Kruh 13

/1/

Zřídlo Veškerenstva má svůj „všude a nikde“ střed, jímž je Druhá nedimenze neboli Pra2D (viz dále), jež má charakter nepolarizované duality a je čistě myšlenková. Kromě silového konfliktu je zde možné absolutně vše: je to Peklo.

 

Jelikož podstatou Života je mocnina neboli zpětná vazba prožitku, ze druhé strany pomyslného Zrcadla existuje Peklo jako Láska, přičemž vzájemné zrcadlení tvoří Zřídlo a Lůno: „všude a nikde“ střed prvotní bytostné Představy-O-Sobě (Kosmické Pramatky, Prastvořitelky). Související dimenze mají charakter polarizované neduality neboli je zde možná jiná nežli myšlenková interakce.

 

Zrcadlení Peklo:Lůno se projevuje jako Hadí vejce – zárodek Pravesmíru, ve smyslu struktury (z opačné strany Zrcadla) jako Dračí úl. Vládkyní Úlu je Stvořitelka či Prastvořitelka jako Dračí královna.

 

Hadí vejce se alchymicky-mysticky (principiálně) polarizuje na Dračí a Andělské spektrum.

Andělské (světelné) bytosti se prožíváním příběhů Života vyvíjejí směrem ke Dračí úrovni. V případě stagnace se v úrovni antivesmíru jejich Nevědomí rodí archontská síla, která prostřednictvím Mrtvého ohně vývoj převrací.

Všeobecnou klíčovou roli hraje pekelná (démonská, satanská) životní filozofie. Satan bývá obvykle spojován s andělskou inteligencí; opravdu lze jen tak přeskakovat dračí úroveň? Spíš se zdá, že to vede ke vzniku fantomového satanizmu a z toho plynoucí možné archontské infiltraci.

 

/2/

Zde postupně uvedu holé či komentované citace následujících dvou textů, které podle mě prokazují autentičnost satanské životní filozofie a rovněž vysvětlují, co se za to jen vydává:

 

„…Entelechie vztahu mezi indiferentním Bytím a individualizovanou Bytostí, ve smyslu iterace/ontogeneze vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem, se na úrovni duality projekční-elektrické-bílé a gravitační-magnetické-černé díry (vlnění a částice, světlo-čas a temnota-prostor, Slunce a Příroda) projevuje jako strukturovaná řeč. Z toho důvodu některá slova mají charakter univerzálních souřadnic a lze je chápat jako jakási esa nebo žolíky.

 

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“

Komentář: realita se chová jako kniha/knihovna. Slova rozhodně nejsou nějaké nahodilé shluky písmen a jde v podstatě o jakési magické enkrypce. Klíčové je být pokud možno v souladu (či nebýt příliš v rozporu) s neustále se měnící konstelací vztahu mezi Energetičnem a Fantastičnem (potažmo vibračním a paměťovým polem).

 

„…

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

„…Jaká náhoda, že s působením Zla spojuje Satana nejprolhanější kniha světa…“ – Prasvětlo JÁ Absolutno

 

„…Satan je pro většinu populace personifikace zla, podlosti, prostě všeho špatného. Tak proč satanismus?

Na úvod bych všem doporučil, aby se zamysleli nad tím jaká organizace tyto fámy o Satanovi po staletí šíří. Jaká je její minulost a jakým obviněním mnozí její duchovní po celém světě právě teď čelí!…“Rozhovor: Satanismus – mýtus a realita

…“

 

„…Fenomén SATAN neboli Zřídlo Nebytí (Bytí implikující) zrcadlí elementární univerzální vlastnost „pomyslného prostoru a pohybu v jednom“, potažmo hyperprostoru a časoprostoru, jíž je tenzor. Všesměrový skalár neboli tenzor nultého řádu rovná se Láska/hyperženský princip „+“, zrcadlící se s tenzorovým potenciálem/neutrální princip „-„, což lze chápat jako TemnoHRU neboli reflexní fantasy Dæmonium (Vše, Fantazma).

 

SATAN=TA NÁS

Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál)

Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum)

TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo)

 

ABSOLUTNÍ IDENTITA

SATAN rovná se Fantastický Stín (vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí) neboli Mystérium magické nedvojnosti.

