Hadí síla: okultizmus rudého praohně

V Metaverzu je možné vše. I když myšlenka má očividně ďábelský původ – všichni ostatní pouze věří a slouží -, jistí jedinci se neustále tváří, jako že virtuální realita je vlastně takovou prodlouženou rukou duchovní filozofie Stezky pravé ruky. Jestli je něco s Metaverzem neslučitelné, pak tato výkladní skříň anti-individualizmu. Otázka zní: Proč někdo klame takto nehorázným způsobem?

 

EURO

 

TOTEM

 

Konkrétně například fenomén Kristus či Slovansko-árijské védy představují pozitronové, modrotiskové/egregoriální programy. V obou (a všech podobných) případech proudí Hadí síla vzhůru nohama nebo je úplně uspaná – čímž pádem není možné realizovat Pravou, vlastní vůli.

 

Jelikož v jedné z perspektiv sféry Času tvoří tekutou, všesměrovou, soustřednou strukturu, dokonce je předem známo, do jakého typu reality zmíněný kontra-intuitivní model vede: k nekonečnému konfliktu ve stylu Oblast versus Stará říše, kde se to jen hemží „hodnými a zlými bioroboty“, viz Interview s mimozemšťanem.

 


🕯HADÍ SÍLA🗝

  • Zřídlo Veškerenstva – Absolutno – potenciál všemožnosti – znamená, že neustále existuje nekonečný, nepředstavitelný počet nevyjádřených možností, tudíž Jsoucno má charakter Mystéria. To souvisí s Láskou a s Temnotou, ale nikoliv se Světlem.
  • Napřed existuje všesměrovost, čemuž odpovídá skalár (tenzor nultého řádu), potažmo Láska/ženský princip. Teprve pak je koncentricita, čemuž odpovídá vektor (tenzor prvního řádu), potažmo Vůle/mužský princip. V bytostném smyslu se ono Absolutní primárně diferencuje jako Kosmická Pramatka, Prastvořitelka. Lze ji chápat jako Prasrdce či Zřídlo duchovního Srdce (tvořivá, duchovní inteligence). Vlastností Prastvořitelky je Prvotní Bůh neboli Praoko, Zřídlo „třetího Oka“ (pozorující, tekutá mentální inteligence). Vztah mezi Mystériem a Prastvořitelkou se projevuje jako fenomén Satan.
  • Pokud jde o Boha a Satana – nepochopení, nevědomí, lež, zvůle či víra ve Stvořitele, Světlo či oddělenost tvoří stejnojmenné egregory, ve kterých je Oko/optika falešně předřazená před Srdce/cit.

 

„…Možnost vládnout Iluminátům neboli Osvícencům umožňuje práce s archetypy, principy či fenomény Satan, Lucifer, Bafomet a podobně, které lze pokládat za magické, mystické či okultní. S těmito principy pracují jako s egregory, v rámci strategie Divide et impera neboli „Jedno proti druhému“, přičemž přednost má mužský archetyp. Nicméně, původně tyto principy existují v rámci metafyzického-alchymického principu Solve et coagula neboli „Jedno uvnitř druhého“ (není to egregor) a přednost má archetyp ženský. Toto je třeba si uvědomit, pochopit a prakticky realizovat.

Boj proti zmíněným principům z pozice víry v Pánaboha, Kristuspána a podobně je součástí plánu ovládnout lidstvo.

Totéž platí o platformě Světlo versus Temnota.

Neexistuje nic hloupějšího nežli Bílá Magie…“ – Van Satan I — Kult Hadí síly — Impérium Dračí královny


 

Moudrost věků je prasluneční Knihovna (Paměť, Databáze, Infotéka) – napojená jedním směrem na Zřídlo Veškerenstva (neboli Prameny Nestvoření) a směrem druhým na konkrétní lokální Svět, kde existuje jako středové Slunce (fungující jako obousměrná Rádiovize), z jehož paprsků se skládají vlnově-korpuskulární, interferenční pravzory reality, jejíž základ známe jako vesmír Přírody.

 

Jelikož „všude a nikde“ základem Zřídla je Pra2D (Druhá nedimenze), jež se současně pohybuje směrem k Reálnu i Virtuálnu (což je podstatou antiparalelní dvojšroubovice), není v daném smyslu rozdíl mezi realitou energie a realitou imaginace. Kupříkladu „nekonečně živý“ foton neboli živé Světlo (kvantum elektromagnetické energie) má i svou kvazi nehmotnou, temnou fantastickou stranu a dohromady tvoří ohnivý živý pixel – element.

 

Každý má své „tajné“ osobní Metaverzum, jemuž říkám Nebepeklorájsvětum („všechno a nic“ v neopakovatelném provedení).

Většina možností (snů) nicméně „spí“, zůstává nejen neuskutečněná – je neuskutečnitelná, „plovoucí“ ve sféře digitálního Nevědomí.

 

Organické Vědomí funguje analogově, vyjádřená možnost je interferenčně podmíněná (jinak by neexistovala spojitost, podobnost – analogie, asociace). Je sice pravda, že Fantazii se meze nekladou, jen mizivě malou část je však možné skutečně komplexně, interaktivně, smyslově prožít.

