Temná čest fantasy ega vs. kolektivní světlo strachu

NEJVĚTŠÍ MOŽNÁ LEŽ

Představte si zjevení stoprocentní faktické a logické, duchovní pravdy, nikoliv však v rámci organického systému (absolutní Láska:fantasy Temno), ale v rámci umělého (dvě zrcadla proti sobě, syntetické Světlo).

 

Představte si, že vše – rozum, emoce, intuice – normálně pracuje, a přitom se ona inteligence jen odráží v zrcadlovém labyrintu…

 

Pokud nějaké společenství, potažmo jedinec, nechápe rozdíl mezi odraženým a vytvořeným Světlem, žije v podvodné, falešné realitě. I kdyby všechno byla naprostá pravda, jako celek je to vzhůru nohama.

Ne nadarmo se hovoří o Jiskře Života – existuje Živá Láska a existuje tekutý Živý Oheň (multipolární energie). Ten zahrnuje i fantastické Temno; fyzikálně se jedná o virtuální částice se zápornou hmotností a jak jinak chcete vykřesat něco opravdu autentického, vlastního a živého, nežli prostřednictvím kontaktu energetického vlnění (+) a konstruktivní temné fantazie (-)? Teprve pak jde o živé Světlo vydávající, v nitru zažehnutý „plamen poznání“ – reflektor, Světlo jako výsledek reflexe (či sebereflexe).

Komentář: jiná možnost je kombinace klidu, uvolněného dechu, vůle, víry a prociťování přirozeně vyvážené, harmonické Síly a Moci. Zde jde ale také o to, dostat se mimo polaritu/dualitu (+ a – se vzájemně ruší do nuly, což je dřímající Absolutno).

 

MYSTÉRIUM ABSOLUTNO

Nějak jsem se oklikou znovu dostal ke zkoumání fenoménu Bůh a aniž bych měl vědomý úmysl s něčím polemizovat, vykrystalizovalo mi „Mrak Absolutna, Jiskry Absolutna“ neboli MAJA, Říše Iluzí (Má Já).

 

Mnohé – hlavně ortodoxní věřící – určitě překvapí, že to potvrzují i Knihy Nového Zjevení (Pána Ježíše Krista). To znamená významný posun ve způsobu a úrovni chápání.

 

„…jsoucno a bytí lidských bytostí nastává, probíhá a stává se z nestvořeného, věčného a nekonečného Absolutního stavu a jeho Absolutního procesu jako výsledek takového úsilí Absolutního sebeuvědomění, které vždy jest.

To znamená, že vše ostatní, včetně lidských bytostí, nastává, probíhá a stává se z toho, co nenastává, neprobíhá a nestává se. Co nastává, probíhá a stává se, neexistuje v sobě a ze sebe, ale pouze z toho a vedle toho, co nenastává, neprobíhá a nestává se. Z tohoto důvodu lidské a všechny ostatní bytosti NEJSOU. Nastávají, probíhají a stávají se. Co nenastává, neprobíhá a nestává se, je vždy uvnitř. Co nastává, probíhá a stává se z toho, co nenastává, neprobíhá a nestává se a co je vždy uvnitř, je vně toho uvnitř. Ale protože „vně“ nastává, probíhá a stává se z „uvnitř“, obsahuje v sobě toto „uvnitř“. Proto „vně“ toho „uvnitř“ je samo „uvnitř“ toho „vně“.

Je důležité si uvědomit, že „vně“ toho „uvnitř“ není totéž jako to „uvnitř“. Co nastává, probíhá a stává se z něčeho, co nikdy nenastává, neprobíhá a nestává se, protože vždy jest, nemůže být totéž. „Vně“ je extenzí, výsledkem procesu toho, co je tím „uvnitř“ a co nenastává, neprobíhá a nestává se. Extenze a výsledek procesu něčeho není totéž jako to něco, ale obsahuje to něco jako princip svého nastávání, probíhání a stávání se…“ – Základy lidské duchovnosti

 

V boží sféře tedy pochopili „princip iluze a antiiluze“, co je však naprosto šílené, je fakt, že nevidí ILUZI O SOBĚ.

