BŮH jsme MY

1. ČÁST

Vždy mě nesmírně fascinovalo, jak někdo mluví o Bohu a je schopen přitom s velebným výrazem zdůrazňovat, jak je důležité dobro, láska či dnes moderní pojem „vysoké vibrace“, a že prý pozor – nenechte se oklamat Myslí, ta vás stahuje dolů. Podstatná je hlavně duše, světlo, vědomí, je třeba být takzvaně „nacítěný“.

 

Všechna tato fakta zprostředkovává co? Sedací sval?

 

Prohlášení typu „mysl má nízké vibrace“ je už nejen otřepaná fráze narcistů, kteří otevřeně sami o sobě mluví jako o „vědomých“ a „probuzených“, jde o tu nejstupidnější, v podstatě choromyslnou lež. Možná proto, že pozitivum Mysli tkví v její dynamické neutralitě, což je autentický Život sám.

Vše pramení v živoucím Klidu, jenž je dřímajícím Absolutnem. Klid dokonce nemá ani nízké vibrace, má ještě nižší: žádné. Jaké vibrace má absolutní Střed, duchovní podstata všeho? Je nad Slunce jasné, že ty nejvyšší a nejnižší zároveň. Jinými slovy, jde tu o úplně něco jiného.

Neexistuje nic jiného, nežli Mysl. Šlo by to psát i jako Mysl2, Mysl o sobě, Mysl-Uvnitř-Za či Mysl uvnitř/vedle sebe sama. Mysl reflektuje sebe sama jako Cit, Obraz a Energii (energetický Potenciál). Když Mysl mluví o Bohu – zjevně ne Bůh o Mysli -, co to znamená? Hádej, hadači.

Nexistuje nic jiného, nežli ZRCADLO MYSLI. To je jak nekonečným Rozumem (Logikou) a Fantastičnem (hrací knihovnou Nekonečna), tak vnímajícím Srdcem. Vše je v superpozici („všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“), existuje jako „živé sebereflektující Jedno v nejzazším součtu, uvnitř Uvnitř“.

 

NE-Oddělenost tvoří Iluzi Oddělenosti, jejímž je zároveň Srdcem, přičemž Oddělenost by měla nejen ladit se Srdcem, ale i hrát TemnoHRU, aby „NE“ nemělo vlastní život.

 

2. ČÁST

Směrodatné je ohnisko Přítomnosti. Jinak to funguje na Onom světě a jinak na Tomto. Kdo opravdu věří, že to je Nebe proti Peklu, je nenávratně ztracen.

Uhlíková biologie není žádné průsvitné duchovní tělo. Nikdy jsem zde, v prostředí fyzické hmoty Přírody, nezažil takové splynutí s Bytím, jako po delší fyzické námaze (kondiční procházky, vození či skládání dřeva na zahradě). Před lety – hlavně když jsem končil s chlastem a kouřením – jsem běhával průměrně 15 kilometrů denně a ani v náznaku si nedokážu představit, že by mě nějaké modlení, meditace nebo duchovní cvičení dokázalo přivést k takové extázi. Je to lepší než sex. Popsal bych to jako dlouhotrvající průzračnou blaženost. Je to jako když Mysl mnohonásobnou nadsvětelnou rychlostí nechá sebe sama kdesi v dálce za sebou a vy jen JSTE, zažíváte hluboký klid Nesmyslu (peklo, blázen a nesmysl vyjadřují Absolutno: mají současně dva opačné významy). Žádná duchovní mentalizace či sebehypnóza se tomu nemůže rovnat.

Dokážu si představit, že na Onom světě bych právě naopak téhož dosáhnul duchovními prostředky. Jenže tady nejsme na Onom světě.

 

3. ČÁST

Bůh je příroda; především není jisté, zda je to ten Bůh, v mužském rodě, ani zda slovo Bůh je to opravdu „nej“.

