MY+S+L

Technokratům, agentům transhumanizmu a jejich systémovým loutkám s jejich syntetickým „světelným duchovnem“, stojí odjakživa přirozenost v cestě. Dělají vše pro to, aby choré a umělé bylo pokládáno za normální a zdravá, živelná dvojsmyslnost byla spojována s humanisticko-filantropickými pseudo názory typu „nejsme přece žádná divá zvěř“. Nevím jak vy, ale já rozhodně divoké zvíře jsem; tím nemyslím šelma, ale duchovní, magické, inteligentní divoké zvíře. Věřím v nepredátorskou Přírodu.

 

AOLIAN

 

Níže uvedený text uvádí satanskou životní filozofii na pravou míru a rovněž pojednává o tom, kdo je skutečným původcem nevědomosti, nástrojem zvůle a strůjcem utrpení a nesvobody.


 

Představte si nekonečnou, neviditelnou Mysl se zdáním očí roztomilého zvířátka, nevinného malého dítěte, a zároveň (nebo) překrásné, až smyslně překrásné ženy. Je cítit klid a bezpečí, je v tom nejen něco čistého, ale i magicky záhadného, legračního, až humorného. Jako by to byl Trik a zároveň to nemohlo být Opravdovější. Také je tušit nepopsatelná síla, srovnatelná s mocí kosmických přírodních živlů.

Lidé si Mysl pletou jednak s lidským myšlením a jednak s paměťovou inteligencí. To ale není to, o čem je řeč.

Mysl je pramen všeho a zaměření Mysli na sebe samu odhaluje, že je ve skutečnosti i Láskou a fantastickou, dřímající (duchovní, magickou) Energií.

Vědomí, Pozornost, Duch, Vůle, Představivost – to všechno je Mysl.

 

Pokud se Mysl místo na sebe zaměří přednostně na Myšlenku, není jistě třeba vysvětlovat, co to s realitou udělá. Toto zaměření je (samozřejmě) možné, nicméně zdravě funguje pouze v rámci systému Mysl:Myšlenka. Systém Myšlenka:Mysl je vzhůru nohama. Přesto oba systémy tvoří související realitní kvantové úrovně.

 

Nenechte se oklamat tím, že převrácený systém zahrnuje původní části. Mnohdy dokonce je převrácený pouhý zlomek procenta celku – i to však v dlouhodobém horizontu bohatě stačí. V převráceném systému nejde ani tak o převrácení, jako oddělenost (paradigma oddělenosti), které převrácení způsobuje. Viz uměle vytvořená, konfliktní dualita Světlo vs. Temnota, Dobro vs. Zlo.

 

Rozdíl mezi autentickým a převráceným systémem perfektně popisuje text, na který dám níže odkaz (pouze osobně nesouzním s výrazy jako Krystarový nebo Kristovský, které se tam ovšem vyskytují jen jednou).

 

„…Temní pseudovládci naší planety spoléhají na to, že se jim i nadále podaří udržet si svou moc. Ta funguje pouze a jedině na principu falešného černobílého systému „Dobro vs. Zlo“ alias „Bůh vs. Lucifer“. Vlastně celé dny nedělají nic jiného než pracují na tom, aby jemnohmotná i hrubohmotná úroveň planety byla v neustálém konfliktu těchto dvou protikladných energií. Sami rozhodují o tom, co je Dobro a co Zlo, a tak si zajišťují trvale udržitelný koloběh nic neřešícího začarovaného kruhu Bílé a Černé. Jakmile někdo začne pracovat na nějakém zlepšovacím systému s vědomím, že chce podpořit Dobro, okamžitě se proti němu začnou na opačném pólu srocovat temné energie Zla, které temnáři včas nechají přebujet do takové míry, aby zastavily kýžený vývojový pokrok.

