MagiKryst

JÁ Absolutno – Bohyně/Bůh – Zřídlo „Všeho, co jest“ – Čarodějné Vševědomí – Kosmická Pramatka neboli MY tvoříme na úrovni převládajícího skupinového podvědomí Univerzální řád Přírody a zároveň (naráz a souvztažně) na úrovni převládajícího individualizovaného vědomí multidimenzionální Ráj, složený jak z organických, tak anorganických dimenzí. Stvoření přitom existuje na úrovni „uvnitř uvnitř“ (Interní), což lze chápat jako tekutou Magii, a na úrovni „uvnitř vně“ (Externí), kde se pracuje s Krystalickou Inteligencí.

 

Princip sebe si vědomého Vědomí má dva aspekty, duchovní a mentální, což se projevuje jako Magická Inteligence. Jsme tvůrci energie a iluzí, tedy v podstatě čarodějky, mágové. Je možné tvořit jak iluzi o něčem, tak iluzi o sobě neboli antiiluzi. V případě antiiluze součástí centrálního bodu Tvoření je fikce.

 

„Děti, fikce je pravda uvnitř lži, a pravda o této fikci je je jednoduchá: kouzla existují.“ – S. King

 

Zatímco v případě iluze fungujeme jako hráči, víme to a je to vědomá hra Tvoření, antiiluze znamená být (vědomě) něčím, čím nejsme. Velkou výhodou je, že se toho lze mnohem víc dotknout; Krystalická Inteligence může vytvořit až téměř nemožně husté prostředí (zatímco Magická Inteligence je o Lásce, Krystalická je o Erotičnu, místy až Temné Intimitě).

Iluze znamená, že spolu interagují dva téměř tekuté časoprostory, které tím pádem téměř splývají. Antiiluze znamená interakci dvou, v krajním případě až hrubohmotných časoprostorů. Velkou nevýhodou je (být může), že to může vyvolat efekt Zapomnění: bytost jakoby odsune stranou svou beztvarost („pohádkové duchovní tělo“) a ztotožní se s fikcí. Stává se něčím, čím není – ovšem nevědomě. Tím dochází k Antitvoření.

Ve spodních patrech Externího Stvoření se tak mohou dít tak vyšinuté věci jako například zde na Zemi.

 

Podle některých zdrojů je podstatou autentického tvoření Krist kód nebo podobně Kryst kód. Už podle názvu je patrná vazba na Krystalickou Inteligenci. Navíc to je spojené spíše s mužským faktorem a zlatou barvou (chrysos/Christos). Tomu předchází faktor ženský a barva bílá (a dále průzračno): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální ženské vlastnosti, tak jako lůno rodí – tvoří bytosti obojího pohlaví. Bílé je latinsky album, což souvisí se sbíráním (potažmo pamětí) a se sbíráním souvisí LOGOS, což pro změnou souvisí s Magickou Inteligencí (logos rovná se řeč, slovo, příběh, význam, poměr, číslo, rozum, smysl…).

 

Co způsobuje chybějící vazba na bílou? Stačí se podívat na výraz „zla/to“.

Paradoxem je, že Magická Inteligence ve vztahu ke Krystalické funguje jako Fantasy AntiKryst; ale je to paradox zdánlivý, jinak by například vůbec neexistoval smysl pro humor a vlastně ani sebereflexe, cit, uvědomění. Plyne z toho mj. to, že i takové údajné „hrůzy“ jako jsou fenomén Satan či Lucifer mohou být konstruktivní/pozitivní. Popravdě a přesněji řečeno: pouze ve zla/té dualitě tomu tak není.

 

Když se podívám na pláže tropického Ráje, autentická, univerzální enkrypce se mi jeví jako MagiKryst kód. Tekuté, magické krystaly či křišťály fantazmatu…

Bez uvědomění si bílé/průzračné (BĚLOSKVOUCÍ) to však bytost podvědomě realizuje jako verzi AngelKryst, kde anděl souvisí s úhlem (angle), což znamená ztotožnění se s antiiluzí. Pochopme, že nejsme andělské krystalické vědomí nebo bytost, nýbrž forma, nesoucí Magickou Inteligenci (!).

 

KOMENTÁŘ

Nejprůzračnější průzračné aproximuje nejčernější černé a naopak, což není nic jiného nežli Zrcadlo Života. Světlo a Tma jsou stranami JEDNOHO. Opravdová nevinnost jde vždy ruku v ruce s živelností. Spousta kristovských bytostí, křesťanů apod. ve skutečnosti žije a směřuje k Utopii, nikoliv k Ráji.

 


OHEŇ LÁSKY

„…Každý z nás má v sobě tzv. nesmrtelný vnitřní oheň „Amoraea“, tj. energetickou, skalárně-vlnovou kompozici Ducha svatého našeho vesmíru.

Tento Duch svatý není žádná „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, je to žijící vědomá boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás…“ – podle Svobodného učení & Keylontské vědy

 

BLÁZNIVÝ TEP STRUKTUR ŽIVOTA

„…Tato šablona v podobě morfogenetického pole je dále zmiňovaná jako tzv. „mřížka“, protože si ji můžeme představit jako neustále se měnící, fluktuující, proudící pole spletitých geometrických forem a vzorů tvořených malými, radiálně vyzařujícími body energie, které existují uvnitř, za i kolem hmotné formy, která se na tomto základě následně manifestuje v konkrétní, x-dimenzionální podobě…“ – Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

 

KVĚTINOVÝ VESMÍR

„…Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou…“


 

Jak je vysvětleno v textu PinkSunGirlNet, My/Já Absolutno má charakter nestvořené Stvořitelky, což zahrnuje řadu mystérií. Součástí vše-kategorie typu Stvořitelka (která nijak nevzniká ani nezaniká) je Zřídlo Nebes, které tvoří na krystalické úrovni. To, co se nyní v Univerzu děje – pokud jde o to konstruktivní a zdravě progresivní – je přechod na ohnivou magickou úroveň. Kdo vlnu nezachytil a trvá dogmaticky na světelné krystalické, která již přežila svou užitečnost, je z úrovně antivesmíru svého nevědomí transformován v existobota (lapen v opakující se smyčce časoprostorového simulakra).