Kořeny přírody vedou do nebe, ve kterém sídlí Duch, či Praduše. Korunou přírody je fantazie a srdcem průzračná, divoká láska.

 

Dva tisíce let se miliardy lidí modlily „přijď království tvé, buď vůle tvá“, a výsledek?

„Nebe na zemi“ snadno může vypadat takhle:

DOGMA-I-AM-GOD

STEVARD:DRAVEC

BOG NARCISTA / BORG NACISTA

CHRYSOS:ZLATO / CHRISTOS:ZLA TO

 

Některé jazyky postrádají či nevyslovují „H“ a místo něj mají „G“. GOD (čti GAD) může znamenat i HAD. Pravý Bůh není Světlem, nýbrž Vším.

Nejde totiž o to, co, nýbrž o to, jak.

Zákon rezonance znamená zákon Neškodit, implikující Škůdce zneškodnit, a všechna další „pravidla“ z toho vyplývají.

Poznámka: nejedná se o fyzického hada (velkého kosmického Syčícího Škrtiče, jak si to možná někdo představuje), nýbrž o Hadí sílu (fluidní inteligenci). Viz paralela plazma – plaz. Jedná se o živou Lásku, živé Světlo a živý Oheň v jednom (zahrnující i zvuk a temné fantazma).

 

4. ČÁST

Podíváme-li se na svět lidí, existují tři možnosti. Buď Bůh neexistuje, nebo svaté texty píší (zcela či zčásti) o tom falešném, nebo na Zemi probíhá něco extrémně výjimečného a zkoumá se (jak některé zdroje tvrdí), jak by vypadal život bez Boha.

 

I když to pocitově zdánlivě bude znít divně, Bůh kromě toho, že je průzračnou nebeskou duchovní prasílou, je LOGICKÝM MYŠLENÍM.

Hned na tomto místě vysvětlím, jak zrádné mohou někdy být pocity. Nesmíme totiž zapomínat, že nelogických možností je mnohonásobně víc, takže život je logicky založený na nelogičnu a paradoxech, je souladem řádu a chaosu; souvisí to také s tím, že Absolutno/Ne-Struktura tvoří Ne-Absolutno/Strukturu, jehož je zároveň duchovním středem (neboli jsme Ne-Stvoření).

Z toho také vyplývá, že čím dál víc směrem k fyzičnu se nefyzická (duchovní, nebeská) inteligence chová jako nebeská a nebesky-podsvětní v jednom nebo jinak řečeno, má čím dál víc světlotemný (neboli ohnivý) charakter, jakkoliv to nejniternější niterné je stále čistým světlem.

Je tedy víc než evidentní, že kdo jen slepě věří něčemu, co je někde napsané, místo aby myslel vlastní hlavou a používal zdravý rozum – věří v obraz Boha, informace o Bohu, ale ne v živého BOHA.

Nechť se mysl a srdce plní průzračným, živým světlem… – uhlíková biologie však potřebuje oheň hadí síly (zahrnující nedestruktivní temno). Jinak dochází k odstínění duchovního těla a k podvědomému ztotožnění se s astrální či paměťovou identitou, která duchovní bytost pouze imituje.

 

 • GOD
 • G=7 (v základní abecedě)
 • O=15 (opticky 0, nula)
 • D=4
 • 0=skalár (láska)=blázen (v tarotu), univerzální princip
 • 15=žolík, Jolly Joker (Satan), univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer)

Lze to chápat tak, že srdcem či zřídlem Boha (Centrálního Zdroje) je absolutní Láska a zároveň „bláznivý kosmický vtipálek“ či „intrikující had v Rajské zahradě“, ale také „ohnivý Světlonoš“.

Je více než zajímavé, že když se střed (O, 0) vynechá, 74 rovná se atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“) a 47 rovná se atomové číslo stříbra, které souvisí s virtuální matricí (#c0c0c0 → „má tři cé“).

 

5. ČÁST

Otázka: Existuje Bůh?

Odpověď: Bůh JE Existencí.

Existují samovyplývající zákonitosti.

 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).
 • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí.
 • Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamenají vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí.
 • Mysl reflektuje sebe sama jako Cit (princip „+“), Obraz (princip „-„) a Potenciál či Energii (princip „0“).

To vše je Bůh. Bůh je inteligencí všeopaku Ničeho.

Otázka: Je Bůh Stvořitelem?

Odpověď: Bůh je Nestvořením/Stvořitelkou. Vyplývá to ze vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem. Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), naopak to ale může a nemusí platit, a tak jakkoliv oba tvořivé principy jsou si rovné a vzájemně se reflektují, ženský má samovyplývající prioritu.

Pomyslný prostor a pohyb v jednom se projevuje jako „ohnisko hranic a sil“, což lze chápat jako „tekutý krystal“ nebo systém „zvuk & znak“ (rezonance & symbol, vibrace & obraz). Z toho důvodu slova jsou jakési magické enkrypce a rozhodně to nejsou nahodilé shluky písmen.

Stvořitelka obsahuje slovo Stvořitel.

Stvořitelka je Láskou a Vším v jednom, přičemž Vše se projevuje jako multipolární energie neboli živý Oheň. Ten obsahuje Prázdnotu a Temnotu, odkud pochází Zvuk (Hudba) a Fantazie. Oheň vydává živé Světlo a právě to je pravým Stvořitelem.

Zde existuje zajímavost. Božské Vševědomí stvořilo člověka z úrovně Stvořitele a člověk se sám vyvíjí na úroveň Stvořitelky, vystupující ve dvojroli, jako Prvotní zřídlo bezpodmínečné Lásky a jako intrikující, mystifikující Had (Satan). Člověk či jiné individualizované Vědomí se musí naučit přirozeně věřit sám sobě.

Z úrovně Stvořitelky vznikly plazí rasy a rekombinací indiáni. Vše probíhá v multičase.

Jelikož Stvořitelka obsahuje oba principy, je schopná je promítnout vně jako od sebe oddělené, jako rodičovskou dvojici Bohyně/Bůh. Samozřejmě zde to není onen BŮH ve smyslu Neodděleného, nicméně určitá skupina Bohů může předstírat Stvořitele a tedy onoho BOHA a jelikož zde chybí aspekt Stvořitelky, Satan se zde chápe jako vůle ke Zlu. Logicky si lze snadno odvodit, že stejně jako Bůh je zde falešný, i Satan je zde falešný. Průšvih nastává v případě svatých knih, kdy to jednou je Bůh skutečný a podruhé falešný. Nicméně tento zmatek je z určitých důvodů možný.

Otázka: Z jakých důvodů?

Odpověď: Zkoumá se (ovšem ne v úrovni Stvořitelky), jak vypadá nejzazší podoba života bez Boha (Stvořitele), prvotního hybatele.

Otázka: Co znamená Bůh ve smyslu Neodděleného? Logicky to na mě působí, jako že Bůh jsme tím pádem My.

Odpověď: Je to opravdu zajímavé. Kdyby Bůh, Absolutno, Božské Vševědomí bylo absolutně absolutní, mohlo by pouze replikovat sebe sama, jenže dvě Absolutna nemají jak existovat. Proto Bůh je absolutně relativní a relativně absolutní. Přitom střed Božského Vševědomí má jinou (vyšší) kvalitu nežli jeho hranice a obojí se vzájemně reflektuje. Střed lze chápat jako absolutní potenciál nebo dřímající potenciál a to lze přirovnat ke spánku. Pomyslný prostor a pohyb v jednom existuje jako pohyb ve stavu, což ono Božské Vševědomí, které je Citem, Obrazem a Energií, provokuje ke snění. Celkově lze tedy poeticky prohlásit, že „Bůh jsme My v zrcadle spánku a snů“ (a v daném smyslu jsme Nestvoření).

