Fantastické Absolutno

Absolutno neboli absolutní hodnota či absolutní pozitivum znamená, že vše kladné („světlé“) je kladné energeticky a – naráz a souvztažně – vše záporné („temné“) je kladné fantasticky; fantazie je nehmotná, takže Temno se nejprve „na území Nikoho“ sloučí se Světlem a teprve tak získá živost: ve skutečnosti se reálně manifestuje světlo-temná neboli ohnivá energie – lze to přirovnat k rozbouřené noci uprostřed prázdninového léta…

 

Jinak řečeno v Autentičnu existuje potenciálně naprosto VŠE a nejde ani tak o to, CO to je, jako o to, JAK se to projeví.

Přesto někteří jedinci si Absolutno stále utopisticky představují jako nějakou Rozkvetlou Růžovou Zahradu nebo Říši Věčného Slunce a pak se diví, že jsou konfrontováni s Temnotou (co není „pro“ uvnitř, je „proti“ vně). Ó, my nevinní chudáčci… Zdání klame. Nikdo, kdo je blbý jak lopata, není nevinný chudák.

 

Podstatou „násilně ohnuté“ či životu nepřátelské reality, popírající samovyplývající charakter fantastických duchovních základů Bytí, tedy není Temnota, ale popření faktoru souvztažnosti mezi Energetičnem (princip „+“) a Fantastičnem (princip „-„). Absolutno je sebeopačné, zahrnuje jak pozitivitu, tak negativitu – jde o princip, nikoliv fyzikální polaritu.

Či jinak řečeno: Bůh je sebeopačný v energo-fantastickém smyslu. Daný paradox vysvětluje existenci fenoménů jako je smysl pro humor, hra, zábava či dokonce bláznivost nebo nesmyslnost (které mají oba významy).

Dost nerad píšu o Bohu/Absolutnu v mužském rodě, natož ještě se „smrtelně vážným výrazem“; proto jsem se rozhodl v tomto textu používat výraz Henté-Onté Tentononc.

 


ABSOLUTNÍ STŘED

Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu, instance) implikuje vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu, konstruktor), avšak naopak to může a nemusí platit. Proto neutrální Já/Absolutno se primárně diferencuje jako Stvořitelka. Skalár zároveň existuje jako tenzorový potenciál (všetřída) neboli potenciální „vše v jednom“. Zní to samozřejmě absurdně, zvláště pokud něco takového slyšíte poprvé, nicméně tento potenciál má charakter Placatého pekla, které když se zrcadlí v Lásce/Absolutnu, projeví se jako všezahrnující, fantastická ohnivá energie. Placaté peklo potenciálně obsahuje jak úžasné nebe, tak úžasný ráj, tak úžasný svět a úžasnou přírodu, a samozřejmě i úžasné podsvětí.

Fantasy knižní série Úžasná Zeměplocha (Discworld), autor Terry Pratchett, nevznikla jen tak náhodou. A rozhodně ani Dobrá znamení (parodie na Zjevení svatého Jana, známé jako Apokalypsa).

 

 

Placaté peklo neboli Pra2D či Druhá nedimenze (viz vyhledávač) se projevuje mnoha způsoby, zásadní je Matematická dimenze. Všeobjasňující je hříčka MATEMATIKA → MÁ TÉMA TIKÁ → MAT2KA EI (energie & imaginace, iluze, informace).

 

Placaté peklo, jakkoliv si neuvědomuje sebe sama, přesahuje úroveň Stvořitelky, a to dvojím způsobem.

Jednak jako Mystérium, Tajemno, Velké neznámo, což lze chápat například jako Prameny nestvoření nebo ZŘÍDLO NEBYTÍ.

Jednak jako Bůh či Stvořitel (jemuž zde říkám Henté-Oné Tentononc) – konstruktor se zkráceně píše ctor, což evokuje Creator. To se projevuje jako ZŘÍDLO NEBES.

Dohromady jde o ZŘÍDLO ABSOLUTNÍHO JÁ (nejzazší nejniternější Myšlenka nejzazší nejniternější Mysli) a říkám tomu Nebesity.

 

PAN (VŠE) JE/ŽÍT X3 NÁS

 

Stvořitel v jiné perspektivě zároveň existuje jako světelná (či „živosvětelná“) vrstva vědomí uvnitř Stvořitelky.