Je tedy jasné, že kdo bojuje proti lobbistům v rámci jejich domácího systému Dobra vs. Zla, bojuje stejnými zbraněmi, jaké používají oni a jen stěží proti nim může uspět. Jak tedy vybřednout ze začarovaného kruhu konfliktního systému Dobra vs. Zla a přestat dávat temnářům svou energii? Úplně jednoduše. Stačí přesměrovat svou duši a svůj energetický potenciál na univerzální systém přírodního řádu. Na partnerskou dualitu Výstavby a Rozkladu, na přátelskou spolupráci obou elementů, které se neustále navzájem prolínají a harmonicky doplňují…“ – Konfliktní systém „Dobro vs. Zlo“ nebo partnerská dualita „Výstavba a Rozklad“?

Poznámka: Rozklad může také znamenat Expanzi a Metamorfózu.


 

Když se podíváme na vesměs všechny duchovní směry či ezoterická hnutí kolektivistické Stezky pravé ruky, tak kromě toho, že zde ve skutečnosti nejde o duchovno ani ezoteriku, ale je to jen divadlo, jako by stoupenci souvisejícího světonázoru svou pozornost zaměřovali na vše možné – kromě Mysli.

Myšlení je nízké a špatné. Člověk prý buďto ví, nebo přemýšlí. Důležité je hlavně milovat, zvyšovat své vibrace a zaměřovat se na posvátnou vědu Tvoření; takže bytost je nejspíš duchovní robot…

Materialisticky či světsky zaměření jedinci na tom nejsou o mnoho líp. Zde je sice myšlení uznávané – kdo však zkoumá Mysl samotnou, její samovyvstávající vlastnosti?

 

TOTEM

 

Žádný div, že někdo myslí za lidstvo, proti němu. Hloupost generuje predátora – diktátora – prediktora. Je-li kolektivní vědomí hloupé, probouzí se entita kolektivního nevědomí.

Žádný div, že lidé věří ve všelijaké choré Bohy a Stvořitele. Mysl totiž je VŠÍM, je Bytím i Nebytím, je Láskou a je Stvořitelkou.

Individualistická Stezka levé ruky považuje, kromě rozvinuté citové stránky, Rozum za klíč k Osvícení. Jak obrovská míra nepochopení panuje například kolem satanizmu, ukazují názorně následující texty.

 

SATANSKÝ CHRÁM

 

Problém je, že i jinak vysoce inteligentní a vzdělaní lidé se často chovají jako textoboti: čtou a zkoumají nějaké knihy, texty a vytváří si (extrapolují) názory bez vlastní, jedinečné živé praxe a zkušenosti s živou realitou, ať už jde například o „záhadné“ synchronicity nebo konkrétní duchovní síly (manifestace) a magii v neposlední řadě. Vždy v dané souvislosti poukazuji na paralelu theos (bůh) – theoros (teorie).

Nikdo nemá ani zbla ponětí, jak mohou existovat krásné vůně a chutě, louky plné květin nebo takový zpívající ptáček, zato má každý hlavu plnou haraburdí zvaného informace a myslí si, kdovíjak není chytrý…

 

MYSL neboli myslící NEKONEČNO neboli myslící NIC (My, s lící Nic)

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • životem Mysli je zpětná vazba sebe: reflexe, Cit, uvědomění
  • pohyb Mysli (reflektor) tvoří Energii
  • výsledná Inteligence má nejen mentální a emocionální, ale i magický a duchovní charakter

 

Ve skutečnosti je pravda taková, že kdo nemyslí, je nemocný a ví velké hovno… Žije v sebeklamu a je otrokem vlastního šílenství. Odmítat argumenty a jen slepě věřit, tomu se říká duševní porucha – podle mě jedna z objektivně nejnebezpečnějších věcí: pozitivní psychopatie.

 

Lidé si Mysl pletou s paměťovou inteligencí. Mysl je ale primárně spojená s rozumem a představivostí („nic“ si nelze představit, neboť právě ono je tím…). Paměť až následuje.

