Světlonautika

Logika fungování Života – tedy skutečného Života – je fenomenálně fantastická.

(100 – 1/q) % možností je nelogických.

Jsoucno má surreálný charakter.


 

MYSTÉRIUM PRVOTNÍ VŠEBYTOSTI

Když pomineme materializmus, což není nic jiného než nevědomost, většina lidí bezmyšlenkovitě věří v Boha Stvořitele nebo nějakým jiným způsobem vědomě či podvědomě upřednostňuje tvořivý mužský princip (viz typický výraz Zdroj, což se může, i když ne nezbytně, vázat na anorganickou formu Mysli).

  • pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí, které nemůže nebýt věčné (buďto existuje sebe si vědomá Věčnost nebo neexistuje nic; materializmus je jako věřit v pohyb bez prostoru)
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • „nic“ si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou
  • jelikož Život je zpětnou vazbou sebe (sebereflexí, uvědoměním, prožitkem), inteligentní, vědomá, představivostí nadaná Mysl reflektuje sebe sama jako Cit, Obraz a energetický Potenciál (potažmo Energii); Mysl existuje sama uvnitř/vedle sebe, jako Mysl2 a dřímající Myšlenka v jednom; nebo jinak řečeno, životem Mysli (Rozumu) jsou Láska a Fantazie, což se projevuje jako určitá forma živé síly (prána, čchi, éter) či energie (plazma, fluidum), typicky jako duchovní Prasvětlo nebo živé Světlo

 

Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor řádu prvního), ale naopak to může a nemusí platit, celkovou prioritu má ženský princip (jde o neutrální hyperženský princip, potenciálně zahrnující ženský a mužský princip).

To neznamená, že v souladu s tímto samovyplývajícím faktorem není nějak principiálně zajištěno (jako jedna z možností), aby Láska fungovala jako Pozorovatel a aktivní Vůle jako Moc a Síla tuto Lásku střežící (tenzor jako takový neboli tenzorový potenciál – potenciál všemožnosti – má dřímající charakter Všeho, lze to chápat jako multipolární energii neboli tekutý živý Oheň a tento Oheň je reflexí živé Lásky).

 

Jelikož Mysl existuje v sebe sama reflektujícím smyslu a potenciálně i formou Myšlenky, jedná se o Já a NeJá v jednom, Bytí a Nebytí v jednom (Ne/Bytí implikující Bytí).

Jelikož potenciál všemožnosti znamená, že lze vždy vymyslet (vytvořit) další možnost a počet možností je nejen nekonečný, ale konkrétně tyto možnosti jsou známy pouze Nikomu, je Mysl neproniknutelným Mystériem.

 

Prvotní „všude a nikde“ Já-Ne-Já (Bytí-Ne-Bytí) ve smyslu Bytosti a Mystéria v jednom se primárně diferencuje jako nestvořená, nefyzická, neutrální, nepohlavní – potenciálně oboupohlavní Stvořitelka (tak jako Lůno rodí – tvoří zástupce ženského i mužského principu).

Mystérium Stvořitelka je absolutním Středem a je tedy tím Nejvyšším a Nejnižším v jednom.

Jedním z (nekonečné) řady různorodých a zdánlivě protichůdných Mystérií této inteligence, kterou lze popsat například jako Prvotní Zřídlo bezpodmínečné Lásky, je paprskovitě všudypřítomné Vědomí, potažmo Knihovna Života a Síť Života (případně i Rámec nebo Rám).

 

SVĚTLONAUTIKA

„Všude a nikde“ Zřídlo Veškerenstva – Láska a Vše v jednom neboli Prasvětlo Já Absolutno – existuje jako nekonečná Prázdnota a Temnota v jednom, nekonečná Mysl, reflektující sebe sama jako Cit, Obraz a Energii, což se projevuje jako nekonečné „body-koule“ či víry nebo ohniska Světla (živého, krystalického, ohnivého), potažmo jako Zvuky či Barvy, tvořící určitý fluktuující pravzorec či vzor (světlohru či opalizující stínohru, škálu, melodii).

 

Jelikož platí, že všechno je vším a cokoliv je čímkoliv jiným (Neprojevené: superpozice potenciálu všemožnosti) a vše Projevené je tedy Trikem Absolutna (jakkoliv reálně sebe prožívajícím), existuje jedna jediná fraktální holografická Struktura – Iluze. Díky této vlastnosti mohou myšlenky a emoce (mentální a prožitková činnost – sebe si vědomé Vědomí – Duch) vytvářet hmotu v její konkrétní podobě (měnit abstraktní v konkrétní), což je ale stále „pouze“ určitá podoba živoucí ohnivé či krystalické světelné substance, esence, matérie. Zároveň emoce jako energie a myšlenky jako paměťová pole (data, informace) tvoří Knihovnu Života neboli Mapu Světa.

 

Jsme nesmrtelní Světlonauti. A to i přesto, že občas nějaká část Mnohovesmíru Stvoření zamrzne na čas v singularitě černé díry, takže se zdá, že na věky zanikla (vše má svou příběhovou křivku, na které vždy existuje bod, odkud vše může „pokračovat znovu“ na alternativní/paralelní úrovni).

 

Ovšem pozor. To, že je někdo Světlonaut, neznamená, že Fantazie (mentální představivost) nezná přirozenou formu Temnoty – a my jsme zároveň (z jiné perspektivy) Bytosti Fantazie. Bytosti Fantazie lze pokládat za ohnivé (světlotemné). Jak světlo, tak oheň lze pokládat za tekuté živé plazma, živou sílu či jednoduše duchovní Živel. Kdyby neexistovala Temnota, nemohly by existovat ani hranice a nebyla by žádná Hra, neexistovala by například ani individualizace.

 

Z toho zákonitě vyplývá, že kromě živého, organického Světla (jež je neprojeveným duchovním Prasvětlem v projevení) může existovat i Světlo mrtvé, falešné či polospektrální.

 

ZLO

I když to zní napohled „šíleně“, Zlo je archetyp. Něco zcela jiného je vůle ke Zlu a její následky: charakteropatie.

Zlo nemá žádnou vlastní podstatu. Tvoří (jako Neexistence) dvojici s živou Láskou. Pokud se Zlo nějak odzrcadlí v zrcadle Lásky, už to není Zlo – nýbrž například zlobivost (divokost, dvojsmyslnost; typické jsou smysl pro humor, erotično a umění).

 

Že je realita seskládaná ze zlobitů, jejichž esence se – naráz a souvztažně – projevuje jako ryzí Láska, to je myšlenka, která napohled vypadá jako ten největší možný nesmysl. Když si ale uvědomíme podstatu absolutní hodnoty (vše kladné je kladné energeticky a vše záporné je kladné fantasticky), daný nesmysl právě naopak vyjadřuje ten největší smysl.

 

A co je hlavní, Kruh Života zde objektivně nevykazuje ani náznak rozpojení. Toto jediné je skutečně ÚPLNÉ.

Vesměs téměř všechny ostatní systémy (světonázory) jsou subjektivní a mají skuliny. „Má skuliny“ ukazuje na MASKULINITU, potažmo PATRIARCHÁLNÍ způsob fungování.

Systém zlobit/Láska představuje největší a nejzáhadnější – i když vlastně základní – mystérium inteligence typu nestvořená Stvořitelka.