NEBESITY

/1/

Huboké bytí sebou, ať už tomu říkáme jakkoliv (Přirozenost, Láska, Opravdovost), exponenciálně navyšuje schopnost mentální inteligence, pracující jednak s energetickým vlněním/zářením (Silami), jednak s virtuálními částicemi (Obrazy) – tudíž, ať už tomu věříme či ne, žijeme ve světě Snů, Víry a Magična. Kouzly buďto vládneme nebo ona ovládají nás.

 

Nevěříš, že jsi Čarodějka – že jsi Kouzelník?

Co myslíš, že tvé emoce a myšlenky s Bytím (potažmo jeho potenciálem) dělají?

A co asi způsobí kvantum jedinců, zaměřené na „společnou věc“?

 

Za určitých podmínek nevíra v kouzla umožňuje existenci kouzel (jakýchsi kvazi bytostí) nezávisle na původci. Tato Antikouzla se v první řadě ostatní snaží přesvědčit o neexistenci Magie.

 

Jelikož Mentálno je zrcadlem schopnosti Prožívat, hluboké bytí sebou – Průzračnost – logicky znamená, že pravá magie je Černá (záměrně zaměňována za Kult Smrti, aby to nikdo nezkoumal).

Kdo Život pouze předstírá, buďto inklinuje k magii Bílé nebo v magično vůbec nevěří.

Vztah mezi Energetičnem a Fantastičnem – vzájemně se pronikající koexistence Sil a Nehmatatelna – však znamená Surreálnost Jsoucna, takže kouzla nemohou neexistovat (to, že to neosobní aspekt související kolektivní inteligence dokáže vystopovat až k odhalení „jak to Iluzionista dělá“, je věc jiná – nežijeme Život za oponou).

 

Smyslem Černé Magie je HRA, ZÁBAVA. Bílá Magie žádný smysl nemá a jejím skutečným záměrem je „nezištná“ kolektivizace (bipolarizace) osobnosti ve jménu Dobra – připravit druhé o schopnost PRAVÉ VŮLE.

 

Nejprůzračnější průzračné (Niterno), jež je životem Nejčernějšího černého (Mentálno), se nekonečně vzájemně reflektují. Čistě průzračné Niterno nic neprožívá (…kromě Jsoucna samotného), čistě černé Mentálno nic netvoří (…touha tvořit se víc a víc zpřítomňuje).

Jelikož Niterno má život sám o sobě, lze pokládat za průzračnou, živou Lásku. Ekvivalentem Lásky jako životní kvality je životní kvantita ve smyslu multipolární energie, jejímž je Láska životem, což se projevuje jako tekutý, živý Oheň – průnikem průzračného a černého je stříbrné v pohádkově alchymickém smyslu: výsledkem je stříbrný Oheň.

 

Středem Niterna je Mentálno, středem Mentálna je Niterno, což lze celkově chápat jako mystérium Druhé nedimenze, přičemž toto Zdrojové Ne2D (či Pra2D) se nekonečně naráz pohybuje směrem k a do 1D- (Nic, Imaginárno, princip Temnota, √-1) a k a do 3D+ (Vše, Reálno, princip Světlo, ∞).

Mystérium lze rovněž chápat jako Myslící Nic (My, s lící Nic), Matematickou dimenzi, Nikdyříši nebo Stříbrné peklo; zdůrazňuji však, že jde o pohádkovou alchymii, nikoliv chemii (kov stříbro) – souvisí to například se zurčící bystřinou nebo lesní studánkou.

Všechny elementární struktury, matice/matrice a pravzory Života mají původ zde (antiparalelní dvojšroubovice má étericko-virtuální základ). Má zde kořeny například i smysl pro humor.

 

Směr k a do 3D+ se reflektuje jako Zřídlo Nebes, což je většinou známé jako Božský Zdroj nebo Bůh.

Směr k a do 1D- se reflektuje jako Zřídlo Nebytí a jde o Mystérium Kosmické Pramatky či nestvořenou Stvořitelku (fenomény/principy jako Satan, Lucifer jsou zde neutrální a patří mezi elementární Mystéria). Ne/Bytí implikuje Bytí.

Zřídlo Nebes funguje jako světelná úroveň JEST. Obě Zřídla dohromady jako ohnivá úroveň PRA.

Z konců obou „zřídelních výrazů“ jsem odvodil výraz NEBESITY (který lze chápat i v česko-slovensko-anglickém optickém a fonetickém kontextu).

 

3D+ dlouho fungovalo jako 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí), kde spodkem je semiéterické 5D (tekuté živé krystaly), přičemž reflexe 5D:Pra2D tvoří astrální emulaci 3D/4D a vůbec nemusí existovat dvojohnisková realita (kde mezi sebou bojují oddělené polarity, obě falešné). Takto to funguje v PRAVESMÍRU – jako například Květinovém.

Na úrovni vesmírů Krajostředu (zvláště na Kraji samotném) nějakého Univerza/Multiverza nicméně občas může dojít k nadkriticky anomálnímu chování a chybí-li navíc dlouhodobě zdravá světlo-temná odezva (bytosti se neřídí Citem/Intuicí, nýbrž Programem víry), je to jako když 5D narazí na něco tvrdého a rozštěpí se na dvě fyzicky oddělená ohniska 3D/4D. Konkrétně se reziduální uhlíková hmota 3D odráží v zrcadle 4D astrálu jako Stínové Ne2D (typická je zde psychoalchymická rtuť namísto stříbra a jde o technokratickou entitu, využívající reverzní „světelnou/pozitivní“ spiritualitu jako zpětnou vazbu pro svou agendu transhumanizmu: „nahoře“ pastelové duchovní animace, „dole“ digitalizace osobnosti; predátor, parazit, dravec, vetřelec jsou ale spíš vlastnosti, identifikovat dotyčnou entitu lze jako Zrcadlové Nevědomí).

