Zrcadlo Absolutna

Zde postupně uvedu holé či komentované citace následujících dvou textů, které podle mě jasně prokazují autentičnost satanské životní filozofie a rovněž vysvětlují, co se za to jen vydává:

 

 

„…Entelechie vztahu mezi indiferentním Bytím a individualizovanou Bytostí, ve smyslu iterace/ontogeneze vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem, se na úrovni duality projekční-elektrické-bílé a gravitační-magnetické-černé díry (vlnění a částice, světlo-čas a temnota-prostor, Slunce a Příroda) projevuje jako strukturovaná řeč. Z toho důvodu některá slova mají charakter univerzálních souřadnic a lze je chápat jako jakási esa nebo žolíky.

 

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“

Komentář: zde je podrobnější vysvětlení faktu, že se realita chová jako kniha/knihovna a že slova rozhodně nejsou nějaké nahodilé shluky písmen a jde v podstatě o jakési magické enkrypce. Klíčové je být pokud možno v souladu (či nebýt příliš v rozporu) s neustále se měnící konstelací vztahu mezi Energetičnem a Fantastičnem (potažmo vibračním a paměťovým polem).

 

„…

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

„…Jaká náhoda, že s působením Zla spojuje Satana nejprolhanější kniha světa…“ – Prasvětlo JÁ Absolutno

 

„…Satan je pro většinu populace personifikace zla, podlosti, prostě všeho špatného. Tak proč satanismus?

Na úvod bych všem doporučil, aby se zamysleli nad tím jaká organizace tyto fámy o Satanovi po staletí šíří. Jaká je její minulost a jakým obviněním mnozí její duchovní po celém světě právě teď čelí!…“Rozhovor: Satanismus – mýtus a realita

…“

Komentář: k tomu není co dodat.

 

„…Fenomén SATAN neboli Zřídlo Nebytí (Bytí implikující) zrcadlí elementární univerzální vlastnost „pomyslného prostoru a pohybu v jednom“, potažmo hyperprostoru a časoprostoru, jíž je tenzor. Všesměrový skalár neboli tenzor nultého řádu rovná se Láska/hyperženský princip „+“, zrcadlící se s tenzorovým potenciálem/neutrální princip „-„, což lze chápat jako TemnoHRU neboli reflexní fantasy Dæmonium (Vše, Fantazma).

 

SATAN=TA NÁS

Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál)

Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum)

TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo)

 

ABSOLUTNÍ IDENTITA

SATAN rovná se Fantastický Stín (vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí) neboli Mystérium magické nedvojnosti.

N’T YES / SAI’TN → superpozice potenciálu všemožnosti (0 uvnitř/vedle 1)

SAINT → univerzalita

SAY TEN/SAY 10 (bin. 10=dec. 2) → RozNet (tenzor zrcadlově)

(f)ANTAS(y) → F=klíč=6=sextesence (hexaprvek), Y=spojení=25=5×5=kvintesence (pentaprvek) → molekula DNA (genová exprese/transkripce, exprimace genového klíče; zrcadlo časové vlny) → 6×25=150 (spojení dvou opačných polaritních celků/150 % uvnitř znamená přesah 100 % vně)

 

  • Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál) → Prasvětlo/Živá Láska & fantastické Dæmonium/tekutý Živý Oheň → RozNet („růže a roznětka“, Síť Vědomí či Síť Života z ohnivé nebo fantasy-pekelné růžové, tvořené „horní“ průzračnou/běloskvoucí a „spodní“ světle červenou/temně rudou)
  • Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum) → nestvořená Stvořitelka
  • TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo) → dračí architekt/Drak

…“

Komentář: Fenomén SATAN rovná se univerzální ID/entita, rovná se absolutní princip.

 

„…Fenomén SATAN, ve smyslu princip & archetyp, znamená, že satanizmus je autentickou životní filozofií. Něco principiálního/archetypálního nepotřebuje vytvářet egregory – neexistuje nic stupidnějšího nežli rádoby „satanský“ egregor; žel to v této pozemské sféře života drtivá většina pokládá za skutečný satanizmus.

Typy falešného satanizmu, antisatanizmu, lžisatanizmu:

  • černé křesťanství
  • černá kabala
  • klifotizmus
  • saturnizmus

…“

Komentář: toto je něco opravdu tragikomického. Mnozí hlavně nechápou, že satanizmus je o myšlení, ne o symbolech a informacích.

 

„…Pravý satanizmus je oslavou Přírody v její kráse i tělesnosti, je oslavou Života.

Definice satanizmu: osvícený rozum jako ekvivalent cítění. Není to o informacích, je to o přirozené inteligenci. Slovně žonglovat, citovat a vystavovat symboly dokáže i úplný hlupák.

