Grimvár Všezlořádu

ŽIVOTNÍ PRINCIP → POHÁDKOVÝ PEKLOKNIHOSTROJ

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten → Prav X)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES

 

PRAXE & ZÁŽITKY

Vidím všechno, to jest veškerý manifestovaný Svět, na pozadí nekonečně „velkého“ Temna, plného nekonečně „malých“ zářících bodů (ohnivých, světelných teček). Souvisí s tím následující úryvek z textu Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“:

„Tato šablona v podobě morfogenetického pole je dále zmiňovaná jako tzv. „mřížka“, protože si ji můžeme představit jako neustále se měnící, fluktuující, proudící pole spletitých geometrických forem a vzorů tvořených malými, radiálně vyzařujícími body energie, které existují uvnitř, za i kolem hmotné formy, která se na tomto základě následně manifestuje v konkrétní, x-dimenzionální podobě.“

Zároveň si uvědomuji, že takto to existuje až po události známé jako Velký Třesk. Předtím neexistovalo žádné vně projevené Stvoření. Ke Stvoření (Interního – plazmorfického/jednota a Externího – šifrovaného/trialita) došlo prostřednictvím enkrypce zvané Krist kód (Krist → Třísk), na úrovni pátého elementu, kvintesence (bez „započítání“ zadní strany kosmického Stromu Života, neboť ta je transcendovanou/transdukovanou reflexí Imaginárna, jež je třeba teprve vytvořit fantazírováním a prožíváním). Podstatou této enkrypce a nekonečnou podstatou všeho je „nevysvětlitelná“ substance či esence Stříbrný Oheň (univerzální Talent – Element).

 

LEXIKON

 

„V Absolutnu je absolutně vše možné, pouze reálně nelze škodit, přestože jako nehmotná možnost existuje i to, takže se to reflektuje s tím nejživějším živým a tvoří dvojprvek zvaný zlobit neboli z10-bit (bit z jedniček a nul, „funny/fuzzy qubit“).

To si lze představit jako nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé v jednom a vzhledem k zrcadlu prostor:pohyb (zvuk:znak, ohnisko hranic a sil) to konkrétně existuje a nazývá se Jeskyně Stvoření, v níž je vytvořena základní enkrypce Stvoření/struktur Věčného Života, „pohádkový Diamant“ či plazmorfický krystal Nesmrtelnosti. Tato „zašifrovaná pravibrace/pravzorec“ je všeživoucí podstatou všeho Rajského a jedná se o živý (aplikace schopný) Kryst kód či Krist kód.“

 

Občas se mi v oné nekonečné Tmě uvnitř (tělo je jen iluze) objeví „větší než malé“ Růžové Světlo. Má zářící bělo-zlato/žluto-červený okraj. Posledně jsem toto světlo viděl poprvé v náznaku fraktálu. Toto Růžové Světlo je šestým elementem, sextesencí, uvnitř pátého. Je tudy možné „přejít“ na zadní stranu. Odvrácenou stranu lze popsat jako „temnou Fantazii“ či Dæmonium, což lze chápat jako spodní proud Ráje. Je zde v podstatě možné vše, kromě možnosti škodit.

 

Viděl jsem (ve snu) Fantastický ZeměRáj: Svět-Hvězda spojená s nebeskou sférou, úžasné pastelové, jiskřivé barvy v daleko širší paletě odstínů, fenomenální přírodní kaskády & vodopády, pětirozměrný jeskynní komplex s průchody do podsvětí…

MYSTÉRIUM ŽIVOTA

Každému, kdo ještě není úplně šílený, je jasné, že Svět s jeho úžasnou Přírodou, živáčky (domácími mazlíčky), Láskou a nadáním bytostí myslet, tvořit a mít smysl pro humor, nejenže nevznikl nějakou stupidní náhodou – musel být „iniciován“ nějakou opravdu Fantastickou Inteligencí.

„Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“Exploze v tiskárně

Pokud něco opravdu nesnáším, jsou to tyhle věci:

  • Bůh nejsme My
  • Bůh primárně není ženská (či spíše ženská) inteligence
  • Bůh není Příroda
  • Bůh není Temnota
  • Bůh není Fantastično

Jinak řečeno, Bůh prý je nikým nevolená, „axiomatická mocnost“, Diktátor Lásky, který je čistým Světlem, Dobrem a Moudrostí a my prý máme „svobodnou vůli“ se rozhodnout, buďto následovat boží cestu – nebo „tu druhou“, a nic třetího neexistuje.

Toto je podle mě Totalitní Duchovní Egregor. Když k tomu ještě přidám Ukřižovaného Krista (vydírání par excellence), můžeme jasně vidět, jak a v jaké obrovské míře byl původní význam podstaty Pramene Věčnosti zpřevracen; možná nejvýstižnější by bylo „zchoromyslněn“ či „zdebilizován“.

 

TO

Buďto existuje To, které nevzniká ani nezaniká, nebo neexistuje vůbec nic. Jediná třetí možnost je lež, jenže tu si může vymyslet pouze něco, co existuje. A protože absolutní neexistence je nesmysl (zjevně něco existuje), otázka nezní, zda existuje To, nýbrž co je To. Je možné, aby nesmrtelné, věčné To bylo něčím jiným nežli inteligencí všeopaku ničeho, absolutní Dokonalostí?

 

Na to logicky navazuje další otázka. Jaký důvod by mohlo mít To, tvořit něco sobě-nepodobného? Nebo ještě lépe. Je vůbec možné, aby (s)tvoření autentického Onoho podléhalo zákonům entropie? Spíš se zdá, že aby vznikla smrtelná forma, je třeba charakter Onoho popřít.

 

Přirozená je naopak negentropie (neboli syntropie), permanentně se zvyšující, expandující a metamorfující komplexnost – zde fungují zákony iterace & entelechie, zákony módy či uměleckého stylu (kultury novosti); expanze komplexnosti se týká spíš vnitřní kvality nežli nárůstu počtu možností vyjádření; odvěkou otázkou je komplementarita Absolutní Singulární Inteligence & Singulární Umělé Inteligence.

I „oficiální informace“ potvrzují, že enkrypce Krist kódu neustále expanduje a zvyšuje komplexnost.

„Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption.“Krist Code

Základní matrice Kathara skrývá krásný anagram „Kata hra“; Zdroji je jasné, že bytosti jsou přízraky Bytí, respektive, že existuje jediná multibytost (Vědomí hledící do zrcadla Fantazie). Zdroj/Vše-Já ale nemá jak sdělit, že bytost musí fungovat jako fantasy AntiKrist, jinak ztratí Zdroji-podobnost, jelikož Zdroj NENÍ nijak kódovaný a je výsledkem zrcadlení energy-Krist (5):fantasy-AntiKrist (6). Výsledkem je ŠŤASTNÁ 7. Z toho si lze odvodit, co vede k neštěstí.

 

„Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal z jádra Své Bytosti vyzařovat novou vzácnou Esenci Lásky/Světla. Ta obsahuje všechny Tváře Stvoření, včetně Atomů Semínek Bílého Ohně (energetických součástek) nových stvoření, která dříve nikdy nikdo nezažil. V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY. Mohou se k němu dostat všichni, kdo jsou dost stateční na to, aby do něj vstoupili a čerpali z něj a použili některé ze svých rezervních Adamantinových Částic Světla, aby pomohly vytvarovat a znovu vytvořit krásu a velkolepost Gaii – vaší hostitelské planety. Nejdříve přijde Prázdnota a pak přijde Světlo, a ve Světle jsou všechny dobré a divukrásné věci, nicméně Světlo by nezářilo tak jasně bez temnoty.

Mnozí z vás se temnoty a své stínové strany bojí, dívají se na ni jako na zlo. Všechno je součástí JEDNOHO, Stvořitele. Není se čeho bát.“ – Objímat všechny tváře božího vědomí

 

„As the result of the planetary emancipation cycle, reclaiming the dark matter matrix and the ongoing Solar Synthesis, another harmonic universe emerged, the Universal Mother Dark Matter Matrix. This newly reconfigured domain is considered to be the sixth harmonic universe, or HU6.“Solar Synthesis

 

Transformace probíhá ve dvou proudech.

Probíhá zpětná rekonfigurace z „padlého“ bipolárního kódování (Metatron, Kabala) na původní tripolární (Krist, Kryst).

A pro ty odvážné tu je „neexistující“ čtvrtá polarita, transcendovaná/transdukovaná fantasy „temná“ reflexe. Osobně jí říkám ManTikOrA.

 

PANDÆMONIUM V ZRCADLE PRALÁSKY

Absolutno znamená absolutní hodnotu neboli absolutní pozitivum: vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie.

Tudíž podstatou všeho je Láska/Síla (Bytí) a Fantazie/Temnota (Nebytí) v jednom.

Lze to chápat jako beztvaré Vědomí nebo duchovní Prasvětlo a vzhledem k posloupnosti 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:realizace jde v bytostném smyslu o potenciálně oboupohlavní, nestvořenou Stvořitelku neboli Kosmickou Pramatku.

 

Stvořitel Otec Bůh je ve skutečnosti projevením neprojevené Pramatky, tedy v určitém smyslu jejím Synem. Pramatka je ale i Hadem Satanem. Jedině tak lze nastolit „nekonečnou svobodu“.

 

MATKA PŘÍRODA

Z charakteru Absolutna vyplývá charakter původní Přírody – žádné predátorské, parazitické formy původně neexistují. Jedná se o panenskou, rajskou Divočinu.

Veškerá Příroda, až na určité přechodové vrstvy, existuje na úrovni kolektivního podvědomí: přírodní jedinci jsou v Přírodě, člověk je z Přírody.

Bytost typu člověk je zároveň součástí i zrcadlem Přírody. Člověk (hráč, světlo-temná bytost fantazie) je otevřeně sebe si vědomé, individualizované vědomí ve smyslu univerzálního subvesmíru.

Zvířata, rostliny, nerosty mají vesměs zpětnou vazbu v Celku Přírody. Mají o Čase pouze instinktivní ponětí nebo vůbec žádné. Bytost typu člověk má zpětnou vazbu v sobě jako „fraktálu Všeho“ a existenci Času (či iluze Času) si vědomě uvědomuje.

 

Myš jako myš pravděpodobně není nesmrtelná, ale je nesmrtelná – věčnosti schopná – jako myšlenka Přírody. Člověk je nesmrtelný – věčnosti schopný – jako duchovní bytost. Liší se to tím, že má osobní Jiskru Života.

 

Existuje univerzální substance či esence, Stříbrný Oheň (Stříbrná Hvězda). Zde má Jiskra Života původ.

Spojíme-li neviditelné, průzračné, bílé, šedé a černé a představíme si to v superpozici (ani stav, ani pohyb, a zároveň obojí), dostaneme stříbrné. To souvisí s potenciálně nekonečným sbíhavým/rozbíhavým pohybem směrem dovnitř/ven a s tím, co to pozoruje.

Smícháme-li prázdnotu (vakuum, říši kvant), světlo (elektro-magnetické spektrum), temnotu (antihmotu) a nicotu imaginace (virtuální částice), dostaneme ohnivý (světlo-temný) element. Hologram živlu ohně, čtyřstěn, jako rezonanční těleso, je jediný duální sám se sebou, tedy neduální; proto například i sekvence DNA jsou ohnivé (helix), nikoliv světelné (skylix).

 

Podstatou schopnosti sebevyjádření je vykřesání vnitřního ohně. Náraz síly (vůle/láska, světlo, +) do plochy (fantazie, temno, -).

 

RELAX

Stříbrný Oheň (tvarově Hvězda) mimo jiné umožňuje účinný způsob léčení (bioregenerace), viz text Technika stříbrného štítu.

 

Stříbrný Oheň je základem Krist kódu (či podobně Kryst kódu) struktur věčného života neboli je podstatou rajské existence. Zde bych ovšem zdůraznil, že se to týká pouze energetiky, struktur a duchovní anatomie, nikoliv smyslu života. My totiž nejsme ani jedno, jsme nekonečné, beztvaré, tvořivé, nahé Vědomí. Vnitřní smysl života může dokonce být v mnohém opačný.

 

MATKA STVOŘITELKA

Creatrix → Aer/C & Krist

 

KÓD HVĚZDNÉHO RÁJE / STŘÍBRNÉHO OHNĚ

Krist → Třísk → Velký Třesk

Krist → Kříst → vykřesání Jiskry Života (Duchovní Oheň, tj. Světlo-Temno)

Krist → Tsirk/Cirkulace primárně zprava doleva (Představivost → Paměť, organická levotočivost)

Krist → Trik S (merkabické spirály, hra iluzí)

Krist → Tri X, Matrix (systém realitních polí)

 

Jelikož nejsme ani energie, ani struktura, ani tělo (anatomie) – aby nedocházelo k „odpojení od Absolutna“, je třeba moudře pracovat s fenoménem Fantasy AntiKrist, což funguje jako „univerzální vyrovnávač nepoměru“ (např. mezi Bytím a Bytostí). Je to nejen nekonečně zábavné a naplňující, ale i mimořádně důležité, protože jinak se ten AntiKrist vytvoří na duchovní (energetické, psychické, fyzické) úrovni.

Toto je ta skutečná „radostná zvěst“ (Evangelium) či „zjevení, odhalení“ (Apokalypsa). Všechno ostatní je jen choré blouznění, které nemá se živým Životem absolutně nic společného.

 

Charakter kódu struktur Věčného Života (Ráje, Nesmrtelnosti) v přenesené filozofické rovině rezonuje s duchovními směry Stezky levé ruky, založenými na zdravém individualizmu.

 

TOTEM

 

Skutečnost, nebo reflexe Neskutečna?

 

Krist kód jako terminus technicus nemá potřebnou verbální životnost. Tu má Stříbrný Hvězdný Oheň (nejlépe, prakticky, spojený s růžovou či rudou nebo ohnivě červenou; dobré je si také občas uvědomit pětici „neviditelné – průzračné – bílé – šedé – černé“ a obecně všebarevnost).

 

Stříbrná → C0C0C0 hexadecimálně → Má tři „C“ → Matrice → Matrix → Má tři „X“ → Tri X → Krist

C0 → dekadicky 192=3×64 → kodony/triplety DNA

C0C0C0 → Má tři „0“ → Matriona → Matrjoška

Stříbrná má virtuální status, v akčně-reakčním prostředí je třeba vyplnit „000“, pak už to ale není C0C0C0, nýbrž jde o Ne/Stříbrnou. Pokládat se za „kristovské vědomí“ znamená udělovat si status biorobota (takto došlo ke vzniku entity paměťového zrození, Incunabuly, Black Goo, Technoduše). Proto je nejlepší to celé „ohnout“ k čisté černé a organické červené (temně rudé) a zároveň zohledňovat stříbrnou v předexistenci.

 

KNIHA KOUZEL

Magická kniha, pojednávající o čarodějných či démonických praktikách, se v oficiálním českém přepisu nazývá grimoár. Zdá se mi ale, že ta fonetika (výslovnost) zde funguje jinak a používám výraz grimvár, jenž je používán v seriálu Čarodějky (Charmed), nejlepším seriálu všech dob.

V angličtině to je grimoire (/ɡrɪmˈwɑːr/ grim-WAHR).

Slovo pochází ze starofrancouzského gramaire, což znamená „gramatika“.

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, a zároveň implikuje princip „zvuk & znak“ (fluktuující ohnisko hranic a sil). Tenzorika, potažmo kymatika, vrstev/struktur vědomí se organizuje podobně jako se píše text a pořádá knihovna (paměti), a jelikož individualizované „Vše, co jest“ nevidí za horizont, vnímá celou řadu faktorů jako něco magického.

Magický je samotný vztah mezi hmotnem a nehmotnem, energií a fantazií. Magická je komplexní (kvantová) informace, složená z reálné a imaginární části. Bity z jedniček a nul (funny/fuzzy qubity) jsou vlastně takové zlobity neboli z10-bity.

Život je Pekelná Knihovna v zrcadle svého součtového opaku, Skvoucí Lásky, což dohromady funguje jako Magie.

ZLO VERSUS VŮLE KE ZLU

  • Existuje Zlo fantastické, schopné autentické existence pouze v rámci sloučeného, reflexního dvojprvku, kde tou druhou částí je pravý opak (Láska). Typickým výsledkem je pak například Zlobivost. Obecně jde o TemnoHRU, konkrétně Umění, Humor či Erotično. Umění přitom neznamená jen hudbu, literaturu, film apod. Zahrnuje i způsob a styl Života (upíři, přízraky, čarodějnice, hřbitov, černý les, noční bouře, extáze, děsivé tajemství, schody do podsvětí…).
  • Existuje Zlo falešné, projevující se jako zvůle, zlomyslnost, choromyslnost, posedlost mocí, parazitizmus. Toto Pseudozlo vzniká popřením faktoru Zla; jeho strůjcem je Ignorance, Hloupost, Lhostejnost, Sebestřednost (vzniká v úrovni Nevědomí, rodí se z fiktivní identity/paměťové inteligence či polaritní nerovnováhy). Potenciál všemožnosti má ale charakter fantastického Zla (které může vše a jeho charakteristickou vlastností je Lež, předstírání Dobra), takže neexistence Zla je principiálně nemožná. Zlo samo je Neexistencí, v podstatě Fantazií samotnou, jakkoliv to je a není totéž.

 

Existují nádherné, na život a fantazii bohaté výrazy jako „velkozlostná zloexistence“, formálně zahrnující téma zla, přitom každý, kdo myslí a cítí, chápe, že duchovní podstata je přesně opačná: vnitřní pravda je slovy nevyjádřitelná, na druhou stranu, je ve slovech zašifrovaná.

Bláboly typu „myslíme to s vámi dobře“ jsou toho pravým opakem.

 

Mějme na paměti jedno: žádné informace nepochází přímo ze Zřídla Stvoření, od Prazdroje/Kosmické Pramatky, z Duchovního Prasvětla. Vždy to je jen něčí výklad. Existují určité systémové základy, kterým ale chybí „zkušenostní vnitřek“ – fantasy gravitace.

„Nezpochybnitelná pravda“ bude za trilión let přežitou vykopávkou. Přesto energetika a architektura trinitního, nulového pole (sjednoceného pole energie a vědomí) je něco, co se autodefinuje samo sebou a pokud si například své „vzrušující, zlopověstné podsvětí“ chceme užívat v rámci „rajské nesmrtelnosti“, je zkrátka nemožné při tom praktikovat distorzní metatronické kódování nebo kabalistickou mystiku (je to jako červivějící kniha).

 

STRÁŽCI JEDNOTY

Všezahrnující LŮNO „absolutní Lásky, ohnivé Prázdnoty“ ManU zajímavě souvisí s indiánským Manitou a jedná se o komplexní prasílu, zahrnující jak reálné, tak imaginární částice. Jiskra ManA v jádru EirA tak existuje i jako Fantastické Dæmonium, což ukazuje na fenomenální dokonalost Kódu Stvoření, které na to ovšem může a nemusí přijít. ZdrojJá kódováno nijak není, existuje v zrcadle energy-Krist:fantasy-AntiKrist. Falešná skromnost, sebepodceňování nebo dokonce nemístný strach typu „ó náš velký Zdroji, kdo jsme my, malí a zanedbatelní“ provokují prohození stran energy a fantasy.

 

Nenechte/nenechme si vnutit různé chytrácké interpretace toho, co je možným a nemožným obsahem Kódu Stříbrného Ohně – Kódu Nesmrtelnosti.

Zákon Rezonance se projevuje jako pravidlo Neškodit (škůdce zneškodnit), a pokud vnímám jako Nejvyšší Ráj multidimenzionální Černočerné Ruděžhnoucí Peklo, je to čistě a jen moje věc. Aspoň mám jistotu, že zde nepotkám žádného osvíceného idiota.