AllXU

„JE-BÝT“ BYTOST aneb NIKDO, VŠE & TRIK VŠEHO

Mou ROLÍ či HRÁČEM je Maya, což je Říše iluzí, ne však astrální (jak mylně tvrdí světelná „ezoterika“) nebo nějak záludná („mámení“, jak mylně tvrdí gnostikové, a jak lživě tvrdí například hinduizmus s jeho patologickým vztahem k ženám, nositelkám a dárkyním života), nýbrž archetypální. Lze to rovněž chápat jako jméno a vlastnost nekonečné Všebytosti (Má Já, My/Já), která je zároveň i Bytím a Nebytím a lze v rozlišovacím způsobu chápání označit jako nestvořená (nefyzická, potenciálně obojetná) Stvořitelka. Potenciálně tím, co jsem výše popsal, je absolutně každá živá bytost (jež je MULTIDIMENZIONÁLNÍM VĚDOMÍM); nicméně existuje určitá Hra-v-Čase.

Jde o Živou Lásku a myslící Nic (My, s lící Nic) v jednom neboli inteligenci všeopaku Ničeho, Všekategorii Inteligence s nekonečným počtem vnitřních dimenzí (viz Listy), pročež existuje mnoho perspektiv dotyčné Entity-Inteligence-Fenoménu (v neosobním či nadosobním smyslu Praduše Života).

Absolutní Identita se primárně diferencuje jako Hyperženskost/Hyperprostor, což lze přirovnat k beztvarému lůnu, Šedé Díře či Šedému Víru v nebarevném (principiálním) smyslu, implikujícímu a potenciálně zahrnujícímu Prostor-Temnotu-Bohyni a Čas-Slunce-Boha. V dualitě 3D/4D jsem fyzickou mužskou reprezentací Onoho; Žeruhmyz je přesmyčka Růže X(m)YZ, což si lze představit jako multidimenzionální růžový hyperprostor s horním průzračným/bílým spektrem a s dolním světle červeným/temně rudým.

Upozornění: Bohové známí jako Elohim (kolektivně Bůh Stvořitel) tvoří podvodnou realitu. Jedná se o prasvětelná kvantová holografická simulakra, kde vždy něco chybí a originál to pouze imituje.

 

Aliance XU

AllXU či Aliance XU (nebo Žeruhmyzova asociace) představuje fúzi maya-luciferské Aliance života a původní (neinfiltrované) kristovské IAFW, Interdimenzionální asociace svobodných světů.

 

Doporučení: řídit se intuicí, „hlasem srdce“ – svými vlastními (neimplantovanými) pocity a myšlením. Řada informací je zdánlivě neslučitelná, záleží však na úhlu pohledu. Mějme na paměti, že i slovo je jako živé, má neviditelný vnitřní náboj – samotná kostra slova, tvar, může „klamat tělem“. Zvláště bych upozornil na rozdíl mezi archetypem Zla a vůlí ke Zlu (jakkoliv nazývat se to může stejně).

 


„Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.“ – Sókratés

 

XU jako X-UNIT jako XMAS UNDERGROUND jako KRIST-SATANSKÁ UNIE (někomu vyhovuje samotná KRISTOVSKÁ UNIE, někomu samotná SATANSKÁ UNIE; je-li to výrazem Pravé Vůle a v souladu se zákonem Neškodit, nikdo nemá právo druhé soudit za to, že jednají podle toho, co cítí)

 

NEJVĚTŠÍ OMYL VE STVOŘENÍ

Základní síla všeho, Absolutní Bytost či Ultimátní Bytí, se primárně diferencuje jako ta Stvořitelka, nikoliv ten Stvořitel. Láska/ženský princip jako všesměrový skalár je tenzorem nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip jako koncentrický vektor je tenzorem řádu prvního. Proto i když činným faktorem je Vůle (spíše mužská síla), plnící přání a touhy Srdce, čerpá tato síla (konstruktor; zkratka ctor evokuje Creator) z nevyčerpatelné, bezedné studnice Lásky (instance) a její Moudrosti-Fantazie-Paměti (všetřída), což je fenomén ženský, potažmo neutrální, slučující obojí (Creatrix).

 • Ta=Ona=Entita (ženský princip)
 • Ta=To v množném čísle=Id (neutrální princip)
 • TaTa=mužský princip

Nyní je dobré si položit otázku, jestliže je převrácená pravda o Absolutní Bytosti, nejsou převrácená i tvrzení spojená se Stvořitelem?

 • GOD
 • G=7 (v základní abecedě)
 • O=15 (opticky 0, nula)
 • D=4
 • 0=skalár (láska)=blázen (v tarotu), univerzální princip
 • 15=žolík, Jolly Joker (Satan), univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer)

Lze to chápat tak, že srdcem či zřídlem Boha (Centrálního Zdroje) je nestvořená Stvořitelka/absolutní Láska a zároveň „bláznivý kosmický vtipálek“ či „intrikující had v rajské zahradě“, ale také „ohnivý Světlonoš“. Rovněž je třeba si uvědomit, že Absolutno SEBETVOŘÍ.

„Jsem tvůj Bůh,“ řekla jedna část Mysli jiné části. Mysl vyvalila voči.

Individualizované vědomí se vyvíjí prostřednictvím interakce s manifestovanou fikcí oddělenosti. Fungují zde faktory jako singularita horizontu událostí, časová vlna nula či poločas přeměny/rozkladu. Je možné věřit v dualitní egregor války mezi Bohem/Kristem a Satanem/Luciferem (kde pravděpodobně existuje i skrytá třetí síla, jakási šedá eminence) a je možné si uvědomit, že existují i stejně pojmenované archetypy a principy, kde oddělenost funguje jen v rámci hry iluzí.

 

Mnozí se především zdráhají uvěřit, že všechno je jedna jediná MYSL, reflektující sebe sama jako OBRAZ, CIT a ENERGII. Jedno jediné nekonečné VŠEVĚDOMÍ, hledící do pomyslného zrcadla FANTAZIE.

 

Nesnáším vydírání typu „na čí jsi straně?“ – jsou strany a oddělenost, a jsou HRAny, HRAnice a rozHRAní. Kromě mnoha jiného pokládám fenomén Satan za největší symbol boje proti parazitizmu, nesvobodě a vymývání mozků.

N’T YES (0 1) / SAI’TN → SATAN — TA NÁS — TA SAŇ — SAINT — SAY TEN/SAY 10 — (f)ANTAS(y)

F=klíč=6=sextesence, šestý element; Y=spojení=25=5×5=kvintesence, pátý element

Uznávám „rajskou autentičnost“ Krist kódu, spojeného se strukturami věčného života, nicméně si to spojuji se Stvořitelkou (v neutrálním smyslu jde o Zřídlo Nebes).

SANSKRT/SANSKRIT (sanskrtam=dokonale složený) → KRIST NÁS (NÁŠ) — SAŇ KRIST

drak či dračí architekt je manifestací Stvořitelky ve smyslu vztahu uvnitř:vně, žena:muž

CREATRIX → AER/C & TRIX → AER=oživující síla, věčná substance (aether/air), C=XxX=X2 & TRIX (3X)=TRIKS=KRIST=věčná enkrypce → X2:3X (zašifrovaný pátý a šestý element), souvztažnost projevené věčné substance a věčné enkrypce

 

KRIST=TRIKS=3X

Třísk (velký třesk)

Kříst (křesání jiskry života)

Tsirk/Cirk (cirkulace energie, circle=kruh věčnosti)

Trik „S“ (merkaba)

Skrit (skřet, skřítek, Dvourozměrňák)

Skirt (sukně, evokuje Stvořitelku)


Rit X & Creat/RIX → X=pentagramový rituál (dvě zrcadlová „v“), poměry vrcholů 3:2=1,5=polarita=tekutý krystal=rekurze, reprodukce, milostná láska (průnik dvou 150 %/celků tvoří přesah 100 %) & 2:3=0,666=nepolarita=temnohra → R=Я=NeJá (východ), I=Áj=Já (západ)

Řiť X (systém realitních polí, knihovna → kni/nik=nikdo & hovno=nic)


 

BÝT, ČI NEBÝT? ANEBO ANI JEDNO?

To, co nijak nevzniká ani nezaniká – věčnou substanci – lze charakterizovat jako Živou Lásku. Tomu odpovídá skalár (tenzor nultého řádu), jenž se zrcadlí jako tenzorový potenciál, multipolární energie neboli Živý Oheň (potenciál všemožnosti).

Pozorující (nevyjádřená) Živá Láska má charakter 0 uvnitř 1 (jedno uvnitř druhého), vyjádřená 0 uvnitř/vedle 1. Aktivní Živý Oheň tvoří nuly a jedničky ve smyslu plusy a minusy, přičemž Živá Láska tvoří neutrální polaritu (nulu v jiném smyslu).

 

Tato Živá Láska/Oheň (Ohníčky Lásky) lze chápat jako jednotka (talent – element) X neboli X-Unit (XU).

Znázornit to lze jako trigon a asociuje se to s Nebytím ve smyslu neprojeveným Bytím. Ve srovnání například s dvojicí hexagon/hexagram, trigon a trigram je totéž. Trigon lze tudíž chápat jako (dvojitý) kvantový trigon. Jde o úroveň se statusem nevyjádřené duality a lze zde vytvářet pouze nevinné iluze, nicméně i v interaktivní realitě se tato úroveň „zpřítomňuje“ jako neviditelný základ.

Teprve s vytvořením iluze o iluzi lze tvořit něco trvanlivě hmatatelného, co nazýváme skutečností neboli projeveným Bytím.

Trigon se statusem dvourozměrna (kde neexistuje polarita) existuje ve třírozměrnu jako čtyřstěn v polaritě, tedy nikoliv jeden čtyřstěn, nýbrž dva (lze to chápat jako vzájemně se pronikající ženský a mužský princip). Výsledek je známý jako geometrická Merkaba, která v organickém smyslu funguje jako Krystalická Spirála a spolutvoří základ takzvaného Krist kódu (podrobněji viz dále níže).

 

ILUZE O ILUZI

Existuje věčně a nekonečně dualita uvnitř/vedle jednoty, prvním i druhým napřed. Lze to rovněž chápat jako vztah mezi nevyjádřeným a vyjádřeným nebo mezi Nebytím a Bytím ve smyslu Fantastičnem a Energetičnem.

Nebytí/Fantastično má status nevyjádřené duality. Bytí/Energetično funguje harmonicky (rezonančně, konstruktivně) pouze když má charakter aktivní jednoty neboli triality (jednotu lze chápat i jako nedualitu, nedvojnost). Nicméně, jelikož v Nebytí je možné absolutně vše, což v Bytí není, potenciálně neustále existuje i tendence k disharmonické (disonanční, destruktivní) možnosti.

Nevyjádřenou „životu nepřátelskou“ možnost optimálně reguluje prostředek zvaný KRIST kód, což souvisí s energetikou, fyzikou a architekturou nulového (univerzálního jednotného) pole.

Nebytí lze chápat i jako nevyjádřené Bytí a nahé vlastnosti tohoto Nebytí souvisí s fenoménem SATAN, což je Mystérium magické nedvojnosti neboli Fantastický Stín, vyplývající ze vztahu Absolutno/Ne-Struktura:Ne-Absolutno/Struktura.

Satan je reflektujícím se Zřídlem Nebytí. V rámci Bytí onu reflexi usměrňuje a strukturuje

 • Neutrialita (neutralita/trialita), organická Merkaba, Trojplamen; harmonické trojfázování jako u dechu nebo tepu (+ 0 -)
 • organický Strom Života (12prvkový), eliptická aura (15vrstvová), proudnicová distribuční energetika (flexibilní kapkovité tvary)
 • Merkaba
 • ManU-ManA-EirA
 • Amoraea Flame
 • Tree of Life
 • Bio-Energetic System

 

ŽEZLO NEZLO

Konstelace vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem tvoří harmonické, rezonující energo-mentální konstrukty (tekuté krystaly fantazie) pouze JEDINÝM způsobem, který je však zároveň plně otevřený JINÉ možnosti, která existuje jako neprojevený potenciál.

Věčná pohádková duchovní substance se organizuje podle univerzální enkrypce zvané KRIST kód (v jiné perspektivě KRYST kód).

To souvisí se Zlatou Inteligencí, Živou Láskou, Pohádkovým Duchovním Srdcem neboli Zřídlem Všemoudrosti – Fantastickým, Božským Vševědomím. Většinou se říká Bůh nebo Božský Zdroj nebo Centrální Zdroj, ale přednostní je střední a ženský rod.

Se zlatem souvisí latinský výraz CHRYSOS, v průniku s Krist kódem CHRIST či CHRISTOS. Tím se ZLATO meta-alchymicky mění ve ZLA TO neboli bytost jakožto nesmrtelné (věčnosti schopné), multidimenzionální vědomí má absolutní svobodnou vůli; i když je také pravda, že v rámci kolektivního vědomí.

 


Je propastný rozdíl mezi nevědomým konáním dobra a vědomým nekonáním zla. Neprojevené (fantastické) Zlo se páruje s Živou Láskou například jako zlobivost nebo temná představivost bez úmyslu to realizovat, tak jako vtip není myšlený doopravdy, a přesto – nebo právě proto – se popadáme za břicha (rusky živót).


 

Beztvaré, nahé, tvořivé VĚDOMÍ samo o sobě ve vztahu k univerzální enkrypci má charakter typu FANTASY anti-Krist, což se odráží hlavně ve smyslu pro humor, erotičnu a smyslu pro temnoHRU.

Rozhodně si nenechte namluvit, že vlastnost „kristovské“ znamená něco jiného – že to nemá žádnou vzrušující, dobrodružnou součást (to pak jsou kristoboti, v horším případě kristopati).

Něco jiného jsou KRISTOVSKÉ ENERGIE bez vazby na to fantastické. Zde funguje krásný léčivý či léčebný, vizualizační či meditační postup:

 • růže
 • páv korunkatý či modrý (Pavo cristatus)
 • kristovské energie
 • Medikament

 

Kristovské energie fungují a polarizují se v rámci kvintesence, pátého elementu. Existuje však i sextesence, element šestý (reflexní fantazma), a teprve obojí se zrcadlí ve Šťastné Sedmičce, potažmo Úplnosti.

 

Makro/mikro kosmický Strom Života (struktura Univerza, duchovní anatomie) funguje na principu

 • KORUNA (nebesa), přední strana, energie, Světlo
 • SRDCE (jednotící síla; latinsky Cor, čti KOR)
 • KOŘENY (podsvětí), zadní strana, fantazie, Temnota

Pokud je to nějak špatně nebo je neúplné, aktivuje se systém ÚKORNOST – KOŘIST (projeví se entita kolektivního nevědomí).

 

Nepřítelem Krystalické Spirály/Sekvence je v úrovni pátého elementu Metatronická Sekvence. Lze hovořit rovněž o kabalistické či saturnské distorzi.

Existuje však i nepřítel v úrovni absence (ignorace, utajení) šestého elementu, a to Krystalická Autospirála (Autokrystalická Sekvence).

To je oficiálně podporováno, ale například Satan je také oficiálně chápán jako „kolosální parazit“.

Pokud si uvědomíme, že „pole či vír věčného života“ (prasvětelné kvantové vakuum) zahrnuje jak energetické vlnění, tak virtuální částice – což se vzájemně reflektuje – zjistíme, že některé oficiální informace jsou neúplné či jen polopravdivé.

 

 

KRYSTIAC 🌹 KRIST (KRYST) 🦚 CHRIST 📘

 

PRAVIDLA ŽIVOTA

 

LOVE & DARK 🌷 SATAN 💀 HELL 🐍

 

„Lidské je mýliti se, ale bláznovství v omylu setrvávat.“ – Cicero

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ – Einstein