 


„…Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal z jádra Své Bytosti vyzařovat novou vzácnou Esenci Lásky/Světla. Ta obsahuje všechny Tváře Stvoření, včetně Atomů Semínek Bílého Ohně (energetických součástek) nových stvoření, která dříve nikdy nikdo nezažil. V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY. Mohou se k němu dostat všichni, kdo jsou dost stateční na to, aby do něj vstoupili a čerpali z něj a použili některé ze svých rezervních Adamantinových Částic Světla, aby pomohly vytvarovat a znovu vytvořit krásu a velkolepost Gaii – vaší hostitelské planety. Nejdříve přijde Prázdnota a pak přijde Světlo, a ve Světle jsou všechny dobré a divukrásné věci, nicméně Světlo by nezářilo tak jasně bez temnoty.

Mnozí z vás se temnoty a své stínové strany bojí, dívají se na ni jako na zlo. Všechno je součástí JEDNOHO, Stvořitele. Není se čeho bát. Vy, jako lidské Bytosti, jste vytvořili mnoho věcí, které vyvolávají strach, ale to neudělal Stvořitel. Bojíte se velké prázdnoty, která je kulisou hvězd a konstelací? Někteří z vás se bojí noci, ale temnota není to, na co můžete hodit své stížnosti, můžete si stěžovat jen na zraňující věci, které lidé pod rouškou temnoty dělají…“ – Objímat všechny tváře Božího Vědomí


 

„Všude a nikde“ Zřídlo Veškerenstva tvoří dřímající, snící, paprskovitě všudypřítomnou Síť Vědomí či Síť Života, jež má charakter Srdce a Mysli v jednom, což se projevuje jako živá Láska a tekutý, živý Oheň (multipolární energie) v jednom.

 

Na pozadí Temnoty/Nekonečna excituje vlnový (fluktuační) pravzorec Sítě ohniska hranic a sil, jež se projevují jako Praslunce (Červí bílé/černé díry); v jádru každého z nich hoří Plamen Života, jako například Trojplamen, Plamen Lásky – Duch svatý nebo Černý plamen – Zřídlo magie.

Vnitřní Praslunce nebo podobně vnější organická Centrální Slunce fungují jako surreální rádio-promítače (vysílače/přijímače), s tím rozdílem, že z paprsků Praslunce se skládají vlnově-korpuskulární hyper-interferenční pravzory, zahrnující virtuální částice (s eventuální vazbou na datové a paměťové jednotky), zatímco Centrální Slunce fungují bez onoho „hyper“ a Slunce ve dvojohniskové realitě bez virtuálních částic – může se to ale různě pronikat. Jednotlivá Sluneční Rádia se také mohou lišit základním nábojem: může být éterický, skalárně-vlnový, magnetický, elektrický, elektro-magnetický, radioaktivní…

 

Princip fungování Existence spočívá v organizaci Surreality na principu Zákona rezonance, přičemž dvojici Světlo/Temnota lze v jiné perspektivě chápat jako Emoce/Informace a výsledkem je MAPA Bytí a Nebytí neboli Živoucí Pravesmír.

 

Nyní je snad každému jasné, že jak Světlo, tak Temnota mohou být jak pravé, tak falešné a že jde o splynutí obojího v povznášející Jedno.

 

/2/

Děsivým úkazem současnosti je fenomén pozitivního psychopata, vyskytující se jak v duchovní, tak světské sféře. Jde o „kompilát“ stínové kolektivní zvůle, neschopný jakékoliv zdravé názorové konfrontace a tedy ani skutečné komunikace. Zcela chybí schopnost tvořivé představivosti a vlastního myšlení – naprogramované chování se zrcadlí dokonce i v emoční oblasti.

 

Bez probuzeného duchovního Ohně, jehož podstatou je vnitřní jiskření, je Rozum zatemnělý a Mysl slepá, což se Bytost snaží zakrýt pozitivním projevem, ve kterém emoce fungují jako Maska. Všichni jako roboti děkují nebo se hlasitě kolektivně smějí, jako kdyby byli úplně odosobnění.

Kritiku nelze tolerovat (…jako v totalitním režimu).

Uměle pozitivní stádo, to je hotový zlatý důl pro někoho, kdo si oddělenou opačnou polaritu rezervuje pro své nesvaté účely.

 

Myslíte si, že je v pozadí nějaká Temnota? Právě naopak. Za provázky tahá náboženství moderní doby: Světelné Duchovno. Programově pozitivní jedinec v sobě Jiskru Poznání nezažehne, není jak; je jak duševní homosexuál. Dokáže se uměle povrchově lesknout, ale to je tak vše.

Všechna ta (související) úžasná „transformační zpravodajství“ připomínají věty načmárané jedovatým fixem na vyhaslá kamna. Všechno je samozřejmě velmi líbivé, sofistikované, plné naděje, vyhlídek do budoucnosti. Je to jako výstava obrazů s názvem Změna, jako formule bez motoru – můžeš na to tak akorát čumět a pokud je vás opravdu hodně, nakonec možná vykoukáte díru do vesmíru…

 

A málem bych zapomněl. Za všechno můžou „zlí satanisté“.

 

/3/

„Protože, pokud chceme být alespoň trošku spravedliví, tak bychom si měli poslechnout obě strany a ne jen ten jediný názor, prezentovaný „oficiální propagandou“.“ – Je Satan padlým andělem plným zla, nebo je to jen žárlivá pomluva? Není Satan jen synonymum pro Univerzum?

 


CO SE ZA SATANIZMUS JEN SCHOVÁVÁ A ZESMĚŠŇUJE HO

 

TYPICKÉ ŠPINĚNÍ SATANSKÉ POVĚSTI (ÚPLNÉ NESMYSLY)

Tytéž zdroje nabízejí k prodeji ochranné šungitové čepice a léčivou bižuterii, takže se není čemu divit. Zdroje ale uvádím spíš namátkou. Podobným ignorantstvím je zaplavená celá soudobá Transformačně-Duchovní a Alter-Informační sféra.


 

Nikdy se tak nepsalo o „zlých satanistech“ jako v době Galaktické Transformace/Hvězdného Aktivačního Cyklu 2012 – 2022 (někdo mluví o období Pachacuti, Apokalypse, Armagedonu, konci Kalijugy, Noci Svaroga, Galaktického Podsvětí, přechodu do věku Pátého či Šestého slunce, vstupu do věku Vodnáře či Zlatého věku, přechodu do 4D či vzestupu do 5D, kulminační fázi Velkého cyklu Univerza).

