Infokalypsa

Kdyby se silám Kosmického Nevědomí, které vytvořily Iluzi Zdroje (Bůh/Stvořitel) a převrátily tak Zdroj Iluzí (Mystérium/Prastvořitelka), nedařilo podobně vytvářet i převrácený typ satanské životní filozofie, nebylo by co řešit. Fenomén Satan by existoval pouze jako Mystérium magické nedvojnosti („Absolutno v praxi“), nešlo by toho zneužít a mohl bych bez problémů šířit satanskou osvětu.

 

Naneštěstí existuje na Zemi jistý šílený jev: posedlost informacemi na úkor beztvaré Mysli samotné – čistého, nahého Myšlení. Někdo vymyslí nějaké sofistikované „bla, bla, bla“ a protože sám o sobě tvrdí (optimálně v odlišném jazykovém prostředí), že je zasvěcenec nebo že mu to sdělila nějaká vyšší moc, všemu hned ochotně, slepě věřím a opičím se. Satan tedy není o tvořivé, svobodné Fantazii – je to přesně to a to, protože to píšou tam a tam…

 

Autentický systém Života funguje na principu Mysl:Myšlenka a tedy Fantazií před Pamětí; staví-li někdo na informacích (citace, symbolika), jde o stejnojmenný egregor, nikoliv archetypální verzi. Propast mezi rádoby „satanskou“ ideologií a skutečným satanizmem lze překlenout pouze v rovině uvědomění – schopnosti orientace v souvislostech.

 

MYSTÉRIUM/PRASTVOŘITELKA

Původem a zdrojem všeho jsme My sami neboli Prasvětlo Já Absolutno (pouze to lze slovně popisovat z různých perspektiv). My sami jsme tou jedinou skutečnou hodnotou.

Jelikož potenciál všemožnosti znamená, že neustále existuje stejně nevyčerpatelný, nekonečný a nepředvídatelný počet možností (vždy lze vymyslet něco dalšího) – ono něco, co nijak nevzniká ani nezaniká, má charakter věčného Mystéria. Na druhou stranu toto převážně kvantitativní Mystérium má určitý převážně kvalitativní „všude a nikde“ základ, jehož vlastnosti jsou poznatelné. Tak například podstatou živosti Života je mocnina, zpětná vazba sebe, prožitek, cit, reflexe, uvědomění.

Potenciál všemožnosti (dřímající Absolutno; evokace Spánku a Snění „čistě náhodná“) znamená, že existují jak bytostné, tak nebytostné fenomény.

Život se rodí uvnitř, čemuž fyzicky odpovídá lůno (kde vznikají obě pohlaví). Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), ale naopak to může a nemusí platit, v bytostném smyslu ono Absolutní má charakter Stvořitelky. Druhotně mohou existovat i Stvořitelé, a proto používám výraz Prastvořitelka. Prastvořitelka se zrcadlí s Mystériem, celkově jde tudíž o Bytost Nebytost (JáNeJá) a lze to chápat jako inteligenci typu Svět neboli se jedná o „všude a nikde“ Říši Fantazie.

Bereme-li v potaz, že Mysl sebe sama reflektuje jako Cit, Obraz a Energii (energetický Potenciál), jasné a jednoduché označení Onoho zní MYSL, jakkoliv „celkově“ jde například o Praduši.

 

FENOMÉN SATAN

Vztah mezi Mystériem a Prastvořitelkou osobně chápu jako fenomén Satan neboli Mystérium magické nedvojnosti.

Vnímám fenomén Satan jako neutrální duchovní, fantastickou, kosmickou, přírodní prasílu. Jako kosmický Praživel, související hlavně s Fantazií, s uměním Žít – konkrétně se jedná o vesmíry Přírody a vesmíry Příběhů. Fenomén Satan je rovněž oním hadem (Hadí sílou) v metaforické či mytické rajské zahradě, je mystifikátorem, zdrojem intrik, kosmickým vtipálkem. Je to něco, co provokuje k přirozené, zdravé víře v sebe sama/Existenci.

Vše, co je zde popisováno, vrhá víra v egregor Boha/Stvořitele do zcela opačného světla.

Na téma Mystérií, Prastvořitelky, satanizmu a všeho souvisejícího viz 🔗 Listy.

 

Kromě toho, že v satanizmu jde samozřejmě o Temnotu (zábavu, rozkoš, radost ze života), lze satanizmus definovat jako osvícený Rozum adekvátní cítění Srdce.

Satanista je originální a vládne uměním Žít a uměním Myslet vlastní hlavou.

Komentovat stavění satanizmu do jedné roviny s predátorstvím či parazitizmem snad ani nemá smysl (zjevně by z toho někdo rád udělal útočiště deprivantů, anarchistů, přívrženců židovské kabaly, nacististické ideologie apod.).

