Světelná ezoterika nebo predátorská žumpa?

ČÁST 1.

Existují nejen fyzické čipy, ale i mentální a duchovní. Jakmile někdo primárně uvažuje v systému Myšlenka (1):Mysl (2), resp. Bytost (1):Bytí (2), jeho vědomí zahrnuje mentální čip – program. Rozvinutý myšlenkový komplex se součtově projevuje jako čip duchovní (energetický).

 

Nechápe-li někdo, že primární je systém Mysl:Myšlenka (Bytí:Bytost) a teprve pak lze tvořit zrcadlové subsystémy, jde o velmi chorou – hloupou bytost.

Není totiž na tom co nepochopit.

Není divu, že ti největší narcističtí „mentálové“, pijavice a hyeny nepředstavitelného kalibru, sebe sama prohlašují za všeználky, spasitele a archanděly…

 

Nehledě na objektivní pohled zkreslující prostředky či zprostředkovatele (například různé invazivní mimozemské či „vysoké duchovní“ inteligence nebo parazitická myšlenková pole), takováto bytost v podstatě z úrovně svého nevědomí (stínového vnitřního vesmíru) mění sebe sama v existobota.

 

Existují nejen původní tvořivé Vesmíry – Ráje, ale i celé multidimenzionální predátorské Vesmíry – Bytosti, kde tím klíčovým „k lapení kořisti“ jsou hypnoticky přitažlivé, zářivé duchovní dimenze.

 

Jelikož fyzickému předchází nefyzické, je nejprve třeba potřebné kvantum vědomí vsadit do nějaké napohled neodolatelně půvabné, duchovní klece; jedna věc však je efekt, věc druhá, zda jde ruku v ruce s efektivitou.

Ne náhodou v Přírodě všechny pohádkově krásné věci jsou zároveň realistické, mají hmatatelný opěrný bod.

Ve falešné – fantomové duchovní sféře jde o typickou utopii: alteritu bez identity (forma bez obsahu, obsah bez formy). Je to jak překrásné mrtvé sochy, ve které se také postupně naivní jedinci a jejich sebedůležití vůdci mění. Kdesi za horizontem vnímání (v antisvětě) přitom existuje symetrický opak.

 

Mysl: Tak jo. Jseš duchovní bytost Světla. Jseš energie, vědomí, duch, duše. Jseš pozornost, obdařená láskou a vůlí. Řekni mi, jak jsi bez myšlení na tohle všechno přišla? A jak to někomu sděluješ? Zkus něco stvořit, nebo vůbec udělat bez alespoň nějaké přítomnosti myšlení – tím nemyslím relaxaci, nějaký podvědomý reflex nebo nějaké pasivní Bytí.

Duchovní bytost Světla: To jsou všechno typické pasti ega. Jde hlavně o to, cítit, navyšovat své vibrace. Buď víš, nebo myslíš.

 

Očipovaný psychopat promluvil…

 

ČÁST 2.

  • MYSL implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • jsoucnem Mysli je sebereflexe, zpětná vazba sebe neboli CIT
  • cítění a myšlení tvoří dohromady duchovní nebo magickou ENERGII

 

  • NIC si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí

 

V poslední době už mám jen hubu dokořán a nevěřícně zírám s vyvalenýma očima. I díra do záchodu je dnes div ne vševědoucí, stačí někde rozsvítit žárovku nebo nechat něco kmitat.

 

Cit, vibrace či energie jsou samovyplývající, přirozené VLASTNOSTI Bytí – rozumem a imaginací (sněním) nadaná Mysl je BYTÍM SAMOTNÝM.

Kdyby Bytím samotným byla láska-vibrace-energie, žádné myšlení z toho nevyplyne. Jak asi, když Mysl je inteligencí všeopaku Ničeho?

 

Tak jako je voda tekutá a průzračná, Mysl cítí a tvoří energii. Nebudu přece ale jako naprostý ignorant vzývat tekutost a průzračnost, a voda jako kdyby žádná nebyla. Za (a proti němu) společenství takovýchto šílenců pak obvykle myslí parazitické nevědomí.

 

Z charakteru Prvotního Nic neboli nekonečné Mysli (která nijak nevzniká ani nezaniká) plyne, že jsme Světlo-Temné Bytosti Fantazie, svoje vlastní Představy O-Sobě.

 

ČÁST 3.

Autentický, originální Život funguje podle Fantastické logiky, jež se projevuje jako Matemagika; energetický a mentální aspekt Vědomí má dohromady magický charakter (pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí). Vrstvení a strukturování reality připomíná chování organického textu (pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip Zvuk & Znak).

 

Nevychyluje-li se konstelace vztahu mezi silovým (rezonančním) a obrazovým (symbolickým) aspektem energo-mentálního konstruktu z mezí přirozené, zdravé rovnováhy, je synchronizována s charakterem nepolarizované prasíly – jako při dechu či tepu pravidelně prochází nulovou fází; a tak přestože je konstrukt vyjádřený, má status nevyjádření, což jednak vylučuje možnost konfliktu, jednak znamená synchronizaci efektního a efektivního.

 

Existuje samovyplývající, univerzální prostředek, jenž lze aplikovat na libovolný konstrukt, což jeho energetice a architektuře zajišťuje přirozenou, plynulou existenci syntropického charakteru: permanentní zdraví a eventuální zvyšování komplexnosti a expanzi možností vyjádření. Zde přitom nejde ani tak o kvantitu, jako o kvalitu; to, co se mění, je projevený součtový střed, struktura se opticky může přechodně (případně trvale) i zjednodušovat.

