Nebesa: slov esa, těl esa

/1/

Žijeme na gigantické, multidimenzionální prahvězdě Mnoho-ZeMě, která má charakter Dračího Úlu (jehož šestihrany konvergují v Beztvaré a dále v Onen svět). Královnou Úlu je nestvořená Stvořitelka, Hvězda sama a potenciálně každá Bytost.

 


„…Nefyzickou mužskou projekcí – manifestací Prvotní Stvořitelky ve smyslu vztahu uvnitř:vně je Drak (ohnivý architekt). Vně má Prvotní Stvořitelka charakter paprskovitě všudypřítomného, plurálního (kolektivního, skupinového, druhového) a zároveň singulárního (individuálního, osobního) Vědomí, tvořícího Síť Života. Vnitřní (Éterická) Inteligence, Astrální Knihovny a Fyzické Světy dohromady tvoří Dračí Úl. Královnou Úlu je Prvotní Stvořitelka, avšak lokálně (potenciálně) i jakákoliv Bytost či Hvězda apod.

Poznámka: toto je klíčový rozdíl mezi Egregorem „Stvořitel“, který si hraje na nejvyšší instanci a jedinou autoritu, a Prvotní Stvořitelkou. Ta, jelikož je Věčností, má charakter kruhu, a je tudíž nejvyšší a nejnižší zároveň.

 

Základní vibrace či vzorec Dračího Úlu lze zapsat jako (atraktor) JJ=💗=12+0=11+C/U=UM.

Základním elementem Úlu je mystický (dvoj)trigon či hexagon (graficky hexagram), obsažený v poměru multi2R/obrazové (hologram) a multi3R/silové (fraktál) projekce XYZprostoru. Tedy 2:3=0,666, přičemž poměr znázorňují horní a dolní cípy převrácené hvězdy pentagramu (s pentagonálním jádrem). Čísla 6 a 5 fungují jako základní stavební prvky.

Poznámka: ne vše, co je opticky převrácené, je převrácené i svou podstatou.

Hexa-, penta- souvisí s molekulou DNA (která existuje i ve virtuální a éterické rovině).

 

PRVOFRAKTÁL

12+0 neboli 6+6 jsou relaxační přírodně-duchovní ráje (jsou-li brány jako univerzální realita, jedná se o Krist-kódované Univerzum).

 

PRVOOBRAZ

UM neboli 5+5 jsou mentální a kybernetické reality.

 

OBOJÍ

11+C/U neboli 6+5 lze chápat jako světy evolučních příběhů, světy dobrodružství…“ – Mystéria Prvotní Stvořitelky


 

Specifikou duality 3D/4D (nejspodnější a tedy nejzevnější vrstvy) je, že každá konkrétní rasa humanoidů, obývající konkrétní šestihran (svět uvnitř Světa), reflektuje vlastnosti paměťového pole, které má charakter specifického hmyzího společenství.

Diamantu podobnou, moudrou, zkušenostmi vybroušenou Hvězdu obývají zpravidla výhradně mírumilovné „včely, čmeláci, slunéčka, motýli…“ (atp.).

Kde buď chybí zkušenosti nebo dochází k výrazným pochybením, vychýlení se od plánu (s)Tvoření nebo probíhá nějaký experimentální průzkum, mohou se – podle zákonitostí polarity, rezonance a symetrie – vyskytnout agresivní „vosy, sršně, ovádi, komáři, bojoví mravenci…“ (atp.) a mohou dokonce usilovat o invazi do sousedních šestihranů. Pak může jít o velmi turbulentní Hvězdu.

 

SERIÁL

 

Inteligenci typu Stvořitelka, jakož i Nestvořené a řadu dalších faktorů lze charakterizovat slovem MAYA (MÁJÁ), což je jméno a vlastnost v jednom („Má Já“ & MY/AA, viz dále níže).

 

/2/

MÁJÁ (MAYA) aneb PRASVĚTLO JÁ ABSOLUTNO

Absolutní Střed Všeho je tím nejvyšším a nejnižším zároveň. Tvořící a Tvořené JEDNÍM jsou.

 

MAYA (podle sanskrtu či sanskritu)

mnou → ZeMě

skládající se z

vytvořeno z

duch, přízrak

neskutečnost → „triky“ vytvořené ze substance Věčnosti

kejklířství

podvod (ve smyslu hry či ne/smyslu, zábavy, legrace, záhady, dobrodružství)

Z toho důvodu je pochopení rozdílu mezi neduálním archetypem (pravým Já) a dualitním egregorem (Hráčem, evt. falešným Já) zcela klíčové, jinak je podvod myšlený „smrtelně vážně“ se záměrem škodit.