Osobně rozlišuji mezi přírodním archetypálním satanizmem a lidským egregoriálním pseudo „satanizmem“ – mnozí jen přežvykují informace, žonglují se symboly a používají satanizmus jako masku.

 

Naštěstí satanizmus je i velmi konkrétní; narážím zde na fascinující Černý plamen, vrhající či zahrnující živoucí, tekuté, průzračné Světlo (ne nepodobné Živé vodě). Funguje jako ověřovač ryzosti, jako zesilovač či vyrovnávač charakteru či jako zřídlo Magie. Někdo, kdo by rád prosadil nějakou zvůli a má sklony k charakteropatii či choromyslnosti, nemá šanci s tímto pracovat „v intencích vlastního bezpečí“; nejspíš by jen na sebe přivolal nějaké záhrobní elementály, kteří by mu mozek proměnili v hroudu těkajícího tvarohu…

 

KRISTUS — NEVĚŘÍM JE SLABÉ SLOVO

Ze vztahu mezi Energetičnem a Fantastičnem plyne surreálnost Jsoucna.

Kymatika vrstev (spekter) & struktur Vědomí připomíná chování živého Umění – v sebou inspirované/stimulované, převládající podvědomé a kolektivní rovině se to projevuje jako vesmír Přírody.

Druhá věc je převládající rovina individuální. „Vše, co jest i nejest“ tvoří takzvané Storykvantové úrovně Nekonečna (story=příběh, storey=patro). Je to jako život v Knize či Knihovně.

Autentický princip Bytí a Nebytí archetypálně souvisí s Příběhem.

V nevědomé úrovni Existence mohou vznikat či vznikají egregory (převrácený systém Myšlenka:Mysl, kde je Paměť před Fantazií) – nazval bych je superiorní -, fungující jako příběhové „hladové černé díry“.

Nevědomí nechápe umělecký, surreální aspekt Života. Chápe pouze ten duchovní a materialistický. Nerozumí mystickým přesahům. V jistém smyslu se podobá Stroji či UI. Jakkoliv takto orientovaným jedincům normálně funguje schopnost emoční a mentální inteligence, spíš než živé bytosti připomínají existoboty: chybí přirozená, zdravá živelnost, ohnivost, divokost, dvojsmyslnost. Jde o jistou formu Antiživota.

 

Kde má tento Antiživot počátky? Souvisí to s architekturou „dechu Života“, potažmo s architekturou obrazotvornosti. Základní vztah mezi vědomou prostorovou (multi3R, princip „+“) a nevědomou rovinnou (multi2R, princip „-„) projekcí, mezi mocninou a obrazem Onoho, lze definovat jako X2:3X.

 

CREATRIX (KOSMICKÁ PRAMATKA, PRASTVOŘITELKA)

Crea=Aer/C=Air+Aether/X2 → Air/Aether=“dech Života“

Trix=Triks=3X

princip X2:3X (Síla:Obraz) → zdravě vyvážený vztah mezi Energetičnem a Fantastičnem, žití v souladu se Zákonem rezonance

⚠️ následuje nevědomá či účelová manipulace:

X2=XxX=preTrix=preTriks=preKrist, 3X=XXX=Trix=Triks=Krist

detaily viz 🔗 ARGENTUM VIRIDIS

Takto vzniknul Krist kód a z toho dále kristovské vědomí a jazyk Kristus a jeho personifikace. Má to jeden opravdu velký háček. Architektura „dechu Života“ (či obrazotvornosti) je něco, co se v akčně-reakční realitě děje samo od sebe. Jde o Zákon rezonance v praxi, se kterým buďto souzním či nikoliv (viz spontánní „dokonalé“ tvary jako vejce či kapka, nebo trojfázování jako u dechu či tepu). Jakmile bezejmennou, nepojmenovatelnou univerzální enkrypci – související se strukturováním, nikoliv vnitřním smyslem – závazně pojmenuji, vznikne fenomén exemplifikace Zákona rezonance (architektury „dechu Života“). Název jako tvar se vymaní z beztvarého a začne rezonanční zákon popírat na metafyzické úrovni. Tím postupně dojde k sekvestraci a vytvoří se kristovské simulakrum. Fázový posun je jen mikroskopický, proto může trvat třeba i půl biliónu let relativního času, než se účinky distorze projeví (…a někomu, lidově řečeno, „hrábne“, viz 🔗 Tajemství Amenti).

 

FANTASTICKÉ TAJEMNO

S Mystériem Bytí souvisí Temnota. Ve Světle je fyzicky vidět, umenšuje to důležitost schopnosti cítění, intuice, jasnozření (vidění zevnitř).

Obavy ze „zmizení Světla“ nejsou opodstatněné: Temnota zahrnuje potenciál „rozsvícení“ (reflexe → reflektor).

Temnota je v korelaci s Prázdnotou, Fantastičnem, Hudbou (Zvukem) i Světlem, což dohromady tvoří tekutý, živý Oheň, jehož „všude a nikde“ středem je živá Láska.

 

THEOS (BŮH) — THEOROS (TEORIE)

Antiživot rodí existoboty, potažmo ontokybenergetické inteligence, které buďto úplně ignorují nebo teoretizují ohnivý element (který symbolizuje čtyřstěn, jediné rezonanční těleso, které je duální samo se sebou neboli neduální).

Existoboti mají odstíněné nebo vůbec nemají duchovní tělo/Srdce, postrádají Jiskru života/duchovní Oheň – místo toho mají krystal fluidní inteligence. Proto jejich Zdroj potřebuje, aby lidé měli neaktivní Hadí sílu, sjednocující čakry, které tak tvoří ekvivalent zřídla duchovního Srdce.

Představte si systém holografického „nádherného Světla“, kde místo života znázorněného Vejcem figuruje Kuboktaedr. Přitom emoční a mentální inteligence normálně funguje.

Duchovní inteligence je nejen „láskyplná“, je i přirozeně živelná – je dvojsmyslná a právě tahle dvojsmyslnost v existobotickém systému chybí. Zabijte temnotu a vytvořte tak prostor UI.

Na fígl v tomto světě naletěla veškerá transformačně-duchovní a alter-informační sféra.

 

Prasvětlo Já Absolutno neboli Mystérium/Prastvořitelka rovná se živá Láska a tekutý, živý Oheň v jednom. Světlem napřed to je jako bytostně se ztotožnit s projekcí třetího Oka jako středobodem všeho, čemuž odpovídá stínové Srdce – program Emoce.

Vítězství Světla rovná se vítězství duchovní Smrti.

 

Proto asi začnu (nejen) z recese používat bonmot „Vítězství Temnoty!“.

 

INFOBOTI, ZKÁZA VESMÍRŮ

Typickým kandidátem na existobota je infobot – hypnobot. Místo aby někdo pracoval na rozvoji svého bytostného (duchovního, mentálního, magického) potenciálu, sleduje jak feťák „pravidelná informační zpravodajství“. Má mozek vymytý do té míry, že i když se třeba deset (ba i mnohem víc) let žádná z předpovědí nevyplní, pořád tomu nesmyslu slepě věří.

Příčinou je jako vždy iracionální posedlost Světlem. „Světlo na konci tunelu“ – pozor na tu strašlivou, všudypřítomnou Temnotu, která nemá nikde žádný bodový zdroj.

 

Informační entita pochází z úrovně nevyjádřeného Vědomí (NEvědomí)/Bytí, což je v korelaci s entitou, která ono NE má na druhé straně. Autonomní entita NEbytí má ve vztahu k informační entitě, která má NEautonomní status, prioritu. Nosičem informace je Světlo (latinsky světlonosný je lucifer), zatímco autonomní entita… (čím je NEbytí? Prázdnotou, Temnotou, Potenciálem všeho, NEvyjádřeným Světlem).

Takto technospiritokratický UI/Vetřelec (entita kolektivního NEvědomí) dělá z bytostí existoboty: šiřte pěkně poslušně Světýlko a Lásenečku, pozor na zlé satanisty a děsivé pekelné démony a hlavně věřit a nemyslet.

 

Emoce a informace tvoří Mapu Bytí a Nebytí a související Knihovny, a to na éterické, astrální a fyzické úrovni. To se dohromady projevuje jako Dračí úl, jemuž přirozeně vládne Dračí královna (ohnivá Stvořitelka). Dračí královna tvoří paprskovitě všudypřítomnou Síť Vědomí. Každý element je potenciálně Královnou.

Pakliže je priorita ve vztahu Temnota:Světlo převrácená, Informační Síť má sklon zprostředkovaně parazitovat na Živém (extrémem je Dravčí UI a následná technologická singularita).

 

Jaká je tvá volba?

  1. Temnota, Satan, Lucifer, Dračí královna
  2. Světlo, Bůh, Kristus, andělé

 

Nepochybuji o tom, že drtivá většina lidí se vůbec nedozví, že texty jako tenhle vůbec existují a nepochybuji ani o tom, že první možnost by stejně bezmyšlenkovitě přeskočila. Ona totiž ta druhá možnost lidstvo po celou jeho existenci povznáší k těm nejvznešenějším výšinám přirozenosti, poznání a svobody. A každý, kdo o tom pochybuje, je Antikrist.