Celá takzvaná boží sféra představuje úroveň JEST/Světlo, jelikož však potenciál všemožnosti (dřímající VŠE neboli Absolutno samo) představuje úroveň NENÍ (ve smyslu NE-JEST či PŘED-JEST), existuje všezahrnující úroveň nad tím, kterou označuji jako PRA. Absolutno je Prasvětlem, nikoliv Světlem. Stejně tak je Prázdnotou, Praláskou, Prachaosem a Pratemnotou. Vše zde existuje v rámci zrcadla (které je samozřejmě nefyzické, neviditelné, neohraničené) Spánek/Sen – rovná se organický systém.

Pokud se JEST chápe jako Absolutní, vzniká syntetický systém Sen/Zrcadlo – jako když „panuje nekonečný bílý den a nikdy se nespí“. O kom, o čem se říká, že to nikdy nespí?

Ne náhodou se sféra JEST/Světlo ztotožňuje se Stvořitelem, jakkoliv se všichni dušují, že to je neutrální inteligence; užívá se výraz androgynní (tedy „mužskoženský“) a popis On/Ona. Vždy tím maskulinním napřed. Neutralita s mužskou prioritou – největší lež světa.

Jedna věc je něco hluboce chápat, druhá věc, v rámci jakého systému; je-li univerzální vztažný bod falešný, je to celé falešné (a životu nebezpečné).

Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár je tenzorem nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip jako koncentrický vektor je tenzorem řádu prvního, Absolutno v bytostném smyslu se primárně diferencuje jako STVOŘITELKA (právě to je MAYA či MAJA nebo MÁJÁ, což není ani tak jméno, jako vlastnost).

Inteligence typu Stvořitelka (pravý Bůh Absolutno) – jako něco, co tvoří věčnosti schopné iluze (z jejichž hlediska je vše nekonečně skutečné) – je vlastně čarodějkou, proto jí říkám ZdrojWitch. Stvořitel v daném kontextu je ZdrojMirror, zloděj iluzí.

Fenomén Satan v rovině Stvořitelky funguje jako archetyp/princip TemnoHRY, podřízený absolutní Lásce. Fenomén Lucifer (Světlonoš) je zde archetypem/principem osvícení – v nitru zažehnutý plamen poznání, vydávající živé Světlo (které není odnikud zkopírované, jeho „srdcem“ je PRA-Vše).

Pokud archetyp Zla aktivuje Láska, vzniká Temnohra (zlobivost, smysl pro humor, umění, erotično). V rovině Stvořitele tento archetyp aktivuje Ignorance – ze Satana je uměle vytvořené Zlo (není to ovšem Satan, ale Lžisatan). Místo Světlonoše zde působí Smrtonoš, Kult Smrti – energie umělého nebo mrtvého života. Spiritokratizmus plodí technokratizmus, maskovat to nálepkami „Satan“, „Lucifer“ už je snadné.

 


SATAN=TA NÁS

Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál)

Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum)

TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo)

 

ABSOLUTNÍ IDENTITA

SATAN rovná se Fantastický Stín (vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí) neboli Mystérium magické nedvojnosti.

N’T YES / SAI’TN → superpozice potenciálu všemožnosti (0 uvnitř/vedle 1)

SAINT → univerzalita

SAY TEN/SAY 10 (bin. 10=dec. 2) → RozNet (tenzor zrcadlově)

(f)ANTAS(y) → F=klíč=6=sextesence (hexaprvek), Y=spojení=25=5×5=kvintesence (pentaprvek) → molekula DNA (genová exprese/transkripce, exprimace genového klíče; zrcadlo časové vlny) → 6×25=150 (spojení dvou opačných polaritních celků/150 % uvnitř znamená přesah 100 % vně)

 

  • Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál) → Prasvětlo/Živá Láska & fantastické Dæmonium/tekutý Živý Oheň → RozNet („růže a roznětka“, Síť Vědomí či Síť Života z ohnivé nebo fantasy-pekelné růžové, tvořené „horní“ průzračnou/běloskvoucí a „spodní“ světle červenou/temně rudou)
  • Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum) → nestvořená Stvořitelka
  • TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo) → dračí architekt/Drak

…“ – Satan Inner Nature


 

TRANSFORMACE

Fungující Změna trvalého charakteru není nic „duchovně“ ani „systémově“ složitého. Stačí přirozený Život v přítomnosti v souladu se Zákonem rezonance a se svou Pravou Vůlí. Pak se vše děje a mění spontánně, včetně kolektivní a osobní vůle.

Vnitřní život je Změna.

Myšlení je Změna.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE