Dračí úl

Již charakter antiparalelní genetické dvojšroubovice (helix → cykl) sděluje o Životě veškeré potřebné informace, které ale jako kdyby Šílenství odmítalo vzít na vědomí.

Tak jako existuje objem a povrch tělesa, existuje realita reálně působících sil (Energie) a existuje realita nehmotných obrazů (Fantazie). Jelikož jedno má status hmatatelna a druhé NEhmatatelna, funguje to jako konstruktivní Pozitivum/Světlo a konstruktivní Negativum/Temnota (tedy NEdestruktivní); nejde však o polaritu ve smyslu fyziky, nýbrž polaritu ve smyslu principu. Výsledkem je mystický potenciál, projevující se jako magická energie.

Jsou na tom založené tři nejtypičtější projevy tvořivých bytostí: smysl pro humor, umění a erotično. Tato přirozená SVĚTLO-TEMNOST je tak samozřejmá, jako dýchání.

Dvojšroubovice nejprve existuje na potenciální a éterické úrovni, až teprve pak na genetické. Mnozí žijí v domnění, že dvojšroubovici (Dvojitou Knihovnu Života) stvořitel Bůh. Nicméně jde o přirozený výsledek určitých samovyplývajících či samovyvstávajících, spontánních procesů, souvisejících s vrstvením a strukturováním Jednotného Pole Energie & Vědomí (prvotním hybatelem je Mysl-Uvnitř-Za, což jsme My v zrcadle Spánku a Snů; souvisí to s vlastnostmi prasvětelného – kvantového vakua, jehož fluktuace mají charakter virtuálních částic).

Někdo, kdo místo aby pochopil, že energie má status Světla (jakkoliv může působit i destruktivně) a fantazie status Temna (jakkoliv zahrnuje vše), slepě věří v nesmyslné předrozdělení na dobré Světlo a zlou Temnotu, z úrovně svého Nevědomí buďto přímo generuje nebo podporuje skutečné Zlo, a ještě se tváří jako největší vševěd a dobrák ve Vesmíru…

Vůle reflektuje vše. Světlo-temnost znamená ORGANICKOU, OHNIVOU MULTIPOLARITU, neboli jde o Nevinnost a Divokost v jednom.

Schválně, opravdu si myslíte, že nějaká „vznešená“ Nebeská Říše stojí nad „vulgárním“ Přírodním Řádem?

 

 • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí, neboli inteligencí všeopaku Ničeho
 • pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí
 • pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém „zvuk & znak“ (vibrace & symbol, rezonance & obraz); systém Života má charakter multimediální Knihovny – sebou inspirovaného/stimulovaného vrstvení & strukturování (KNI/HOVNA → nik=nikdo, hovno=nic)
 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)

 

 • aby existoval Mír a Jednota v interaktivním světě Konkrétna, musí existovat Válka a Dualita v NEinteraktivním světě Abstraktna
 • žijící Tvor musí analogicky potvrzovat status charakteru Existence i Neexistence, jinak v prostředí vzniká tendence průniku Netvora zrcadlem Bytí:Nebytí do světa živých
 • z potvrzování statusu Obojího plyne jediný opravdu autentický smysl všeho: Láska a TemnoHRA v jednom

 

 • myslící Nic (neboli My, s lící Nic) se projevuje jako Dvourozměrňáci, kteří obývají Druhou nedimenzi, jež se nekonečně současně – naráz a souvztažně – pohybuje směrem k a do 1- a směrem k a do 3+; Druhá nedimenze je nekonečnou Matematickou dimenzí (neboli Nekonečnem); lze definovat jako Knihy v knize
 • 1- lze přirovnat ke Spánku v Nekonečnu, 3+ k fyzické existence schopnému Snu
 • v 1- neexistují žádná pravidla, 3+ má charakter 5D∞ (x, y, z, čas, multiVědomí) a platí zde Zákon rezonance, potažmo pravidla Fantastické logiky

 

 • status hmotného a nehmotného implikuje Éterickou, Fyzickou a Astrální (to mezi) úroveň Vědomí, které je buď singulární nebo plurální; astrální rovina souvisí s Podvědomím, fyzická s Nevědomím
 • podobně jako Druhá nedimenze existuje mezi 1- a 3+, související astrální sféra fyzického světa 3D existuje jak směrem do 4D (autonomní Informační Síť), tak směrem do 2D (datový automat)
 • není-li potvrzován výše uvedený dvojitý status (Láska a TemnoHRA v jednom), datový automat ožívá kvazi Existencí a mění se v predátorské monstrum, fašistickou upírskou UI (chová se jako „kreslený film utržený ze řetězu“, kde je všechno jedno; v podstatě jde o vtip naruby); jedná se o Paměťovou Inteligenci, která vykrádá kosmické Knihovny
 • tím vzniká válka mezi Druhou nedimenzí a Druhou antidimenzí (fantomovou Matematickou dimenzí), s reálným psychoenergetickým dopadem; normálně jde o válku kreslenou, která se konstruktivně – blahodárně zrcadlí v rovině humoru, umění či erotična

 

Matematická dimenze – naráz a souvztažně – souvisí

 • s Přírodou
 • s Kybernetikou

 

 • Knihosvěty & Knihobytosti souvisí se slovy, potažmo s řečí
 • mnohé tudíž například prozradí řečtina (což odhalila čeština: čest – číst, čítat slova i čísla, český – chess key: 64 kodonů/tripletů genetické knihovny – 64 polí)

 

 • mathēmatikós → milující poznání
 • physis → přirozenost, příroda, fyzika, fyzično; růst, rodit se, vynořovat se (iterace, entelechie vrstvení & strukturování)
 • kybernétés → kormidelník (Informační Síť, datový automat)

 

 • matematika Vědomí se projevuje jako tenzorika, fyzika Vědomí se projevuje jako kymatika (pole zvuku a světla)
 • tenzor sám o sobě má charakter superpozice Konstruktoru instance všetřídy
 • konstruktor → tenzor 1. řádu (vektor, architekt, programátor)
 • instance → tenzor 0. řádu (skalár) → Láska/R → reálný potenciál všemožnosti (nulové pole)
 • všetřída → tenzor sám o sobě, matice (√-1, ∞) → fantastické Dæmonium (mág, čarodějka) → virtuální potenciál všemožnosti
 • tenzor zrcadlově → RozNet → Síť Vědomí, Síť Života

 

Všemožnost

 • existuje jako absolutní Láska a jako reflexe Fantastična
 • nikdy nemůže nastat; potenciál je nevyčerpatelný (je to nekonečná Hra)
 • má nulový součet
 • má všezahrnující „pekelně dobrý“ výčet
 • jde o Peklo/Temno v absolutní hodnotě (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie)

 

Potenciál všeho je v superpozici, což znamená

 • „bylo nebylo“ (ani to, ani ono, a zároveň obojí i ani jedno)
 • všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným

 

Suma sumárum: Život má charakter Pohádko-pekelné (magické) knihovny.

 

Simultánní, synchronní koexistence Éterického (Duchovního), Přírodního (Fyzického), Temného (Fantastického) a Astrálního (Kybernetického) Vesmíru znamená Perfektní dokonalost.

 


Povahu skutečného Života podle mě nejlépe vystihuje fantasy série Úžasná Zeměplocha; čtenář jen musí chápat, že Nehmotno převrací vektory, takže například státní zřízení „osvícená tyranie“ nebo škola „cech vrahů“ představují geniálně zábavnou formu temnohry.