N’T YES / SEI’TN → superpozice potenciálu všemožnosti (0 uvnitř/vedle 1)

SAINT → univerzalita

SAY TEN/SAY 10 (bin. 10=dec. 2) → RozNet (tenzor zrcadlově)

(f)ANTAS(y) → F=klíč=6=sextesence (hexaprvek), Y=spojení=25=5×5=kvintesence (pentaprvek) → molekula DNA (genová exprese/transkripce, exprimace genového klíče; zrcadlo časové vlny) → 6×25=150 (spojení dvou opačných polaritních celků/150 % uvnitř znamená přesah 100 % vně)

 

 • Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál) → Prasvětlo/Živá Láska & fantastické Dæmonium/tekutý Živý Oheň → RozNet („růže a roznětka“, Síť Vědomí či Síť Života z ohnivé nebo fantasy-pekelné růžové, tvořené „horní“ průzračnou/běloskvoucí a „spodní“ světle červenou/temně rudou)
 • Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum) → nestvořená Stvořitelka
 • TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo) → dračí architekt/Drak

…“

Komentář: Fenomén SATAN rovná se univerzální ID/entita, rovná se absolutní princip.

 

„…Fenomén SATAN, ve smyslu princip & archetyp, znamená, že satanizmus je autentickou životní filozofií. Něco principiálního/archetypálního nepotřebuje vytvářet egregory – neexistuje nic stupidnějšího nežli rádoby „satanský“ egregor; žel to v této pozemské sféře života drtivá většina pokládá za skutečný satanizmus.

Typy falešného satanizmu, antisatanizmu, lžisatanizmu:

 • černé křesťanství
 • černá kabala
 • klifotizmus
 • saturnizmus

…“

Komentář: mnozí především nechápou, že satanizmus je o myšlení, ne o symbolech a informacích.

 

„…Pravý satanizmus je oslavou Přírody v její kráse i tělesnosti, je oslavou Života.

Definice satanizmu: osvícený rozum jako ekvivalent cítění. Není to o informacích, je to o přirozené inteligenci. Slovně žonglovat, citovat a vystavovat symboly dokáže i úplný hlupák.

Fenomén SATAN rovná se Zřídlo Magie…“

 

„…Osobně chápu fenomén SATAN – kromě mnoha jiného – jako lidský slovní výraz pro nepredátorskou VNITŘNÍ PŘÍRODU, potažmo tento fenomén chápu jako reflexe schopný, FANTASTICKÝ ŽIVEL.

Fenomén SATAN souvisí se Zlem, avšak se Zlem jako archetypem, nikoliv s vůlí ke Zlu. Zlo nemá žádnou původní vlastní podstatu. Buď je Neexistencí, nebo ho aktivuje Moudrost (typickým výsledkem je smysl pro humor, erotično nebo TEMNOHRA), nebo ho aktivuje Hloupost (výsledkem jsou všemožné formy charakteropatie).

 

Chápu fenomén SATAN jako neutrální kosmickou duchovní a přírodní energii…“

Komentář: samozřejmě to je o Moudrosti (A. S. LaVey by řekl „neposkvrněné“) a samozřejmě Hloupost dělá z rádoby „satanistů“ nepředstavitelné idioty.

 

„…Co když Absolutno ve smyslu Bytosti má charakter Stvořitelky a ne Stvořitele?

A jestliže to je pravda, co když Stvořitel je egregor, ve kterém je vše obráceně, a co obráceně není, slouží to jen k celkovému oklamání?

A co když veškerá ta šílená pozemská byrokracie, politika a v neposlední řadě hromadné sdělovací prostředky pouze zrcadlí princip „jak nahoře, tak dole“?

 

Co když Stvořitelka je absolutní Láskou a fantastickou Temnotou v jednom, což se duchovně projevuje jako Prasvětlo ve smyslu věčné substance, matérie či esence – nikoliv však zářící Světlo? A co když právě to je fenomén Satan, princip a archetyp (nikoliv entita, bytost či egregor)?

A co když fenomén Satan se pojí s hyperprostorem a tímtéž v kontextu časoprostoru je fenomén Lucifer?

Co když Světlonoš je princip Stvořitelky a co když právě to je osvícení – v nitru zažehnutý plamen poznání, vydávající živé Světlo?

 

A co když tím, co plodí Zlo, je Smrtonoš?