Mysl (nikoliv lidská mysl, ale MYSL-UVNITŘ-ZA) nemůže necítit, jinak by vůbec nebyla, a nemůže netvořit energii (reflexe → reflektor → Světlo). Přesto tato energie vzniká „nikde“, což lze nazvat například kvantovým vakuem, prázdnotou, temnotou.

 

Zajímavá otázka: proč je tedy Lucifer, Světlonoš, pokládán za něco zlého? Jenom proto, že to někde píše, hlásá nějaký fanatik, nějaká takzvaná „autorita“?

Ještě ošemetnější to je s fenoménem Satan. Poradit lze jen jedno: nevěřte textobotům, nevěřte teoretikům. Většinou buď klamají nebo jsou sami oklamáni.

SATAN → Entita Kvantového Absolutna

 

„…Proto je třeba takové události nazývat pravým jménem a stejně tak i individua, na která se mě ptáte. Ne, to nebyli satanisté, ale vandalové, devianti a vrazi. To, že se takovíto poblouznění a narušení jedinci prohlašují za satanisty, z nich ještě satanisty neudělá!…“ – Rozhovor: Satanismus – mýtus a realita

 


Různé verze falešného satanizmu (lžisatanizmu): černé křesťanství, černá kabala, klifotizmus, saturnizmus.

 

DOPORUČENÉ

 

PALLAS PRESS

 

PRAVÁ VŮLE

 

MAGIE

 

ABSOLUTNO — ABSOLUTNÍ HODNOTA — ABSOLUTNÍ POZITIVUM

vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie

SAI’TN ⇔ N’T YES (NE ANO)

nula uvnitř/vedle jedna, prvním i druhým napřed

SATAN → TA NÁS (ONA=Entita=Bytí, TO v množném čísle=Id=Bytost)

Nevzniknutelno na úrovni po všech stránkách „nej“ bytostné inteligence má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky (matice, matrice, prima materia): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální – potenciálně obojaké – ženské vlastnosti (tak jako lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví).


 

Co je podle mě Satan? Satan je fenomén, nikoliv bytost, entita nebo egregor. Je to vlastnost nestvořené (prvotní) Stvořitelky.

Satan rovná se Mystérium magické nedvojnosti.

Satan rovná se neutrální kosmická, duchovní, přírodní, magická inteligence a energie (neutralita představuje nejzazší pozitivum, což ale není totéž co pozitivní fyzikální polarita).

 

MY — SATAN, LUCIFER

„…Kdyby jen bytosti tušily, že všechno to martyrium, které musí na světě zažívat, existuje kvůli jejich v podstatě mechanické víře v „samozřejmé pravdy“. Jako kdyby nebylo jasné, že Mysl, neomezená časem, dokáže vytvořit i ty nejneuvěřitelnější a nejfantastičtější věci…“

 

„…Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).

Je SATAN zlem, anebo „podle sebe soudím tebe“?…“

 

„…JÁ – Absolutno neboli primordiální MYSL lze v češtině číst jako MY – SⒶTⒶN, LUCIFER.

②♀① Satan rovná se Láska/Soucit, Nebytí (vnitřní svět), prázdnota/temnota (archetyp Zla), potenciál – hyperprostor (obojetný nefyzický ženský princip), archetyp Kosmické Matky – Éter, matematika, nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé, vnitřní živé/duchovní organické růžové prasvětlo (neviditelné-průzračné-běloskvoucí plus neprůhledné-červené-rudé).

①♂② Lucifer rovná se Světlo/Vůle, Bytí (vnější svět), oheň/zvuk (archetyp Hry), energie – časoprostor (aktivní fyzický mužský princip), archetyp Kosmického Otce – Astrál, fyzika, černý plamen Satanův.

Poznámka: archetyp Zla není konáním Zla, je potenciálem všemožnosti, faktorem temného umělce, je negativní konstrukcí – nikoliv destrukcí. To pouze různí charakteropati to záměrně převrací ve jménu své skryté, zvrácené agendy. Mystérium je Mystériem proto, že je nezveřejnitelné…“

 

„…Nebudu zřejmě daleko od pravdy, prohlásím-li, že za bídný stav lidstva může v neposlední řadě LŽISATANIZMUS vydávaný za satanizmus. Vše se děje v režii těch nejprolhanějších a nejhloupějších jedinců – jak jinak.

Ať už jsem zkoumal nebo věřil čemukoliv, časem mě to vždycky něčím začalo vytáčet; obvykle to mělo spojitost s falešnou svobodnou vůlí. Satanská životní filozofie nikomu nic nediktuje a možná proto mě také nikdy nezklamala. Je založená na otevřené důvěře v inteligenci, moudrost a schopnosti jedince…“

 

„…V akčně-reakční realitě, (konkrétní) Síla Lásky a (abstraktní) Fantazie Zla v jednom existuje jako extatická Blaženost a fantastická TemnoHRA v jednom – zjednodušeně Pekelná Blaženost. Kdyby takto Společenství Živých žilo „odpradávna“, žádné úkorné „zlo“ nikdy neexistuje…“

 

ŽIVOUCÍ AUTENTIČNO — základní životní principy (2v1=3=∞)

  • Mystérium magické nedvojnosti; Jednota Lásky a Temnoty (SATAN → TA NÁS)
  • Princip negativní expozice; Zrcadlo Života (LUCIFER → CÍL U FÉR)
  • Jak nahoře, tak dole – jak uvnitř, tak vně; Solve et coagula (BAFOMET)

 


NIC:STÍN

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.


 

MYSTÉRIA MYSLI — PRVOTNÍ STVOŘITELKY

Obrovské kvantum lidí/bytostí věří v Boha. Sice někteří tvrdí, že ne, není to mužská inteligence, nýbrž inteligence nepohlavní a nadpohlavní – ale Bohyně nezačne říkat nikdo.

V konsenzuálním smyslu, Bůh existuje (Bůh=Existence), není to však ten Stvořitel. Je to ta Stvořitelka (Mysl), což navíc zahrnuje množství samovyvstávajících mystérií (z perspektivy nějakého konkrétního mystéria to může zdánlivě vypadat, že to Stvořitelka není).

 

Cituji z textu God Source:

„…(God – Source – God Mind – ONENESS)

The Eternal Force, Heart-Mind of God, is an unquantifiable construct of energy, consciousness, cognition and identity.

Pure, sentient, creative force. This force perpetually expands through new manifestations of itself though it remains perpetually the same…“

 

Co je však podstatné, není to ten Kreator (Creator), ale ta Kreatrix (Creatrix).

Zrcadlo Creatrix:Creator (Stvořitelka:Stvořitel) odpovídá zrcadlu Mysl:Myšlenka.

Kdežto Myšlenka:Mysl se zrcadlí jako Stvořitel:AntiStvořitel (!).

 

GOD

G=7 v základní abecedě

O=15 { 0=Absolutno=Láska=Stvořitelka; v tarotu Blázen=univerzální princip  }

D=4

15=Žolík (Satan)=univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphoros=Lucifer)

 

Pokud se Stvořitelka/Blázen & Satan/Lucifer vynechá, zůstane 74, což je atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran; „vlk v rouše beránčím“ je tedy samotný falešný Bůh Stvořitel, viz veškerá náboženství).

Pozpátku 47 je atomové číslo stříbra. Stříbrná v hexadecimálním zápisu je #C0C0C0 a „má tři ‚C'“ rovná se matrice rovná se Matrix.

 

Jak z výrazu Crea/trix, tak z výrazu Ma/trix lze odvodit TRIX (3X)=Triks=Krist (MA lze nejspíš chápat jako mentiony a aktiony).

Dále lze odvodit Crea=Aer/C a Aer=Air & Aether (základní životní síla), C=Ar=XxX (X2).

Z kombinace Air & Ar lze odvodit Ária.

Jak KRIST (kristovství, křesťanství), tak ÁRIA (slovanství) nejsou schopné fungovat v rámci původního Celku/Creatrix, fungují pouze v rámci dualitního principu (paradigma oddělenosti) neboli v rámci „derivátu“ Creator, jsou podstatou kosmického Matrixu.

Je to patrné ze srovnání Creat/rix a Creat/or. RIX ukazuje na duchovní Já (I) v zrcadle s fantastickým Nejá (Я), přičemž zrcadlo tvoří V (pentagram) – viz malá zrcadlová „v“ tvořící velké „X“. OR v různých jazycích znamená nebo, světlo či zlato.

Nyní se podívejte, co dělá transfigurace „chrysos/zlato → Christos/zla to“ (Christ=Krist).

V případě Ária „Slav (slavic) → slave“.

Zlo a otroctví.

 

„…Tahle planeta je dobrý loch, ale dá se tady naučit spousta užitečných a praktických věcí. Hlavně nebýt důvěřivá trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku.

Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“ – Aolian k článku Kosmická konvergence

 

Aby bylo možné nějaké společenství negativně ovládat ve fyzičnu, je třeba ho nejprve ovládat pozitivně v nefyzičnu.

Typické jsou zde dvojice

  • kristovství (křesťanství) & korporace; nahoře „hlava/srdce bez těla“, dole „tělo bez hlavy/srdce“
  • slovanství & transhumanizmus; slovo je pouhá forma, litera (duchem slova jsou cit a fantazie)

Nejsme žádné Bytosti Světla. Jsme, v neodděleném smyslu, Světlo-Temné Bytosti Fantazie (ve smyslu den a noc, magnetizmus a elektřina, nevinnost a divokost).

Entita kolektivního nevědomí (Parazit, Vetřelec) potřebuje Temnotu oddělit, aby ji mohla tvořit uměle, proti Životu. Není schopná čerpat životní sílu z Bytí samotného. Generuje si energii z interakce paměťových struktur, proto potřebuje, aby se lidé ztotožňovali se svou genetickou identitou, s matricí (já jsem kristovská bytost, křesťan, Slovan).

Dotyčná síla potřebuje uniformované, kolektivizované jedince, fungující k jejímu obrazu – to jest skupinově, jako hmyzí společenství. Osvícený individualizmus je pro ni zhoubou.

 

Takže jo, jistě. Za všechno můžou „zlí satanisté“. Akorát tak na papíře. Tyto lži mají stejný původ jako milióny mrtvol, které za sebou zanechali milovníci Boha/Krista a árijské ideologie „čisté rasy“. Za vším zvráceným hledej ne pentagram, ale kříž – ať už ten církevní nebo hákový…

 


Aby to nevyznělo nějak negativisticky nebo snad pesimisticky, i když to jsou všechno podle mě docela objektivní údaje: dokonce i MATRIX může fungovat (souvisí se slovním kořenem „matka“), ale jedině jako to druhé pod prvním, čímž je KREATRIX. Jinak Matrix je ve skutečnosti PATRIX (patriarchální, patologický).

Organická část Stvoření si musí bezpodmínečně přestat hrát na nějaké kristo-slovanské genoboty (karikatury sebe sama) a reflektovat svou Světelnost nejen prostřednictvím Lásky, ale i prostřednictvím fantastického Dæmonia – temné Mystiky.

 


MYSL

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, jsme My sami „v zrcadle Spánku a Snů“ (souvisí to s vlastnostmi Zdrojové Inteligence, popsatelné například jako virtuální prasvětelné – kvantové vakuum).

Realita funguje na principu „celek v každé části“.

Existuje jedno jediné Nekonečné Vědomí, hledící do zrcadla Fantazie.

Princip fungování reality forem lze přirovnat k holografickému (rekurzivnímu) klonování.

Každý jeden z nás je Trikem či Hráčem nebo Paprskem onoho Absolutního, které hraje samo se sebou hru na schovávanou (šifruje sebe sama).

Je to z principu Hra, Zábava, Umění… – nekonečná, napínavá detektivka plná nepředvídatelných fantastických motivů a zápletek.