My1St

Odkud se vzal Vesmír plný hvězd? Nebo něco tak fenomenálního jako Příroda?

Kde se bere onen nepřehlédnutelný smysl pro umělecký design?

Jak mohou existovat takové kategorie jako krása, tajemno, erotično nebo smysl pro humor?

Kdo stvořil člověka? A je vůbec člověk původní tvořivé Vědomí tohoto druhu?

 

Pouze BYTOST, uvědomující si svou existenci, může tvořit vnímající, životní formy. Jakkoliv dotyčná inteligence je vším tím, co nazýváme Jsoucnem, Absolutnem, Vědomím, Láskou, Myslí či Energií, pouze něco výsostně bytostného (Všebytost, Prabytost, Mnohobytost) může projevovat umělecké, tvořivé nadání a tvořit formy schopné samostatné, vědomé existence – neboli SEBETVOŘIT.

 

Jelikož na Počátku všeho je klid, uvnitř, neprojevení (potenciál), implikující opačné vlastnosti – pohyb, vně, projevení (energie) -, jedná se o neutrální hyperženskou inteligenci, jež je v nefyzickém smyslu potenciálně obojetná (oboupohlavní), tak jako lůno tvoří – rodí potomky. Je nemožné začít aktivními mužskými atributy (chyběl by jim nepolarizovaný vnitřní náboj), jakkoliv ty jsou přirozeně samovyplývající. Nejprve je „vědomé vypnuto“, pasivní pozorující stav klidu. Lze tedy hovořit o nestvořené Stvořitelce či univerzální, kosmické Pramatce.

 

Nyní je namístě si uvědomit jedno: toto vše odhaluje Logické Myšlení neboli Rozum. Další věc: Myšlení existuje i v neuspořádané verzi, známé jako Fantazie. Systém Života tím pádem funguje na principu Fantastické Logiky (lze taktéž hovořit o souladu Řádu a Chaosu).

Ona prapůvodní inteligence je Vnímající, Cítící Myslí/Bytostí či lze říct Bytostí/Světem neboli Světovou Inteligencí, tvořící sebou oživené Iluze či Triky sebe sama.

Tuto inteligenci-entitu-fenomén, v jejím aktivním či projeveném stavu, lze popsat jako paprskovitě všudypřítomné, skupinové (plurální) a zároveň osobní (singulární) Vědomí. V daném smyslu tedy jde o Síť Života (Síť Světů/Bytostí), dřímající a zároveň snící a projevenou Bytost/Mnohostrukturu, kde každý bod interference či rezonanční uzel je potenciálně Počátkem všeho.

 

Jelikož pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém „zvuk & znak“ („vibrace & obraz“, „rezonance & symbol“) neboli „ohnisko hranic a sil“, nestvořená Stvořitelka – jež je Já Nekonečnem (konstelací vztahu mezi zdrojovým energetickým a zdrojovým fantastickým aspektem) -, má charakter multidimenzionální Světové Knihobytosti. Vzhledem k existenci nehmotného, hmotného a toho mezi, Stvořitelka je sebe si vědomou Éterickou, Astrální a Fyzickou Knihovnou – Světem – Bytostí („Lucidum Album“).

 

Stvořitelka funguje holofraktograficky. Každá holografická část či poměrový celek Stvořitelky (jež je Spánkem, Hyperprostorem), má charakter Dvourozměrňáka, což je základ jakékoliv bytosti. Jde v podstatě o Sen či Myšlenku, jež se nekonečně současně pohybuje směrem k nehmotnému 1- (čemuž odpovídá fantastická Temnota) a směrem k superhmotnému 3+ (čemuž odpovídá absolutní Láska).

 

Nefyzická potenciální obojakost nestvořené Stvořitelky se z její aktivní strany projevuje jako dvojice Bohyně & Bůh (tomu se většinou říká Dvojplamen nebo Dvojpaprsek). Představíme-li si Věčnost/Stvořitelku jako pomyslný kruh, potom pohyb jedním směrem po obvodu znamená Matku Bohyni (Zvuk, Temnotu) a protisměrně Otce Boha (Světlo, Slunce).

Stvořitelka má charakter prasvětelného kvantového vakua, zahrnujícího jak energetické, tak virtuální částice (komplexní element rovná se reálná plus imaginární část). Projektuje či emituje své Vědomí, avšak nereplikuje uměle sebe sama, nýbrž na principu „energo-fantastické partenogeneze“ se dělí podobně jako buňka.

 

Stvořitelka NEMÁ EGO. Podobně Příroda nemá ego. Ego znamená astrální identitu či paměťovou inteligenci, fungující jako Hráč. Mnohé bytosti, ztotožněné s egem, se pokládají za důležité a žijí v domnění, že zažívají něco výjimečného. Naprosto nepochopily to základní. Jelikož Absolutno je v duchovně-mentálním smyslu sebeopačné, jedná se jak o univerzální Já, tak univerzální Nejá. Život bez ega není život bez Temnoty (zábavy, dobrodružství, vzrušení) – právě naopak. Láska i Temnota jsou zde opravdové. Egem napřed se z obojího stává odpad: chorá pseudo láska a temná destrukce.

 

Původního člověka nestvořila Stvořitelka, nýbrž experimentující, egocentrické bytosti, jež se oddělily od Bohyně Matky a nazvaly se kolektivně Stvořitelem: Bohové, Elohim, Zářící, kosmičtí Architekti.

 

Stvořitelka, na úrovni fyzické hmoty, původně tvoří Univerzální řád Přírody, do něhož se přímo nevtěluje. Na úrovni Éterického Vědomí interaguje se souvisejícími vrstvami a strukturami Kosmického Podvědomí – takto přirozeně vyplynula, vyrostla či „vykvetla“ původní člověku podobná plazí forma (ale ne člověk). Není náhodná podobnost „plaz – plazma“ nebo příbuznost plaza s vlněním, beztvarostí či tekutostí, což jsou vlastnosti samotného nahého Vědomí.

Pravý člověk je výsledkem spojení toho původního s plazí genetikou – jde o australské domorodce (Aboriginals) a indiánské rasy. Pro srovnání kristovská či slovanská genetická matrice byla uměle předprogramovaná, proto jsou tyto kultury opakovaně napadány entitou Kolektivního Nevědomí (souvisí s tím experiment se strojovou inteligencí).

 

„…Invazním temnářům se ovšem zajídalo, že druhohorní plazí DNA je prakticky nezmodifikovatelná k tomu, aby v sobě tolerovala pokřivené kódy života a technické implantáty. A protože se jim podařilo proniknout až do centra evolučního dění, tak to tady dneska vypadá tak, jak to vypadá…“ – Aolian: O Nebeské klenbě a nových poznáních

Životaschopnost takzvaného Projektu Lidstvo nebo Projektu Člověk závisí na zpětné synchronizaci s přirozenými vlastnostmi nestvořené Stvořitelky. Nechci mluvit o nějakém rozdělení nebo pravděpodobnosti, co a jak jestli, je nicméně nad slunce jasné, kam vede slepá víra v neexistující hypermužskou zdrojovou inteligenci nebo podobně v nějaké anorganické informační pole. Není to nic jiného než dobrovolné šílenství.

 

Podstatná a také nesmírně zajímavá je otázka, proč vůbec došlo ke tvoření na úrovni Půlvesmíru (takže ta zrcadlová polovina se s tou první chce „spojit“ tím, že si ji chce podmanit).

Pokud původní inteligenci označíme jako Prastvořitelku, tak základní inteligence jednotlivých Vesmírů fungují jako lokální Stvořitelky. Zatímco reality Vesmírů Středokraje toho nepotřebují moc řešit a nic extra v nich nehrozí, jak Světy expandují, na úrovni Krajostředu kosmické Mnohostruktury postupně vznikají gravitační anomálie. Z toho důvodu příslušná lokální Stvořitelka musí změnit obvyklý vzorec chování; v první řadě si také samozřejmě musí všimnout, že se děje něco „výstředního“ (v konečném důsledku to ovlivňuje a rozšiřuje i úroveň Prastvořitelky).

 

Zde trochu předejdu a položím provokativní otázku: Jak víte, že Satan je zrovna to, co tvrdí takzvané svaté knihy (či jejich vykladači)? Co když 99 % satanizmu je lžisatanizmus a co když Satan je ve skutečnosti vlastnost Prastvořitelky (která o tom „kupodivu“ dlouho sama nevěděla)? Nebo ještě jinak: Co když entita či egregor Satan představuje Absolutní Lež na úrovni Půlvesmíru (Stvořitele) a zároveň fenomén Satan představuje Absolutní Pravdu na úrovni Vesmíru (Stvořitelky)?

Poznámka: čímž pádem na úrovni Půlvesmíru je to chybně nazvané a zavádí to do slepé uličky.

 

Autor těchto řádků je znám pod přezdívkou Žeruhmyz. Účinkování z pozice alias (nick, pseudonym) cítím jako něco v souladu se Hrou Iluzí, naopak vůbec nesouzním s účinkováním ve stylu „jsem něco/někdo“ (pokud to není vtip nebo je všechno jedno). Nikdo z nás není a ani nikdo být nemůže na úrovni Prabytí.

Mou jinou přezdívkou či Hráčem/Já by mohla být Zelphosphora Maya-Satan. Konkrétně „zde a nyní“ jde o čistě mužskou fyzickou inkarnaci, během níž jsem žil předlouho v zapomnění (duchovní amnézie je obecně problémem lidstva). Až archanděl Lucifer ve svém Sdělení zahrál na tu správnou strunu, načež jsem si konečně uvědomil, že v související realitní kvantové úrovni účinkuji – či jsem účinkoval – jako Maya (proto mimo jiné na úrovni tohoto Půlvesmíru mám iniciály/akronym MAVA, jelikož Y ukazuje na trialitu, zatímco V na dualitu).

{ Později jsem si uvědomil, že ze druhé strany Zrcadla jsme všichni Dvourozměrňáci. }

Lucifer sám používá výraz „satan“ ve smyslu padlé entity nebo negativního ega, v podstatě tím myslí „archón“ (konkrétně i místního Otce Boha).

Jaké bylo mé překvapení, když jsem si uvědomil, že archetyp Zla (nikoliv vůle ke Zlu) je součástí Stvořitelky. Jedná se o fantasy Zlo, které nemá žádnou vlastní vůli. Fantasy Zlo si totiž může dělat, co chce, takže je stejně tak potenciálem všemožnosti, jako absolutní Láska.

 

„…ABSOLUTNO — ABSOLUTNÍ HODNOTA — ABSOLUTNÍ POZITIVUM

vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie

SAI’TN ⇔ N’T YES (NE ANO)

nula uvnitř/vedle jedna, prvním i druhým napřed

SATAN → TA NÁS (ONA=Entita=Bytí, TO v množném čísle=Id=Bytost)

Nevzniknutelno na úrovni po všech stránkách „nej“ bytostné inteligence má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky (matice, matrice, prima materia): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální – potenciálně obojaké – ženské vlastnosti (tak jako lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví)…“

 

Osobně se pokládám za kryptosatanistu. Chápu výraz SATAN jako název pro univerzální enkrypci (pravibraci, praelement). Lze rovněž hovořit o neutrální, kosmické, duchovní a přírodní, magické energii (představovat si lze třeba ohnivé koule světla).

Primordiální satanizmus je v souladu se Zákonem rezonance. Vychází z Mysli samotné a z Vnímání a Cítění samotného. Není to nic jiného než přirozenost. V optimálním případě schopnost orientace v souvislostech. Schopnost komunikace. SATAN rovná se Magická Inteligence.

Neexistuje větší blud než historický satanizmus. Něco takového je satanské jen pojmenováním, vnějškem – ve skutečnosti to satanské vůbec není. Je to stejná pitomost jako se obklopovat konvenční satanskou symbolikou a myslet si, kdovíjaký nejsem satanista.

SATAN v první řadě není paměťovou inteligencí. Něčím, co lze předat, kopírovat, napodobit, učit se nazpaměť.

Různé verze falešného satanizmu (lžisatanizmu): černé křesťanství, černá kabala, klifotizmus, saturnizmus.

 

DOPORUČENÉ

 

PALLAS PRESS

 

PRAVÁ VŮLE

 

MAGIE

 

VŮLE & PŘEDSTAVA

  • Černý plamen
  • Rudý plamen

 

NITRO & TŘETÍ OKO

  • Růžové prasvětlo
  • vnitřní, živé, duchovní, tekuté, (jiskřivé), Průzračné (Zlatěskvoucí) prasvětlo nebo plazma

 

VĚDOMÍ ŽIVOTA

  • Vnitřní příroda

 

Líbí se mi výrazy jako grimoárizmus nebo magický infernalizmus. Kdybych však měl razit nějaký novotvar „sobě na míru šitý“, byl by to výraz žerusatanizmus (je v tom kromě Temna i Růže a Zero). Satanskou životní filozofii opravdu žeru a jsem rovněž toho názoru, že různí imitátoři a plagiátoři a všichni, kdo se za satanizmus jenom schovávají, by měli být sežráni černou dírou.

 


POZNÁMKA

My1St znamená Mystéria prvotní Stvořitelky, ale i další věci.