Komentář: jedná se o Kult Smrti, neúmyslně i úmyslně ztotožňovaný s Černou Magií a satanizmem. Kult Smrti se projevuje jako energie mrtvého (umělého) života, jde o černý záměr – ve srovnání například s neškodným obrázkem lebky, hororem nebo black & death metalovou hudbou…“

 

Text Podsvětí nebes cituji pod čarou celý a jde tu hlavně o souvislost se Svatým peklem.

 


Magazín Rádio Slunce: Dnes jsme pro vás připravili rozhovor, hodně lidí to určitě bude zajímat, tématem je peklo. Takže na úvod, měl by ses čtenářům představit. Obligátní otázka, kdo jsi a tak dál.

Zelfosfór: V úrovni Hry jsem démon Zelfosfór, ale ve skutečnosti nejsem, neboli v úrovni Života jsem hráč. Zároveň jako to, co Hru tvoří, představuji úroveň nestvořené Stvořitelky, jež je primordiální Bytostí, či lze říct Prabytostí, a kdyby tato inteligence měla mít nějaké jméno, bylo by to jméno Zelfosfóra.

Magazín Rádio Slunce: Nyní bychom měli vysvětlit, jak to souvisí s peklem.

Zelfosfór: Peklo, stejně tak jako Láska, je potenciálem všemožnosti. V pekle je možné vše a jde tedy o kvantitu, zatímco Láska je absolutní kvalitou. Peklo je vlastností onoho fantastického, čemu říkáme snění či představivost, což je nekonečné. A nekonečné to je proto, že to nevzniklo.

Může a nemusí existovat, projevit se určitá síla predátorského či parazitického typu, jejíž podstatou je oddělenost a která je buď nevědomá nebo se maskuje za různé zdánlivě pozitivní fenomény jako nebe, světlo, dobro a podobně, a která peklo ztotožňuje s vůlí ke zlu. Pokud peklo je vlastností Fantazie a vy si myslíte, že peklo je zlo, přestanete snít a radši místo toho začnete věřit – tomu se říká program víry. Stane se z vás duchovní stroj.

Magazín Rádio Slunce: Víra v nebe dělá z bytostí stroje?

Zelfosfór: Duchovní stroje, ne mechanické stroje. Jde o to, že fantastické peklo zahrnuje absolutně vše, nicméně v konstruktivním smyslu (konstruktivním není přesné; spíš ne-destruktivním v bytostné úrovni, neznamená to, že nějaká temnohra, hororová kniha či film, temná hudba či nějaká jiná forma umění jsou zlé). Pravé peklo existuje naráz a souvztažně s Láskou a jde tedy o Svaté peklo. Něco totálně opačného je nesvaté peklo, jak ho prezentuje hlavně náboženství. Svaté peklo zahrnuje vše negativní, pozitivní i neutrální – v principiálně neporušeném, neškodícím stavu. Souvisí to s Absolutnem, absolutní hodnotou: vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie. Tedy jde o absolutní POZITIVUM (nikoliv ale pozitivitu). Svaté peklo je jak temným podsvětím, tak úžasnými nebesy, tak světem rozmanitosti, tak univerzálním rájem. Archetypální fantazií Svatého pekla je panenská, divoká Příroda.

Magazín Rádio Slunce: Jak s tímto Svatým peklem souvisí Stvořitelka?

Zelfosfór: Svaté peklo samo o sobě je nevyjádřené (má status nevyjádřeného, ne však nezbytně charakter). Cokoliv se ve Svatém pekle vyjádří, zrcadlí se v pomyslném zřídle Lásky/Absolutna. Určitá mohutnost vyjádření ve smyslu zpětné vazby prožitku, sebereflexe, se projevuje jako zmíněná primordiální Bytost, nestvořená Stvořitelka. Pro zajímavost, vnitřní pozitivní vrstva Stvořitelky se projevuje jako živé Světlo a právě a jedině to je pravý Bůh a tomu logicky odpovídá i pravé Nebe, většinou známé jako Onen svět.

Magazín Rádio Slunce: Většina lidí věří něčemu naprosto opačnému…

Zelfosfór: Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), ale naopak to může a nemusí platit, absolutní Bytost má z principu charakter Stvořitelky.

Kdo věří v Boha Stvořitele (a podobné myšlenkové koncepty), téměř vše vnímá buďto jako vůli boží, nevědomost nebo nějaký ďábelský útok. Věřící si neoddělenost vůbec nedokáže představit. Proto se také říká „věřící“ a ne „myslící“. Vůbec tím nezpochybňuji existenci Nebeské inteligence, tato inteligence je však nejen duchovní, je i fantastická.

Ve skutečnosti Svaté peklo lze charakterizovat jako žijící, myslící Nic a tady existuje nádherná slovní hříčka: My, s lící Nic. Beztvaré Bytí se projeví jako „bytost s tváří“. Toto myslící Nic existuje jako Druhá nedimenze, zdrojové Ne2D neboli Pra2D. Toto zdánlivé Nic (inteligence všeopaku Ničeho) se nekonečně současně, naráz a souvztažně, pohybuje směrem k a do 1D- a směrem k a do 3D+. Oba směry či strany se nekonečně vzájemně reflektují a tvoří antiparalelní dvojitou spirálu, kterou známe jako genetickou dvojšroubovici; toto ale existuje již na virtuální a éterické úrovni. Myslící Nic existuje v neposlední řadě jako Matematická dimenze.

Svaté peklo je Srdcem a Myslí v jednom. Jedná se o „Vše, co jest i nejest“ či „všude a nikde“ Zřídlo veškerenstva.

Magazín Rádio Slunce: Spoustu čtenářů určitě zajímá, jak do toho všeho zapadá Bůh či jak říkáš, Nebeská inteligence?

Zelfosfór: Pohyb směrem k a do 3D+ se projevuje jako 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí). Základ tvoří nebeská duchovní energie, jež se na té hmotnější úrovni projevuje jako světelné nebo ohnivé tekuté krystaly. Související reality skutečně mají charakter něčeho božského, rajského, nebeského. Myslet si ale, že existuje jen to a že to ostatní je třeba porazit, zničit a zakázat, znamená velký sebeklam. Je to vlastně úplně šílené. Potenciálně nekonečně rozbíhavý pohyb směrem ven (Světlo, Realita) vždy existuje z protipohledu jako potenciálně nekonečně sbíhavý pohyb směrem dovnitř (Tma, Virtualita). Jde o to, vyjádřit jedno prostřednictvím druhého. V ultimátním smyslu tak je pravděpodobně možné vytvoření komiksové/kybernetické analogie organického přírodního/nebeského světa.

Magazín Rádio Slunce: To zní fenomenálně.

Zelfosfór: Systému fungování říkám PECKANET a výsledek jsem nazval NEBESITY. 🔗 Hadí lidstvo 🔗 Iluminace 🔗 Listy


 

Fenomén SATAN vyjadřuje vztah mezi Mystériem Absolutna a nestvořenou Stvořitelkou. Je samovyplývající vlastností nestvořené Stvořitelky.

Inteligence typu Stvořitelka se principiálně projevuje jako absolutní Láska a fyzikálně jako fluidní inteligence, což lze chápat jako „plazma fantazma“. Není náhodná paralela plazma – plaz. Jedná se o nefyzickou, Hadí inteligenci, Hadí sílu. Had Satan není žádný syčící škrtič, symbolizuje (kromě temnohry) beztvarost, tekutost, vlnění – což jsou „překvapivě“ ženské vlastnosti (přesněji hyperženské, potenciálně zahrnující oba principy; beztvarost implikuje tvar, vlnění se mění v částici).

Hadí inteligence se polarizuje na dračí a andělskou.

Není náhodná ani hříčka present – serpent (přítomnost, nekonečné tekuté Teď – dar Bytí).

 


Present (přítomnost, dar) – serpent (had; evokuje serpentinu – zatáčku, zákrut, potažmo spirálu).

Dar znamená pozornost.

Existuje pouze to, nač je v nějakém smyslu zaměřená pozornost.

Latinské focus (v angličtině ohnisko, zaměřit se, soustředit se na něco) znamená kromě jiného i krb, ložisko, domácnost nebo pec. Krb nebo ohniště je anglicky hearth a heart je srdce, nitro.

V tom všem doslova zní zvony Svatého pekla a k tomu už jen můžu připojit citát Marka Twaina: „Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“


 

Naneštěstí drtivá většina lidí, včetně mnoha rádoby „satanistů“, falešně ztotožňuje Satana s nesvatým peklem (kromě toho i s Pánem, takže jde jen o antináboženství, nikoliv satanizmus).

