Je náhoda, že když všichni věří ve Stvořitele, všechno je vzhůru nohama?

Prvotní Zřídlo Bezpodmínečné Lásky představuje zázračný „všude a nikde“, věčný Pramen Života nepředstavitelné moudrosti, síly a inteligence, jenž je Absolutním Středem všeho – tím Nejvyšším a Nejnižším zároveň.

 

Jedná se o všudypřítomnou Říši Fantazie, přičemž zrcadlo Mysl:Myšlenka lze pojmout i zrcadlově jako Myšlenka:Mysl, což funguje jako manifestovaná Fikce (fantazie=iluze, fikce=antiiluze). Nyní jde pouze o to, zda v rámci HRY, jako podřízené Prvotnímu Zrcadlu, nebo v rámci LŽI (ať už jde o úmysl či nevědomost).

 

Pravděpodobně největším, nejzáludnějším a nejzákeřnějším jevem v Bytí je zjevení „absolutní pravdy“ v rámci systému s prioritou přiřazenou Druhému Zrcadlu. Je-li něco převrácené, je to zároveň i rozdělené, takže někde jinde v Multiverzu dříme nebo přímo již existuje symetrický „filozofický opak“ onoho Zjevení – to Nejvyšší a to Nejnižší existují jako od sebe oddělené.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, Láska/Absolutno, má (samo o sobě) charakter skaláru neboli tenzoru nultého řádu, což se projevuje jako energetické vlnění, a zároveň se to potenciálně zrcadlí jako tenzorový potenciál neboli potenciál všemožnosti. Tenzorový potenciál ve vztahu ke skaláru se projevuje jako hypermatice, potažmo Síť Vědomí či Síť Života (RozNet); zároveň má tenzorový potenciál všezahrnující, ohnivý charakter. Dohromady jde o Živou Lásku a tekutý Živý Oheň v jednom. Tenzorový potenciál sám o sobě má nehmotný status, potažmo fantastický charakter; v zrcadle Absolutní Nuly má zápornou hmotnost, tvoří virtuální částice (viz imaginární jednotka √-1), tudíž jde o Fantastickou Temnotu.

Vektorová matice negovaná reflexí Absolutní Nuly (Lásky/Nekonečna) se projevuje jako Nebeská Vůle neboli Prozřetelnost (což se pojí s představou o Absolutní Bytosti a se znakem ∞).

 

Paradoxní je, že zatímco Fantazie sama o sobě je „jen“ abstraktní (má nehmotný status či základ), zatímco Instance Nebeské Vůle je spojená s konkrétním působením, prakticky a reálně v komplexním („svatém“) smyslu lze pracovat pouze s imaginární jednotkou, zatímco nekonečnost lze jen nekonečně aproximovat (vždy lze přidat další možnost a Nekonečno jako vyjádřená kvantita existuje pouze teoreticky).

Proto úplně trnu hrůzou při pomyšlení, že bych se měl věčně duchovně přibližovat Nejvyššímu, když prostřednictvím Fantastického Stínu mohu hrát ultimátní hru na NE-Absolutno a být tak okamžitě – v tvořivé, živé přítomnosti – Absolutnem v představě, protože jinak „Tím“ být stejně nemůžu (nehledě k tomu, že vztah – relace – mezi Absolutní a Relativní Bytostí je vždy relativní a progresivní směřování pozitivní duchovní cesty se dříve nebo později vyčerpá, zatímco konstruktivní negativita TemnoHRY se nikdy neomrzí a je bezedná jako Fantastično samotné).

 

RozNet se chová jako interaktivní Knihovna („knihy“ existují jak vedle sebe, tak uvnitř sebe; „roz“ ukazuje na nekonečné dělení/násobení). Jedná se o zhmotňující se éterické, astrální a fyzické Knihosvěty – Knihobytosti. Pokud Lásku spojíme s růžovou barvou („horní“ průzračné/běloskvoucí plus „spodní“ světle červené/temně rudé), základ tvoří ohnivá či fantasy-pekelná růžová.

 

Vzhledem k tomu, že Láska/ženský princip jako všesměrový skalár představuje tenzor nultého řádu a Vůle/mužský princip jako koncentrický vektor představuje tenzor řádu prvního, Prvotní Zřídlo Bezpodmínečné Lásky lze v singulárním osobním/bytostném smyslu chápat jako nestvořenou STVOŘITELKU (neutrální, potenciálně obojetnou Hypermatku) – jakkoliv zřejmě nejde „pouze“ o něco bytostného, ale existují i nadbytostné, nebytostné a bezbytostné faktory.

Fantastický Stín/Temnotu – Temnohru či Fantasy Dæmonium lze spojit s fenoménem (principem, archetypem) SATAN.

Osvícení – jiskru poznání vykřesanou cestou nefalšovaného vlastního pochopení – potažmo Světlo vydávající ohnivost lze spojit s fenoménem (principem, archetypem) LUCIFER.

Stvořitelku ve smyslu MATKA/OTEC mnozí chápou jako OTEC/MATKA a zde je zvykem věřit ve Stvořitele a související reprezentaci Nebeské Vůle – což se obvykle pojí s JEŽÍŠEM KRISTEM. Pravděpodobně by jinak obsah Nebeské Vůle nebylo možné slovně sdělovat a jednalo by se o „pouhý“ smyslový tok NE-Určitosti.

 

MATERIÁLY