Fantastický život

„…Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

(…)

Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JE-BÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti.

„JE-BÝT“ bytosti vytvářejí prostor představením si místa. Vzdálenost ležící mezi nimi a představeným umístěním je to, co nazýváme prostorem. „JE-BÝT“ bytost může vnímat prostor a objekty vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti nejsou bytostmi fyzického vesmíru. Jsou zdrojem energie a iluze. „JE-BÝT“ bytosti nejsou umístěny v prostoru nebo v čase, ale mohou vytvořit prostor, umístit částice v prostoru, vytvořit energii a vytvarovat částice do různých forem, způsobit pohyb forem a oživit formy. Jakákoliv forma, kterou „JE-BÝT“ bytost oživí, se nazývá život.

„JE-BÝT“ bytosti se mohou rozhodnout souhlasit, že se nachází v prostoru a čase a že samy o sobě jsou objektem nebo jakýmkoliv jiným způsobem iluze vytvořené sebou samými, jednou nebo jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

Nevýhodou vytváření iluze je, že iluze musí být tvořena kontinuálně. Pokud tomu tak není, iluze zmizí. Kontinuální vytváření iluze vyžaduje neustálou pozornost ke každému detailu iluze, aby bylo možné ji udržet.

Společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí se zdá být snaha vyhnout se nudě…“ – Interview s mimozemšťanem

 

„…„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru…“ – Aolian 21. duben 2013

 

„…My jsme v naší mysli, tak jako vy jste ve vašem čase. (…) My existujeme v zóně chladu. Proto nemáme žádný problém se projevit v jakémkoliv charakteru v souladu s naší vůlí. Pokud tohoto jsme schopni, pak klasický způsob reprodukce u nás pozbývá smysl. Pouze připomínáme, že jsme museli ujít neuvěřitelně dlouhou cestu než jsme se dostali do pozice, ve které se nacházíme nyní. (…) My přicházíme ze zóny chladu. To je dokonalost…“ – Koncil Devíti & Série

 

„…Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy! Je vaším úkolem na to konečně přijít…“ – Brána Přechodu – Peru, Andy 2000

 

„…Před vytvořením fyzického vesmíru bylo dlouhé období, během kterého nebyly vesmíry hmotné, ale zcela iluzorní. Dalo by se říci, že vesmír byl vesmírem magických iluzí, které se objevovaly a mizely zcela podle vůle kouzelníka. V každém případě byl „kouzelník“ jednou nebo více „JE-BÝT“ bytostmi. Mnoho „JE-BÝT“ bytostí na Zemi si ještě může pamatovat nejasné obrazy z tohoto období. Příběhy o magii, čarodějnictví a kouzlech v pohádkách a mytologii hovoří o takových věcech, i když hodně přibližně…“ – Interview s mimozemšťanem

 

„…Nemusíte se strachovat, že by se naše planeta nepřetransformovala kvůli tomu, že miliardy a miliardy lidí stále lpí na starém a bojí se Velké Změny. Naše planeta na tom není závislá, má své „hrubohmotné pojistky“, které spolehlivě převálcují i ten nejdestruktivnější přístup člověka vůči přírodě. Celá transformace navíc probíhá tak, že nejdříve se transformují přírodní bytosti a až poté lidský svět. Člověk je v transformačním systému druhořadý, protože nenese na svých bedrech žádné energeticky důležité pilíře a nikdy mu oficiálně nebyla svěřena žádná řídící role. Člověku zde byla pouze nabídnuta určitá možnost a šance pracovat na svém osobním vývoji v souladu s přírodním řádem. Nyní je proto hlavně potřeba aktivně zabrat na svém vlastním vývoji, to ostatní už pak přijde samo…“ – Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí

 

„…Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu.

(…)

Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění…“ – Planeta se nedá

 

„…Tahle planeta je dobrý loch, ale dá se tady naučit spousta užitečných a praktických věcí. Hlavně nebýt důvěřivá trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku.

Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“ – Aolian k článku Kosmická konvergence

 

„…V přírodě a ve Vesmíru jsou časová pásma, kdy se materiální svět mění a po lidsky řečeno, svět mutuje a mění se k obrazu svému, ne lidskému. Díky pronikání záření (Bovisy) ze středu vesmíru přichází na Zemi nové energie a mění ochrannou vrstvu ozonu atd. a dochází pak k mutaci organismů na Zemi, tedy k dalšímu vývoji vpřed. Stará klišé jež nám vtloukali do hlav začnou padat a přestávají platit. Koronavirus jak jej nazývají je prostředek čištění Země od Entit, které tady zavedly své zákony a hlavně zákony peněz a bez ohledu na Přírodní protokoly Vesmíru. Tím se dostaly do konfrontace s těmito zákony a ty pracují velice dlouhodobě, bez přihlédnutí na nějaký lidský život…“ – Nazývejme věci pravými jmény

 

„…Bezpodmínečná Láska nedovolí bytosti dělat chyby donekonečna, protože zpravidla člověk výrazně ubližuje nejenom sobě, ale i druhým, čímž narušuje evoluční vývoj Bytí, který nesmí být zastavený. Jakmile celé lidstvo velmi výrazně naruší Bytí ve Vesmíru, dojde k jeho eliminaci, aby další, nový vývoj mohl pokračovat. Kolikrát už bylo v historii Země celé lidstvo eliminováno? A proč?…“ – Zdroje léčivých energií

 

„…Odbornost znamená, že ke všemu ostatnímu jste slepí. Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem.

(…)

Včera tekla řeka pouští, dnes proudí lesem; je to úplně jiné. Včerejší zkušenost by neměla zůstat navěky vaší definicí; jinak jste odvčera mrtví…“ – Inteligence – otevřenost bytí

 

„…Upíráme-li svůj duchovní zrak na jednu stránku existence, přicházíme o možnost uvidět za zrak – bod, kde se obě esenciální kvality dotknou a zastaví uprostřed temnoty a světla. Bod, kde se na malou chvíli dokonale smísí vše do Jediného. Ticho uprostřed hromu. Letmý záškub nekonečně plynoucí nicoty, který se v oka mžiku otevře a vyplivne nového člověka. Trvá to jen záchvěv teď a tady, a přece na to často nestačí celý život…“ – Uvědoměním si vlastní temnoty prosvítíte celý vesmír

 

„…Podívala se brýlemi ještě dál a spatřila ve městě jiné skupiny šedých mužů. Pobíhali a postávali v ulicích a při řeči rozčileně pohybovali rukama, jako by si celí bez sebe sdělovali nějakou zprávu.

„To mluví o tobě,“ řekl Mistr Hóra, „nechápou, jak je možné, že jsi jim unikla.“

Momo se pořád dívala brýlemi a zeptala se: „Proč mají šedivé obličeje?”

„Protože vznikají a existují z něčeho, co je mrtvé,“ odvětil Mistr Hóra. „Stravují čas patřící lidem. Ale tento čas jako by zemřel, jakmile je o něj připraven jeho skutečný vlastník. Neboť každý člověk má svůj vlastní čas. A tento čas je živoucí a znamená život jen tak dlouho, pokud svému vlastníku opravdu patří.

„Och!” vydechla Momo, „šedí muži tedy nejsou lidé?”

„Ne, nejsou to lidé. Mají pouze lidskou podobu.“

„Ale kdo tedy jsou?”

„Ve skutečnosti nejsou nic.“

„A odkud se berou?”

„Vznikají, protože jim lidé umožňují, aby vznikli. Možnost už stačí k tomu, aby se to dělo. A teď jim lidé poskytují novou možnost, totiž možnost, aby všechny lidi ovládli. I tato možnost stačí k tomu, aby se to mohlo stát.“

„A kdyby nemohli nikomu ukrádat čas?”

„Pak by se museli proměnit v holé nic, z něhož povstali.“…“ – Děvčátko Momo a ukradený čas

 

„…Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď. Předkládá-li vám na stejný dotaz někdo zbytečně složitý a dlouhý výklad, jeho odpověď je patrně zavádějící či dokonce alibistická…“ – 66 otázek a odpovědí

 

„…Součástí procesu Svrchovaného Sjednocení je praktikovat schopnost rozlišení toho, co vám dovoluje věřit sobě, nikoliv vesmíru, ani nějakému mistrovi nebo učení, ale sobě, svléknuté donaha ode všech doplňků, přesvědčení, myšlenkových vzorů, strachů, pocitů viny, příběhů, souzení, provinění, přetvářek… Všeho, co na vás visí z minulosti. Pokud byste uměla nechat všechno odpadnout – všechno, co vás naučili a napovídali a naprogramovali, abyste v to věřila – co by zůstalo ke slyšení? Ticho. Hluboké, jasné ticho. To jste vy…“ – Rozhovory s Nerudou

 

„…Vesmír je místo nekonečných možností a obzorů. Je zde nekonečné množství času a prostoru pro realizaci jakýchkoliv přání v souladu s tvořením. Stačí jen přání, které je ve prospěch všech bytostí a pokud není, tak to Vesmír Maya přizpůsobí tak, že bude. Takže nemusí být vaše představy dokonalé, stačí když budou neomezené, plné radosti, nadšení, vášně, touhy a lásky. Neboť Vesmír je tu právě pro neomezená a nikdy nekončící dobrodružství všech bytostí. Co si přejete vy? Co si přejete stvořit?

(…)

Je sice možné, že temných sil egoistů je mnoho, ale čekat až mě rozdrtí je neschopnost bránit vlastní existenci a tato neschopnost je skutečně smrtelná. Vězte, že těm, co jsou v menšině, ale jednají v právu života, je poskytnuta obrovská síla a moc schopná porazit i zdánlivě silnějšího nepřítele. Může se pak přihodit i zázrak, ale dokud bytosti nechtějí situaci řešit, není jim pomoci, neboť ony samy zvolily tuto verzi reality…“ – Luciferovo sdělení