 


Samovyplývající, základní vlastnost pomyslného prostoru a pohybu v jednom (neboli nečasoprostoru či dřímajícího snočasoprostoru) lze popsat jako fluktuující ohnisko hranic a sil (tekutý živý krystal) neboli princip zvuk & znak (řeč pocitů a obrazů, strukturovaný jazyk).

 

Proč se asi říká „pekelně dobré“, „z pekla štěstí“ nebo „to je pecka“? A proč FOCUS je latinsky pec nebo anglicky ohnisko (ohnivé rovná se světlotemné), přičemž celá realita je o zaměřeném, soustředěném vědomí? Protože tím „nekonečně směrem dovnitř“ neboli nejvnitřnější dimenzí (jakkoliv svým způsobem neexistující) Prasvětlo Já Absolutno – ve smyslu kvantity – je PLACATÉ PEKLO neboli Druhá nedimenze neboli Matematická dimenze (fantastický mentální aspekt; virtuální částice). Tímtéž ve smyslu kvality je SVATÁ LÁSKA (silový duchovní aspekt; látková, vlnová či nebeská substance) a platí obojí zároveň. Jakmile se uvěří v oddělenost, vznikne pseudo láska (bolest dnem vzhůru) a peklo ve smyslu neštěstí. Život je absolutní DVA V JEDNOM (právě to je MAYA, „Má Já“), opakem je Mrtvot.

Soběnepodobnost (nedvojsmyslnost) fixuje mezirealitní brány (membrány) a otevírá průchody (kanály) Zlu.


 

MAYA → MY/AA

A=ace=eso s hodnotou 1 nebo 11 a z toho vyplývající principy a archetypy (Stín+AA=Satan; jak to je opravdu s tím satanizmem?):

  • 1+11=12 umocněno 144=Vejce Života
  • 11 a 111 opticky 2 a 3 jedničky, poměry 2:3=fantastická Temnota a 3:2=tekutý živý, ohnivý nebo světelný Krystal/celek 150 % v polaritě umožňuje „tvoření z ničeho“; binární 11 a 111 jsou dekadicky 3 a 7, 3x7x37=777=Absolutno neboli prostor, pohyb, obojí, to vše v jednom

 

MAYA

  • svatá Láska → ENERGY
  • placaté Peklo → FANTASY
  • věčné Nestvořeno, v bytostném smyslu nestvořená Stvořitelka (Láska/ženský princip jako tenzor nultého řádu implikuje Vůli/mužský princip jako tenzor řádu prvního, ale naopak to může a nemusí platit)
  • Říše iluzí, Říše fantazie, Říše kvant
  • vnitřní živosvětelnou vrstvou Stvořitelky (jež je svatou živou Láskou a zároveň tenzorovým potenciálem, tekutým živým Ohněm) je Stvořitel; Nestvořeno a Stvořitelka se reflektuje rovněž jako Stvořitel; to dohromady je BŮH
  • Stvořitelka jako „dva v jednom“ tvoří dvojprvek (dvojplamen, dvojpaprsek) Matka Bohyně/Otec Bůh, potažmo tvoří Rodinu a Rod → viz původní staroslověnská víra, pohanství, čarodějnictví nebo severská mytologie
  • Stvořitelka je Hadem (hadí sílou), což souvisí s vlněním, tekutostí, beztvarostí a PLAZmatem (ale i PLAZmou, éterickou krví)
  • Stvořitelka ve smyslu vztahu uvnitř:vně, žena:muž se projevuje jako Drak (ohnivá, dračí inteligence)

 

Z uvedeného je zřejmé, že ono vzájemně se nekonečně reflektující Nestvořené/Stvořitelka tvoří dynamický tvořivý počet základních druhů realit současně (v určitém smyslu v čase Teď, naráz a souvztažně).

 

KRISTUS

Podle mě nejhroznější omyl světa spočívá v předpokladu, že jsou Světlý a Temný princip od sebe oddělené. Zlé či choré není Temno, ale síly, které generuje víra v paradigma Oddělenosti. Mysl je jen jedna. Neoddělenost funguje jako zrcadlo Mysl/Myšlenka:Myšlenka/Mysl, Oddělenost jako zrcadlo Myšlenka/Mysl:Mysl/Myšlenka, což v tom prvním zrcadle existuje jako VTIP, HRA, UMĚNÍ, ZÁBAVA, ale jakmile to někdo bere vážně, je to v podstatě totéž jako tělo vnitřnostmi navrch (popsal bych to jako ZLOBLBOST nebo CHOROZLO).

