Zprávy z nafukovacího 2D: Je to tady! Konečně se nic nestalo!!!

/1/

Je skvělé občas sledovat známé zpravodajské zdroje transformačně-duchovní a alternativně-informační scény. Člověk se jednak pobaví a jednak dozví, jak to téměř jistě není a nebude a může si aspoň lépe představovat autentickou TEĎ-budoucnost. Žádné předpovědi v dané sféře se totiž nikdy nesplnily, což ale fanatikům nijak nebrání v tom, pokračovat v jízdě slepou uličkou.

 

Kde se tedy skrývá to pravé ořechové?

Už samo elementární pole Života, „prasvětelné kvantové vakuum“, zahrnuje jak energetické vlnění (princip „+“, Reálno/Světelno), tak virtuální částice (princip „-„, NEreálno/Temno). Jelikož virtuální částice ve vztahu k absolutní nule má zápornou hmotnost, může se projevovat stejně skutečně jako běžně měřitelné jevy.

Už samotný základní vzor Života, antiparalelní dvojšroubovice, zahrnuje faktor jednoty Světla/Lásky (energetického potenciálu) a Temnoty/Fantazie (reflexního nehmotna).

Klíčem tedy evidentně je DVOJSMYSLNOST, což lze mj. chápat jako logiku a nelogiku v jednom. Na transformačně-duchovní a alternativně-informační scéně je všechno buď logické nebo nelogické; jako by se síla v pozadí doslova děsila dvojsmyslnosti, jelikož to nelze nijak lineárně uchopit. Všechno je buď Systém nebo Duchovno, ale nic není Život, jenž je SOULADEM ŘÁDU A CHAOSU.

Existobot tyto věci vůbec nepochopí. Funguje v rovině Theos/theoros („Bůh teorie“).

 

Skutečná evoluce nebo expanze probíhá na úplně jiné úrovni, která je vztažená jednak k Univerzálnímu řádu Přírody (Květinový Vesmír, PRA-Světlo, Praduše/růžový Pramen Života, kořeny Praduše – „fantasy“ Podsvětí) a jednak k plnospektrální organické 5D („Azurové písky“ – tekuté světelné krystaly, semi-éterická životní forma).

Paralelně zároveň probíhá Experiment 5D/Pra2D.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Tak jako se tvrdí o masmédiích, že sdělují všechno naopak (a „pravdu“ sdělí jen v rámci podpoření celkového oklamání), totéž lze říct o transformačně-duchovní a alternativně-informační sféře. Jedná se o UniMatrix (multi2D reflexi, spojení technokratizmu a duchovních animací).

Pravá realita je Kreatrix a experimentem je vytvořit Matrix 3D/4D, který by reflektoval organické 5D.

 

/2/

Jakkoliv je vždy dobré si uvědomovat, že absolutní Bytost má charakter Stvořitelky a ne Stvořitele – vzhledem k tomu, že Všemožnost nelze vyjádřit (vždy existuje něco dalšího) – potenciál Všemožnosti přesahuje absolutní Bytost, což se zrcadlí jako Prameny Nestvoření. Neboli každé „Já“ je potenciálně absolutní Bytostí (absolutní Střed je stále se měnící Představou-O-Sobě a jinak je „všude a nikde“ Zřídlem bezpodmínečné Lásky, což je univerzální síla a inteligence mnoha překvapivých vlastností).

 

Největší PRŮSER víry ve Stvořitele spočívá v tom, že se tím z organické Mysli přepíná priorita na anorganickou, čímž má Stroj přednost před Životem. Věřící ve Stvořitele tak bojují proti technokratické entitě, kterou sami tvoří. Někteří jedinci rovnou věří v anorganickou Mysl, i když to schovávají za slova jako Zdroj.

 

Žádný takzvaný Zdroj či mužský Stvořitel nestvoří zpěv ptáka ani vůni květiny.

 

Ženský princip/Láska jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje mužský princip/Vůle jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), ale naopak to může a nemusí platit, takže absolutní Bytost je neutrální, potenciálně oba principy zahrnující, nefyzickou Ženou. Navíc reflexním nehmotným ekvivalentem skaláru je tenzorový potenciál, což znamená potenciální „vše v jednom“ a je jasné, jaký charakter takové „vše v jednom“ má. Toto „vše v jednom“ nicméně ožije pouze zrcadlením se v Lásce.

 

Nádherné Mystérium!

 

Vždy existuje něco dalšího, do jisté míry nepředvídatelného. Jakmile chybí Tajemno, je to mrtvý Život.

Víra ve Stvořitele je opravdu VELKÝ průšvih – myslíte si totiž, že všechno víte. Ale nevíte nic.

 

/3/

Že by Zřídlem Veškerenstva mohlo být něco tak bláznivě nesmyslného jako Placaté peklo, to je myšlenka, kterou každý „prudce duchovní“ člověk ne že zavrhne – vůbec nad tou blbostí nehodlá uvažovat. Přesto Absolutno skutečně funguje takto ztřeštěným způsobem a největším hrobem Stvoření jsou takzvané „seriózní záležitosti“.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

/4/

Prameny Nestvoření se projevují jako Praduše Života.

Inteligence Praduše se projevuje jako živoucí, tekutě křištálová či pastelově duhová, ohnivá květina. Vyplývá to z matematických a fyzikálních vlastností („parametrů a charakteristik“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu). První či elementární vesmíry mají charakter Květinových Vesmírů – fenomenálních přírodních systémů na pomezí snu a reality.

Ohnivost neboli světlotemnost pro mnohé sice není vizuálně a nejspíš ani pocitově tak přitažlivá jako tekutý křišťál nebo pastelová duha, má však klíčovou praktickou užitečnost. Lze charakterizovat jako Kořeny Praduše a konkrétní podobou je Červené Prasvětlo.

 

Červené Prasvětlo lze charakterizovat jako projevenou Lásku a neprojevené Zlo v jednom, z čehož vyplývají ty NEJLEPŠÍ MOŽNOSTI (jedná se o průzračnou Blaženost a fantastickou TemnoHRU v jednom).

Červené Prasvětlo je čistě organické, nenápadně, plynule svítivé, od té nejsvětlejší, růžové (nádech oranžové až bílé), až po temně rudou. Existuje i jako plíživé Červené světlo, jako fantastická, zlověstná mlha.

 

Červené Prasvětlo je v perfektním skrytém souladu s rajskou platformou Azurové písky (azurová #007fff má nulový obsah červené), v rámci které lze navíc provádět Experiment.

 

„…Základem fungování 5D je trialita, trojfázování podobně jako u dýchání nebo tepu srdce. Lze to prostorově zobrazit jako (+0-) (0) (-0+). Tak jako se zde – v energetické (duchovní, emoční) rovině – pozitivní a negativní polarita střídavě vzájemně ruší (neutralizuje), existuje v rovině informační (mentální, fantastické) ekvivalent symetrie dvojprvků 3D/4D. V dané souvislosti probíhá Experiment, jehož cílem je univerzální zaměnitelnost (metakongruence) silové a obrazové strany. Výsledkem je surreální stříbrotisk: Magická Krystalová Kvantová Kybernetická Síť organických přírodních a virtuálních komiksových realit…“ – Azurové písky

 

Kořeny Praduše souvisí se skutečným, PRAVÝM DUCHOVNEM.

Pravé duchovno vyplývá z mentálního Uvědomění, samo o sobě však není mentální. Je nevyjádřenou, hluboce klidnou, průzračnou blažeností Bytí – souvisí hlavně s dechem, klidem a vtipem. Tím se výrazně liší od mentálního duchovna a jeho nedvojsmyslných e-Mentálů s jejich dystopickým single skylixem (populární jsou hlavně verze „Pat a Mat“ a „Blbý a blbější“).