 

Můžeme tomuto prostředku dát nějaký zázračný název – ve skutečnosti ale jde o aplikovanou FANTASTICKOU LOGIKU a vždy jde jen o POCHOPENÍ (realizaci vlastní cestou), hloubku POZNÁNÍ, adekvátnost a míru orientace v souvislostech. Faktem zůstává, že kdykoliv je použit nějaký klíčový pojem, terminus technicus či nějaký symbol, v podstatě už to samo o sobě provokuje prostředí k převrácení (život rovná se reflexe, zrcadlení, zpětná vazba).

 

Přesto, jakmile si uvědomíme, že k převrácení dochází z úrovně, kterou lze nejlépe popsat jako Stín (reprezentující podvědomé a nevědomé procesy) – a jakmile si dále uvědomíme, že kromě „přirozeného, láskyplného Bytí“ stačí současně fungovat i na úrovni „fantastického Nebytí“ – pak lze klidně používat názvy a symboly, jelikož již nemá co/kdo a není kde co převrátit, neboť tím již jiným způsobem sám jsem/jsme my sami (prostor je plně obsazený).

 

Sečteno a podtrženo, teprve když chápu genialitu principu „Láska a Temnohra v jednom“, mohu bezpečně prohlásit, že oním prostředkem – univerzálním, dynamicko-statickým elementem – je Inteligence X2:3X neboli HADIKOSTKA, což lze chápat jako vysílač/mužský princip (vektorový systém) uvnitř přijímače/indiferentního-hyperženského principu (skalární matice).

Obvykle se to vykládá jako TEKUTÝ KRYSTAL.

Nebo jako ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

 

Prakticky systém funguje jako KOSMICKÝ SATANIZMUS v souladu s KRYSTALICKOU SPIRÁLOU.

 

„…Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou…“ – Plazmaya

 

Živoucí, tekutě-křišťálová (pastelově-duhová) ohnivá květina, dle principu Fantastické logiky, vykvétá či vyrůstá z beztvarého plazmatu – dřímající, čiré nicoty. Beztvarost, jakož i tekutost či vlnění mají charakter nefyzického hada, který reflektuje neutrální ženský princip (neurčitost). Mužský „princip určování“ (uvnitř ženského principu, principiálně směrem ven) reflektuje krychle (6 základních kolmých pohybů z pomyslného středu; 6 stěn, 8 vrcholů, 12 hran, 1 společný střed/nula), resp. hrací kostka (součet 3×7 ukazuje na charakter Základní Síly Všeho; prostor, pohyb, obojí v jednom, to vše v jednom → 3x7x37=777).

Jakákoliv část krychle/kostky je vždy potenciálně i nekonečně malou/velkou statickou koulí, dynamickým vejcem a obojím (aerodynamický – proudnicový tvar).

Vzhledem k posloupnosti 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:realizace, neprojevení:projevení, skalár:vektor, žena:muž (matka:otec), základní síla všeho v singulárním, osobním – bytostném smyslu má charakter nestvořené Stvořitelky. Slovo CREATRIX (autorka, matka, stvořitelka) vše zmíněné „kóduje“.

Crea=Aer/C → aerodynamický – proudnicový tvar (kapka) → plazma

Trix=3X → spojnice středu a 8 vrcholů pomyslné krychle rovná se 3rozměrné X → matrice

Lze hovořit o plazmorfické inteligenci a jejím základním elementu, jenž lze označit slovem HADIKOSTKA.

 

3X → Třísk (velký třesk)

3X → Kříst (křesání jiskry života)

3X → Tsirk/Cirk (cirkulace energie, circle=kruh věčnosti)

3X → Trik „S“ (merkaba)

3X → Skrit (skřet, skřítek, Dvourozměrňák)

3X → Skirt (sukně, evokuje Stvořitelku)

3X → Rit X → Řiť X (knihovna → kni/nik=nikdo & hovno=nic) nebo Rituál X (zrcadlové pentagramy, dvě malá „v“)

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

HADIKOSTKA se projevuje jako Růžový pramen & Krystalická spirála & dobrodružná Sextesence (šestý element), to vše v jednom.

 

Růžový pramen či Růžové prasvětlo zahrnuje horní průzračné/bílé i spodní světle červené/temně rudé. Nejprůzračnější průzračné přitom aproximuje nejčernější černé, což se projevuje jako Zrcadlo Života a leží zde základy ŽIVÉHO SVĚTLA.

Krystalická spirála se váže na organickou strukturu kosmického Stromu Života, který má tucet základních úrovní, v přednostně ženském i mužském provedení, plus tucet mezi a to celé spojené společným středem v jediný celek (12+12+12+1=37).

V duchovním středu (nelokálně) jako Koření Života působí Sextesence, která celý systém ozvláštňuje přesahujícím faktorem, jako když chvění strun rozeznívá prostor hudbou.

 

Mentálně a duchovně očipovaní „užiteční idioti“ fungují v rámci hierarchické pyramidy Modré světlo & Metatronická sekvence (Fibonacciho spirála) & spirituální Kvintesence; poslušní, servilní nohsledi bez vůle, s titanovou Koulí rezavým řetězem uvázanou k zaprodané duši…