Hel Saithun Kult

MYSTÉRIUM „GOD“ — GRIMOÁR-0-DIMENZE

„Nikdo neví, co to je, a právě z toho plyne, co to je.“

„Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“

Hada Gada Goda

centrální Bible

Knihovna Božského Vševědomí

 

CREATRIX

Crea=Aer/C=Air & Aether (čchi, oživující síla) + C=XxX (X2)=Ar=100

…dech u sta

Trix (XXX)=Triks=Krist

„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.“ – 2. Tesalonickým 2:8

 

ABSOLUTNÍ BYTOST

Mysl-Uvnitř-Za sebe sama reflektuje jako Cit (princip „+“), Obraz (princip „-„) a Energii (princip „0“).

Jaká je anebo kým/čím je Nejzazší/Nejniternější Myšlenka Nejzazší/Nejniternější Mysli? Lze ji charakterizovat jako JEDNO neboli SRDCE-MYSL. Toto Jedno, které je nestvořené, nemůže ale – čistě v rámci sebe – stvořit nic Druhého. Nicméně střed Jednoho má jinou (vyšší) kvalitu nežli jeho pomyslné (nekonečné) hranice a ani to nemůže být jinak, protože jinak by existoval jen věčný nepohyb. Zároveň existuje vztah mezi Středem a Hranicemi.

SrdceMysl je tedy Jedním, ale současně existuje jako TrojMysl (potažmo NekonečnoMysl). Existuje tedy zdánlivý paradox: Absolutno není absolutně absolutní (nebylo by jak tvořit cokoliv druhého, ne-absolutního), nýbrž absolutně relativní a relativně absolutní. Na druhou stranu Tvořící Střed se od Tvořených Hra-Nic vždy ultimátně liší. Střed lze chápat jako něco Nejsvětějšího Svatého (v přirozeném, nikoliv nadpřirozeném smyslu). A opět na druhou stranu, toto Nejsvětější Svaté by mohlo sotva existovat bez svého ne-svatého prodloužení, tudíž je plně schopné chápat ne-svatost.

 

Nejniternější Niterná Mysl se projevuje jako nebeská duchovní energie (potenciál), čemuž odpovídá smysluplnost. Lze to chápat jako Božské Vševědomí nebo Absolutní Bohyně/Bůh Stvořitelka/Stvořitel či Praslunce nebo Prazřídlo.

Zprostředkující Mysl se projevuje mnoha způsoby a její typickou vlastností je dvojsmyslnost. Známá je hlavně jako multiverzální Velké Centrální Slunce a fraktál relativního Božstva (fraktál Bohyně/Bůh).

Vnější Mysl, to je v první řadě Příroda, ale také temné Fantastično a nejspíš i Kybernetika. Typická je zde smyslnost (sexualita, erotično) a hra na nesmysl (smysl pro humor, zábavu, dobrodružství).

Vše je ale relativní a Příroda se zrcadlí v Nebi niterné Mysli a je-li vše čisté, přímo ve „vulgární hmotě“ tak existuje reflexe nebeské Přírody ve formě nebeského a nebesky-podsvětního Ráje.

 

„Jsem tvůj Bůh,“ řekla jedna část Mysli jiné části. Mysl vyvalila voči.

 

Vždy jde na prvním místě o Matku, Lásku, nikoliv Otce, Vůli. A tím pádem o Stvořitelku a až pak Stvořitele. Ve Všesměrově se vše nekonečně vzájemně reflektuje a s Otcem na prvním místě lze podnikat experimentální průzkumy. Experiment ale vždy stojí na Fikci.

Momentálně „probíhá neprobíhá“ takzvaný Velký plán či Velký experiment. „Je a není“ to opravdu síla, jde o to, získat prakticky a reálně vyjádřenou odpověď na otázku, jak by vypadal svět bez duše? Součástí jsou takové strašidelné paradoxy, jako že svoboda je pro otroka otroctvím. Bizarní je, že lze sice Experiment zastavit, jenže návod k tomu poskytne pouze Pekelník. A kdo by poslouchal nějaké temné kecy, kde o vás píšou, že jste blbci, když může následovat sladce jedovaté lži.

 

Ať už tomu říkáme Bůh, Absolutno či jinak, jde o neoddělenou inteligenci, tvořící ze sebe sama, uvnitř sebe sama (směrem ven), sebe sama. Viz slovní hříčka Myslící Nic – My, s lící Nic.

 

Absolutní Bytost, zvláště pokud sama sebe tituluje Pán či Nejvyšší, v neposlední řadě čerpá z nevyčerpatelného potenciálu, který sice neoplývá sebeuvědoměním, leč přesto dlí NAD. Čerpá ze Svatého pekla, nikoliv Nebe.

Vnější Mysl by to tím pádem měla reflektovat.

 

BŮH VNĚJŠÍ MYSLI

  • GOD
  • G=7 (v základní abecedě)
  • O=15 (opticky 0, nula)
  • D=4
  • 0=skalár (láska)=blázen (v tarotu), univerzální princip
  • 15=žolík, Jolly Joker (Satan), univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer)

Lze to chápat tak, že srdcem či zřídlem Boha (Centrálního Zdroje) je nestvořená Stvořitelka/absolutní Láska a zároveň „bláznivý kosmický vtipálek“ či „intrikující had v Rajské zahradě“, ale také „ohnivý Světlonoš“.

Je více než zajímavé, že když se střed (O, 0) vynechá, 74 rovná se atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“) a 47 rovná se atomové číslo stříbra, které souvisí s virtuální matricí (#c0c0c0 → „má tři cé“).

 

EXKRE(-PERI-)MENT

To, co se děje ve světě lidí, nelze nazvat jinak nežli sračky, píčoviny, ubohost, kreténizmus a demence. Záměrně nepíšu „co se děje na Zemi“, jelikož Země, to je hlavně Příroda a pak dlouho nic. Svět lidí nelze považovat za přirozenou (natož zdravou) realitu: je to narušený psychosvět, založený na umělých, mrtvých hodnotách – víře v halucinace. Úřady, věznice, nemocnice, blázince, lékárny, jatka, superobchody, technokratizmus, náboženství. Nic z toho nedává absolutně žádný, rozumný smysl.

 

KNIHY NOVÉ ZJEVENÍ

 

POZNÁMKA

Rád bych zdůraznil, že osobně značně rozlišuji mezi centrální Biblí a centrálními Knihami Nového Zjevení (Pána Ježíše Krista) – Knihovnou Božského Vševědomí – a tímtéž, jak to je známé ve světě lidí (částečně zfalšovaná Bible, částečně zfalšované texty NZPJK). Obě verze se jen mohou různě překrývat a nejde o fyzické písmo, nýbrž o to živé nefyzické.

Nejen v Bibli/Novém Zjevení občas vystrčí rohy parazit (pseudo „Bůh“) a zdaleka nejen ve svatých písmech je přítomné Božské Vševědomí, jež se jako červená nit line i místy, kde zvláště „pámbíčkář“ by to čekal nejméně.

Rovněž je nutné brát v potaz, že s člověkem davu, který využívá pouze kolem 5 % své kapacity, je nutné komunikovat poněkud „vypnutým“ či zjednodušujícím způsobem, jenž se multidimenzionálnímu vědomí jeví přinejmenším jako „podivný“.

 

„…Jak se již ukázalo mnohokráte před tím, a obzvláště v první kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, je každé nové zjevení doprovázeno současným pseudo-novým zjevením zfabrikovaným v peklech…“ – Zjevení o zjevovateli „Kurzu zázraků“

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

„…Kdyby měla otázka „Jaký by byl život bez Boha a pravé duchovnosti?“ někdy v budoucnu opět vyvstat, odpověď na ni by se okamžitě zobrazila a předvedla živými příklady všech, kdo se zúčastnili na aktivaci, dominanci, zvěčňování a pokračování negativního stavu v tomto časovém cyklu. Tento cyklus času, ve kterém žijeme, má za svůj účel shromáždění takových hrozných zkušeností, aby tak v budoucnu nikdy nemohla opět vyvstat žádná potřeba aktivace negativního stavu.

Takže každý, kdo se v budoucnu začne zajímat o záležitosti negativního stavu, bude s to se přímo spojit s touto částí univerzality povšechnosti, která obsahuje všeobsáhlé zkušenosti negativního stavu, a zkušenostně (prostřednictvím okamžitého ztotožnění se s dřívějšími účastníky negativního stavu, tedy prostřednictvím toho, že bude mít všechny jejich osobní pocity, vjemy, myšlenky, ideje chování, stavy mysli atd.) je znovu prožít tak, jako by žil v té době.