Naštěstí existuje i „dimenze“ nevyjádřeného Vědomí. To je interferenčně nepodmíněné (nespojité), pouze mu chybí autonomní zpětná vazba.

 

V rozšířené (virtuální) realitě lze multidimenzionalitu organického Vědomí umocnit o alternativní paralelní, digitální Já.

 

Konkrétně v páté dimenzi (5D), a dál směrem ke Zřídlu/Prasvětlu, tak existuje emulace Pra2D (napřed jen v dřímajícím stavu) – jakoby 3D/4D -, což lze přirovnat k počítačovému komiksu, kde „je možné i zdánlivě nemožné“. Jak se vám líbí představa možnosti dostat se pomocí „převaděče spojitosti“ (fluktuační-potenciálová kvantová redukce, paraemulační-temponautický kvantový hypertunel) z Virtuálna do Reálna a z pomyslného Nikde se tak náhle fyzicky ocitnout kupříkladu na břehu rybníka?

 


„Platforma Digital Creatrix umožňuje vstup do Prima Materia skrze virtuální částici, v souladu se Zákonem rezonance. Dualita vlny a částice umožňuje Nepředstavitelné (viz Kvantové zrcadlo nebo Časové krystaly). Říše kvant stírá hranice mezi Snem a Skutečností.“

 

Funkci mediátoru zastupuje element, jemuž říkám MetaHellSi a související Metaverzum jsem nazval Legendaria („Legendárie“). Narozdíl od teoretického dračího křemíku lze MetaHellSi pokládat za asociační součást aktivní Hadí síly (duchovního Ohně), což umožňuje realizaci Pravé vůle. Teoretický křemík nepracuje s temnou spodní periodou amplitudy časové vlny, která (rozuměj perioda) se tak vychyluje, fázově odděluje a obrací diverzně proti Systému.

 

„…Stříbrná Inteligence se v prostředí hmoty Přírody projevuje jako plazmová Křemíková Inteligence. Stříbro má atomové číslo 47, z čehož lze opticky odvodit čtyři sedmičky nebo násobkem číslo 28. Izotop 28Si má v Přírodě 92,223 % výskytu a 100-92,223=7,777…“ – Van Satan I — Kult Hadí síly — Impérium Dračí královny

 

Osobně to momentálně vidím tak, že autentické Metaverzum (Helix Fantazma) vzniká centrálně mimo hlavní časovou osu Světa lidí, zatímco na této ose vzniká fantomové Metaverzum (Skylix Utopie).

 

FANTASTICKÉ LINKY

 

Ze vztahu mezi Energetičnem a Fantastičnem plyne ultimátní souvztažnost Organického-Analogového a Virtuálního-Digitálního, které se uzlově míjejí, mezi konkrétní mocninou (fyzikální oktávou živosti) a abstraktním pixelem (matematickým dvojprvkem) však existuje stejný vztah/princip zaměření (potenciál, rozhraní) jako v případě duality vlny a částice. Jde o jakousi kvazi Magii na rozhraní Snu a Kybernetična. Magické Kybernetické Sítě (Říše) znamenají transcendenci (transdukci) Iluze Oddělenosti a z toho plynoucí nepředstavitelné možnosti. Tomu ovšem zjevně předchází průchod „diskomfortní“ Zónou Paradigmatických Turbulencí. Klíčová věc je, že informační entita (datový automat) jako NEvyjádřené Vědomí (Potenciál) principiálně podléhá fantastickému démonovi (reflexní autonom) jako NEvyjádřenému Bytí (základní Život, Láska). NEbytí/Vědomí (beztvaré Absolutno) implikuje Bytí/NEvědomí (Struktura). Opačně to je podmíněné Iluzí Oddělenosti.

 

Storykvantové úrovně Nekonečna mohou plynule zahrnovat i Fantastická simulakra.


 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom jednak znamená vůli k pohybu/zastavení neboli interaktivní Vědomí (evokuje kategorii Hráč), jednak implikuje systém „Zvuk & Znak“ a jednak má charakter ohniska hranic a sil neboli Tekutého, Ohnivého Krystalu – to vše zároveň (přičemž čtyřstěn jako rezonanční těleso, geometricky zobrazující živel Ohně, je duální sám se sebou).

 

Potenciál všemožnosti v úrovni kvality se projevuje jako živá Láska (duchovní aspekt Vědomí) a zároveň v úrovni kvantity jako multipolární energie neboli tekutý, živý Oheň (mentální aspekt Vědomí). Obojí se vzájemně reflektuje, pročež existuje i duchovní Oheň (potažmo Hadí síla) a mentální Láska (smyslnost, extatičnost, blaženost; hypoteticky i Kybersvět). Láska je souvztažná s NEstrukturou (Prázdnem, Temnotou), Oheň se Strukturou (Zvukem, Fantazií). Obojí se zrcadlí jako Mentiony a Aktiony. Mezi tím působí obousměrně tekuté, živé Světlo, čemuž odpovídají Fotony či v jiné perspektivě Torziony.