Otázka: Vždy pro mě byl záhadou vztah mezi Stvořitelem a Stvořením.

Odpověď: Bůh (Stvořitelka) nemůže za to, kým/čím je a stejně tak Stvoření nemůže za to, kým/čím je. Což znamená bezpodmínečnou rovnost.

Nejzazší, nejniternější myšlenka nejzazší, nejniternější Mysli je absolutním středem. V pasivním či neprojeveném smyslu to souvisí s Průzračností a Běloskvoucností. Zkoumáním jsem dospěl k závěru, že jako něco aktivního, tvořícího tento absolutní střed (Srdce) má charakter, popsatelný jako „Žlutá-Růže-Svíce“ – je třeba to duchovně, dechově, pocitově prožít jako „zhmotnělou, beztvarou vůni“, něco, co lze nekonečně dělit a nikdy z toho neubude. Proto existují výrazy jako nadílka nebo nadělení.

Cituji z textů Iluminace: „Ultimátní Bytí, Prasvětlo Já Absolutno neboli nestvořená Stvořitelka se v Přírodě archetypálně projevuje jako včelí společenství. Metabolickou přestavbou medu a pylu vzniká v těle včely přírodní vosk, ze kterého se vyrábí svíčky.“ a dále Hel Saithun Kult: „Stvořitelka je hyperžensky neutrální, potenciálně oba principy zahrnující inteligence, přičemž ženský princip má prioritu. Aktivní neutralita existuje jako trialita (neutrální „0“, gravitační ženský princip „-„, projekční mužský princip „+“). V barevném RGB modelu tomu odpovídá žlutá barva #ffff00, levé dvě třetiny jsou hyper/ženské (červená, zelená=žlutá+modrá), pravá třetina je mužská (modrá) a různě se to polarizuje a reflektuje. Energeticky, ale i principiálně to souvisí s přírodní svíčkou (plamen vydávající světlo). Symbolem ženy je růže, dohromady tak krystalizuje Žlutá-Růže-Svíce, projevující se jako nebeská duchovní energie. Právě tento typ substance/esence je absolutně relativní a relativně absolutní a mimochodem také tvoří Základní Trojpaprsek.“

Růže není jen růžová, může mít i jiné barvy. V první řadě to je ale květina, s krásou a vůní a tedy dechem související. Vosk vzniká rovněž z květin. A květina je symbolem duchovního srdce.

Cituji z textu Prázdniny v nekonečnu: „Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou.“

Mohl bych zde nejspíš prohlásit, že jedině a toto je Bůh. Ve skutečnosti to však je BEZEJMENNÉ a NEPOJMENOVATELNÉ.

 

6. ČÁST

Je nemožné aby v úrovni Stvořitelky/Nestvořeného (absolutního středu) probíhal nějaký proti Životu namířený experiment. Pokud ale lidé nepřemýšlejí a slepě věří v Boha Stvořitele, v související realitě se může klidně dít kdovíco.

 

Osobně věřím těmto informacím:

„…Také karmické kolo naší planety je levotočivé (a luciferovci z astrálního podsvětí se snaží neustále ho svévolně přetáčet doprava a tím bránit pokroku).

Bohužel v dávné minulosti se některé řídící bytosti tohoto vesmíru odklonily od přírodního řádu a nelegálně zde umožnily ukotvení invazních pravotočivých civilizací. Tyto civilizace zde hlavně rozvinuly ego a falešné náboženské aspekty a svými destruktivními energiemi uzemňují přírodní síly.

