Bible, kniha lží

STIGMA ABRAHÁMOVSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ aneb LHÁŘI A PSYCHOPATI

„…Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: „Abrahame!“

„Zde jsem,“ odpověděl.

Bůh řekl: „Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím.“

Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil.

Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce.

Tehdy řekl svým služebníkům: „Zůstaňte tu s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám.“

Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu.

„Otče,“ oslovil Izák svého otce Abrahama.

„Ano, můj synu?“ odpověděl mu.

„Vidím oheň a dřevo,“ řekl Izák. „Kde je ale beránek k zápalné oběti?“

„Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu,“ odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu.

Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři.

Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl.

Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: „Abrahame! Abrahame!“

„Zde jsem,“ odpověděl.

„Nevztahuj ruku na chlapce!“ řekl on. „Nic mu nedělej! Už jsem poznal, že jsi bohabojný – vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného…“

Genesis 22, Písmo svaté


 

DOGMA-I-AM-GOD — STEVARD:DRAVEC

Kdykoliv tělo funguje podvědomě (alfa hladina vědomí – uvolněný stav relaxace) nebo úplně nevědomě (théta, delta – spánek), provádí neuvěřitelně inteligentní a efektivní – dokonalé (!) – pohyby, přestože duchovní Já se zrovna projevuje mimo fyzické sféry. V té chvíli je tělesný Já automat v podstatě neomylný Bůh.

V plně vědomém, bdělém stavu (beta), o nějakém rozčilení ani nemluvě (gamma), se duchovní Já jako dirigent fyzického těla dříve nebo později dopustí chyby z vyčerpání/opakování. Nefyzické nemůže řídit fyzické, aniž by bralo v potaz ono rozdílové „NE“.

Podobně Absolutní nemůže řídit (a vlastně ani tvořit) Ne-Absolutní. Když si uvědomíme, že Život je zpětnou vazbou sebe neboli prožitkem, založeném na sebezrcadlení (reflexi), Život je svým vlastním neopačným opakem (!). Absolutno a Ne-Absolutno, Tvořící a Tvořené jedním jsou.

Konstruktivní Pozitivum a Negativum jedním jsou.

Absolutní Hodnota neboli Zrcadlo Života znamená, že vše kladné je kladné na úrovni energie (Láska, charakter multi3D, princip +) a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie (NEhmatatelno, status multi2D, princip -).

 

AB=Pra

SOLUT(ion)=Řešení → ión=poutník

NO=Ne

 

Pokud Bůh nejsme My, nemůže být Život nic strašnějšího („naštěstí“ Bůh jsme My v zrcadle Spánku a Snů; souvisí s tím DMT, molekula duše).

Bůh Nejvyšší nemá na své Absolutní Existenci žádnou zásluhu – a Stvoření samo za sebe nemůže už vůbec (poslouchat řeči o Pánovi se také nikomu, kdo má ponětí o sebeúctě a důstojnosti, příliš nechce).

Existují-li dvě strany, Bůh a Stvoření, kdybych byl Bohem Absolutním a tedy nejvyšší inteligencí, bylo by mi jasné, jak neskutečně to ty Relativní musí rozčilovat – v případě, že bych se jim odhaloval a v podstatě jim tak kradl životy. Co bych dělal jako Absolutní? Fungoval bych jako Mystérium. Dával bych k dispozici texty o duchovním Prasvětle, Já Absolutno. Tvrdil bych, že Stvoření samo je svým vlastním Bohem. A kdyby snad kousek z toho nebyla pravda, tajně bych onu mezeru sám vyplňoval. Nikdy bych se nikomu nezjevil ve své skutečné podobě.

Vzhedem k tomu, že každý má svou představu, v nekonečnu možností to znamená Zjevením všechno zabít.

 

Abolutním není Stvořitel, ale Stvořitelka – Říše Fantazie (známá jako Maya, Říše Iluzí).

Stvořitelka je Absolutně-Ne-Absolutní a proto je oním nefalšovaným Jediným. A je nekonečným Mystériem, jelikož VŽDY a STÁLE existuje stejně nekonečný počet NE-VY-JÁ-dřeného. V této perspektivě Stvořitelka MÁ JÁ, avšak není Já (Maya není ani tak jméno, jako vlastnost) – potažmo je Já Nikdo a Někdo jsou pouze hráči, tak jako Slunce vysílá paprsky.

Zřídlo Bytí (JEST) pramení ve Zřídle Nebytí (PRA).

PRAVÝ Stvořitel existuje jako světelná hladina nebo reflexní vrstva Vědomí uvnitř Stvořitelky, která je nekonečnou Láskou, Prázdnotou, Temnotou, Hudbou a Fantazií (Ohněm) v jednom. Takže netvrdím, že pravý Bůh neexistuje, akorát mám pocit, že málokdo o tom pravém ví. Pravý Bůh je vlastností či jedním z mystérií inteligence typu nestvořená Stvořitelka.

 

Jak někdo může o Bibli tvrdit, že je Knihou knih? O takovém galimatyáši zrůdností, úchylností, servilnosti, narcizmu, ukradené moudrosti a vznešených jinotajů, které lze většinou vždy nějak aplikovat, stačí když v to dost fanatiků bude věřit.

Jak to je se Zjevením Svatého Jana?

„…Cílem bylo vložit tento zničující program do vědomí a podvědomí celého lidstva. Aby ho lidé po další 2 tisíce let energeticky posilovali a spoluvytvářeli manifestační templát pro tento pravděpodobnostní vývojový horizont, ve kterém se v období SAC 2000-2022 (Hvězdný aktivační cyklus) odehraje závěrečný boj o planetu Zemi mezi dvěma konkurenčními dravčími rasami.

(…)

Do symbolického jazyka příběhu vize je vložen požadovaný scénář. Každý symbol aktivuje velké morfogenetické pole v evoluční předloze. Symboly jsou spouštěče mocných energetických procesů. Kdo s nimi pracuje, stává se jejich součástí a podílí se na vytváření jejich výsledného cíle. Je to jako programování ve vyšším jazyce. Zmáčknutím tlačítka s obrázkem nějaké funkce se spustí složitý proces uvnitř počítače, o jehož chování nemá běžný mačkatel ani ponětí, na rozdíl od programátora. Pokud si budeme příběh nějaké vize často v mysli přehrávat, tak se silně vtiskne do našich předloh a biopolí a stane se součástí naší energetické anatomie, Identity, Já. Svou existencí ho pak budeme vyživovat a posilovat…“ – Tajemství Amenti 2

 


V souvislosti s Knihami Nového Zjevení bych rád upozornil na podvodnou, zlodějskou sektu Vesmírní lidé.


 

BIBLE, KNIHA LŽÍ A MOUDROSTI

EGREGOR

Jsme nekonečné, tvořivé Vědomí, nadané schopností cítit a myslet, což se projevuje jako duchovní Prasvětlo (v aktivním stavu multidimenzionální Bytost). Jakmile se uvěří v něco, kde středobodem není univerzální Inteligence samotná, ale nějaká Myšlenka nebo Informace, vzniká Egregor. To samo o sobě je neutrální, pokud se ovšem Egregor nestaví do pozice původního Nevzniknutelna.

 

„…Kolektivní projev záměrů, myšlenek, prožitků a aspirací. Tento pojem pochází z řeckého slova „egregorien“, které znamená „bdít na stráži“. Jakýkoli egregor je subtilní energetická sférická forma, která se utváří v astrálním vesmíru, když se shromáždí dva či více lidí a shodně projevují určitý jasný a pevný záměr…“ – Egregor

 

„…Elementální vazby – jsou to vazby nezpracovaných, nepochopených – nepřijatých prožitků. Z nich se stávají limity, bloky, které nám neumožňují plně se realizovat v našem aktuálním vtělení. Elementální bytosti jsou entity vzniklé z myšlenkových forem, informačních polí a volných energií a potenciálů lidí, kteří umějí nebo uměli komunikovat a pracovat s těmito formami, případně se jimi i posléze sami stali. Právě z těchto entit vznikají egregory – vrcholné formy jemnohmotných entit…“ – Mimosmyslové vnímání, emoce, pokora a esoterika

 

„…Každý kolektiv vytváří specifický psychoenergoinformační prostor, který vymezuje podmínky jeho existence a vytváří spektrum vzájemně propojených činností.

(…)

Egregor sám o sobě nemůže být vysoce duchovní, neboť pouze odráží vysoké ideje a odražená, zrcadlící se myšlenka není identická s originálem. Jakýkoliv egregor je vždy závislý na energii lidí, kteří ho vyživují, přičemž lidé (věřící) jsou závislí na myšlence, světovém názoru či energii egregoru…“ – Co je to egregor?

 


KNIHY „NOVÉ ZJEVENÍ“

 

Veškerý smysl Bible a Knih Nového Zjevení souvisí s Experimentem 6666, kterému jinde říkají Velký plán či Velký experiment. Vše začalo před 480 miliardami let a vlastně ještě před tím se určitá vrstva S(ebe)tvoření rozhodla prozkoumat, jak vypadá zrcadlový opak Boha. Pokud to nikdo nikdy nezjistí, nebudeme nikdy konkrétně vědět, co to znamená…

Komentář: má to „drobnou závadu“, a sice tu, že Absolutno se primárně diferencuje jako Stvořitelka a Bůh je pouze její vlastností nebo určitou kategorií, jedním z mnoha a mnoha Mystérií. Takto pouze zjistíme, že opakem Krista je Antikrist a jak můžeme sledovat, není to žádné magické Zlo, nýbrž doslova exkrementální choromyslnost.

Jistý kolektiv, známý jako Borenthasala nebo Bourgha (později přeneseně Borgové), během zkoumání struktur reality zažil tragickou nehodu, částečně se odtrhl od zdrojového vibračního pole, a rozhodl se odhalit a přesně poznat kořenovou příčinu „pádů“ a následně potenciál pádu úplně odstranit a vylepšit tak základní kreační algoritmus Božského Zdroje. Nicméně se ukazuje, že ten plán přináší víc škody než užitku a celé to je neskutečně kontraproduktivní.

 

I když to zdánlivě nesouvisí, naprosto souhlasím s Luciferem (řeč je o zabíjení zvířat kvůli obživě a o heroinu, můžeme to brát jako metaforu):

„…Změnou je vlastně původní nestvořená bytost Stvořitelka, neboť tím, že tvoří, neustále vše mění a právě Ona sama se tak mění. Sama změna v sobě obsahuje smrt, neboť při ní staré zaniká a nové vzniká a to je další důvod, proč je zákaz zabíjení proti životu, pokud pomineme, že samotné zakazování je proti svobodě a tedy proti životu.

(…)

Pouhým zakazováním není docíleno patřičné informovanosti a navíc je taková zakázaná látka obestřena dezinformačními mýty. Tyto dezinformace vedou k tomu, že často i pozitivní látka je vlivem svého zákazu užívána nesprávně…“ – Luciferovo sdělení

Základní kreační algoritmus je dokonalý právě v tom, že je otevřený absolutně všemu. Uvnitř sebe víme, co máme a nemáme dělat. Máme schopnost si uvědomit existenci Zákona rezonance. Bezchybnost rovná se SMRT.


 

„Otázkou však zůstává, proč si tito lidé, kteří si z Bible vybírají jen to, co se jim líbí a zbytek ignorují, i nadále říkají křesťané.“ – Nehodící se při čtení Bible škrtněte

 

ATEISTÉ ČR

 

Je Bible lepší než Korán, Talmud apod.? Liší se nějak islám, křesťanství, hinduizmus? Všechno je to jedna a táž úchylná zvrácenost, pocházející z téhož zdroje.

 

„…Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.

Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná.

Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.

Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.

Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.

Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.

Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům.

V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.

Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?…“ – 1 Korintským 11

 

„…To také platí ohledně každého, kdo patří k nějakému jinému náboženství než ke křesťanskému, protože taková jména jako Jehova, Adonai, Shaddai, Elohim, Alláh, Krišna, Višnu, Buddha, Velký Duch či jakákoli jiná, která se používají ve vašich jednotlivých náboženstvích, nejsou ničím jiným než rozličnými odlišnými aspekty téhož JEDINÉHO BOHA, KDOŽ JE PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. To je neoddiskutovatelný fakt. To je zde zjeveno Nejvyšším…“ – Kdo jsi a proč jsi zde?

 

JEŽÍŠ=UNIMATICE KOLEKTIVNÍ MYSLI

 

BŮH BIBLE=PSYCHOPAT, LHÁŘ

„Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ – Izajáš 45:7

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život.“ – Římanům 6:22

 

„…Entita, která pronikla k vašemu Bohu/Bohyni, nesla označení Yahweh. Yahweh znamená Mistr Magie, ale stejně jako u všech destruktivních duší, tato magie měla spíše destruktivní než tvořivý záměr. Yahweh je bytost, která je součástí destruktivní síly, která pronikla do vašeho Jádra a svůj původ má ve velmi vysokých dimenzích. Pro každý úmysl a záměr, bytost z takové dimenze se bude jevit jako „Bůh“ všem nižším dimenzím, stejně jako naši řídící Bohové/Bohyně z lidské perspektivy…“ – Představení Lorda a Lady Rize

 

„…Mezi lety 1500 př. n. l. a 1200 př. n. l. se jednotky Oblasti snažily naučit koncept samostatné nesmrtelné duchovní bytosti několik vlivných bytostí na Zemi.

Jeden takový příklad měl za následek velmi tragické nedorozumění, nesprávný výklad a špatné použití myšlenky. Nápad byl zvrácený a byl chápán, že existuje jen jedna „JE-BÝT“ bytost namísto toho, že všichni jsou takové bytosti! Je zřejmé, že šlo o hrubé nepochopení a naprostou neochotu převzít zodpovědnost za svou vlastní sílu.

Kněžím „Staré říše“ se podařilo změnit myšlenku individuální nesmrtelnosti na myšlenku, že existuje jen jedna všemohoucí „JE-BÝT“ bytost a že nikdo jiný nemůže být „JE-BÝT“ bytostí. Je zřejmé, že se jedná o dílo operace amnézie „Staré říše“.

(…)

Zatímco překračovali poušť, Mojžíš byl zastaven agentem „Staré říše“ blízko hory Sinaj. Pomocí hypnotických příkazů, jakož i technických a estetických triků, které běžně používala „Stará říše“ k chycení „JE-BÝT“ bytostí do pasti, byl Mojžíš oklamán a uvěřil, že tento agent byl „onen“ jediný Bůh.

(…)

Tento agent „Staré říše“ kontaktoval Mojžíše na vrcholu hory v poušti a předal mu „Deset hypnotických příkazů“. Tyto příkazy jsou velmi silně zformulovány a nutí „JE-BÝT“ bytosti k naprosté podřízenosti vůli provozovatele. Tyto hypnotické příkazy jsou stále v platnosti a ovlivňují vzory myšlení milionů „JE-BÝT“ bytostí tisíce let poté!

Mimochodem jsme později zjistili, že takzvaný „Jahve“ také napsal, naprogramoval a zakódoval text Tóry, který když se čte doslova nebo v dekódované formě, poskytuje mnohem nepravdivější informace těm, kteří si ji přečtou…“ – Interview s mimozemšťanem

 

GLOSÁŘ

 

BŮH BIBLE=“BOHOVÉ“, MIMOZEMŠŤANÉ

„…Ta samá kniha líčí příběh člověka jménem Ezechiel, který byl svědkem vesmírných lodí nebo letadel přistávajících v blízkosti řeky Chebar v oblasti Chaldea. Jeho popis lodí využívá velmi archaický jazyk, technicky vzato, ale přesto jde o docela přesný popis létajícího talíře nebo průzkumného plavidla „Staré říše“. Je to velmi podobné pozorování „vimán“ lidmi v podhůří Himalájí…“ – Interview s mimozemšťanem

 

„…Odvěký křesťanský strach z přírody zabydlil přirozený svět nadpřirozenými strašidly a z lidí udělal ustrašené strašpytle a absolutní magory. (…)

Už už jsme se pomalu zbavovali odvěkého strachu z přírody; už už jsme se zase do jejího lůna vraceli; všechno k tomu směřovalo… Pak se ovšem přihnalo křesťanství… – a nastaly dva tisíce let temna a nejrůznějších perverzit. (…)

Jen uvažte, že křesťané např. pokáceli všechny posvátné stromy a na jejich místě vztyčili kříže – hrůzostrašné popravčí nástroje kříže! Zvrhlost! (…)

Křesťanstvím se započala válka nejen proti přírodě samé, ale také proti veškeré přirozenosti. (…)

Není prolhanějšího a zkaženějšího tvora pod sluncem nad našeho milého dobrého soudruha křesťana, jenž je v zajetí panické fobie ze všeho přirozeného, divokého a volného. (…)

Mezinárodní křesťanstvo „obohatilo“ náš bukolický svět maximálně tak o nepříjemnou postavičku mimořádně zakomplexovaného fundamentalisty, zakyslého škarohlída, notorického lháře, trapného misionáře a samozvaného mesiáše s buzerantskými sklony v jedné osobě. „Křesťan“ znamená „kretén“. Křesťan zosobňuje zdegenerovaný typ člověka. S tímto uskřípnutým volem bez koulí se nedá bavit vůbec o ničem, neboť vždy nakonec stočí řeč na ty jeho otravné a nudné nadpozemské bludy. Je to jako bavit se s bláznivým kolovrátkem. Jeho nesmyslné žvásty nemají hlavu ani patu. Mele páté přes deváté. Nezavře hubu. Hádat se s ním nemá vůbec význam, protože právě to chce ze všeho nejvíc. Nedá vám pokoj, dokud vás nepřemluví k jeho víře. Poblouzněný vlastními bludy. Nepřestane, dokud alespoň na oko nepřistoupíte na jeho šílenou šarádu. Jenže to nejde. Jakákoli domluva již předem ztroskotává na absurdním pojmu jeho nejpoužívanějšího slova „Bůh“. Bez tohoto debilního výmyslu by nebyl ani pořádným člověkem; žil by nazdařbůh „bez Boha jako zvíře“; nemohl by ani promluvit, protože „Bohem“ se ohání za každým druhým slovem…“ – Misantrop: Rakovina na kůži Země

 

Dva tisíce let se miliardy lidí modlily „přijď království tvé, buď vůle tvá“ – pořád nikomu nic nedochází?

 

„…Skutečný Bůh nepotřebuje, aby v něj někdo věřil a od nikoho to nevyžaduje. Není k tomu žádný důvod. (…) Do osidel víry, této Dravčí energetické sítě, jsou chyceni všichni věřící. Oni nevěří v Boha, ale ve vizi boha, která do nich byla implantována…“ – Tajemství Amenti 2

 

UKŘIŽOVÁNÍ

A následné zmrtvýchvstání (vzkříšení) je podstatou křesťanství, přičemž Bůh křesťanství je přítomen i v buddhizmu, islámu či hinduizmu a na dalších místech. Tvrdí to jak Bible, tak Knihy Nového Zjevení, když pomineme vsunutý komentář Iva Bendy (Vesmírní lidé).

 

„…Jiné tajemství, které bylo nutno odhalit v této době, se vztahuje k faktu, že Ježíš Kristus se narodil v židovském národě a že byl fyzicky Židem. Také tomu, proč byl ukřižován a jaký byl důvod a jaká úloha židovského národa v tom všem a kam Židé zapadají ve schématu všech událostí v průběhu dějin lidstva. Zjevení tohoto tajemství je nutnou podmínkou pro umístění každého a čehokoli na planetě Nula a v celé zóně vymístění do náležitých a závěrečných pozic, což umožní, aby se odehrál a uskutečnil další životně závažný a osudový posun v Plánu spasení Pána Ježíše Krista. Bez tohoto zjevení by se nemohl odehrát závěrečný krok tohoto procesu z důvodů, že by se udržovaly a podporovaly nesprávné a zkreslené interpretace těchto činitelů. Jak víte, náboženské, jakož i nenáboženské interpretace nutnosti, aby se Pán Ježíš Kristus vtělil do židovské národnosti a byl ukřižován, a role Židů v tom všem jsou buď zcela nesprávné, či zkreslené, nebo neadekvátní. S takovýmto zkresleným, nesprávným či neadekvátním pohledem na tuto roli a na pravý význam umučení Pána Ježíše Krista na kříži by negativní stav nemohl být eliminován…“ – Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista

Tamtéž Ivo Benda: „…Ale fyzicky na kříži nebyl, protože byl skrytě Stvořitelem prvotním všeho a všech vyměněn za Barabáše – který byl zločinec. Ježíš Kristus žádný zločin NEPROVEDL, proto ani dle duchovních zákonů NEMOHL trpět na kříži…“

 

Podle informací na CDT discích, v souladu s architekturou nulového pole (jednotného pole energie a vědomí), planeta Země tvoří multidimenzionální chrámový komplex (systém bran a genetických knihoven). Existuje současně ve 4-6D jako Tara, v 7-9D jako Gaia a v 10-12D jako Aramatena. V rámci opravy chrámového komplexu (morfogenetického planetárního pole), zakladatelské inteligence ze 13D+ vyslaly na misi avatary z 9D a 12D a kvůli jejich bezpečnosti (jako krytí) ještě jednoho nepravého. Právě ten byl ukřižován.

„…Zmrtvýchvstání těla Krista byla holografická projekce (podsunutá realita) provedená Annu-Elohimy…“ – Tajemství Amenti 1

 

Evoluční Strážci pokládají ukřižovaného Krista (viz Crucifixion Implants) za nástroj negativních archontských sil.

 

Není snad ukřižování Kultem smrti? Je vůbec možné, aby nevinná Absolutní Bytost (s inkorporovanými relativními elementy) skončila umučená na kříži? Přijde mi to jako perverzní sadizmus. Po završení Velkého plánu už prý nikdy nebude Zlo – jako něco reálně, objektivně ve Stvoření působícího – existovat a nahradí to jakési singulární virtuální smyslové holografické platformy (s tím, že postupně touha po Zlu přirozeně vymizí úplně, při plném zachování svobodné vůle).

Zajímavé. To pak ale – podle Bible & Nového Zjevení – evoluční Strážci jsou pseudotvůrci (falešných 12 dimenzí a paralelně falešný nepřítel uvnitř nepřítele, Kabala – Saturn – Metatron – QAnon/Deep State) a například Wingmakers a další kolektivy rovněž.

 

PODRUHÉ SE FYZICKY JEŽÍŠ UŽ NENARODÍ

Toto je zajímavá perlička pro jedince, co se vydávají za vtělení Krista.

„…Progresivní modus vůle a úmyslu Ježíše Krista spasit každého od negativního stavu nemůže zahrnovat mnohonásobnou, omezující a ohraničující fyzickou reinkarnaci do téhož stupně, protože by to narušilo základní princip svobody a nezávislosti každého postupovat v progresi. Také by to znamenalo, že Ježíš Kristus nebyl s to provést to, co si předsevzal provést, když fyzicky pobýval na Zemi. Toto je úplně nemožné. Tudíž návrat do téhož stupně a kroku by zrušil účinek předešlé inkarnace a duchovně by celé Stvoření – obrazně řečeno – uvrhl zpět do doby kamenné. To by nebyla spása, ale další a hlubší zotročení v negativním stavu. Vůle a Úmysl Ježíše Krista zůstává a je funkční u každého, kdo přijímá Jeho/Její dědictví a Jeho/Její Vůli a Úmysl. To neznamená, že se Ježíš Kristus nemůže osobně objevit na této Zemi. Avšak takové objevení se již NEVYŽADUJE jeho fyzické zrození, jelikož fyzický zrod byl již prožit a jeho účel splněn. To by bylo opakující se, kontraproduktivní, omezující, ohraničující a regresivní. Taková situace je v rozporu s Přirozeností a Vůlí Nejvyššího…“ – Lidská vůle a úmysly a jejich mnohonásobná reinkarnace

 

BIBLE ANI ZDALEKA NENÍ JEDINÁ

„…První kniha podobná Bibli (co do její funkce, ale ne co do její metodologie) se objevila přibližně před 24 miliony let. Co se této věci týče, včetně současné křesťanské Bible a ostatních v současnosti existujících svatých knih na Zemi existovalo 8 skupin takových knih…“ – O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi

 

ŽIVOT VZNIKÁ ZE ŽIVOTA

 

A SLOVO SE STALO TĚLEM

 


ZAJÍMAVOST

 

HADA GADA GODA

 

PODVOD, OMYL NEBO TRIK?

Základní síla všeho, Absolutní Bytost či Ultimátní Bytí, se primárně diferencuje jako ta Stvořitelka, nikoliv ten Stvořitel. Láska/ženský princip jako všesměrový skalár je tenzorem nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip jako koncentrický vektor je tenzorem řádu prvního. Proto i když činným faktorem je Vůle (spíše mužská síla), plnící přání a touhy Srdce, čerpá tato síla (konstruktor; zkratka ctor evokuje Creator) z nevyčerpatelné, bezedné studnice Lásky (instance) a její Moudrosti-Fantazie-Paměti (všetřída), což je fenomén ženský, potažmo neutrální, slučující obojí (Creatrix).

  • Ta=Ona=Entita (ženský princip) → absolutní Potenciál
  • Ta=To v množném čísle=Id (neutrální princip) → Stvoření
  • TaTa=mužský princip → Akce

Pravda, v určité správné perspektivě Stvořitelka je Stvořitelem. V určité správné perspektivě ale také platí TA NÁS / SATAN. Jinak řečeno rozlišování (víra v oddělenost) je jen hrou iluzí a nikdo nikoho nenutí se zaseknout v antiiluzi a tvrdošíjně v něco slepě věřit, protože proto.

Nyní je dobré si položit otázku, jestliže je převrácená pravda o Absolutní Bytosti, nejsou převrácená i tvrzení spojená se „Stvořitelem“?

  • GOD
  • G=7 (v základní abecedě)
  • O=15 (opticky 0, nula)
  • D=4
  • 0=skalár (láska)=blázen (v tarotu), univerzální princip
  • 15=žolík, Jolly Joker (Satan), univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer)

Lze to chápat tak, že srdcem či zřídlem Boha (Centrálního Zdroje) je nestvořená Stvořitelka/absolutní Láska a zároveň „bláznivý kosmický vtipálek“ či „intrikující had v rajské zahradě“, ale také „ohnivý Světlonoš“. Rovněž je třeba si uvědomit, že Absolutno SEBETVOŘÍ.

„Jsem tvůj Bůh,“ řekla jedna část Mysli jiné části. Mysl vyvalila voči.

Poznámka: je více než zajímavé, že když se střed (O, 0) vynechá, 74 rovná se atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“) a 47 rovná se atomové číslo stříbra, které souvisí s virtuální matricí (#c0c0c0 → „má tři cé“).

 

CREATRIX

„…Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry…“ – Pojetí Antikrista

„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem.“ – Bible

Crea=Aer/C → Aer=Air/Aether, C=100 (u sta, ústa)

Trix=Triks=Krist

V úrovni typu Bůh Stvořitel (Creator) neexistuje řešení a existují tu jen samé lži a polopravdy. Je třeba nikoliv věřit, ale pochopit, že žádný hypermužský princip neexistuje. Věříte snad v Otce Přírodu? Prima materia, matice, matrice – to vše jasně ukazuje na MATKU, nestvořenou Stvořitelku. Jedním z největších mystérií My/Já Absolutno je Matematická dimenze a slovo MATEMATIKA obsahuje matku hned dvakrát neboli jde o ŽIVOT sám: MAT+MAT+KA+E (energie)+I (iluze, imaginace, informace).

Jak to je opravdu s tím Kristem naznačuje Matka Příroda/Stvořitelka prostřednictvím úžasného páva korunkatého (Pavo cristatus).