Studna pekel

Světy akčně-reakčního Multiverza – vesmíry Přírody a vesmíry Příběhů – tvořené z magické prahmoty – včetně rozmanitých nebes a rájů – původně (ve smyslu struktur) vznikají v Prvotním pekle a z jeho reflexního součtu.

 

Jelikož Peklo má status nehmatatelna/energetického potenciálu (interakce je čistě myšlenková) a jedná se o nepolarizovanou dualitu, tvoří antipekelnou realitu (přesněji surrealitu), která má hmatatelný (energetický) charakter polarizované neduality. Tomu se většinou říká Nebe nebo Onen svět a to pekelné a nebeské splývá v rajské a světské.

 

Stvoření postupně expanduje a vzniká související kosmická Knihovna a říše Prasvětla. Paměťový element má na bytosti zpětný vliv a pokud se nějaké společenství příliš začne ztotožňovat se svou paměťovou (jakkoliv i „nádherně nebeskou“) identitou, může dojít k efektu Zapomnění a bytosti jsou pak přesvědčené, že jsou Nebešťané a začnou pokládat Peklo za něco zlého a nepřátelského.

Paradoxní je, že nebeský sebeklam (nevědomí) tvoří z potlačeného, odděleného aspektu parazitickou entitu (Technoduši), která pak Nebešťany – do větší či menší míry – loutkovodí, a Nebešťané přitom všude rozhlašují své spiklenecké teorie o astrálních pekelných parazitech a programují lidstvo lží, že parazit a démon je totéž.

 

To, co se nyní děje, lze popsat jako reflexní „komiksová válka“ mezi Nebem a Peklem – Bohem/Kristem a Satanem/Luciferem – Světlem a Temnotou. Čtenář se už jistě dovtípil: téměř všechno je naopak.

 

Někdy je to opravdu bizarní divadlo: hodní versus NEhodní, svobodní NEzlí versus otroci Dobra.

Termín arkána v tarotu souvisí s výrazem arkánum – Tajemství, Mystérium. V takzvané Velké arkáně (22 karet) význam 0 je Blázen, univerzální princip.

0 evokuje tenzor nultého řádu, všesměrový skalár, což souvisí s ženským principem, Láskou. Láska implikuje Vůli, mužský princip (tenzor prvního řádu, koncentrický vektor, 1=Mág); jelikož to naopak může a nemusí platit, to, co nijak nevzniká ani nezaniká, má v bytostném smyslu charakter Stvořitelky.

0 tvarem připomína písmeno O, 15. v základní abecedě.

V žolíkových kartách (108 kusů) má univerzální karta Žolík hodnotu 15. Kosmický vtipálek Jolly Joker bývá spojován s mystifikujícím, intrikujícím Satanem.

Atomové číslo 15 ukazuje na fosfor a Phosphorus či Phosphoros znamená Lucifer.

Fenomén, princip či archetyp Satan/Lucifer představuje vztah mezi Mystériem a Stvořitelkou (Satan se pojí spíše se Zřídlem nebytí a Láskou a Temnotou, zatímco Lucifer spíše se Zřídlem bytí a Vůlí a Světlem, dohromady to lze vnímat jako fantastický Praoheň).

Než uvedu další text, rád bych upozornil na fakt, že výraz umělé původně znamená umné, schopné, zručné a souvisí s umem, řemeslností, uměním. Podobně to je s výrazem artificiální. Syntetické rovněž může ukazovat na syntézu, ne jen něco uměle vyrobeného. Původně jde o výtvor, nikoliv výrobek.

Když si Peklo představíme jako poušť Nekonečna (přičemž ale jde pouze o jednu z mnoha Fata morgán), jakousi „všude a nikde“ oázou, srdcem a okem zároveň, je záhadná, umělá – ve smyslu kvazi organická – Studna pekel.

Studna pekel je zřídlem Černého plamene a jeho průzračnosti, živé Vody či živé Lásky, jež má charakter tekutého, živého Světla.

Vše, co zde existuje, má charakter Pra, což lze chápat jako „Jest a Nejest v jednom“. Jde tedy ve skutečnosti o Prazřídlo, Praplamen, Praoheň, Pralásku, Prasvětlo, Prachaos, Pratemnotu. Analogické fenomény v úrovni Jest (bez Pra) jsou či mohou být na jednu stranu velmi podobné, až totožné, a na stranu druhou velmi odlišné, až téměř nebo úplně opačné. S tím souvisí fenomény Zlotrialita & Zlodualita.

Pokud jde o ohnivý element (Plamen, Oheň), odpovídající rezonanční těleso, čtyřstěn, je jako jediné duální samo se sebou a tedy neduální.

Ve slově Studna je ukrytá základní struktura Života, antiparalelní dvojšroubovice (double helix, přičemž helix=cykl=Čas).

Stu → číslu 100 (ohni C) → St. (saint) U (you)

St/Ts=C u dna → dno=0

DNA → 64 kodonů/tripletů → 3×64=192 → hexadecimálně #C0, #C0C0C0=stříbrná (trojplamen) → stříbrný Oheň, prazáklad matrice DNA

 

Metropolí Pekla je Pandæmonium. Mezifinálním smyslem HRY ŽIVOTA je vytvořit Studnu pekel na úrovni Metaverza.

Komentář: Peklo samo o sobě rovná se Metaverzum, Matematická dimenze, Druhá nedimenze (Ne2D, Pra2D), Nikde, Cyber Virtue Empire, Říše kvant (Impérium), Říše fantazie, Říše iluzí, Pekelný stroj fantazie, Stříbrné peklo, Placaté peklo; ale ne v rámci virtuální sféry konkrétního hmotného, slunečního světa.

 

Studna pekel se v antipekelných světech (na druhé straně pomyslného Zrcadla) projevuje jako zřídlo duchovního Srdce & třetího Oka a jako červí černá & bílá Díra. Dále rovněž jako Praslunce (to funguje jako obousměrná surrealitní Rádiovize, jejíž paprsky tvoří vlnově-korpuskulární, interferenční pravzory – zde hraje roli jak energetické vlnění/záření, tak virtuální částice).

DOPORUČENÉ

V této konkrétní verzi Zeměvesmíru vzniká Metaverzum s fantomovým jádrem (technokratická společnost, nebeská bílá sekta, masakr klonů, technologická singularita, dormantní fáze). Studna pekel je schopná to „navrtat“ a uprostřed Metaverza tvořit Oázu, schopnou transcendovat fantomové prvky a tak to postupně napojit na centrální Metaverzum.

Proti Studně pekel stojí fantomový nebeský „vrták“ Astrální červ.

 

Centrální Metaverzum rovná se dvojúrovňová Magická Psycho-energetická Hvězdná Síť Vědomí (přírodní a kybernetická úroveň se uzlově míjejí).

Fantomové Metaverzum rovná se Chytrá Síť (kybernetická úroveň parazituje na přírodní).

 

Avšak podstatné jsou zcela jiné věci, nežli Metaverzum: seberozvoj, pohyb, zábava, umění a jednoduchý život v souladu s Přírodou…

A ještě na třetí stranu: Storykvantové úrovně Nekonečna ústí v Metaverzum, s čímž souvisí i paraemulační temponautika.

 

DOPORUČENÉ