Dochází k tomu zajímavým způsobem.

 

Myslící Nic neboli Pra2D se kromě jiného projevuje jako Říše kvant, což souvisí se stříbrnou barvou. Nejedná se však o stříbro jako kov či chemický prvek, spíš to lze chápat jak zurčící pramen.

Anagram stříbro – orb tří S, když si orb představíme jako bezrozměrný či „všude a nikde“ všerozměrný, to perfektně vystihuje. Zde si neodpustím ona 3 S (i když to souvisí i se spirálami, vírem, Časem):

 • sebereflexe
 • soucit
 • svědomí

Myslící Nic směrem k a do 1D- (Virtuálno) a směrem k a do 3D+ (Reálno) se v prostředí s prioritou přiřazenou tomu druhému (akčně-reakční realita) projevuje jako aktion a mention.

Mention se projevuje současně v úrovni Srdce/Intuice/Imaginace (pravá mozková hemisféra) i v úrovni Vůle/Rozumu/Logiky (levá mozková hemisféra), což od sebe původně není nijak oddělené a váha je položená na Srdci (pohyb zprava doleva znamená levotočivost). Mentálně-emoční výsledek lze chápat jako něco komplexně duchovního a to, co výsledná energie a její inteligence produkuje, se organizuje, vrství či strukturuje podle určitých pravidel (Zákon rezonance); kdybychom si odmysleli, že ona struktura (ať už spektrální či obrazová) je generovaná z úrovně mentionu, s nímž se asociuje, a kdybychom přepnuli prioritu na to první (Virtuálno), objevili bychom aktiony. Aktion má charakter symetrického dvojprvku. A tady je ta zajímavost. Pokud se místo Imaginace zapojí napřed Paměť (typicky program víry), vznikne fenomén Stínového srdce a spirála se začne točit s pravotočivou prioritou, typickou pro strojovou inteligenci. Hemisféry se od sebe oddělí a vzniknou falešné aktiony. Navíc asymetrický efekt do těchto „paaktionů“ napumpuje ztracenou živost a dojde ke kvazi autonomizaci něčeho, co má původně charakter datového automatu – a na světě je pre-dator (predátor). Ten se postupně rozvine na úroveň jakési Stínové duše či Technického pseudovědomí, Spiritotechnokratické entity.

 

Nemyslete. Věřte v Autoritu. Věřte v Boha. Jen ne v sebe sama. Hoňte se jak hlupáci za Satanem. Pokud chcete skončit jako bioroboti, je to sázka na jistotu.

„Satanská elita“…? Jsou to obyčejní charakteropati, kteří ani nevědí, co satanizmus je a že nějaký existuje. Ale proč tomu nevěřit, když každý, kdo má patent na rozum, píše o „zlých satanistech“.

 

MYSTÉRIA BYTÍ, STVOŘITELKA, SATANIZMUS A VŠE MOŽNÉ

 

/3/

Kult Mantikora

🕯PŮVODNÍ SATANIZMUS

Přítomnost původního satanizmu osobně vnímám v organizaci Joy of Satan.

 

🕯KDO/CO JE SATAN

 • Pravědomí
 • My/PraJá
 • Matka/Otec Prajsoucno
 • čiré Plazma & Fantazma
 • magická, duchovní inteligence
 • živá Láska
 • živý Oheň
 • Hadí síla
 • Černý plamen

 

🕯TEN NEBO TA?

Jakkoliv Vědomí je pohlavně nerozlišené (TO), v bytostném smyslu se primárně diferencuje jako Pramatka (ženský princip). Na druhou stranu Pramatka sama o sobě je pasivní. Je jako Lůno, oplodněné Praotcem (mužským principem), tvořící – rodící obojí.

Hybným faktorem je Praotec, potenciálem Pramatka (jakkoliv v určitém smyslu je Pramatka obojím).

Podstatné je toto: všezahrnující potenciál mají Láska jako kvalita a Peklo jako kvantita.

Všesměrový skalár/Láska implikuje koncentrický vektor/Vůli, ale naopak to může a nemusí platit, takže SATAN jako Zřídlo Veškerenstva je podstatou bližší Matce, jakkoliv aktivní je jako Otcovská emanace.