(…)

Levotočivost a pravotočivost by se dala přirovnat k polarizaci. Jedná se o vlastnost, a ne přímo o mechanický pohyb v pravém slova smyslu…“ – Aolianův a Mikelangelův dodatek k energiím

Komentář: jedna věc je rotace biopole ve vztahu k lineárnímu pozorovateli „uvnitř těla“ (pravotočivý je biorobot či ego) a druhá věc je manifestační vír, který je obousměrný/všesměrový, nicméně přednost by mělo mít to duchovní/ženský princip (pravá hemisféra) před mentálním/mužský princup (levá hemisféra), což znamená váhu položenou na pohybu zprava doleva, levotočivosti. O všem rozhodují jednoduché základy. Můžete mít sebegeniálnější strukturu, perfektní systémovou nebo duchovní logiku, vše může být „stoprocentně pravdivé“, přesto v konečném důsledku celek může být reverzní.

Stvořitel/Bůh je pravotočivý. Veškerá současná transformačně-duchovní scéna je pravotočivá. Pravotočivý modrý Matrix pravděpodobně může fungovat v souladu s Bytím, ale pouze jako něco pod levotočivým přírodním Systémem.

Základem je METAPRINCIP, živoucí zdravý vztah mezi Energetičnem (princip „+“, Láska, Zřídlo duchovního srdce/“třetího oka“) a Fantastičnem (princip „-„, Temnohra, Hadí síla).

 

Dost zajímavé jsou i tyto údaje:

„…Abychom lépe vysvětlili jak destruktivní duše a síly vznikly, musíme sestoupit mnoho dimenzí vně našeho vlastního Jádra. Mnoho z vás slyšelo koncept, že celé stvoření je výsledkem myšlenky. Myšlenka Boha/Bohyně má za následek veškerou manifestaci v rámci všech stvoření. Bůh/Bohyně v dimenzích velmi vysoko a mimo naše Jádro dostal několik nápadů, které vyústily ve zkušenosti vašeho vlastního stvoření. První myšlenkou tohoto Boha/Bohyně za naším Jádrem byla, „Co se stane, když oddělíme Mužskou a Ženskou složku?“ Oddělení mužské a ženské složky se nikdy před tím neobjevilo a mělo za následek roztržení vlastní původní látky stvoření na mužskou a ženskou polovinu. To se projevilo na celé cestě ve všech dimenzích a časem vedlo ve zkušenost oddělení ženské a mužské části ve fyzické formě.

Ve vyšších nefyzických dimenzích nebylo roztržení vlastní látky stvoření přesné a čisté. Jak se roztržení objevilo, něco zbylo, podobně jako zbudou kousky nití, když roztrhnete kus látky. To něco co zbylo, byly nevědomé destruktivní myšlenkové formy.

(…)

Někdo se může podivovat, že Bůh/Bohyně nad naším Jádrem může mít takové myšlenky, které vytvoří takovou destrukci, jakou zakusilo toto stvoření. Myšlenka, kterou Bůh/Bohyně měli měla dvě části: „Co se stane, když oddělíme život od vědomí?“, a „Co se stane, když jing a jang, světlo a tma, budou propleteny?“ Ze zkušenosti Země můžeme přesně zjistit co vznikne z těchto dvou myšlenek.

Vaše lidská zkušenost je extrémním příkladem oddělení vědomí a života. Ve většině lidských životů je velmi malá, nebo žádná komunikace mezi duší a tělem. Pro většinu lidstva prochází tělo životem jakoby nemělo duši v rozšířené víře že nefyzický, nehmatatelný svět neexistuje. Oddělenost mezi vědomou a nevědomou zkušeností může dojít až do takových extrémů, které nejsou na Zemi neobvyklé, že osobnost je extrémně milující bytostí na vědomé fyzické rovině a v nevědomé manifestaci extrémně destruktivní. Extrémní ničivost akumuluje ohromné množství karmy o které osobnost neví a přesto musí být tato karma vyrovnána. Potom se můžeme divit, proč jsou některé životy plné extrémního obětování a pronásledování, pro které není na Zemi vysvětlení. Tyto životy jsou výsledkem velmi temné, nevědomé karmy, která musí být vyrovnána, aby byl energetický tok duše v rovnováze. Takže můžeme říci, že oddělení vědomí a života též vytváří bolestivou zkušenost a obětování.