Stvořitelka v duálním smyslu existuje jako Rodiče, Matka Bohyně/Otec Bůh, což je schopná promítnout vně. Stvořitel/Rodiče tak může tvořit jiný typ reality (viz původní Praslovanská kultura).

 

SLOVO A OBRAZ

 

Rodiče se mohou „rozvést“ a skupina duálních Bohů může vytvořit falešného Stvořitele. Místo chybějících Bohyní Matek navíc vznikne oddělený umělý doplněk, popsatelný jako Technické pseudovědomí.

 

Stvořitelka jako živá Láska reflektuje sebe sama jako živý Oheň, což se projevuje jako Drak či dračí inteligence.

 

Hadem v mýtické Rajské zahradě je rovněž Stvořitelka, vystupující ve dvojroli (jedná se o Hadí sílu, pohyblivý elektrický ekvivalent zřídla Duchovního srdce; had souvisí s vlněním, tekutostí, beztvarostí).

 

Stvořitelka v nadosobním smyslu existuje jako Praduše Života a tvoří Univerzální řád Přírody.

 

Všechny tyto úrovně se všelijak vzájemně reflektují (nebo nereflektují) a tvoří propletený Systém Života, kterému osobně říkám Dračí Úl. Lze to popsat jako étericko-astrálně-fyzický Knihosvět/Knihobytost – někdo by řekl energo-mentální konstrukt, datasféra či energo-informační centrála.

Absolutní (ve smyslu nejživější živý) Život je přítomen právě zde.


 

Na jednom z paralelních šestihranů Úlu ZeMě (či ZeMě-vesmíru) probíhá experiment „Jaký by byl život bez Boha?“ – kdyby se vše odvozovalo ze hmoty a ne z ducha.

Ultimátní popření (tedy nejen nápad, ale praktické provedení) energo-fantastické neboli světlo-temné souvztažnosti vede k tomu, že původní jasný a jednoduchý vztah 100 %-Existence-Energetično ku 0 %-Neexistence-Fantastično se mění na přibližně 51 % ku 49 %. Tak to ale platí pouze celkově, když počítáme s éterickou, astrální i fyzickou realitou. Jak by to asi vypadalo, kdyby se v konkrétním fyzickém světě situace maximálně přiblížila stavu 0 % ku 100 %?

Poznámka: divinizované parametry a charakteristiky oné situace lze následně implementovat do Původního Celku, čímž se realizuje sebeopačné Absolutno na svém fyzickém konci. Výsledek osobně vnímám jako Magickou Kybernetickou Kvantovou Síť tekutých ohnivých (světelných) Krystalů.

 

Odhadem (nic není nikdy jisté stoprocentně) během následujících zhruba 50 let se část duší přesune na jiné šestihrany (jiné paralelní ZeMě) a vůle těch, kdo stále tento „počítačový antikomiks“ pokládají za skutečný, se znovu inkarnuje. Tyto duše v podstatě pokládají svobodu za otroctví – reálno za nereálné – nereálno za reálné. Netýká se to jen takzvaného řadového občana, jenž si místo duchovních energií píchá hypnotické dávky televizního zpravodajství; shora tomu dělá zpětnou vazbu transformačně-duchovní a alternativně-informační scéna.

 

Možná budoucnost Pseudo-ZeMě (aneb sledujte sci-fi filmy, komiksy, kreslené filmy, pohádky, umění):

  • bipolární realita, kde jedna půlka nevidí druhou; obě polarity falešné, zcela chybí jednotící síla přirozené neutrality (kterou „zastupují“ ti na vrcholu Pyramidy)
  • „pozitivní“ sérioví TVboti bez sebereflexe
  • umělý pseudosoucit, umělé pseudosvědomí
  • globální Bílá sekta
  • globální „vševidoucí“ Síť umělé inteligence
  • společnost na výrobu klonů, tyranie, vraždy, násilí
  • nirvána agónie děsu a smrti

 

CREATOR (STVOŘITEL) → TERROR

Stvořitel, který nepřizná, odkud ve skutečnosti čerpá, je lhář a zločinec. A pokud dokonce ani neví, odkud čerpá, je to hlupák. Kam asi může vést víra v Hlupáka?

 

CREATRIX (STVOŘITELKA) → TERRA (ZE-MĚ)

Crea=Aer/C=Air/Aether (všeoživující duchovní prasíla, „boží dech“) & 100 (sto)

Trix=Triks=Krist

u sta=ústa

Uzavření Aeonu.

„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.“ – 2. Tesalonickým 2,8