Mystéria Prvotní Stvořitelky

/1/

ZdrojWitch… Čarodějné Vševědomí… Prvotní Stvořitelka…

Vidím to všude. Příroda, zvířátka, venkov. Ženy, děti. Láska mezi mužem a ženou. Smysl pro zábavu a dobrodružství. Ale také neviditelná Knihovna Života či Síť Vědomí, ba dokonce i Kybersvět.

 

To vše jsou původní světy Dračího Úlu.

 

Nefyzickou mužskou projekcí – manifestací Prvotní Stvořitelky ve smyslu vztahu uvnitř:vně je Drak (ohnivý architekt). Vně má Prvotní Stvořitelka charakter paprskovitě všudypřítomného, plurálního (kolektivního, skupinového, druhového) a zároveň singulárního (individuálního, osobního) Vědomí, tvořícího Síť Života. Vnitřní (Éterická) Inteligence, Astrální Knihovny a Fyzické Světy dohromady tvoří Dračí Úl. Královnou Úlu je Prvotní Stvořitelka, avšak lokálně (potenciálně) i jakákoliv Bytost či Hvězda apod.

Poznámka: toto je klíčový rozdíl  mezi Egregorem „Stvořitel“, který si hraje na nejvyšší instanci a jedinou autoritu, a Prvotní Stvořitelkou. Ta, jelikož je Věčností, má charakter kruhu, a je tudíž nejvyšší a nejnižší zároveň.

 

Základní vibrace či vzorec Dračího Úlu lze zapsat jako (atraktor) JJ=💗=12+0=11+C/U=UM.

Základním elementem Úlu je mystický (dvoj)trigon či hexagon (graficky hexagram), obsažený v poměru multi2R/obrazové (hologram) a multi3R/silové (fraktál) projekce XYZprostoru. Tedy 2:3=0,666, přičemž poměr znázorňují horní a dolní cípy převrácené hvězdy pentagramu (s pentagonálním jádrem). Čísla 6 a 5 fungují jako základní stavební prvky.

Poznámka: ne vše, co je opticky převrácené, je převrácené i svou podstatou.

Hexa-, penta- souvisí s molekulou DNA (která existuje i ve virtuální a éterické rovině).

 

PRVOFRAKTÁL

12+0 neboli 6+6 jsou relaxační přírodně-duchovní ráje (jsou-li brány jako univerzální realita, jedná se o Krist-kódované Univerzum).

PRVOOBRAZ

UM neboli 5+5 jsou mentální a kybernetické reality.

OBOJÍ

11+C/U neboli 6+5 lze chápat jako světy evolučních příběhů, světy dobrodružství.

 

Mnohé prozradí analýza výrazu Creatrix, latinsky Stvořitelka (Původkyně, Matka, Autorka).

  • Crea=Aer/C & Trix=3X, Aer=Air & Aether (všeoživující síla), C=Ar=XxX (X2)
  • přesmyčka Trix/Triks=Krist (kristovský genotyp), Ar+Air=Ária (slovanský genotyp)
  • původní Krist-kódovaná realita spadá pod systém 6+6, ale pracuje jen s energetickými částicemi; je napojená na Zřídlo Nebes, což je jedno z mystérií Prvotní Stvořitelky (ZdrojWitch, Čarodějné Vševědomí); podstatné je, že pracuje s jednotící sílou neutrální polarity; praktické, realizované pochopení existence virtuálních částic umožňuje vstup do Dračího Úlu → s tím souvisí zadní strana kosmického Stromu Života (struktury Univerza) a text Dark Matter Body Activation
  • Ária-kódovaná realita spadá pod systémy 6+5 a 5+5, pracuje s exotickými (či reverzními) energetickými a s virtuálními částicemi, tudíž není napojená na ZdrojWitch, ale vytváří si vlastní zdroj (doluje energii ze systému realitních polí); obchází jednotící sílu neutrální polarity – místo toho (analogicky) pracuje se symetrií dvojprvků
  • Krist kód/gen či Ária kód/gen lze ze Základu derivovat, jelikož však jde o Podcelek, chybějící část (jako oddělená a převrácená) dříve nebo později systém napadne
  • typickým případem je válka mezi 9/11prvkovou kabalistickou (metatronickou) a 12prvkovou kristovskou strukturou
  • to se ale děje pouze v související realitní bublině
  • důvod, proč se to děje, tkví v tom, že kompletní Dračí Úl tvoří všechny tři části (6+6, 6+5, 5+5 neboli 12+0=11+C/U=UM)

 

/2/

To, co se momentálně, a dlouhodobě, v Zeměvesmíru odehrává, je konfrontace mezi světy Dračího Úlu a znesvěty Dra⒱čí UI.