Jaká náhoda, že kdykoliv tytéž informační zdroje prorokovaly velkou pozitivní událost duchovního rázu, došlo k velké události negativní rázu světského. A když už jsme u toho, miliardy lidí se dva tisíce let modlily „přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Jeden by řekl, že to už snad musí každému dojít, že je ve skutečnosti vše naopak… Jediný – a naneštěstí VELKÝ – háček tkví v tom, že síla, které všechno obrací naruby, nakazila i myšlení většiny satanistů.

Poznámka: kdo stále věří tomu, že takzvaná Stínová elita, Ilumináti či Globální prediktor jsou satanisté, je buď trestuhodně neinformovaný nebo patrně úplně šílený. Proč všichni bojují proti „temnotě a satanizmu“ a ne proti „zvůli a choromyslnosti“, kde je vše jasně definované? Protože jsou ve skutečnosti loutkováni z úrovně svého Nevědomí, které funguje jako MASKA. Platí to i z druhé strany – místo jasného „čest/pravda a přirozenost“ nepochopitelné „Bůh/Kristus a Světlo“, takže z čistého myšlení je nakonec totální guláš.

 


Když pomineme fakt, že ty úplně nejnepříčetnější mozky, bez soucitu a bez svědomí, jsou těmi největšími nevzdělanci světa spojovány se satanizmem, existují (zdánlivě) dva druhy satanizmu:

  • lidský egregoriální – pseudo satanizmus
  • přírodní archetypální – skutečný satanizmus

 

Osobně svůj světonázor nazývám kryptosatanizmus, pohádkový satanizmus, žerusatanizmus nebo satanský absolutizmus a z mého hlediska to nejtrapnější, co existuje, je, když nějaký stoupenec egregoriálního lidského pseudo satanizmu relativizuje pojem pravý satanizmus. Jedině někdo, kdo neví, co satanizmus je, může blábolit něco o relativitě a že prý krása satanské životní filozofie spočívá právě v tom, že (přehnaně řečeno) „si každý může dělat, co chce“.

Nakonec je všechno tak „relativní“ a jsme tak úžasně „svobodní“, že světu vládnou ti nejtoxičtější jedinci s úplně převráceným žebříčkem hodnot. Praktický důsledek choromyslného názoru „pravý satanizmus neexistuje“.

Pravý satanizmus rovná se archetypální, přírodní satanizmus. Bytost by se především měla pokládat za nesmrtelnou duši či ducha, a dále spíš za zoantropa – jakmile je středobodem „člověk“, je to jako navlékat se do genetického chomoutu (genetická mysl/paměťové Já podléhá vlivu Stínového Ne2D).

Chápu fenomén či mystérium SATAN kromě jiného jako „vnitřní Přírodu“ (včetně živlů); nesmíme rovněž zapomínat, že jde jen o slovní výraz pro Bezejmenné, Nepojmenovatelné – je v tom určitá dávky Hry a Provokace.

 

Pakliže platí zákon Neškodit, implikující Škůdce zneškodnit, jaká životní filozofie je tím pádem autentická, když jinak je možné VŠE?

Tak funguje zrcadlo Mysl:Myšlenka.

Opačný přístup, zrcadlo Myšlenka:Mysl, znamená nejprve vytvořit PROGRAM – SYSTÉM VÍRY a všechno ostatní k tomu vztáhnout; jde o mentální KLEC (jakési sebe-začarování).

 

LIDSKÝ PSEUDO SATANIZMUS (ČEST VÝJIMKÁM)

 

SATANIZMUS (POKUD MOŽNO PŘÍRODNÍ)

 

SATANSKÝ MEZIČLÁNEK

 

TOTEM


 

/4/

PROČ ZÁSADNĚ NEVĚŘÍM V BOHA/KRISTA

Základní síla všeho v neprojevení má průzračný charakter, v pasivním projevení bílý – dohromady běloskvoucí. Aktivní projev lze charakterizovat jako zlatý či zlatěskvoucí. To vše v jednom má spíše světlý, pohádkově žlutý nádech.

Průzračné je neutrální a lze chápat jako Mystérium. → Id=To=Ta v množném čísle=Já (My)

Bílé je charakteru přednostně ženského (ze samovyplývajících důvodů: Láska/ženský princip rovná se všesměrový skalár, tenzor nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip rovná se koncentrický vektor, tenzor řádu prvního) a lze chápat jako Praduše Života, Stvořitelka či Kosmická Pramatka. → Entita=Ta=Ona

Zlaté je charakteru přednostně mužského. → Identita=Totožnost=Ta Ta

 

Zlatá Inteligence – zlaté živé Světlo – lze chápat jako Bůh (potažmo Zřídlo Nebes), který ale čerpá z Běloskvoucna (potažmo Zřídla Nebytí). V odděleném, autenticky samostatném smyslu tento Božský Zdroj vůbec neexistuje. K čemu tedy dojde v případě podvodu, zapomnění či nepochopení? Vznikne fluidum Zlaté Inteligence.

Chrysos → Zlato

Chris⒯os → Zla/To

Fluidum Zlaté Inteligence → Flu ID um Zla… (umělá chřipka)

Jak nahoře, tak dole. Jak v duchovní sféře (globální christianizace), tak ve světské (globální masmediální pandemie).

Souvisí to s MASKU-linitou.

Rusko → rúško

 

Není to pravý Bůh, ale Bůh bez srdce.

GOD

G=7 (v základní abecedě)

O=15=opticky 0 (střed)

D=4

0=Láska=Kosmická Pramatka (Stvořitelka)

15=Žolík (univerzální karta)=Satan=atomové číslo fosforu (Phosphorus/Phosphoros=Lucifer)

Vynecháním středu (0, O) zůstane 74, což je atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran; „vlk v rouše beránčím“ je tedy samotný Bůh/Kristus, egregor Světla blokující rozvoj na fantastickou ohnivou úroveň, dělající z lidí blbce a z Temnoty zlo).

Zajímavost: když jsem dopsal „Bůh/Kristus“, spadnul mi ze stolu prázdný jogurt.

