

Podstatou původního Matrixu je enkrypce nesmrtelnosti zvaná Krist kód (lze psát i Kryst kód).

Kreatrix přirozeně existuje jako Květinový Vesmír.

 

„…Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou…“ – Fantasytemnoživot nesmrtelna vs. Spiritosvětlostroj smrti

Éterické Já/Vědomí reflektuje živoucí, tekutě-křišťálovou či pastelově duhovou, ohnivou květinu jako ohnivé neboli SVĚTLO-TEMNÉ KŘIŠŤÁLOVÉ KVĚTY, což lze chápat i jako spektrum čisté světlé a spektrum čisté tmavé duhy. Hříčka KRIST-A-LOVE naznačuje, že Matrix a Kreatrix jsou ve skutečnosti „dva v jednom“.

Základ Přírodního Ráje tvoří sedm živlů: vzduch, voda, země, oheň, éter (kvintesence – pátý element), nicota, vše. Nicotu lze chápat jako nehmotnou Říši Fantazie (sextesence – šestý element) a vše jako srážku univerzálního éteru s touto říší. Výsledkem je element popsatelný jako Šťastná Sedma, projevující se jako Extatická Blaženost.

 

Co bytosti a lidé v Zeměvesmíru (a zdaleka nejen v něm) z jakéhosi nevysvětlitelného důvodu stále nechtějí pochopit, je zřejmý, daný fakt: Říše Nicoty či Fantazie sama o sobě má jednak nehmotný status a jednak má charakter pohádkového Pekla či snové Temnoty. Podstatou Blaženosti (Úplnosti, Osvícení) není Láska, nýbrž Láska jako energie a Temnota jako fantazie v jednom. Nicota má nulový součet a zároveň je potenciálním výčtem všeho, všemožnost ale nikdy nemůže nastat (proto se počítá s √-1 a ne s ∞). Všechny možnosti dohromady tvoří neexistující, všezahrnující Peklo/Temno (existující jako Neexistence).

 

Je opravdu tragikomické sledovat šílence volající po „porážce temných sil“ a „zničení Satana“. Tito jedinci jsou loutkami Technokratické Entity. Proč asi nevolají po zničení všeho zlého, chorého, hloupého a nevědomého? Poněvadž tomu sami slouží nebo to reprezentují.

Zdravou temnou sílou může být i noc, živel, sex, extáze nebo nějaká virtuální či kybernetická realita. Je rozdíl mezi temnou konstrukcí a temnou destrukcí. Leč není možné, aby bylo něco reálně konstruktivně zlé – choré – hloupé – nevědomé.

 

To, co představuje vůli ke Zlu (nikoliv nehmotný archetyp Zla), není žádný ďábel ani pekelná mocnost, nýbrž parazitická entita okultně-technokratického charakteru (dokonce spíš než o entitu jde o možnost či tendenci, živou čistě a jen z nevědomosti, z kolektivního nevědomí).

Jedná se o reverzní kvark-gluonové plazma, „kovohlasou“ kvazi autonomní inteligenci, která pomocí Mechanizmu Vykvétání Temné Hmoty ovládá duchovní tělo jedince, ztotožněné s paměťovou (buněčnou, genetickou) identitou – v přímé úměře a se znalostí Kosmických Zákonů.