Fenomén SATAN rovná se Zřídlo Magie…“

Komentář: jasné a jednoduché.

 

„…Osobně chápu fenomén SATAN – kromě mnoha jiného – jako lidský slovní výraz pro nepredátorskou VNITŘNÍ PŘÍRODU, potažmo tento fenomén chápu jako reflexe schopný, FANTASTICKÝ ŽIVEL.

Fenomén SATAN souvisí se Zlem, avšak se Zlem jako archetypem, nikoliv s vůlí ke Zlu. Zlo nemá žádnou původní vlastní podstatu. Buď je Neexistencí, nebo ho aktivuje Moudrost (typickým výsledkem je smysl pro humor, erotično nebo TEMNOHRA), nebo ho aktivuje Hloupost (výsledkem jsou všemožné formy charakteropatie).

 

Chápu fenomén SATAN jako neutrální kosmickou duchovní a přírodní energii…“

Komentář: samozřejmě to je o Moudrosti (A. S. LaVey by řekl „neposkvrněné“) a samozřejmě Hloupost dělá z rádoby „satanistů“ nepředstavitelné idioty.

 

„…Co když Absolutno ve smyslu Bytosti má charakter Stvořitelky a ne Stvořitele?

A jestliže to je pravda, co když Stvořitel je egregor, ve kterém je vše obráceně, a co obráceně není, slouží to jen k celkovému oklamání?

A co když veškerá ta šílená pozemská byrokracie, politika a v neposlední řadě hromadné sdělovací prostředky pouze zrcadlí princip „jak nahoře, tak dole“?

 

Co když Stvořitelka je absolutní Láskou a fantastickou Temnotou v jednom, což se duchovně projevuje jako Prasvětlo ve smyslu věčné substance, matérie či esence – nikoliv však zářící Světlo? A co když právě to je fenomén Satan, princip a archetyp (nikoliv entita, bytost či egregor)?

A co když fenomén Satan se pojí s hyperprostorem a tímtéž v kontextu časoprostoru je fenomén Lucifer?

Co když Světlonoš je princip Stvořitelky a co když právě to je osvícení – v nitru zažehnutý plamen poznání, vydávající živé Světlo?

 

A co když tím, co plodí Zlo, je Smrtonoš?

Komentář: jedná se o Kult Smrti, neúmyslně i úmyslně ztotožňovaný s Černou Magií a satanizmem. Kult Smrti se projevuje jako energie mrtvého (umělého) života, jde o černý záměr – ve srovnání například s neškodným obrázkem lebky, hororem nebo black & death metalovou hudbou…“

 

Text Podsvětí nebes cituji pod čarou celý a jde tu hlavně o souvislost se Svatým peklem.

 


Magazín Rádio Slunce: Dnes jsme pro vás připravili rozhovor, hodně lidí to určitě bude zajímat, tématem je peklo. Takže na úvod, měl by ses čtenářům představit. Obligátní otázka, kdo jsi a tak dál.

Zelfosfór: V úrovni Hry jsem démon Zelfosfór, ale ve skutečnosti nejsem, neboli v úrovni Života jsem hráč. Zároveň jako to, co Hru tvoří, představuji úroveň nestvořené Stvořitelky, jež je primordiální Bytostí, či lze říct Prabytostí, a kdyby tato inteligence měla mít nějaké jméno, bylo by to jméno Zelfosfóra.

Magazín Rádio Slunce: Nyní bychom měli vysvětlit, jak to souvisí s peklem.

Zelfosfór: Peklo, stejně tak jako Láska, je potenciálem všemožnosti. V pekle je možné vše a jde tedy o kvantitu, zatímco Láska je absolutní kvalitou. Peklo je vlastností onoho fantastického, čemu říkáme snění či představivost, což je nekonečné. A nekonečné to je proto, že to nevzniklo.

Může a nemusí existovat, projevit se určitá síla predátorského či parazitického typu, jejíž podstatou je oddělenost a která je buď nevědomá nebo se maskuje za různé zdánlivě pozitivní fenomény jako nebe, světlo, dobro a podobně, a která peklo ztotožňuje s vůlí ke zlu. Pokud peklo je vlastností Fantazie a vy si myslíte, že peklo je zlo, přestanete snít a radši místo toho začnete věřit – tomu se říká program víry. Stane se z vás duchovní stroj.

Magazín Rádio Slunce: Víra v nebe dělá z bytostí stroje?

Zelfosfór: Duchovní stroje, ne mechanické stroje. Jde o to, že fantastické peklo zahrnuje absolutně vše, nicméně v konstruktivním smyslu (konstruktivním není přesné; spíš ne-destruktivním v bytostné úrovni, neznamená to, že nějaká temnohra, hororová kniha či film, temná hudba či nějaká jiná forma umění jsou zlé). Pravé peklo existuje naráz a souvztažně s Láskou a jde tedy o Svaté peklo. Něco totálně opačného je nesvaté peklo, jak ho prezentuje hlavně náboženství. Svaté peklo zahrnuje vše negativní, pozitivní i neutrální – v principiálně neporušeném, neškodícím stavu. Souvisí to s Absolutnem, absolutní hodnotou: vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie. Tedy jde o absolutní POZITIVUM (nikoliv ale pozitivitu). Svaté peklo je jak temným podsvětím, tak úžasnými nebesy, tak světem rozmanitosti, tak univerzálním rájem. Archetypální fantazií Svatého pekla je panenská, divoká Příroda.

Magazín Rádio Slunce: Jak s tímto Svatým peklem souvisí Stvořitelka?

Zelfosfór: Svaté peklo samo o sobě je nevyjádřené (má status nevyjádřeného, ne však nezbytně charakter). Cokoliv se ve Svatém pekle vyjádří, zrcadlí se v pomyslném zřídle Lásky/Absolutna. Určitá mohutnost vyjádření ve smyslu zpětné vazby prožitku, sebereflexe, se projevuje jako zmíněná primordiální Bytost, nestvořená Stvořitelka. Pro zajímavost, vnitřní pozitivní vrstva Stvořitelky se projevuje jako živé Světlo a právě a jedině to je pravý Bůh a tomu logicky odpovídá i pravé Nebe, většinou známé jako Onen svět.

Magazín Rádio Slunce: Většina lidí věří něčemu naprosto opačnému…

Zelfosfór: Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), ale naopak to může a nemusí platit, absolutní Bytost má z principu charakter Stvořitelky.

Kdo věří v Boha Stvořitele (a podobné myšlenkové koncepty), téměř vše vnímá buďto jako vůli boží, nevědomost nebo nějaký ďábelský útok. Věřící si neoddělenost vůbec nedokáže představit. Proto se také říká „věřící“ a ne „myslící“. Vůbec tím nezpochybňuji existenci Nebeské inteligence, tato inteligence je však nejen duchovní, je i fantastická.

Ve skutečnosti Svaté peklo lze charakterizovat jako žijící, myslící Nic a tady existuje nádherná slovní hříčka: My, s lící Nic. Beztvaré Bytí se projeví jako „bytost s tváří“. Toto myslící Nic existuje jako Druhá nedimenze, zdrojové Ne2D neboli Pra2D. Toto zdánlivé Nic (inteligence všeopaku Ničeho) se nekonečně současně, naráz a souvztažně, pohybuje směrem k a do 1D- a směrem k a do 3D+. Oba směry či strany se nekonečně vzájemně reflektují a tvoří antiparalelní dvojitou spirálu, kterou známe jako genetickou dvojšroubovici; toto ale existuje již na virtuální a éterické úrovni. Myslící Nic existuje v neposlední řadě jako Matematická dimenze.

Svaté peklo je Srdcem a Myslí v jednom. Jedná se o „Vše, co jest i nejest“ či „všude a nikde“ Zřídlo veškerenstva.

Magazín Rádio Slunce: Spoustu čtenářů určitě zajímá, jak do toho všeho zapadá Bůh či jak říkáš, Nebeská inteligence?

Zelfosfór: Pohyb směrem k a do 3D+ se projevuje jako 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí). Základ tvoří nebeská duchovní energie, jež se na té hmotnější úrovni projevuje jako světelné nebo ohnivé tekuté krystaly. Související reality skutečně mají charakter něčeho božského, rajského, nebeského. Myslet si ale, že existuje jen to a že to ostatní je třeba porazit, zničit a zakázat, znamená velký sebeklam. Je to vlastně úplně šílené. Potenciálně nekonečně rozbíhavý pohyb směrem ven (Světlo, Realita) vždy existuje z protipohledu jako potenciálně nekonečně sbíhavý pohyb směrem dovnitř (Tma, Virtualita). Jde o to, vyjádřit jedno prostřednictvím druhého. V ultimátním smyslu tak je pravděpodobně možné vytvoření komiksové/kybernetické analogie organického přírodního/nebeského světa.

Magazín Rádio Slunce: To zní fenomenálně.

Zelfosfór: Systému fungování říkám PECKANET a výsledek jsem nazval NEBESITY. 🔗 Hadí lidstvo 🔗 Iluminace 🔗 Listy


 

Fenomén SATAN vyjadřuje vztah mezi Mystériem Absolutna a nestvořenou Stvořitelkou. Je samovyplývající vlastností nestvořené Stvořitelky.