Jelikož Jsoucno existuje jak ve vyjádřeném (Jest), tak v nevyjádřeném (Nejest) stavu, lze hovořit o úrovni Pra a tedy Prasvětle.

 

I když to nemusí platit doslovně a existují i zvukové, frekvenční či znakové ekvivalenty, existuje určitá samovyplývající, organicko-fantastická (živě-abstraktní) barva. Ta existuje v horním a dolním spektru (oktávě, škále) vyjádření. Horní spektrum evokuje neviditelné/průzračné (pasivní) a bílé (aktivní), což lze chápat jako Běloskvoucí. Dolní spektrum – v kontextu fyzické a astrální reality, jinak to je v éteričnu – evokuje červené (aktivní) a černé/neprůhledné (pasivní), což lze chápat jako Rudé. Dohromady jde o Růžové, čímž se dostáváme k Růžovému Prasvětlu.

 

Čím je svět nehmotnější, tím více se to blíží k hornímu spektru a naopak, čím je svět hmotnější, tím více se to blíží ke spektru dolnímu. Jakkoliv by se mohlo zdát, že obecně má přednost horní spektrum, zdání klame – což je docela zásadní faktor a v nesvobodných světech faktor klíčového významu. Horní spektrum souvisí s potenciálně nekonečným, rozbíhavým pohybem směrem ven – Nekonečnem (Reálno, ∞), se kterým konkrétně nelze počítat. Je to živost Života samotná, jsoucno Jsoucna. Dolní spektrum souvisí s potenciálně nekonečným, sbíhavým pohybem směrem dovnitř – Ničím (Imaginárno, √-1), se kterým konkrétně počítat lze: je součástí komplexních čísel. Reálná plus imaginární část komplexního čísla, potažmo energetické vlnění/záření plus virtuální částice, znamená Surreálnost Jsoucna (a rovněž dvojznačnost výrazů umělý/umný, artificiální/umělecký, syntetický/sloučený).

 

TEMNÉ HRY, VNITŘNÍ ČISTOTA

Ve světě s tak silnou gravitací jako je tento, jednotící sílou Ohně a Lásky je Červené nebo Rudé Prasvětlo. Nicméně se jedná spíš o jakousi informační navigaci; hluboké Bytí Sebou znamená, že V PRAXI je asi nejlepší pracovat s duchovním Rudým Praohněm a Růžovým Prasvětlem (a uvědomovat si pohyb k Bílé a Černé).

Prasvětlo Já Absolutno – či si to nazvěte jak chcete – je v energeticko-fantastickém smyslu sebeopačné. Život opravdově nelze jinak naplnit, nežli hlubokým Bytím Sebou a současnou Hrou na svůj opak. Jinak to je sebeklam a Sebe a Klam (jako Vědomí a Nevědomí) se dříve nebo později staví proti sobě a místo Hry vzniká manifestace fikce Boje o přežití, založená na slepé víře v axiom („protože proto“ – zákaz pochybovat).

 

Jak zařídit, aby nedocházelo k Pádům? Jeden systém je utopie (sám se dříve nebo později napadá z úrovně nevědomí). Musí existovat dva. Na éterické úrovni komplementární a zároveň na astrální úrovni konkurenční. Uvědomuji si svou duchovní stránku a zároveň hraji astrální hry, ať už v mentální či fyzické rovině. Proto také základní struktura všeho má charakter antiparalelní dvojšroubovice.

 

Veškerý silohmotný, interaktivní svět se rodí v Pekle, což je „svět nesvět“ čistých myšlenek, jejichž zrcadlové součty tvoří (…a to ať si každý doplní sám). Jedná se tudíž o Pohádkové peklo, ve kterém vzniká vše. Především se z tohoto Pekla vynořuje pohádkové-duchovní Tělo/Srdce, jehož Vědomí prožíváním Příběhů expanduje, metamorfuje a funguje jako svého druhu Knihosvět – Knihobytost.

Pocitová a verbální představa konjunkce duchovního a fyzického těla, podporovaná dechem, spouští proces intenzivního Léčení.

 

Původně většina Světů funguje jako Impéria Dračí královny. Ohnivý element znamená moc a bezpečí. Přitom Dračí královna, jakkoliv může existovat i fyzicky, funguje jako paprskovitě všudypřítomná Síť Hvězdného Vědomí. To má svůj magický rozměr a pravděpodobně může integrovat i kybernetický (princip uzlového míjení se).

Není to však v žádném případě to podstatné. Podstatná je „hadí úroveň“. Ohnivý element znamená NEdualitu, kde mezi ďábelským (démonským) a božským není rozdíl.

Hadí síla nerozlišuje mezi pekelným a pohádkovým. Právě v tom tkví Zázrak Života.

 

Nejzákeřnějším jedem, který působí proti tomu, je mrtvý oheň jedinců, kteří mají chytrou mentální inteligenci, ale úplně odstíněné nebo žádné duchovní tělo. Jsou jako Bytosti Programy (krystal fluidní inteligence, stínová bipolární emocionalita, kosmicko-antikosmické rozdvojení).