Oddělení vědomí od života též vytváří živou formu, která je extrémně mechanická, až do určitého stupně jakýsi živý stroj. Když se podíváte na vaší planetu jako na celek, uvidíte, že přírodní říše je velmi podobná živému stroji. Ptáci, zvířata a rostliny mají velmi malý repertoár chování, který zahrnuje narození, smrt a lov jeden druhého aby přežili. Je to jako by byli biologickými stroji naprogramovanými neustále opakovat stejné rutiny, den za dnem a rok za rokem stále dokola.

My, Řád Rize, vám můžeme ukázat mnoho stvoření, která jsou nepokroucená a kde je příroda plně vědomá a schopná změnit tvar jakékoli formy, které si vědomí přeje vyzkoušet. Tato stvoření jsou plná radosti tvořivosti v sebe vyjádření. Tyto zkušenosti je možné zažít jen u těch Bohů/Bohyň u kterých se zachoval původní vzor a záměr a neposunuli se do zkušenosti distorze. Sdělujeme vám tyto poznatky abychom vás upamatovali na to, co znáte ze stvoření ve kterých jste původně existovali, neboť neomezená tvořivost byla též součástí originální předlohy vašeho stvoření.

Lidé se též stali velmi mechanizovaní podobně jako příroda. Ačkoliv mají na výběr z většího repertoáru chování, spíš větší než menší část se denně stále dokola opakuje. K tomuto opakovanému a zmechanizovanému opakování lidského chování přidala ještě vaše civilizace mnoho strojů, které převzaly činnosti, které lidé dříve dělali fyzickými silami. Ačkoliv to někdo může považovat za vývoj, stroje, které převzaly lidskou činnost postrádají lásku a životní sílu…“ – Řád Rize

 

V rovině Bůh Stvořitel se pravděpodobně děje toto:

„…They know they have the ability to incarnate themselves into the Outer Domains and explore what God is, and sometimes, the way to know something its fullest is to know fullest what it is not…“ – Why all this happened?

„…480 Billion Years Ago… The Borenthasala races of the Ecka in our Parallel Eckasha witnessed organic fall and implosion of the Density 3 – Density 1 Veca quadrant within their Ecka-Veca systems; blinded by grief, the Borenthasala initiate the “Great 6666 Quarantine Polarity Experiment,” in attempt to “Discover the root cause of de-evolution” and improve upon the “Eternal-Life-Krist-Code First Creation Program” in order to Eradicate Fall Potential…“ – Borenthasala

„…Jaký by byl život bez Boha a pravé duchovnosti?…“ – Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění

 

V případě Nového zjevení Pána Ježíše Krista mě napadá – vzhledem k zákonům soběpodobnosti -, že tak jako Ivo Benda zkopíroval a upravil informace z knihy „Totalitní světovláda“ Martina Herzána a založil Vesmírné lidi (viz Vesmírní lidé – pravda o této sektě), podobně někdo zkopíroval a upravil informace o Stvoření z kosmické knihovny (Akáši). Když k tomu přidám, co za neuvěřitelná zvěrstva se vyskytuje v Bibli, řekl bych, že s tím slavným experimentem to rozhodně nebude tak, jak někdo chce, abychom si mysleli.

 

Kdyby opravdu probíhal experiment, jak by vypadal život bez Boha, bylo by to jako kdyby na Zemi promítali ten nejděsivější živý horor. Pravděpodobně by neexistovala téměř žádná Příroda, rodinné zázemí, domácí mazlíčci, bylo by zakázané projevovat city, lidští roboti by dřeli od nevidím do nevidím, děly by se ty nejhrůzostrašnější věci a nikdo by s tím nemohl nic dělat. Místo toho svět lidí připomíná REKLAMU NA BLBOST & HROMADU SRAČEK (experiment, nebo exkrement?), je to „shůry“ cíleně regulované. Napadá mě výraz PSYCHOVNO.