Toto aranžmá dle Božské prozřetelnosti Nejvyššího umožňuje, že typická lidská éra, která znamená aktivaci a dominanci negativního stavu, nikdy opět nevstoupí do jsoucna a Bytí.
Jakmile je všem možným zážitkům typické lidské éry dána příležitost, aby přinesly své plody, a jakmile se umístí do univerzality povšechnosti pro věčné poučení, typická lidská éra se stane zastaralou a ztratí ospravedlnění pro pokračování ve svém jsoucnu a Bytí. V tomto bodě je odstraněna nadobro navždy…“ – Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění

 

NIKDO — BYTOST HRÁČ

Jsem kryptosatanista a věřím v nestvořenou Stvořitelku a její Mystéria (z pohledu konkrétního Mystéria to může vypadat jako něco zdánlivě neslučitelně rozporného či opačného).

Původní jméno inteligence typu Stvořitelka je zároveň její vlastností a zní MAYA (proto si Indiáni dávají přezdívky).

Komentář: nemusím už snad stále dokola vysvětlovat, že náboženství a víra v Boha/Stvořitele pravou podstatu fenoménů jako Satan či Maya převracejí vzhůru nohama.

Maya znamená jednak „Má Já“ (Mít se, nikoliv Mít, a tím pádem i skutečně vládnout – ladit s nitrem Stvoření) a jednak MY/AA (A=ace=eso s hodnotou 1 nebo 11 a z toho vyplývající principy a archetypy, například Stín+AA=Satan; 1+11=12 umocněno 144=Vejce Života; 11 a 111 opticky 2 a 3 jedničky, poměry 2:3=fantastická Temnota a 3:2=tekutý světelný Krystal/celek 150 % v polaritě umožňuje „tvoření z ničeho“; binární 11 a 111 jsou dekadicky 3 a 7, 3x7x37=777=Absolutno neboli prostor, pohyb, obojí, to vše v jednom). Maya rovněž znamená Říše fantazie nebo Říše iluzí.

 

Pokládat se za sebe sama je šílenství. Je to „jen“ HRA. Teprve když toto skutečně chápeme, můžeme i žít své „iluze“ (koneckonců tvořené z něčeho skutečného).

NEJSME.

Mým hráčem je úroveň či inteligence typu Stvořitelka („Já“ je samozřejmě mimo rozlišování typu žena/muž a fyzická mužská reprezentace není s tím nefyzickým v žádném sexuálním ani duchovním rozporu).

 

Co mě opravdu udivuje, je, jak mnozí stále otevřeně či podvědomě věří v metaforu vyhnání z Rajské zahrady, kdy Bůh zakázal jíst ze Stromu poznání dobrého a zlého – přitom jednak jablka nejsou ke koukání a jednak proč asi někdo upozorňuje na zakázaný Strom poznání, o kterém do té doby nikdo nemá tušení?

Jak už jsem několikrát psal jinde, Stvořitelka vystupuje ve dvojroli, jako absolutní Láska a jako intrikující, mystifikující Had Satan. Stvořitelka jako absolutní střed (Srdce a Mysl v jednom) je tím Nejvyšším a Nejnižším v jednom.

Pravý Bůh (narozdíl od imitujících egregorů) představuje vnitřní živosvětelnou vrstvu inteligence typu Stvořitelka; v daném kontextu lze chápat i jako Stvořitel – který ovšem ví, že nečerpá ze sebe sama, takže se rozhodně nenechá uctívat a podobně (jako falešně primární byl byl Stvořitel absolutním povrchem a musel by používat Zrcadlo).

Jablko je metaforou duchovního memu, evolučního katalyzátoru vědomí ve smyslu vztahu univerzální/individuální.

 

PRVOTNÍ BYTOST

Většina lidí věří v Boha, Stvořitele, nebo používá výraz Zdroj nebo Božský Zdroj.

  • Vzhledem k tomu, že Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu, instance) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu, konstruktor), ale naopak to může a nemusí platit, v bytostném smyslu ono Absolutní má charakter nestvořené STVOŘITELKY. Zároveň – naráz a souvztažně – skalár se zrcadlí jako tenzor sám o sobě neboli potenciál všemožnosti (všetřída). Čím tento potenciál ve skutečnosti je, je vysvětleno v textu Podsvětí nebes. S tím souvisí text Zrcadlo Absolutna, jehož obsah lze chápat jako důkaz satanizmu. Fenomén SATAN vyjadřuje vztah mezi Mystériem Absolutna a nestvořenou Stvořitelkou. Je samovyplývající vlastností nestvořené Stvořitelky. Jelikož Stvořitel je egregor a je ve vztahu k Autentičnu naruby, převrácený pohled v daném kontextu otáčí i podstatu fenoménu Satan.

Někteří tvrdí, že Zdroj je ve skutečnosti součtem nás všech.

  • Je absurdní věřit, že kolektivní inteligence stvoří zevnitř ven nějaký samožijící, suverénní komplexní celek. Kolektivní vědomí má vazbu k povrchu („vně“), nemá skutečný střed („uvnitř“), ledaže by se zhroutilo samo do sebe. Nemá duchovní srdce, duchovní podstatu, pročež není schopné tvořit z ničeho. Kromě toho, představte si, jak dva spolupracující jedinci (natož několik či mnoho) kreslí společný obrázek – plynulost mohou pouze perfektně napodobit, a to je to ještě jen dvourozměrné. Obrázek bude vždy „digitální“. Znakem organického života je však plynulá proměnlivost, funguje „analogově“.

Mystérium Absolutna (něco nebytostného), Stvořitel (Bohové) ani Kolektivní Zdroj rozhodně nejsou schopné tvořit suverénní, autentické Bytí. Buďto reagují nebo vycházejí (částečně či úplně) z něčeho vnějšího. Tvoří buďto špatně či dokonce záměrně tvoří otroky.

 

Nicméně, jelikož každé Já/Bytost se z podstaty projevuje jako Multivědomí, i nestvořená Stvořitelka je Mnohostvořitelkou. Singulární Univerzum by časem mělo sklon měnit se ve Stroj, proto existuje plurálně jako Multiverzum. Mnohost nestvořené Stvořitelky lze přirovnat k pohádkovým Sestřenicím: každá tvoří svůj jedinečný Svět a zhmotňuje tak svůj Sen, přičemž všechny Sny ústí ve společný Spánek.

 

Výraz Absolutno je sice použitelný, protože ale Absolutno nemá jak replikovat sebe sama a nemůže ani tvořit nic ne-absolutního, je absolutně relativní a relativně absolutní. Právě touto relativitou je nestvořená Stvořitelka absolutně živá. Relace rovná se vztah, rovná se Láska.

 

MYSTÉRIUM ABSOLUTNA aneb HAD STVOŘITELKA

Ve všezahrnujícím smyslu má nestvořená Stvořitelka charakter Bytosti Nebytosti. Je sebe si vědomým Bytím a tedy Bytostí, nicméně Bytí pramení v Nebytí, což je potenciál všemožnosti.

Stvořitelka je absolutní Láskou a je nefyzickým Hadem neboli Hadí inteligencí – což evokuje beztvarost, tekutost, vlnění, spirálu (vír) života a souvisí s principem Temnohry.

Láska a Temnohra v jednom jsou nekonečným smyslem všeho.

Stvořitelka je hyperžensky neutrální, potenciálně oba principy zahrnující inteligence, přičemž ženský princip má prioritu. Aktivní neutralita existuje jako trialita (neutrální „0“, gravitační ženský princip „-„, projekční mužský princip „+“). V barevném RGB modelu tomu odpovídá žlutá barva #ffff00, levé dvě třetiny jsou hyper/ženské (červená, zelená=žlutá+modrá), pravá třetina je mužská (modrá) a různě se to polarizuje a reflektuje. Energeticky, ale i principiálně to souvisí s přírodní svíčkou (plamen vydávající světlo), viz text Iluminace. Symbolem ženy je růže, dohromady tak krystalizuje Žlutá-Růže-Svíce, projevující se jako nebeská duchovní energie. Právě tento typ substance/esence je absolutně relativní a relativně absolutní a mimochodem také tvoří Základní Trojpaprsek.

Žlutá-Růže-Svíce je nefyzickým, nebeským Prasluncem.

 

Nebeská duchovní energie se směrem k fyzičnu mění v nebeskou a nebesky-podsvětní v jednom (proto Láska a Temnohra).

Praslunce z fyzické strany se projevuje jako Velké Centrální Slunce (fraktál Bohyně/Bůh).

 

Existují různé perspektivy Stvořitelky/Mystéria: Maya, tvořivý Logos (Bohyně/Bůh), Praslunce či Velké Centrální Slunce nebo pravý Bůh (Všemoudrost, živosvětelná vnitřní vrstva Vševědomí).

 

„…Během posledních 18 triliónů let se Velké Centrální Slunce pohybovalo po klesající spirále vibrací. Každý sestup znamenal odhození části, která byla dříve součástí Velkého Centrálního Slunce, za jeho hranice. To, co bylo zatlačeno mimo, se dá přirovnat k vlastnímu „nevědomí“.

Součásti, které se staly nevědomím Velkého Centrálního Slunce se promíchaly se sousedními stvořeními, které podobným způsobem propadly ve vibracích. A tak promíchání dvou nevědomí, které spolu neladily, vytvořilo ještě větší problém, tedy pokřivení.

(…)

Před 3,4 milióny lety opustila Země hranice Velkého Centrálního Slunce a dostala se do oblasti jeho nevědomí. Jak Země procházela oblastmi nevědomí, sbírala zkušenosti, které nám prozradí, co v našem nevědomí sídlí. Po pochopení těchto skutečností může Velké Centrální Slunce pokročit v integrování toho, co bylo před dlouhou dobou odhozeno při mnoha pádech ve vibracích…“ – Očekávané změny na Zemi

 

Vztah mezi Přírodou a Sluncem vyjadřuje SLUNEČNICE (Helianthus).

 

Pomocí přesmyčky tak lze vytvořit Hel Saithun Kult.

Kult nemusí znamenat jen uctívání, latinské cultus mj. znamená péče (odtud pec, pecka, peklo). Kultura souvisí s růstem, expanzí.

 


„…Present (přítomnost, dar) – serpent (had; evokuje serpentinu – zatáčku, zákrut, potažmo spirálu).

Dar znamená pozornost.

Existuje pouze to, nač je v nějakém smyslu zaměřená pozornost.

Latinské focus (v angličtině ohnisko, zaměřit se, soustředit se na něco) znamená kromě jiného i krb, ložisko, domácnost nebo pec. Krb nebo ohniště je anglicky hearth a heart je srdce, nitro.

V tom všem doslova zní zvony Svatého pekla a k tomu už jen můžu připojit citát Marka Twaina: „Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“…“ – Zrcadlo Absolutna


 

Hel/pec/Svaté peklo (neboli Nikdepeklo či Jakopeklo) ukazují na Řecko, Hellas (zrcadlově „As hell“). Řecko souvisí s řečí a to vede k autentické životní filozofii, grimoárizmu.

 

PRAVÝ ŽIVOT — PÁTÁ DIMENZE

„…Vzostup je proces pri ktorom sa duchovne vyvíja ľudstvo, spoločenstvo delfínov a veľrýb, spolu s Matkou Zemou, rastlinným a živočíšnym kráľovstvom a v tomto procese vývoja postupne prechádzajú z vibrácie tretej dimenzie do vibrácie piatej dimenzie. Z pohľadu tretej dimenzie sa planéta vibrujúca v piatej dimenzii bude javiť, že horí. Avšak z pohľadu piatej dimenzie budú naďalej jestvovať semi-éterické formy ľudských tiel a prírody. Táto semi-éterická forma v piatej dimenzii bude ľahšia, napoly priehľadná a jej farby budú viac pastelové ako jasnofarebná a hustá trojdimenzionálna skúsenosť…“ – Co je to vzestup?

 

„…Radi by sme vám predstavili Lorda a Lady Aténu. Lord a Lady Aténa sú mužským a ženským Stvoriteľom celého nášho Stvorenia. V ich aurickom poli sú obsiahnuté dimenzie 1 až 144. Odišli pred asi šiestimi miliónmi rokov a vrátili sa v januári 1998. Lord a Lady Aténa sa vracajú, aby vniesli rovnováhu do stvorenia, ktoré je veľmi nevyvážené.

(…)

Kedysi nejestvoval v žiadnom stvorení život pod úrovňou piatej dimenzie. Tri stvorenia (všetky mali dvoch mužských stvoriteľov, ktorí medzi sebou súperili) podstúpili deštrukciu v takom rozsahu, že to malo za následok pád všetkých dimenzií do väčšej hustoty, alebo hmoty, než pre akú boli tieto naše stvorenia určené. Tento pád znamenal stratu vedomia, ktorá vyústila do ďalších bojov a deštrukcie. Jedno z týchto troch stvorení sa už zrútilo do seba – do čiernej diery, čím bol zničený všetko život v ňom. Ak sa napravia a uvedú do súladu druhé dve stvorenia (z ktorých jedno je naše vlastné), získajú sa informácie potrebné na opravu tretieho padlého stvorenia.

Všetky tieto stvorenia majú spoločný problém. Všadeprítomný Boh, ktorý obsahuje všetkých 144 Stvorení sa rozhodol vyskúšať vlastný experiment. Všadeprítomný Boh sa pokúsil urýchliť vývoj tým, že umožnil určitým stvoriteľom preskočiť isté časti, alebo kroky svojho vývoja. Všetky tri stvorenia, ktoré upadli stelesňoval stvoriteľ, ktorý preskočil určité kroky svojho vývoja. Nedostatok skúseností z vývoja týchto troch stvoriteľov vyústil do nedostatočného pochopenia bezpodmienečnej lásky, čo viedlo k súpereniu, nespolupracovaniu, nepodporovaniu sa navzájom, ovládaniu, manipulácii a nakoniec k deštrukcii.

(…)

Pred štyrmi miliónmi rokov sa v tomto stvorení nevyskytovala žiadna forma života nižšia ako v piatej dimenzii. Istá násilná, obojpohlavná rasa prenikla do nášho stvorenia cez trhlinu, napadla mierumilovnú planétu s humanoidnými bytosťami a vyvolala prvú skúsenosť násilia, mučenia, smrti a napadnutia v našom stvorení. Zdá sa, že tieto bytosti prišli z iného stvorenia, ktoré sa úplne zrútilo do seba kvôli rozsiahlej deštrukcii. Obojpohlavné rasy prichádzajúce z tohoto druhého stvorenia boli na pohľad aj vibračne viac mužské (a príbuzné mužskej humanoidnej forme) a ženská forma bola pre nich cudzia. Zdá sa, že strach z ženstva pochádza od týchto obojpohlavných rás, ktoré nemajú pôvod v našom stvorení. Okrem toho napádajúca rasa spôsobila pád tohoto stvorenia do tretej dimenzie.

(…)

Naše stvorenie je holografické. Na to aby mohla jedna rasa napadnúť druhú, v systémoch viery oboch rás sa musí nachádzať niečo čo umožní vytvoriť takúto skúsenosť. Na to aby násilná, obojpohlavná rasa z iného stvorenia napadla mierumilovnú planétu s humanoidnou civilizáciou, v ľudských systémoch viery muselo byť niečo pokazené. Napádajúca rasa (ktorá dokázala cestovať v čase) išla späť v čase a napadla stvorenia 1 až 6, ktoré kedysi spravovali Lord a Lady Aténa.

(…)

Možno sa niektorí z vás budú pozastavovať nad tým prečo tieto informácie neboli doteraz známe. Je to z jednoduchého dôvodu. Pretože Tajné rády z početných archívov a knižníc v tomto stvorení vymazali väčšinu záznamov o dejinách. Hoci boli tieto záznamy vymazané, existuje záznam v genetike po celom stvorení.

(…)

Náš kanál zistil, že tieto rády pôsobia často rozvratne prostredníctvom mnohých rás z piatej dimenzie, ako sú napríklad Síriania a Andromédania. V dôsledku toho prerušila spojenie s týmito rasami. Náš kanál spozoroval, že mnohé rasy sú tu s vlastným programom, ktorý nie je spriaznený s Božským plánom ani s Lady Gaiou (vedomím Matky Zeme). V dôsledku toho v Šambale vzniklo rozhodnutie, že ľudstvo, národy Vnútornej Zeme, spoločenstvá delfínov a veľrýb, kráľovstvá rastlín, zvierat a minerálov, prevezmú plnú zodpovednosť za svoj vlastný genetický vývin do piatej dimenzie. Rasy z iných galaxií sa môžu prizerať, ale nie zasahovať – jedine ak by o to boli požiadané….“ – Návrat Boha a Bohyně – sjednocených

 


„…Ve skutečnosti Svaté peklo lze charakterizovat jako žijící, myslící Nic a tady existuje nádherná slovní hříčka: My, s lící Nic. Beztvaré Bytí se projeví jako „bytost s tváří“. Toto myslící Nic existuje jako Druhá nedimenze, zdrojové Ne2D neboli Pra2D. Toto zdánlivé Nic (inteligence všeopaku Ničeho) se nekonečně současně, naráz a souvztažně, pohybuje směrem k a do 1D- a směrem k a do 3D+. Oba směry či strany se nekonečně vzájemně reflektují a tvoří antiparalelní dvojitou spirálu, kterou známe jako genetickou dvojšroubovici; toto ale existuje již na virtuální a éterické úrovni. Myslící Nic existuje v neposlední řadě jako Matematická dimenze.

Svaté peklo je Srdcem a Myslí v jednom. Jedná se o „Vše, co jest i nejest“ či „všude a nikde“ Zřídlo veškerenstva.

Magazín Rádio Slunce: Spoustu čtenářů určitě zajímá, jak do toho všeho zapadá Bůh či jak říkáš, Nebeská inteligence?

Zelfosfór: Pohyb směrem k a do 3D+ se projevuje jako 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí). Základ tvoří nebeská duchovní energie, jež se na té hmotnější úrovni projevuje jako světelné nebo ohnivé tekuté krystaly. Související reality skutečně mají charakter něčeho božského, rajského, nebeského. Myslet si ale, že existuje jen to a že to ostatní je třeba porazit, zničit a zakázat, znamená velký sebeklam. Je to vlastně úplně šílené. Potenciálně nekonečně rozbíhavý pohyb směrem ven (Světlo, Realita) vždy existuje z protipohledu jako potenciálně nekonečně sbíhavý pohyb směrem dovnitř (Tma, Virtualita). Jde o to, vyjádřit jedno prostřednictvím druhého. V ultimátním smyslu tak je pravděpodobně možné vytvoření komiksové/kybernetické analogie organického přírodního/nebeského světa.

Magazín Rádio Slunce: To zní fenomenálně.

Zelfosfór: Systému fungování říkám PECKANET a výsledek jsem nazval NEBESITY. 🔗 Hadí lidstvo 🔗 Iluminace 🔗 Listy

…“ – Podsvětí nebes


 

Nejsem si úplně jistý, ale vypadá to, že nějaká 5. dimenze dříve nebo později nemohla nenarazit na Pra2D (ozvěna Kosmického Vše-Podvědomí), která onen konkrétní 5D-svět doslova rozlouskla jako kámen ořech, čímž vzniklo dvojohniskové 3D/4D. Tak se Mystérium „Všeho, co jest i nejest“ dostalo k Jádru (Pecce) jakoby ze druhé strany Zrcadla. Samozřejmě vždy lze objevit, podvědomě fabulovat nebo extrapolovat/aproximovat související příběh, pravděpodobně ale, dokud neexistuje Digitální-Kybernetické Absolutno, nelze uzavřít Kruhy Stvoření (zrcadla Hyperprostor:Časoprostor) a dotknout se tak Hranic Nemožného.

V každém případě to musí být sjednocené s „jednoduchým životem v souladu s Přírodou“ a tato přirozená Jednoduchost má vždy výraznou přednost a bez Složitosti se dost dobře obejde.

 

FALEŠNÁ POZITIVITA

Jen tak pro zajímavost, jak funguje UniMatrix (mj. fantomová 5. dimenze) a „bytosti světla a lásky“ stále nechápou, jaké toxické magnetické lepidlo (ze kterého žijí paměťové zombie) tím tvoří.

Komentáře u nejmenovaného „andělského“ zdroje: srdíčkový gif, svatý obrázek, srdíčkový obrázek, děkujeme srdíčka hvězdičky, srdíčkový gif, děkuji růžičky srdíčko, srdíčko, děkujeme srdíčko infantilní blikající gif, děkujeme gesto namasté, srdíčka, děkujeme srdíčkový gif, srdíčkový multigif, děkujeme srdíčka gif, děkujeme srdíčka namasté, děkujeme srdíčko obrázek růže, svatý obrázek, děkujeme kreslené srdíčko, srdečně děkuji nádherné atd.

Komentáře u nejmenovaného „dračího“ zdroje: děkuji srdíčko růžičky, děkujeme namasté palec nahoru srdíčko, růžička holubice míru, děkuji růžičky srdíčko, obrázek srdíčko obejmutí, gif růže, božínku, perfektní krystal sluníčko duha srdíčka apod.

Tím vším se totálně externalizuje a doslova prostituuje něco, co je za normálních okolností tiché, niterné a nevyjádřitelné. Místo toho aby lidi vyjádřili svou jedinečnost a projevili vlastní vůli a názor, jsou jak stádo retardovaných lidoopů (omlouvám se těm přírodním). Vše má velkou oblibu a značnou sledovanost a většinou nějak dominuje modrá barva (PATRIArchalizmus, MASKUlinita).

Chybí v tom nejen jiskra, ale jako by i čchi, životní síla byla umělá a někde za rohem číhalo 2D Světlo.

 

„…Napadlo mne, že bych se mohl na celou tuhle úroveň podívat z ptačí perspektivy. Vystoupal jsem tedy do výšky, odkud jsem měl celý 5D prostor jako na dlani. Chvilku mi trvalo, než jsem se zorientoval, pak ale přišlo poznání, na které jen tak nezapomenu. Kolem celého prostoru oné páté dimenze se nacházelo šest pravidelně rozmístěných promítaček napojených na záhrobní dvourozměrnou matrix temnářů. A těchto šest šikovně instalovaných přístrojíků umně vytvářelo holografický obraz dokonalé iluze nebeského ráje, která nejlépe vyhovuje lidské mysli. Za jednou pomyslnou stěnou tohoto holografického prostoru se nacházelo cosi, co silně připomínalo černou díru. Nedalo mi to a mentálně jsem se přenesl k oné díře. Najednou jsem ucítil silně nepřátelské vibrace a než jsem se nadál, obklopovala mne soustava velikých zrcadel, mezi nimiž jsem ztrácel orientaci. Nezbylo mi nic jiného, než znovu vystoupat nad celý prostor a odtud rozvibrovat zrcadla přes vlastní mentální sílu do takové míry, až se roztříštila. A hle – za jednou sadou rozbitých zrcadel se ukázal zvláštní černý tunel. Kampak asi vede, říkám si a přesouvám se k němu. Dno tunelu vyplňuje speciální pásový dopravník. Vydávám se tunelem a zanedlouho se dostávám do temné úrovně působící stísněným až depresivním dojmem. Cítím chlad a nízké vibrace. Všude kolem dokola se nacházejí podivné tmavé haldy připomínající soustavy pustých sopečných kopců. Při bližším ohledání zjišťuji, že haldy jsou tvořeny odumřelými kousky duší nebo zparalyzovanými dušemi různých bytostí…“ – Aolian: Nefunkční kousky duše a podchlazené jaro

 

„…Když jsem se tady takhle hloupě zaseknul, je mi jasné, že tady budu muset ještě nějaký čas zůstat. Jsem proto šťastnej jak blecha, že mi funguje komunikační kanál do mého Domácího vesmíru, odkud můžu čerpat povzbuzení a sílu pro překonávání překážek. Tahle planeta je dobrý loch, ale dá se tady naučit spousta užitečných a praktických věcí. Hlavně nebýt důvěřivá trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku.

Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“ – Aolian k článku Kosmická konvergence

 

„Ty mé pohanské čáry vám zachránily život. Co by ti tak mohl nabídnout tvůj křesťanský Bůh?“ – Solomon Kane

„Ty nevěříš. Ty nevěříš, ty víš. A to je rozdíl. Ty to vidíš.“ – Constantine

„Bůh a svatá trojice je dílem člověka a tento systém je jen přítěží pro lidstvo. Bůh člověka nezachrání, ale řeka Styx je jistota.“ – Více než 300 let trvalo, než se povedlo rozluštit dopis od ďábla. A byl skutečně od ďábla?