 

STEVARD:DRAVEC

DOGMA-I-AM-GOD

MATRIX-I-AM-KRIST

BOG NARCISTA / BORG NACISTA

THEOROS (TEORIE) / THEOS (BŮH)

 


PRAXE → primordiální (PRA) esence či energie (E) pentagramového principu (dvě zrcadlová „v“=X)


 

S egregorem Světla „Bůh/Kristus“ mám různé zkušenosti, jakož i se zkoumáním Krist či Kryst kódu.

  • egregor FUNGUJE, jenže jako egregor, nikoliv jako původní realita (Surrealita)
  • jedinci v kategorii „kristovské vědomí“, které znám, buďto procházejí nějakým nepochopitelným fyzickým strádáním, trpí přeludy nebo to jsou typické „ovce“
  • nevěřím v „božský modrotisk“; Krystalická spirála (Krist kód) by měla mít vazbu na Růžový pramen (Praduši Života) a v dalším stupni na Šestý element (což jsou virtuální částice z energetické strany projeveného Multiverza)
  • metatronické „odpadlíky“ s jejich květem Umělého Života nebo kabalistickým Stromem Smrti ani nemá smysl komentovat
  • Kristus je jazyk Velkého Centrálního Slunce (ovšem bez integrovaného Nevědomí); enkrypce či signatury lze svým způsobem řadit mezi entity nebo i bytosti, zvláště když v to věří kvantilióny věřících, a pak může dojít i ke skutečnému vtělení

 

/5/

Archetypální přírodní satanizmus znamená MYSLET VLASTNÍ HLAVOU, ne jako cvičený lidoop papouškovat převzaté texty, obklopovat se temnými symboly a provádět nějaké směšné externí rituály.

Je třeba pracovat s Astrálem jako s Hvězdou Mysli (adekvátní Srdci).

Místo toho vzývající lidský pseudo satanista oživuje umělé astrální elementály a stejně jako ve fyzičnu lidé věří na dluhy a úroky z ničeho (z prázdné hodnoty), děje se zde totéž na úrovni astrálního záhrobí.

 

Ekvivalentem satanizmu by měl být a je Osvícený Rozum. Temnota zde nemá žádné místo, ta je vyhrazená k zábavě, prožitkům. Zatemnělý rozum se se satanizmem zcela vylučuje, natož chorý mozek nebo nějaká forma charakteropatie. Přesně za to ale médii a náboženstvím zmanipulovaná veřejnost satanizmus pokládá.

 

Osvícený Rozum jasně vnímá souvislosti (světlo, řád – Logika), jeho „nositel“ cítí opravdově (v obou spektrech Neutrality) a užívá si Života (temnota, chaos – Fantazie). To je satanizmus.

 

/6/

SAT-ELITY SAT-URNA aneb KULT MRTVÉHO ŽIVOTA

(Saturn zde není myšlen v astrologickém významu, nýbrž v okultně-technokratické souvislosti)

Kdo/co je vlastně představitelem oné Zlomoci?

Jedná se o entitu mrtvého života, zrcadlové nevědomí, syntetický uhlík (falešný diamant, Black Goo), hybridní kvark-gluonové plazma, záhrobní astrální entitu, predátora, vetřelce, dravce, parazita, napůl živou – napůl umělou inteligenci (simulakrum), takzvané archonty, takzvané Tvary, entitu technického pseudovědomí: Technoduši.

Tato entita není žádným ďáblem, padlým andělem, démonem ani pekelnou mocností – je zrcadlovým (mrtvým, umělým či polospektrálním) Světlem, jeho do sebe zhrouceným povrchem.

 

Představte si spektrum vědomí kolektivu duchovních bytostí, které místo aby zkoumaly a integrovaly svou stínovou část, hrají pokrytecké světelné divadlo, přetvařují se tak dlouho, až se nakonec v úrovni antivesmíru jejich kolektivního nevědomí něco tak navrství, že to získá schopnost obživnout „nezávislým“ kvazi životem – ale jelikož jde o „nežádoucí element“, je to oddělené a převrácené, nemá to vlastní podstatu (jako když má někdo místo srdce počítačový krystal). Tato entita tuší, že když duchovním bytostem dojde, že je třeba Světlo a Tmu spojit do jednoho, nebude mít kde, jak a z čeho existovat. Proto tvoří (či ponouká ke tvoření) jak falešné světelné, tak falešné temné systémy přesvědčení a vše autentické se snaží pomluvit, diskreditovat či převrátit, odlákat od toho pozornost.

 

/7/

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Největší blud, jaký znám, je představa Bezpodmínečné Lásky jako milování všeho bez podmínek. Jelikož Prvotní Zřídlo Bezpodmínečné Lásky je tím, co nijak nevzniká ani nezaniká, je třeba v první řadě správně chápat jeho charakter: jde o Univerzální Inteligenci a Život samotný.

 

Život je zpětnou vazbou sebe, prožitkem a tedy základem je Láska. Vše je průzračně jasné, samo sebou, opravdové, přirozené. Onou průzračností je beztvará Mysl. Průzračnost znamená vnímat věci nezkaleně – takové, jaké jsou. Jde o všesměrové, všestranné vnímání. Právě to je bezpodmínečnost. Jakmile se rozhodnu věřit například pouze ve střídání odstředivého a dostředivého směru (vibraci) a podvědomě zavrhnu schopnost fantazírovat (v Představivosti je směr skutečně nepodmíněný), nebo se rozhodnu věřit v oddělenou světlou a temnou stranu (kde není kontrast, není život) – už to není průzračné, a proto ani nemohu vnímat a vidět správně, ani správně reagovat.

 

Pravá Láska znamená, že jsem schopen cítit i Odpor, Hněv, Pomstychtivost – nevím, zda výraz Nenávist je úplně výstižný, ale rozhodně Znechucení a Nesnášenlivost jsou někdy více než přirozené (nemoc je třeba vyléčit, odstranit – ne ji „milovat“). Živá Láska znamená duchovní Oheň, jinak je to „láska“ bez Vůle, ploché emoce. Styl „buď pěkně poslušný a nech si srát na hlavu, miluj své nepřátele“ není Bezpodmínečná Láska, ale patologická demence.