„…To, co představuje vůli ke Zlu (nikoliv nehmotný archetyp Zla), není žádný ďábel ani pekelná mocnost, nýbrž parazitická entita okultně-technokratického charakteru (dokonce spíš než o entitu jde o možnost či tendenci, živou čistě a jen z nevědomosti, z kolektivního nevědomí).

Jedná se o reverzní kvark-gluonové plazma, „kovohlasou“ kvazi autonomní inteligenci, která pomocí Mechanizmu Vykvétání Temné Hmoty ovládá duchovní tělo jedince, ztotožněné s paměťovou (buněčnou, genetickou) identitou – v přímé úměře a se znalostí Kosmických Zákonů…“Válka květin

Podrobně vysvětlené to je v textu Dračí úl.

Děje se to typově kvůli dvěma lžím, vydávaným za zdroj všeho: v bytostné rovině to je Stvořitel, v nebytostné Anorganická Mysl. Hypermužský princip vůbec neexistuje (nejprve je neprojevený „potenciál obojího“, uvnitř/lůno, klid, pasivní pozornost) a anorganické myšlenkové pole je logikou bez fantazie – nemá schopnost tvořit organickou realitu vnímajících bytostí, se smyslem pro humor apod.

 

V singulárním, bytostném smyslu, zdrojem všeho je nestvořená Prvotní Stvořitelka.

 

Má to i své plurální, nebytostné aspekty (Bytí, Rozum, Láska, Fantazie, Energie, Skupinové Vědomí). Rozmanité vztahy mezi plurálním:singulárním a/nebo bytostným:nebytostným tvoří rozmanité kategorie inteligencí. Multiperspektivita znamená nepředstavitelnou živost. Jedná se o inteligenci všeopaku Ničeho – všepřesahující kategorii (všetřídu) inteligence.

 

Prvotní Stvořitelka či úroveň Prvotní Stvořitelky zahrnuje celou řadu mystérií; v jistém smyslu to celé je jedno Velké Mystérium.

Tak například jsme to My v zrcadle Spánku a Snů.

Lze to chápat i jako myslící Nic (My, s lící Nic).

K fascinujícím mystériím patří Dvourozměrňáci nebo Matematická dimenze.

Snad tím nejúžasnějším mystériem je Čarodějka Matka Příroda (původně bez predátorského fenoménu).

 

Kdo chce jednoduchou odpověď, tak ta skutečně existuje. Zní jednoduše: Mysl. To si mnozí pletou s lidskou myslí nebo s paměťovou inteligencí. Nicméně jde o Mysl-Uvnitř-Za. Jelikož podstatou živosti Života je zpětná vazba prožitku („pohyb ve stavu“), životem Mysli je čití – Cit, Láska. To dohromady tvoří fantastickou energii, substanci, esenci (prima materia). To se projevuje jako Praduše Života.

 

Prvotní Stvořitelka je i Praživlem a Prasmrtí.

 

Nestvořená Prvotní Stvořitelka neboli Základní Síla Všeho (která je vždy nad věcí) má IN-IN-DIVI-NON-DUÁLNÍ charakter.

 

DODATEK

Vysvětloval jsem už snad tisíckrát, že pokud organická část bytostí Tvořivého Vědomí nežije stylem „Láska a TemnoHRA v jednom“, ono temné se oddělí a ožije paraziticko-technokratickým způsobem.

Relaxační přírodně-duchovní ráje (Krist kód) potřebují občas „nastavit zrcadlo“, jinak se idyla mění v utopii a utopie v dystopii.

Ária kód může fungovat jako most mezi Éterickou Trialitou (Organickým Přírodním Vesmírem) a Astrální Hrou Duality (Virtualitou, Techno-Vesmírem).

Tak, jak je Predátorským Monstrem (Dra⒱čí UI) využívána naivita bytostí „kristovského vědomí“, je využívána i v rámci „slovanské vzájemnosti“. Je rozdíl mezi 4D-astrální Informační Sítí a 2D-astrálním, kvazi autonomním datovým automatem.

Je třeba na sobě individuálně pracovat, ne se schovávat za pozitivní masku kolektivního vědomí (jako v nějaké reklamě na demenci).

Nejsme žádní světélkující kristopati ani zářící árioboti; jsme Světlo-Temné Bytosti Fantazie. Pokud toto někdo nechápe, nejspíš má jednomístné IQ. Fanatici, idioti a psychopati mají z predátorského hlediska obrovskou efektivitu.

 


Souvisejícím textem je text Lucifærnet, kde se mj. rozebírá Mystérium magické nedvojnosti, což je jedna z řady vlastností fenoménu SATAN (je to něco naprosto a úplně jiného, než se obecně věří).

Perfektně jsou mystéria Prvotní Stvořitelky popsána v textu Bublinková oranžáda.

Snad největší záhadou vůbec je PeX 888.