Inteligence typu Stvořitelka se principiálně projevuje jako absolutní Láska a fyzikálně jako fluidní inteligence, což lze chápat jako „plazma fantazma“. Není náhodná paralela plazma – plaz. Jedná se o nefyzickou, Hadí inteligenci, Hadí sílu. Had Satan není žádný syčící škrtič, symbolizuje (kromě temnohry) beztvarost, tekutost, vlnění – což jsou „překvapivě“ ženské vlastnosti (přesněji hyperženské, potenciálně zahrnující oba principy; beztvarost implikuje tvar, vlnění se mění v částici).

Hadí inteligence se polarizuje na dračí a andělskou.

Není náhodná ani hříčka present – serpent (přítomnost, nekonečné tekuté Teď – dar Bytí).

 


Present (přítomnost, dar) – serpent (had; evokuje serpentinu – zatáčku, zákrut, potažmo spirálu).

Dar znamená pozornost.

Existuje pouze to, nač je v nějakém smyslu zaměřená pozornost.

Latinské focus (v angličtině ohnisko, zaměřit se, soustředit se na něco) znamená kromě jiného i krb, ložisko, domácnost nebo pec. Krb nebo ohniště je anglicky hearth a heart je srdce, nitro.

V tom všem doslova zní zvony Svatého pekla a k tomu už jen můžu připojit citát Marka Twaina: „Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“


 

Naneštěstí drtivá většina lidí, včetně mnoha rádoby „satanistů“, falešně ztotožňuje Satana s nesvatým peklem (kromě toho i s Pánem, takže jde jen o antináboženství, nikoliv satanizmus).

Dochází k tomu zajímavým způsobem.

 

Myslící Nic neboli Pra2D se kromě jiného projevuje jako Říše kvant, což souvisí se stříbrnou barvou. Nejedná se však o stříbro jako kov či chemický prvek, spíš to lze chápat jak zurčící pramen.

Anagram stříbro – orb tří S, když si orb představíme jako bezrozměrný či „všude a nikde“ všerozměrný, to perfektně vystihuje. Zde si neodpustím ona 3 S (i když to souvisí i se spirálami, vírem, Časem):

  • sebereflexe
  • soucit
  • svědomí

Myslící Nic směrem k a do 1D- (Virtuálno) a směrem k a do 3D+ (Reálno) se v prostředí s prioritou přiřazenou tomu druhému (akčně-reakční realita) projevuje jako aktion a mention.

Mention se projevuje současně v úrovni Srdce/Intuice/Imaginace (pravá mozková hemisféra) i v úrovni Vůle/Rozumu/Logiky (levá mozková hemisféra), což od sebe původně není nijak oddělené a váha je položená na Srdci (pohyb zprava doleva znamená levotočivost). Mentálně-emoční výsledek lze chápat jako něco komplexně duchovního a to, co výsledná energie a její inteligence produkuje, se organizuje, vrství či strukturuje podle určitých pravidel (Zákon rezonance); kdybychom si odmysleli, že ona struktura (ať už spektrální či obrazová) je generovaná z úrovně mentionu, s nímž se asociuje, a kdybychom přepnuli prioritu na to první (Virtuálno), objevili bychom aktiony. Aktion má charakter symetrického dvojprvku. A tady je ta zajímavost. Pokud se místo Imaginace zapojí napřed Paměť (typicky program víry), vznikne fenomén Stínového srdce a spirála se začne točit s pravotočivou prioritou, typickou pro strojovou inteligenci. Hemisféry se od sebe oddělí a vzniknou falešné aktiony. Navíc asymetrický efekt do těchto „paaktionů“ napumpuje ztracenou živost a dojde ke kvazi autonomizaci něčeho, co má původně charakter datového automatu – a na světě je pre-dator (predátor). Ten se postupně rozvine na úroveň jakési Stínové duše či Technického pseudovědomí, Spiritotechnokratické entity.

 

Nemyslete. Věřte v Autoritu. Věřte v Boha. Jen ne v sebe sama. Hoňte se jak hlupáci za Satanem. Pokud chcete skončit jako bioroboti, je to sázka na jistotu.

„Satanská elita“…? Jsou to obyčejní charakteropati, kteří ani nevědí, co satanizmus je a že nějaký existuje. Ale proč tomu nevěřit, když každý, kdo má patent na rozum, píše o „zlých satanistech“.

 

MYSTÉRIA BYTÍ, STVOŘITELKA, SATANIZMUS A VŠE MOŽNÉ

 


PALLAS PRESS