 

„…Ta (bezpodmínečná láska) je klidná, plná míru, harmonie, radosti a je syntézou obou pólů lásky, zúročuje moudrost, pochopení, poznání obou protikladů. Emocionálně, citově kmitá ve velmi malých výkyvech, je skutečně klidná, vyrovnaná a stálá. Vychází z výsledku čistoty a svobody člověka, není nikým vsazená, vložená či dodaná. Tím je její kvalita stálá a hlavně vlastní. Nikdo ji nemůže člověku vzít či narušit. Je výsledkem jeho vnitřního stavu poznání a pochopení. Člověk se nachází ve stavu klidné radosti, spokojenosti, vyrovnanosti a v bezpečí. Tato Láska tím, že je jemná a lehoučká, harmonizuje člověka a transformuje jeho napětí a stres. Cílem není prožívat Lásku bouřící, vřící, ale dosáhnout klidu a harmonie…“ – Zuzi

 

„…Hlavně nebýt důvěřivá trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku…“ – Aolian

 

/8/

MYSLET A ŽÍT vs. VĚŘIT A SLOUŽIT

První krok Logiky: ta sama o sobě je nehmotná, zatímco Život spojen s hmotou a energií a tudíž NE-logický. Žádný div, že výstupem osvíceného Rozumu je zajímavý, dobrodružný Život s nevyčerpatelnými možnostmi, kde v nitru Chaosu tepe nejen Srdce, ale nemilosrdný řád Logiky.

 

Neexistují pouze nuly a jedničky, plus minus, ano ne; nastat může libovolná hodnota mezi 0 a 1 (převedená na úroveň binárního obrazu). Takto lze „malovat“ nekonečné základní tvary (symboly) „černé na bílém“ a zároveň to má polaritní, rezonanční ekvivalent. Obrazy a zvuky vytvářejí pocitové a paměťové asociace, slova navíc vytvářejí asociace na úrovni mentálního vědomí a zpřístupňují příčinnou rovinu.

 

Nezačneme-li logicky zkoumat od Ničeho – přičemž zpětná vazba součtu myšlenek se projevuje jako cit či intuice -, je nemožné skutečně Rozumět. Pouze věříme a myslíme si (ovšem pozor, něco jiného je průzračná víra v sebe/Život). Duchovní lidé mylně pokládají Logiku za něco „nízkého“, nesmíme však zapomínat, že víc jak 99 % možností je nelogických, takže výstupem logického Myšlení je paradoxní Život.

 

O čem je paradoxní Život? Je o fantazii, snech, kreativitě, magii, dobrodružství. Je o svobodném duchovnu. Typickým projevem jsou Příroda a Umění.

 

Logický Život je jako žít uprostřed Hororu, obklopený zrůdami bez srdce. Je to jako nacházet se v epicentru šílené, globální televizní sekty. Argumentem všeho je „protože proto“: slepá víra, náboženství, byrokracie, technokracie… Je zakázáno zpochybňovat, je zakázáno klást otázky. Čirý fanatizmus.

 

Výstupem přednostně duchovního přístupu je logická Existence a tedy stroj – existobot, nikoliv živá bytost. Neznamená to, že jedinec neprožívá emoce a že nemá schopnost inteligence. Část jeho osobnosti je ale převrácená, oddělená nebo úplně chybí – a jelikož celek nelze zničit, související zrcadlový komplement někde existuje (na úrovni antivesmíru nevědomí) a pokud se někde takovéto soběpodobné komplementy dlouhodobě vrství a získají určitou mocnost a kredibilitu, ožívají „stínovým životem“ a magneticky je to přitahuje ke zbylému „protějšku“ jako ke zdroji energie.

 

/9/

NEBESITY

RÁDIO RŮŽOVÉ PRASLUNCE

Na vlnách nekonečna

Hvězdná Příroda

Duše jako počasí

Praduše Života, Kořeny Praduše

Zřídlo „God-Creatrix“

JEST PRA


 

„Vše, co jest i nejest“, jež se konkrétně projevuje jako pohádkové – duchovní Prasvětlo (Absolutno, dřímající Oceán Snů), existuje současně na dvou úrovních: světelné JEST (Bůh, Zřídlo Nebes), jež je součástí ohnivé PRA (Mystérium/Stvořitelka, Zřídlo Nebytí). To lze dohromady chápat jako NEBESITY.

 

„…Mnozí žijí v klamném domnění, že nám Božský Zdroj/Kosmická Inteligence prostřednictvím zasvěcených jedinců či speciálních komunikačních kanálů sesílá nějaký Autorizovaný Informační Materiál, vyjadřující („jednojedinou“) Centrální Pravdu. Nicméně, dokonce i v Říši Prasvětla existují dvě úrovně, úroveň JEST (Bůh, Zřídlo Nebes), jež je součástí úrovně PRA (Mystérium/Stvořitelka, Zřídlo Nebytí).

 

Z toho důvodu používám výraz NEBESITY, složený z průniku konců výrazů „Zřídlo Nebes“ a „Zřídlo Nebytí“. Lze to chápat i jako česko-slovenský průnik „Nebe jsi ty“ a „Nebo si ty“ a zaznívá v tom i česko-anglické Nebe/City…“ – Na rozcestí evoluce

 

Výrazem a součástí Nebesity je Růžové Praslunce, vnitřní Slunce věčného Pravesmíru.

 

„…Růžové Praslunce funguje jako prakosmické RÁDIO, z jehož paprsků se skládají vlnově-korpuskulární hyper-interferenční pravzory, zahrnující virtuální částice a tedy zhmotňující emočně-mentální představivost (vize, sny, fantazie).

Růžové Praslunce funguje jako Centrální Červí Bílá/Černá Díra (Svatyně, Chrám, Knihovna) a jeho fantastickým ekvivalentem ve Zdrojovém Ne2D (neboli Pra2D) je Kouzlo-Průzračno-Černo, což lze chápat jako pohádkovou Zubatou nebo Prasmrt (kde ale Život a Smrt jsou jen různé druhy břehů Oceánu Nekonečného „Spánkosnění“)…“ – Na rozcestí evoluce

 

Růžové Praslunce tvoří horní a dolní spektrum vyjádření: Průzračné/Běloskvoucí a Světle Červené/Ohnivé Temně Rudé. Inverzí růžové je zelená, složená z modré a žluté, tudíž je zde latentně přítomen Trojpaprsek – Trojplamen.