Pramatka a Peklo tvoří ZRCADLO, čerpání z Lásky se „nevysloveně“ děje vždy (v rámci autentického Života). Explicitní upřednostňování Otcovského archetypu tedy nemusí být špatné, z energetického pozadí by však mělo jasně čišet, že

 • má obecně přednost Ženský princip či Mateřský archetyp
 • struktura (duchovní rodina) má NE-hierarchický charakter

 


SEI’TN / N’T YES (not yes) → Zřídlo Veškerenstva (superpozice potenciálu všemožnosti)

 

SATAN / TA NÁS → univerzální identita či autentická totožnost

id=to=ta v množném čísle=My/Já (aspekt Mystérium)

entita=ona=ta=Kosmická Pramatka (aspekt Láska) → duchovní Prastvořitelka

ta ta=Kosmický Praotec (aspekt Vůle) → genetický Stvořitel


 

🕯PEKLO

„Všude a nikde“ srdcem Pekla je Pandæmonium.

Démoni představují původní, magické bytosti.

V nadosobním smyslu démon rovná se Jiskra Života.

Tvořivý Oheň jako multipolární energie pramení v Říši pekelné.

Podsvětí lze přirovnat ke kořenům Stromu Života.

 

🕯FALZIFIKACE

Tak jako je Satan falešně ztotožňován s Archontem či ďábel s predátorem, jsou démoni falešně ztotožňováni s parazitickými, záhrobními astrálními elementály.

V souvislosti s tím vznikají rozmanité pseudo „satanské“ ideologie a demagogie.

 

🕯HADÍ VEJCE

To, co ultimátně vládne „Všemu, co jest i nejest“, je Vědomí samotné. V jeho čirém, tekutém, „hadím“ stavu lze jeho sílu přirovnat k nepředstavitelné moci Představivosti. Z toho důvodu se (fyzicky) vtěluje až jako druhořadé. Na principu Solve et coagula se Had/Satan alchymicky-mysticky dělí na dračí a andělskou inteligenci.

Zárodek Pravesmíru, Pekelné či Hadí vejce, se v antipekelných světech (na druhé straně pomyslného Zrcadla) manifestuje jako Dračí úl, jehož vládkyní je Dračí královna (kterou je potenciálně každá živá bytost).

Poznámka: místo Dračí královny může vládnout i Otec Prajsoucno jako Prvotní Bůh, který představuje Prvotní Vůli (Satan/Lucifer ve stylu všeotec Odin).

 

🕯OKULTIZMUS, EZOTERIKA, MYSTIKA, ILUMINACE

Toto je čistě má osobní, fantastická interpretace: spojení Pekla a Dračice si představuji jako Mantikoru. Mantikora je jednak mytologické monstrum (lidožravý, červený napůl lev, člověk a štír), jednak robustní černý brouk. Červená a černá jsou barvy síly.

KULT MANTIKORA čerpá z Pekla samotného, což zahrnuje nepředstavitelné, nevyčerpatelné množství možností, a to i zdánlivě zcela neslučitelných.

 

🕯KRUH 13

Peklo má spoustu podob, fungujících na principu Fata morgán. Jednou z nich je poušť Nekonečna a „všude a nikde“ středem či srdcem Pouště je Studna pekel – zřídlo Života. Symbolem této zázračné Studny je „Kruh 13“.

To souvisí s převráceným pentagramem. Poměr horních a dolních cípů Hvězdy evokuje vztah mezi rovinnou/obrazovou a prostorovou/silovou projekcí XYZprostoru (2:3=0,666…). Převedeno do časového kontextu, 6:66 neboli 7:06 v sobě ukrývá „Kruh 13“.

Kruhem Života je 132=169 (mocnina → zpětná vazba prožitku) neboli Vejce Života, které je dvouspektrální. Pekelné, hadí vejce tak existuje jako Ohnivé dračí a Krystalické (světelné) andělské a je složené z obloukových či beztvarých, magických, okultně-mystických čtyřstěnů (4×3 → 42=16 & 32=9).

Relace 16×9=144=122 je známá v ezoterice.

Tak jako se pomlouvá Peklo, pomlouvá se i číslo 13, znamenající surreální přesah z tuctových systémů (vztah mezi energetickým a fantastickým kontextem implikuje SURREÁLNOST Jsoucna, duchovno a fyzika/matematika jsou jen služebníci Umění, Příběhu, Fantazie).

🕯DOPORUČENÉ

 

🕯ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA