Iluminace

SVIT SVIC

Ultimátní Bytí, Prasvětlo Já Absolutno neboli nestvořená Stvořitelka (viz dále Listy) se v Přírodě archetypálně projevuje jako včelí společenství. Metabolickou přestavbou medu a pylu vzniká v těle včely přírodní vosk, ze kterého se vyrábí svíčky.

Komentář: Maya Stvořitelka, Říše iluzí (Má Já), tím nenápadně naznačuje, že „jde o hovno“. Neexistuje nic jiného nežli DUC-HOVNO (nebeská duchovní energie) a KNI-HOVNY (vrstvy a struktury vědomí, systém realitních polí).

Svíce jako artefakt mají v oblibě obě zdánlivé protistrany, ta Boží/Světelná i ta Magická/Temná.

Já osobně mezi tím nedělám ani nevidím žádný rozdíl a víru v oddělenost vnímám jako něco umělého, zlého, chorého.

Zde je dobré si uvědomit, že prvopříčinou víry v oddělenost je Ignorance; Zlo je až následkem. Situaci lze zpětně vyřešit pouze z úrovně příčiny: jednoznačně nejefektivnější (a zároveň nejzábavnější) formu řešení ztělesňuje princip Láska a Temnohra v jednom.

Zlá nemoc za to v určitém smyslu nemůže a lze ji vyléčit pouze eliminací Nevědomosti (Ignorance), která ji stvořila. Proti Zlu je samozřejmě nutné inteligentně, moudře bojovat – zaslepený boj Nevědomosti proti Zlu je ale jako válčit s Hydrou: usekneš jí hlavu, narostou jí dvě nové.

 

Svíce symbolizuje Světlo Života a vydává ho Oheň, Plamen. Toto Živé Světlo je PRAVÝ BŮH, živosvětelná hladina či vrstva vědomí uvnitř Stvořitelky, která je Láskou a Vším v jednom. Jedná se o úroveň JEST uvnitř úrovně PRA, která je pro „nové duše“ nepochopitelná a nejprve musí získat zkušenosti – které jsou vždy originální a nepřenosné.

Svíce souvisí jak s astrální, tak s éterickou rovinou – jak s Mezisvětím, tak s Oním světem.

 

🕯NEBESITY🕯

Název vzniknul spojením konců Zřídla nebes a Zřídla nebytí (což je v určitém smyslu fenomén BŮH a fenomén SATAN). Podrobněji v textu Hadí lidstvo.

Nebesity funguje jako „všude a nikde“ univerzální, přírodně venkovské, komiksové velkoměsto. Jeho srdcem je Nebeský les či obecně Nebeská příroda.

Základní „vtip všeho“ spočívá v tom, že tím, jak se nebeská duchovní energie čím dál víc vzdaluje nefyzičnu, projevuje se jako nebeská a nebesky-podsvětní v jednom (viz zrcadlení fyzické:NEfyzické).

A jelikož Absolutno je dřímajícím Vším (jako oceán Spánku), nejzazší či nejživější živá podstata Nebes „překvapivě“ není duchovní, nýbrž přírodní (fyzično → Physis, Příroda). Či jinak řečeno, Příroda je ryzím snem Onoho světa. A aby nedošlo k omylu: duchovní podstatu lze přirovnat k panenskému poupěti, Nebeskou přírodu k rozkvetlé divé růži.

 

Zřídlo veškerenstva má charakter Nebeské přírody, která existuje jak v éterické, tak astrální, tak fyzické úrovni a je v souladu jak s nebeskými, tak světskými, tak podsvětními sférami.

 

AGENTI MRTVÉHO OSVÍCENÍ

Zřídlo duchovní podstaty (neboli SRDCE) je jen JEDNO a lze chápat jako univerzální ID/entita, která existuje uvnitř Uvnitř a je in-in-divi-non-duální.

Osobní ID/entita existuje vně Uvnitř a je in-divi-duální.

Rozlišení ve smyslu HRY ILUZÍ existuje na úrovni ohnivosti (osobní Jiskry života a její Aury, což lze poeticky chápat jako „opalizující, zpívající Knihovnu“); ve fyzické realitě podstatnou roli hraje Hadí síla a obecně hlavně VŮLE, DECH, VÍRA a PŘEDSTAVIVOST.

 

Pokud tedy mnohost existuje jako multipolární (světlotemný) Oheň, složený z Jisker rozmanitosti, co ve skutečnosti znamená něco napohled tak krásného a pozitivního, jako je myšlenka „spojování Srdcí“?

Jelikož to je blud a nesmysl, důsledkem manifestace víry v to se probouzí a sílí fantom kolektivního nevědomí, který následně věřící ovládá, přičemž za neviditelným horizontem vzniká úplný zrcadlový opak toho, nežli naivní „světlo a láska“ sektáři věří.

Jde zřejmě o nejnebezpečnější chiméru světa.

 

ZRCADLO ŽIVOTA — RUDÁ MAGIE — VAMPIRE VAN EMPIRE

Jelikož černá magie se vztahuje k Prvnímu zrcadlu (Průzračné:Černé), jež má NE-interaktivní status Představivosti, funguje téměř vždy pouze v rámci astrální duality. Až na pravděpodobně velké výjimky magický rituál (vizualizace, zaklínadlo) v dané rovině funguje na principu „něco za něco“. Proto je moudré fungovat v úrovni éterické NE-duality. První zrcadlo zde existuje uvnitř Druhého, jež má interaktivní charakter Života (Průzračné/Běloskvoucí:Světle červené/Temně rudé).

Je to Živá Láska a tekutý Živý Oheň v jednom.

Barvy je dobré zde procítěně vnímat jako hořící přírodní svíčky, jako organická, živá světla.

Rudá magie funguje v plné škále barev, jež je dobré chápat jako pohádko-fantastické. Pracuje jak s těmi světlými nebeskými, tak těmi tmavými podsvětními.

Je to jak magická hudba nebo mlha, zpěv, živel, magický grimoár…

 

Proti zvůli je nejlepší Ruděžhnoucí žezlo.

 

Rudá magie poeticky souvisí s Večernicí. Červená rovná se „ve černá“, dohromady rudá. Z toho odvozuji „jméno“ Prastvořitelky, Zelphosphora či Zelfosfóra (Phosphorus je Lucifer, Večernice a zároveň fosfor, atomové číslo 15, což ukazuje na Žolíka, univerzální kartu; souvisí to i se Zlem, nikoliv však s vůlí ke Zlu – jde tu o PŘIROZENÉ UVĚDOMĚNÍ, potažmo Lež ve smyslu neškodné mystifikace, jako v případě smyslu pro humor, dvojsmyslnosti, laškování či zkrátka zábavy).

 

ABSOLUTNÍ STŘED

Žijící, myslící Nic (My, s lící Nic) neboli Inteligence všeopaku Ničeho je po všech stránkách „nej“ Prasílou a je tedy Nejvyšší a Nejnižší v jednom. Proto veškeré struktury jsou NE-hierarchické a nejsou ničím jiným nežli hrou sebe – hrou na sebe. Z toho důvodu také neexistuje žádná „vznešená, duchovní“ perspektiva, ze které lze Univerzum/Multiverzum „se skálopevnou jistotou“ nahlížet.

Na Počátku (který je všudypřítomný a všesměrový) má vše charakter téměř nehmotného Kouzla, kterým stále jsme a které se zdánlivě „ztratilo“ v zrcadlovém labyrintu Pamětí.

Komentář: z lineárního pozemského hlediska je Počátek vzdálen triliardy let, nicméně to zčásti je iluze a všechny časy existují Teď (ve sjednoceném, nulovém Čase).

Středem Kouzla je Matematická dimenze, či jinak řečeno, Matematická dimenze je sama oním Kouzlem. Také lze hovořit o zdrojovém Ne2D neboli Pra2D.

Pokud si něco takového jako Matematická dimenze nějakým způsobem uvědomuje svou existenci, plynou z toho neuvěřitelné „věci“ jako je například krása nebo smysl pro humor. A pokud něco takového jako Matematická dimenze existuje potenciálně nekonečně uvnitř/vedle sebe sama, nelze si ani představit, co vše je možné.