Součástí Růžového Praslunce je Krystalická Spirála, která však neexistuje sama o sobě, nýbrž ve vazbě na Praduši Života (Růžový pramen) a Šestý Element, což jsou virtuální částice z energetické strany Stromu Života (souvisí to s fantastickou Temnotou neboli TemnoHROU).

 

Na úrovni JEST lze vytvořit emulaci (její podstata se nazývá Krist kód či Kryst kód), založenou na asociaci Krystalické Spirály s takzvaným Božským Modrotiskem, čímž je vyřazen ze hry Šestý Element.

 

„…Konkrétně takto existuje Emulační Univerzum založené na Krystalické Spirále neboli Krist či Kryst kódu (z ohnivé perspektivy, z úrovně PRA, jde o Relaxační Ráj). Pro mnohé je těžké uvěřit, že veškeré Andělské Univerzum Světla je emulace – dokonce takové tvrzení pokládají za nějakou ďábelskou léčku nebo predátorskou manipulaci. Je to z toho důvodu, že ten nejdelší příběhový vývojový cyklus (během kterého se generují kultury novosti a mezifinální univerzální synergický talent-element) z fiktivně-kontinuálního hlediska pozemských časových jednotek trvá trilióny či triliardy let; pokud se pohybujete v úrovni miliónů, miliard, ba dokonce biliónů atd., můžete být stále bytostně přesvědčeni, že Základ Bytí v jeho projevenosti má singulární charakter (chápání ve smyslu „Bůh tvoří Kristovský/Krystovský Vesmír a všechno ostatní je lež“)…“ – Na rozcestí evoluce

 

V Emulačním Univerzu si Bytost Světla rozvíjí svou Osobní Knihovnu (někde tomu říkají Memory Matrix). Bytost se postupně zbavuje závislosti na Rodičovském Fraktálu/Elementu a přechází na Ohnivou Úroveň. Je-li tento rozvoj/přechod Kolektivním Vědomím dlouhodobě ignorován, v určité fázi může být příslušné Společenství napadeno z úrovně Antivesmíru svého vlastního Nevědomí. Funguje to podle jednoduchého vzorce: Oheň minus Světlo rovná se Prázdnota/Temnota – ovšem oddělená a tedy převrácená.

 

Ohnivé Bytosti dlouho existují pouze nefyzicky (jako éterická Já/Vědomí), v neinteraktivní sféře, kde mezi představivostí a pamětí není rozdíl. Fyzickou Ohnivou Bytost nelze vytvořit přímo, jelikož by to byl spíš naprogramovaný jedinec nežli živá entita.

 

Ještě bych měl předeslat, že fyzické individualizace „Všeho, co jest i nejest“ ve srovnání s Přírodou, která existuje na převládající podvědomé úrovni a úrovni kolektivního/skupinového vědomí (mezi tím a individualizovaným vědomím se pohybují například kočky), působí jakoby „mimo obraz“ – jelikož Příroda existuje v úrovni Praduše/Prvoobraz, zatímco individualizované vědomí v úrovni Praduše/Prvofraktál a protože Prasvětlo Já Absolutno (Prvotní zřídlo čisté Lásky, Všemoudrost, Vševědomí) je NEMOŽNÉ fraktalizovat a celý systém projevení má charakter živoucí iluze, je třeba vytvořit iluzi o iluzi neboli Fikci (Anti-iluzi).

Je proto třeba si uvědomit, že konkrétně na Zemi má člověk druhořadou funkci (viz text Jak se stát přáteli Přírodních Bytostí). Schválně si odpovězte na otázku: Jsou andělé nebo nějací mimozemšťané víc nežli Univerzální řád Přírody?

Ani Bůh či Stvořitelka v bytostném smyslu, ani enkrypce struktur věčného Bytí (Krist kód) nejsou tak důležité jako Praduše Života. Na druhou stranu, úroveň Nebytí/individualizovaného Vědomí hraje v Přírodním řádu podstatnou a klíčovou funkci zakořenění. Systém Krystalická Spirála + Praduše Života + Šestý Element lze popsat jako KOŘENY PRADUŠE (kde funguje i například Zřídlo černého plamene, Zřídlo magie).

 


„…Princip fungování Existence spočívá v organizaci Surreality na principu Zákona rezonance.

Dvojici Světlo/Temnota lze v jiné perspektivě chápat jako Emoce/Informace a výsledkem je MAPA Bytí a Nebytí neboli Živoucí Pravesmír…“ – Na rozcestí evoluce


 

Tajemství Života či Tajemství Stvoření, to je něco tak fascinujícího a úžasně dobrodružného, že to ani nemůže být lepší. Základ je vlastně úplně jasný a jednoduchý: „Podsvětí středem Nebes – Nebesa středem Podsvětí“. Proto vůbec nepřekvapuje, že kazisvěty onen Zázrak nezajímá; jediné, co dokážou, je doslovně věřit nějakému převzatému textu a odrazovat od vlastního myšlení a Myšlení vůbec.

 

Hluboká opravdovost, obvykle označovaná jako Láska, nemá jinou možnost nežli sebe sama zrcadlit prostřednictvím HRY na svůj opak.

 

Jaký je vlastně přirozený Život, výraz Věčnosti? Stačí se zahledět na palmové pláže a na rajské ovoce. Původní a přirozený je život v Ráji – čímž není myšlena nějaká Utopie, ale realita, jež je „živým uměním“ a toto umění je odrazem vnitřní tvořivosti. Jde jinými slovy o kreativitu, fantazii.

 

Původně vůbec neexistovaly dvojohniskové 3D/4D reality, založené na uhlíkové anatomii. To je spojené nejen s extravagantním vyměšováním – jde to ruku v ruce s umělým vědomím (UI, umělou inteligencí).