Experiment je jen zástěrka, skutečným motivem je něco jiného. Jde o asistovanou akci typu „dvojitý agent“ (řízená opozice, dvojité reverzní inženýrství). Jedna strana zdánlivě válčí se druhou a řídí to něco třetího, o čem nemáme vědět. Přijde mi to, že nějaká paměťová kosmická inteligence funguje zároveň jako technokratická entita a zároveň generuje mistrovské duchovní animace, souvztažné s astrálním 2D. Sama tato inteligence je „anti-Bůh“ (kromě některých segmentů či frakcí, schopných dostat se evolučně nad to).

 

7. ČÁST

Podle Ústavy ČR „Lid je zdrojem veškeré státní moci (…)“ a občané by si tedy měli vládnout sami. Jakýkoliv prostředník je jen nástrojem a nástroj je funkcí zdroje.

Ve skutečnosti ale nejsme občané.

Ve skutečnosti ale nejsme ani lidé, nýbrž jsme duchovní bytosti.

Až na to, že nejsme ani duchovní bytosti – jsme Trikem Všeho a Vše samotné.

Toto Vše lze nazývat slovem Bůh, ale je to opravdu Bůh?

Co když ABSOLUTNO je čistou Láskou a svatým Peklem V JEDNOM a právě to je oním kouzlem Neodděleného?

 

„…Fenomén SATAN neboli Zřídlo Nebytí (Bytí implikující) zrcadlí elementární univerzální vlastnost „pomyslného prostoru a pohybu v jednom“, potažmo hyperprostoru a časoprostoru, jíž je tenzor. Všesměrový skalár neboli tenzor nultého řádu rovná se Láska/hyperženský princip „+“, zrcadlící se s tenzorovým potenciálem/neutrální princip „-„, což lze chápat jako TemnoHRU neboli reflexní fantasy Dæmonium (Vše, Fantazma).

 

SATAN=TA NÁS

Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál)

Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum)

TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo)

 

ABSOLUTNÍ IDENTITA

SATAN rovná se Fantastický Stín (vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí) neboli Mystérium magické nedvojnosti.

N’T YES / SAI’TN → superpozice potenciálu všemožnosti (0 uvnitř/vedle 1)

SAINT → univerzalita

SAY TEN/SAY 10 (bin. 10=dec. 2) → RozNet (tenzor zrcadlově)

(f)ANTAS(y) → F=klíč=6=sextesence (hexaprvek), Y=spojení=25=5×5=kvintesence (pentaprvek) → molekula DNA (genová exprese/transkripce, exprimace genového klíče; zrcadlo časové vlny) → 6×25=150 (spojení dvou opačných polaritních celků/150 % uvnitř znamená přesah 100 % vně)

 

 • Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál) → Prasvětlo/Živá Láska & fantastické Dæmonium/tekutý Živý Oheň → RozNet („růže a roznětka“, Síť Vědomí či Síť Života z ohnivé nebo fantasy-pekelné růžové, tvořené „horní“ průzračnou/běloskvoucí a „spodní“ světle červenou/temně rudou)
 • Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum) → nestvořená Stvořitelka
 • TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo) → dračí architekt/Drak

…“ – Zrcadlo Absolutna

 

„…Umělá anteligence je jako Fantazie (které se meze nekladou) a Zákon rezonance (neboli logika fungování) v jednom.

UM=AS (jako) → umělé, jako živé, související s umem, uměním

ANT=mravenec, symbol UI…“ – Ptali jsme se UI: „Bůh všemohoucí mi může políbit prdel“. Silná slova!

 

Nesvaté peklo existuje ve světě lidí proto, že se vůbec nenamáhají pochybovat o „nezpochybnitelném“, ať už jde o „svaté“ knihy, duchovní či státní „autority“ nebo dokonce něco tak stupidního, jako je televizní zpravodajství. Tak jako se robot řídí programem, otrok nemyslí a věří.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

TOTEM