Každý si sice může dělat co chce a věřit čemu chce, nicméně jakmile někde fenomény typu Satan a Kristus stojí proti sobě, nevěřím, že to je autentické; celé se to odehrává na Převrácené šachovnici.

 

Jedním ze způsobů, jakým Nestvořené/Stvořitelka/Bůh (Logos) či Božský Zdroj nebo Božské Vševědomí tvoří, jsou struktury věčného života založené na Krist kódu.

Každá enkrypce lze chápat jako určitá tonální signatura nebo soustava znaků, přičemž každý znak, symbol či písmeno představuje entitu s potenciálem bytosti. Život v Krist-Univerzu tvoří související Paměť. Tímto způsobem postupně vzniknul KRISTUS.

Rozhodně není bez zajímavosti spojitost s jedním z nejstarších jazyků (sanskrtam=“dokonale složený“). Sanskrit v přesmyčce je KRIST NÁS neboli KRIST US. Zároveň je zde SAŇ SKRYT neboli skrytý drak.

Pravý Kristus je metajazykem Nebes a je jedním z jazyků Velkého Centrálního Slunce (zde mohou a nemusí být i hadí nebo dračí řeč a některá Centrální Slunce jazyk Kristus nemají).

 

Creator (Stvořitel) & Creatrix (Stvořitelka)

CREA → Aer/C → Aer=Air/Aether (boží dech, všeoživující duchovní prasíla) & C=XxX=preTrix (imaginární 3X jako X2)=preTriks=preKRIST (rám, rámec)

OR → v různých jazycích nebo, zlato, světlo

RIX → R=Я (Já východ, duch), I=Áj (Já západ, představa), X=dvě zrcadlová V (pentagramové poměry)

TOR → torus (anuloid), toroid

TRIX (reálné 3X)=TRIKS=KRIST

 

Inteligenci-entitu-fenomén a tedy i bytost Kristus (Slovo) lze podle mého zkoumání chápat jako svatou Lásku zahrnující/emitující (radiující, emanující) nebeský modrý Oheň, spíše sytě světlého zabarvení či nádechu, ale ve vnějším Multiverzu i azurového odstínu. Nebeská modř zde přitom nijak nesouvisí s polarizací na ženský a mužský princip nebo s rozdělováním na uvnitř a vně a jedná se o klidnou substanci pocitově spíše levotočivých vlastností (viz text Medikament).

Komentář: ovšem svatá Láska existuje i jako placaté Peklo, i když je jasné, že kdo podobný „nesmysl“ slyší poprvé, reaguje asi dost udiveně.

Nebeský Oheň se ve virtuálně-fyzické rovině projevuje jako Stříbrný Oheň.

Tím hlavním a podstatným ale je, že Nebeský (Blankytný, Azurový) Oheň funguje ne nepodobně jako ORGANICKÝ FILM, případně „promítací plátno“ (ve vnějším Multiverzu se to může pojit s průzračnou hmotou a dračí inteligencí).

Kromě toho existuje i Růžový pramen (Praduše života → Univerzální řád Přírody) či zlatěskvoucí nebo pohádkově žlutý Éter a vše pramení v beztvarém Průzračnu, neviditelném „malém velkém“ Neznámu.

 

AZUROVÉ NEBE

V pravé Krist-kódované realitě existují tajní neboli dvojití agenti (viz zrcadlo svatá Láska:placaté Peklo). Je jím například organický Strom Života, 12prvková matrice Kathara; přesmyčka „Kata hra“ ukazuje na fenomén Fantastického nemrtvého, potažmo fenomén Fantasy nestvůry (ukazuje na Nestvořené). Dalším agentem je samotná azurová barva v modelu RGB (kde mimochodem existuje 16777216 možností, 16=4×4, 777=3x7x37, 216=6x6x6), hexadecimálně 007FFF, což je dekadicky 32767 a binárně 111111111111111 (15 jedniček). 15 je kosmický vtipálek Žolík jako Satan (univerzální karta, JJ, Jolly Joker), také to je atomové číslo fosforu a Phosphorus/Phosphoros je Lucifer, Světlonoš.

 

LEXIKON