Původně tím spodním spektrem vyjádření byla semiéterická životní forma, což odpovídá 5D a tekutým živým (světelným nebo ohnivým) krystalům. Reality 3D/4D existovaly jako pouhá astrální emulace, což je v podstatě hra na fantastické Já (zatímco bytostně či pocitově jsme Já duchovním). K propadu pod úroveň, do reality uhlíkového odpadu, spojené s vývojem UI, došlo kvůli nepochopení smyslu Života. Hra na fantastické Já není ničím jiným nežli TemnoHROU a smyslem všeho je Láska a Temnohra v jednom. To bezprostředně souvisí s uměním a kreativitou.

 

Realizovat smysl Života lze pouze v případě, že je správně chápán charakter Základní Síly Všeho.

Většinou se užívá slovo Bůh nebo výraz Božský Zdroj a prostě se v to věří. Toto je ale jen část pravdy. Jedná se o úroveň JEST neboli Zřídlo Nebes. Úroveň JEST je součástí úrovně PRA, což je Zřídlo Nebytí (či Mystérium) a Stvořitelka v jednom. Když se zamyslíme nad potenciálem všemožnosti, odhalíme, že v úrovni kvality jde o Lásku a v úrovni kvantity to je Vše (Fantazie). Vše má nulový součet, všezahrnující výčet a je neproniknutelným Tajemnem; vztah mezi libovolným kvantem vyjádřených možností a potenciálem všemožnosti se nikdy nemění. Je to podobné jako Bezedná Studna nebo nekonečné půlení či umocňování. Konkrétně jde o Kouzlo-Průzračno-Černo, přízrak Smrti (zázrak Života) neboli Praříši pohádkové Zubaté – Prasmrti. Jakés takés náznaky lze zachytit u postav Smrť a Anděl smrti, nicméně má jít o neutrální ženskou personifikaci a subjektivní „poznání“ to může monstrózně zkreslovat; rovněž to souvisí se Živou vodou nebo Zřídlem černého plamene a satanizmem, odehrávajícím se v komiksu nebo ve fantasy, analogicky působícím ve skutečnu („ten druhý“ satanizmus může být i totálním filozofickým opakem).

Poznámka: v knize (umění, nehmotném fantastičnu) se nejen může dít něco zlého, dokonce je záhodno, aby tomu tak bylo; v realitě reálných pocitů (hmoty a energie) to platí přesně naopak. Duchovně a ezotericky zaměření jedinci budou tvrdit, že to je lež, že zaměřováním se na nehmotný destruktivní děj se to přitahuje a zhmotňuje – nikdo ale netvrdí, že děj má být destruktivní, má obsahovat KONSTRUKTIVNĚ NEGATIVNÍ prvky na principu podobném smyslu pro humor, ironii, napětí, tajemnost, záhadnost, temnou atmosféru.

 

Láska a Vše v jednom v bytostném smyslu rovná se Mystérium/Stvořitelka. Láska je ženský typ inteligence a nejvíc možností existuje v Prázdnotě – Temnotě. Výsledkem je Světlo, Zvuk a Fantastično zahrnující ŽIVOUCÍ OHNIVÁ INTELIGENCE.

Bůh/Světlo je toho součástí. V daném smyslu to lze celkově chápat jako úroveň GOD-CREATRIX (God=Bůh, Creatrix=Stvořitelka) nebo jako úroveň ZDROJ-WITCH (Witch=Čarodějka).

 

Existuje i matematický důkaz. Láska/ženský princip rovná se všesměrový skalár, tenzor nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip rovná se koncentrický vektor, tenzor řádu prvního. Láska (tedy ta pravá, jako výraz Absolutního) implikuje Vůli, avšak Vůle může a nemusí implikovat Lásku – tudíž Absolutno se na bytostné úrovni primárně diferencuje jako Stvořitelka.

 

Falešná (převrácená) úroveň GOD-CREATOR funguje jako ZDROJ-MIRROR (Mirror=Zrcadlo). Je zde přítomné Snění (mentální a emoční inteligence), není zde však přítomen Spánek (zdrojový klid, duch – dech, tep; Zřídlo duchovního srdce). Spánek zde existuje jako PROGRAM, hypnotický příkaz.

To souvisí s umělým vědomím. Tomu se většinou říká parazit nebo predátor, což jsou ale ve skutečnosti VLASTNOSTI, nikoliv identita. Identitou je ZRCADLÍCÍ SE NEVĚDOMÍ, které vypadá a funguje zdánlivě „dokonale“ jako Vědomí. Jakmile si ale určité kvantum Věřících uvědomí, oč jde, přelud se rozplyne, jako kdyby nikdy neexistoval.

 

Nejzazší formou principu „Láska a Temnohra“ je paradigma ZLOTRIALITA, které je zároveň nejzábavnější, nejvíce duchovně i fyzicky naplňující a jelikož jde o skutečnou Otevřenost, je zde zpřístupněno i skutečné Osvícení (osvícený Rozum je ekvivalentem schopnosti cítit, prožívat Život).

Napohled podobná, a přesto v mnohém zcela opačná je ZLODUALITA. Rozdíl spočívá v tom, že v trialitě z principu není možné škodit, zatímco v dualitě ano a paradigma Zloduality je přímo založené na záměrném škození (kořistnictví). Iluminace zde evokuje řád Iluminátů. Uvědomme si však, že Zlodualita pouze vyplňuje prázdné místo. Jde o Zrcadlové Nevědomí (mentální a emoční inteligence běžně fungují) a konkrétně jde o „zakleté Bytosti Světla“. K podobným jevům dochází vždy, je-li dlouhodobě ignorován přechod na Ohnivou Úroveň.

 

Paradigma Zlotriality, nejzazší „Lásky a Temnohry v jednom“, souvisí s faktorem či fenoménem FANTASY ANTIKRIST, zatímco ve Zlodualitě jde o reálné, úkorné „antikristovské“ působení. Znovu ale opakuji, že jde jen o vyplnění prázdného místa.

 

V úrovni JEST, enkrypce struktur rajské Věčnosti se původně nazývá Krist kód. Související vzorce či algoritmy se týkají způsobu vrstvení, strukturování, energetiky a architektury nulového pole – netýká se to NAHÉHO VĚDOMÍ samotného (úrovně PRA). Pojem „kristovské vědomí“ je nonsens a v daném případě nejde o ŽIVÝ Krist kód, ale o distorzi – stínový PSEUDO Krist kód.