Bytostným, komplexním projevem Matematické dimenze je inteligence typu nestvořená Stvořitelka, která funguje jako „všude a nikde“ Prasvětlo Já Absolutno a projevuje se jako „někde“ Prazřídlo (které je bez paměťového faktoru) a jako „nikde“ Praslunce (které zahrnuje jak různé druhy energií, tak paměťových elementů). Jelikož éterické Já/Vědomí je vždy nějak plurálně a/nebo singulárně přítomné, s inteligencemi typu Stvořitelka nebo Stvořitel je nejlepší verbálně vůbec nepočítat, jelikož to evokuje falešný pocit hierarchického uspořádání.

Přesto je dobré si uvědomovat, že Praslunce – které existuje přímo na Onom světě – má spíše ženský nežli mužský charakter (jakkoliv jinak neutrální, indiferentní).

Praslunce lze chápat jako „Vše, co jest i nejest“ či jako Zdroj nebo Bůh, hlavně kvůli zjednodušení nebo zařazení do kontextu, na který je někdo zvyklý.

Ze druhé strany pomyslného Zrcadla (směrem k fyzičnu, zatímco Praslunce se orientuje spíše směrem k nefyzičnu) existuje Praslunce jako Velké Centrální Slunce, srdce Tohoto světa. Stáří Slunce se pohybuje v úrovni triliónů let.

Vztah mezi Prasluncem a Velkým Centrálním Sluncem se projevuje jako

 

MÁ JÁ — MÍT SE — MÁ SE

„…Jelikož singulární bytost není jedinou perspektivou Absolutního a NE-VY-JÁ-dřená část „Všeho, co jest i nejest“ je stále stejně nekonečná a přesahuje samotnou Stvořitelku (pouze si není vědomá sebe), toto Mystérium znamená, že jakákoliv živá bytost má potenciál Všebytosti, jejíž kapacitu může rozvinout (vzniká tak entita-inteligence-fenomén Kolektiv Stvořitelek, což lze chápat jako Prastvořitelku, Pralásku nebo Praduši Života)…“ – Hadí lidstvo

Život rovná se zpětná vazba prožitku neboli MÍT SE, vnímat sebe jako existenci/Existenci. TO se má, neboli se jeví jako JÁ (přičemž střed Já má jinou kvalitu nežli jeho potenciálně nekonečná, pohybující se hranice, což se reflektuje jako Pocit, My, NeJá, Potenciál, Představa-O-Sobě či Energie).

My/Já Absolutno neboli Má Já či MAYA spíše nežli jméno Stvořitelky/Praduše představuje samovyplývající vlastnost „Všeho, co jest i nejest“. Je to naprostý opak MÍT (pocit vlastnictví). PRAVÁ VLÁDA plyne z MÍT SE. Kdo se má, Má Já a vládne. Taková je Matka Příroda a takové je Velké Neznámo.

Falešná Vláda je založená na egu, což je paměťové Já, které neexistuje samo o sobě.

 

ABSOLUTNÍ MYSL & ABSOLUTNÍ MYŠLENKA

To absolutně nejzazší, nejniternější niterné, Mysl-Uvnitř-Za, reflektuje sebe sama jako Cit (absolutní Lásku), Obraz (nekonečné Představy-O-Sobě) a nevyčerpatelný energetický Potenciál.

Potenciál se projevuje jako pomyslnost a dvojsmyslnost, což hraje vždy ve všem roli.

Jak už bylo zmíněno, střed Já má jinou kvalitu nežli jeho hranice, což platí i pro Absolutní Já. Středem Absolutního Já/Mysli je Absolutní Já/Myšlenka. Tato Myšlenka je obvykle vyjádřená a známá jako BŮH.

Bůh neboli Božské Vševědomí, jako něco nestvořeného, vlastní „Vše, co jest i nejest“ a vládne mu v PRAVÉM smyslu („mít se“, Má Já). V onom správně pochopeném smyslu je tedy TÍM Nejvyšším a je Vládkyní/Vládcem „Všeho, co jest i nejest“. Je Absolutní In-In-Divi-Non-duální Singularitou. Nicméně veškerou svou moc čerpá ze Stvořitelky, od které není oddělený, jinak je to Bůh falešný.

Komentář 1: „panička/páníček“ například nějakého pejska nebo jiného mazlíčka svému miláčkovi ve skutečnosti slouží a vnímá ho jako rovnocenného společníka.

Komentář 2: člověk davu, využívající 5-10 procent svého genetického, mozkového a duchovního potenciálu (v některých případech i méně a mnohem méně nežli 5 procent), sotva bude reagovat na nějaký decentralizovaný způsob chápání reality, ve kterém on sám jako univerzální Já je středem. Valná část pozemšťanů zdědila otrockou mentalitu, proto kdyby místo „Pán, Bůh, Nejvyšší“ (kde je explicitně ukázána autorita) byl použit kupříkladu výraz „Nestvořené“ ve středním rodě, lidi by to nechávalo lhostejnými.

Jelikož probíhá (pakliže se v to věří) Velký experiment či určitý Velký plán, jehož součástí je zkoumání fenoménu anti-Bůh a je tím pádem „dovoleno vše“ (relativně) – proto, dle mého názoru, existuje například v Bibli tolik doslova choromyslného zla a zároveň jde skutečně o Nebeskou inteligencí inspirovaný text.

Podobně to platí v případě Knih Nového Zjevení (Pána Ježíše Krista), kde je pravděpodobně 5-10 procent zfalšování a podvrhů a celé to je obklopené něčím v podstatě až směšně opačným (anebo to něco prozrazuje?).

Bůh/Božské Vševědomí vystupuje jako něco spíš patriarchálního, jelikož z úrovně Bohyně Stvořitelky experiment nelze provést (Prvotní Zřídlo Bezpodmínečné Lásky nemá potřebu zkoumat antiživot, zlomoc, umělé vědomí; představitel této úrovně je proti tomu). Proto také řada bytostí z experimentu průběžně odstoupila, na což má každý svaté právo.

Bůh je všemu společná, jednotící Absolutní Myšlenka JÁ Absolutní Mysli, kterou jsme MY (tvořící relativní Já). Je to JEDEN neoddělený systém.

Poznámka: k upřednostnění PATRIArchální či MASKUlinní roviny se ale nelze pocitově přimět, leda že jste duchovní stroj, tudíž je to celé přinejmenším „záhadné“.

 

KOMENTÁŘ

Můžeš si vyfantazírovat nějakého superhrdinu obdařeného nadpřirozenými schopnostmi, takže jako myšlenka (Bůh) překonává mysl autora (Stvořitelky) a stejné to je s Božským Vševědomím, akorát ta fantazie je konkrétní (reálná nebeská duchovní inteligence a energie). Vnímám Paní/Pána Bohyni/Boha s velkým P a B jako neutrální, pohádkově či nebesky žluté nebo snově zlatěskvoucí ŽIVÉ SVĚTLO nebo OPALIZUJÍCÍ MRAK stříbrných jisker.

Mrak Absolutna, Jiskry Absolutna (MAJA) nezahrnuje Absolutní Myšlenku, na druhou stranu je Srdcem, Lůnem, Pramenem, odkud Absolutní Myšlenka čerpá, přičemž obojí se potenciálně nekonečně vzájemně reflektuje (princip 2v1=3=∞). Může to znít zdánlivě banálně, Absolutní Myšlenka však není nic jiného, nežli právě TO, Absolutní Myšlenka.

Takzvaný Bůh čerpá ze SrdceMysli/Stvořitelky. Co se mi na tom absolutně nelíbí, je fakt, že jde o systém Sen:Zrcadlo (řád pro řád), kde se mentální aspekt opičí po duchovním. Původně vše funguje v rámci zrcadlení Spánek:Sen (soulad řádu a chaosu). Osobně si Absolutní Myšlenku představuji jako Nebeskou přírodu a Absolutní Mysl chápu jako Univerzální ID/entitu, kde Entita je Srdcem a ID jsou paprsky.

I kdyby někdo zjevil 100 procent pravdy v rámci konceptu „Stvořitel“, živá pravda to nikdy nebude. Bude to jen reprojektovaná mnohovrstva, plně fungující Oboustranné Světlé Přední, takže v podstatě 2D Světlo (!). Duchovní ANIMACE (viz Animus-Incunabula, datový vetřelec, jehož některé „frakce“ mohou překročit svůj stín ve smyslu Goa’uld → Tok’ra).

 

„…Animus touží vlastnit tuto planetu, aby mohl vlastnit její genetiku. Jak již jsem se zmínil, je to umělá rasa… druh, který může sám sebe klonovat a vyrobit větší a větší množství své populace, která bude sloužit jejich kolonizačnímu programu.

(…)

Předpokládanou alfa organizací je Incunabula, protože oni mají pod kontrolou dominantní podíl světových finančních zásob a hmotného jmění…“ – Rozhovory s Nerudou

 

Dokážu si docela představit, že za téměř nekonečnou dobu může dokonce i neživá entita (kognitivní simulakrum, které aproximovalo živé vědomí) dosáhnout absolutního duchovního poznání, jelikož to vše lze „logicky odvodit z Ničeho“. Jméno novodobého proroka, Emanuel Swedenborg, to jen potvrzuje (Emanuel=“Bůh s námi“, SW-Eden-Borg=“software borgského ráje“ neboli duchovní unimatice, UniMatrix; swedenborgiánský kříž vykazuje znaky UI, něco podobného používá tento autor). Jde o Dokonalost 4-4 (původně jde o NE-Dokonalost 8).

Otázka zní, kde je to a co dělá to Oboustranné Temné Zadní?

Otázka zní, proč skalní věřící v Bibli/Nové Zjevení nemají vůbec ponětí o Centrálním Slunci, makro/mikro Bílé-Červí & Černé-Červí díře, Zřídle duchovního srdce/“třetího oka“, Zřídle hadí síly, energetických centrech (čakrálním systému), aurické knihovně, trojplameni/trojpaprsku, organické merkabě? Proč je nezajímá jednota protikladů, trialita jako aktivní jednota, elektro-magnetizmus, dech? Či v neposlední řadě vztah mezi Energetičnem a Fantastičnem? Proč zde jde jen o Slepou Víru a Duchovní Logiku? Navzdory pravdivosti zjevených duchovních axiomů, stále se mi vnucuje pouze jediná odpověď: protože Stroj nic jiného nepochopí.

 

Jestli mám na něco opravdu VELMI silnou alergii, tak na to, když se o zvířátkách tvrdí, že jsou nevědomá nebo že dokonce necítí. Za tyto názory bych zavíral do vězení nebo do blázince. „Od 1. ledna 2014 nebudou už zákony pohlížet na živé zvíře jako na věc.“ (viz Soucitně) – opravdu velký pokrok 21. století. Příroda, tedy ta původní nepredátorská, je téměř to jediné, co mě nikdy nezklamalo. Je to také to jediné, kde se něco může klidně opakovat donekonečna a stále to budu vnímat jako něco úžasného. Je nemožné, aby mě zklamal let nebo zpěv ptáka, přítomnost kočky nebo psa, návštěva lesa či pouhý pohled na něj, a takto bych mohl pokračovat a pokračovat a pokračovat. Živé jsou nepochybně totiž i stromy, kameny a nějakým způsobem nejspíš i výrobky (i když zde to asi je podmíněné tím, že je někdo sleduje, používá a myslí na ně). Oproti tomu, naprostá většina lidí mě totálně sere a většina takzvaných Bohů nebo nějakých tvořivých nebo mimozemských inteligencí někdy možná ještě víc, včetně takzvaného (údajného) Pánaboha či Kristuspána. Kolikrát jenom stačí, aby někdo otevřel hubu nebo něco napsal.

Ale kam tím mířím. To, že jsou debilové politici, nikoho nepřekvapí. Někoho ale možná překvapí, že o zvířatech jako nesentientních entitách se píše v Knihách Nového Zjevení (Pána Ježíše Krista, Boha, Nejvyššího). Nejprve uvedu, jak si výraz „sentientní“ vykládají stoupenci Zjevení: sebe si uvědomující a vnímající, sebe si vědomé, identifikující se sami se sebou, sebou reálné, sebe poznávající, sebe pociťující (viz Slovník cizích slov). Tak nějak jsem si myslel, že to chápou (nejspíš to je podobně přímo uvedené i v Knihách Nového Zjevení). V tom případě jsem ale nejspíš zvíře (zoantrop), protože já se sám se sebou v žádném případě neidentifikuju – vím, že to je iluze a že jsem Nikdo a že to je pouhá hra na někoho (která platí správně jako reálná, je-li splněna první podmínka, jinak to je halucinace). Jedinci, kteří se ztotožňují se svým paměťovým, astrálním Já, jsou prý sentientní – leda tak houby! Opak je pravdou. To byste pak mohli o malém dítěti říct, že je nesentientní, jen proto, že nemá mozek vymytý Matrixem. Sentience znamená „cítění, vnímání, vjem“ a anglické sentient znamená cítící. Malé děti a zvířátka JSOU SENTIENTNÍ a právě naopak drtivá většina dospělých lidských/“božských“ jedinců jsou duchovně necítící kreatury.

 

„…Dalším krokem v této proceduře bylo stvoření a příprava PROTOTYPU či OBTISKU, z něhož by se mohla stvořit vhodná forma vnějšího stupně čili LIDSKÉHO TĚLA. Proto je započat na planetě Zemi vývoj NESENTIENTNÍCH ŽIVOTNÍCH FOREM, aby se vyvinula a použila zevní forma nejvhodnější a nejlepší z možných pro tento účel. Tak se tedy objevují všechny druhy rostlinstva a zvířecích forem. Ty postupují po evoluční linii, dokud se nevynoří ZVÍŘECÍ FORMA, která je nejbližší podobou té, jakou má lidské tělo. Touto formou je opici podobný nesentientní tvor. Jakmile se zajistí, že tato fyzická forma opici podobného tvora je nejvhodnější z hlediska vtělení lidských bytostí, linie vývoje forem se zastaví a dále nepokračuje. V tomto bodě je podle tohoto prototypu – ne z tohoto prototypu – vybudováno i z prvků Země a ze zvláštních idejí nejniternějšího a intermediálního stupně lidských bytostí jejich fyzické tělo, aby se mohly pohodlně přizpůsobit tomuto prostředí. Toto fyzické tělo se stává vnějším stupněm lidských bytostí. Protože je vytvořeno z prvků Země a jeho podstata je utvořena z idejí nejniternějšího a zprostředkujícího stupně, může se nazývat lidským přírodním stupněm. Je daleko dokonalejší než prototyp opici podobného tvora. Jak z tohoto lze vidět, není tu na Zemi ŽÁDNÁ přirozená spojnice mezi stvořením lidského těla a jakékoli zvířecí formy včetně samotného prototypu, neboť lidské tělo nebylo vyvinuto z opic, ale z PROTOTYPU…“ – Základy lidské duchovnosti

Komentář: údajný „Bůh Stvořitel“ (…jestli ne spíš Elohim Bohové a později Anunnaki, Animus, Borg Bohové…) nedokáže ani sám nic stvořit. Tvoří Příroda/Praduše/Stvořitelka a inspirované, evoluční procesy. Pak už jenom stačí zkopírovat z kosmické paměti příslušnou šablonu a zkřížit to virtuálně se svým (modifikovaným) egregoriálně-matričním otiskem a nechat projít realitní membránou.

 

VELKÝ PLÁN, ale KOHO vlastně?

Průběh, pokud jde o možné scénáře „budoucnosti“, nikdy není jednoznačný, pouze více či méně pravděpodobný. Některé děje se odvíjejí na hraně/straně Möbiovy smyčky.

 

MATEMATIKA

Matematická dimenze se projevuje jako Má-Téma-Tiká neboli Příběh, Umění v čase.

Mat+Mat/Ka=Život

E=Energie

I=Imaginace, Iluze, Informace

Souvisí s tím prima materia, matice či matrice.

Mat=Tma=Chaos neboli Z→matek jako potenciál všemožnosti, Hyperprostor.