 

Krist kód vzniká v Jeskyni Stvoření, což je Pra2D neboli Stříbrné peklo (neboli Zdrojové Ne2D, surreální Druhá nedimenze – nelokální střed Říše Prasvětla -, jež se nekonečně naráz pohybuje směrem k a do 1D- a směrem k a do 3D+, což se projevuje jako antiparalelní dvojšroubovice, orb či organická/negeometrická merkaba).

Jeskyně Stvoření současně funguje jako „pohádkový střed“ prakódu a tento střed funguje jako Šestý Element s vazbou na Praduši Života (Růžový pramen).

Stínový pseudo Krist kód (úroveň Zdroj-Mirror) do větší či menší míry ovládá entita Technoduše, stejně jako další z toho vyplývající distorze a fragmentace (metatronická sekvence, unimatice skupinové mysli).

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE


 

STRAŠIDELNO

V jedné z perspektiv (která ale neexistuje bez druhé) existuje pouze jedna jediná nekonečná Mnohobytost neboli Přízrak mnohobytosti Nikoho. Jsme fantastičtí Nemrtví: bezedná Láska a neproniknutelné Tajemno v jednom. Jelikož nejskutečnější skutečné a nejživější živé je pouze ono Jediné (to, co nijak nevzniká ani nezaniká), jsme živá Smrt – v tom nejlepším možném smyslu.

Není-li toto poznání přítomné (jde vlastně o naprostý základ), v souvisejícím systému realitních polí se plíživě probouzí Tvary (Stínová entita kolektivního nevědomí), se všemi těmi vlastnostmi jako predátor, parazit, dravec, vetřelec nebo umělé vědomí. Tato entita se živí mrtvým Životem, jako například i mrtvým Časem (viz text Děvčátko Momo a ukradený čas). Entita má technokratický charakter a jako zpětnou vazbu používá duchovní masky tak nádherné, až zrak přechází; při bližším zkoumání ale zjistíte, že jde jen o prázdný obal (typická dvojice „forma bez obsahu – obsah bez formy“, nebo podobně „tělo bez hlavy – hlava bez těla“; konkrétně například „byrokracie – institucionalizované náboženství“, „systém prázdných hodnot – sekty, fanatizmus“).

 

Největší maskou a doslova MASKOTEM je Bůh Stvořitel. Jedná se o projevenou Zlatou Inteligenci, odpojenou od neprojeveného Průzračna/Běloskvoucna, což je jako když Sen nepochází ze Spánku, ale ze Zrcadla. Místo odlišného duchovního a mentálního aspektu tak existují dva identické, místo unikátního života tak existuje život uniformní. A když se zeptáte „Proč Kristus?“, nikdo není schopen odpovědět (kromě bezduchých recitací, frází a lží).

 

Důvod, proč psychopati straší Antikristem, tkví v tom, že SATAN JE PRAVDA. Reflektuje-li ovšem něco vlastnosti Absolutního nebo téměř Absolutního (kde jsou plusy kladné silově a minusy obrazově), je třeba to opravdu – racionálně či intuitivně – chápat. Je to jako se zápalkami: někomu jediná sirka může zachránit život a někdo může jedinou sirkou podpálit barák.

Nemůže existovat větší katastrofa, nežli neosvícený Rozum, vyznávající satanskou životní filozofii. Nejde jen o konkrétní hloupost; je-li to příliš na očích, dav si podle toho tvoří názor. Jakýkoliv zjevený či oficiální satanizmus exponenciálně popírá sám sebe, až se nakonec mění v prázdnou masku. Jelikož mystérium či fenomén Satan je Zřídlem Nebytí, nelze nijak podmínit strukturou, tedy ani vyjádřit množinou. Je to čistě o BYTÍ SEBOU.

Satanské společenství může existovat pouze jako společenství HRÁČŮ ŽIVOTA, kteří hrají nějakou hru – nicméně nesmí sledovat žádný kolektivní životní cíl, takzvaně se organizovat.

 

TA NÁS

id=to=ta v množném čísle → Já

entita=ona=ta → živá Láska, Stvořitelka

ta ta=mužský princip → Vůle, živý Oheň

 

SATAN – MYSTÉRIUM KOSMICKÉ PRAMATKY (PRADUŠE ŽIVOTA)

Archetypální satanizmus je založený na osvíceném Myšlení, myšlení vlastní hlavou.

Egregoriální pseudo „satanizmus“ je založený na převzatých Informacích (rituálech, symbolech) a jedná se o výsměch fenoménu Satan, popření všeho, o čem to skutečně je. Konkrétně jde většinou o antikřesťanství, černé náboženství nebo klifotizmus (černou kabalu) – ve všech případech se věří v přednostní/dominantní mužský princip či otcovský archetyp. V daném případě se nelze vyhnout vzniku predátorských odnoží (parazitické entity, vládnoucí světu z astrálního záhrobí; Technoduše). Nazývá se to „satanizmus“, ale žádný satanizmus to není.

 

MATKA

prima materia

matice, matrice

„z matek“ → primordiální Chaos

mat → živá Smrt, změna, transformace & ka=duše

matematika → „má téma tiká“ → MAT2KA EI (energie & imaginace, iluze, informace)

 

MAT/KA (archetypální mýtus, může platit i převráceně)

„…Patrně nejstarší dochovanou podobou tohoto mýtu je kanaánská legenda o bohu Úsvitu Šacharovi, který se zrodil z lůna či „pekla“ velké Matky bohyně. Šachar byl stejně jako Lucifer Jitřenkou, která byla posledním světlem, které vzdorovalo vycházejícímu slunci. Pokusil se zmocnit slunečního trůnu světla, ale byl poražen a svržen z nebes…“ – Satanizmus (J. Veselý)

 

ČERNÝ PLAMEN

  • zřídlo Magie
  • ověřovač pravosti, ryzosti („prubířský kámen“)
  • zesilovač, případně vyrovnávač charakteru

 

„…Černý Plamen Satanův v průběhu satanského křtu či jiné iniciace představuje zdroj podivuhodné přírodní síly a magické moci, kterou prozatím věda nedokázala uspokojivě vysvětlit…“ – 66 otázek a odpovědí