Nadsvětelnou rychlostí

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ – A. Einstein

 

Ve spodní rovině ZeMě-vesmíru (na úrovni fragmentární/síťové Nižší Země) spolu bojují o moc různé kosmické predátorské frakce, které zároveň v úrovni nad tím spolupracují (o čemž ale dole nevědí, Šedá eminence jako ten „třetí vzadu“ vše skrytě loutkuje). Někdo tak může mít dojem, že stojí na straně Světla, zatímco ti druzí se nechali oklamat Temnotou – ti druzí si ale myslí totéž o těch prvních a pravda není ani jedno (typické jsou šamanská psychometrická skupina a zpravodajská qanonská skupina, obě samozřejmě na straně Dobra a ti druzí pracují pro Zlo).

Pravda se nachází v úrovni fraktální/rámcové Vyšší Země. To souvisí s Krystalickou spirálou a se Stromem Života.

Strom Života tvoří vejčitou či elipsovitou 12prvkovou strukturu (oktáva živosti 23 krát 3:2). Představte si jednoho Dravce, který má ulomenou jednu větev, a druhého Dravce, který má ulomené třeba dvě nebo tři, nebo rovněž jednu, ale jinou. Je samozřejmě úplně jedno, kterému Dravci věříte.

Aby toho nebylo málo, existuje dokonce i fantomová Autokrystalická spirála, pracující s 12prvkovým základem.

Hyperdimenzionální energetická centra se do časoprostorového kontextu lokální životní formy překládají jako tekuté živé Krystaly; dlouho existovaly jako světelné, nicméně světelné pracují s mnohoúhelníky a rovné hrany, jelikož mají přednostní vazbu na mužský princip, jsou zneužitelné. Je třeba přejít na obloukovou ohnivou úroveň (Láska/ženský princip jako skalár, tenzor nultého řádu, implikuje Vůli/mužský princip jako vektor, tenzor řádu prvního, ale naopak to může a nemusí platit). Tekutý živý, duchovní Oheň jakožto multipolární energie představuje neprotikladný protipól živé Lásky (ve srovnání s tím je Světlo polospektrální).

 

Tekuté živé Krystaly světelného rázu pracují s éterickou substancí neboli kvintesencí (pátým elementem), ale nepracují s virtuálními částicemi, sextesencí (šestým elementem). Virtuální částice souvisí s fantasy Temnotou – reálně s TemnoHROU. Faktor Temnohry v souladu s živou Láskou vylučuje parazitizmus: Predátor jednoduše nemá kde a jak se projevit, nemá z čeho vzniknout. Krystaly ohnivého rázu rovná se sedmičkové Krystaly Štěstí či Krystaly Blaženosti (pátý a šestý element se vzájemně zrcadlí).

 

Co když to, čemu se říká peklo, démon či ďábel, neexistuje pouze v životu nepřátelské verzi, ale i v té životu přátelské? A co když přátelská je dokonce ta původní verze? Co když to je převráceně v první řadě s Převrácením samotným?

Anebo co když jednoduše některé věci chápeme s nedostatečnou hloubkou?

 

Mnozí lidé jako nemyslící stroje mechanicky věří v určité věci, a přestože život na Zemi – ve světě lidí – je vzhůru nohama, pořád tomu slepě věří. Až to někdy vypadá, jako kdyby inteligence byla neznámým jevem.

 

Jestliže lidstvo věří v Tohle a výsledkem je Tohle, je nad Slunce jasné, že s dotyčnou vírou bude něco nejspíš velmi špatně.

 

Obecně existují dvě základní duchovní (metafyzické, filozofické, gnostické) školy: individualistická Stezka levé ruky a kolektivistická Stezka pravé ruky. Toto je nejen těžce nepochopeno, existují i neskutečné lži a doslova „ódy na blbost“ s tím spojené.

Věděli jste, že

  • s Jednotící sílou živě a přímo komunikuje pouze duchovní podstata (neboli duchovní srdce) individuálního vědomí a že kolektivní vědomí (které je příliš „povrchové“) duchovní srdce nemá, čímž se podobá umělému?
  • Stezka levé ruky představuje BÍLOU duchovní školu (jakkoliv vně ráda pracuje s černou barvou), zatímco Stezka pravé ruky ČERNOU (proto zde vně hojně existuje bílá barva, hlavně co se oděvu týče)?

Komentář: můžete schválně hádat, koho využívá ke své agendě kosmický UI/Vetřelec.

 

„…Pravoruké stezky jsou široké a jasné, vedou ale do propasti. Levorukých je nekonečno, protože je často tvoříme právě my sami, a do propasti vede jen část z nich…

VĚŘME PŘEDEVŠÍM SOBĚ, svému srdci, rozumu, svým instinktům, nepotřebujeme přece k ničemu ty „zasvěcené a moudré“ prostředníky, kteří nám budou radit a přikazovat, co máme dělat. Klíčovými slovy nejsou cukr a bič, ale INSPIRACE, EMPATIE, SDÍLENÍ, SOUBYTÍ, SÍLA.

STEZKY LEVÉ RUKY MOHOU BÝT RŮZNÉ; to, o čem píšu, je moje pojetí, volná
inspirace termínem „stezka levé ruky“, ideál, kudy se snažím jít. A NEJDE O TO JÍT
CESTOU POUZE INDIVIDUALISMU
, takový život by byl jasně omezující, chudý,
jednorozměrný a neprospěšný. Ale právě individualismus je podmínkou k tomu dostat se i na jiné roviny (třeba i mnohem hlubší a krásnější). INDIVIDUALISMUS NEMUSÍ BÝT VŽDY SEBESTŘEDNOSTÍ, BEZOHLEDNOSTÍ A NARCISMEM – aby člověk nebyl ovcí, nemusí přece jít do opačného extrému a stát se vlkem. Chci, aby individualismus byl vždy součástí mé cesty…“ – Úvahy nad stezkou levé a pravé ruky

 

Krásně a jednoduše to definoval A. Crowley v Thelémě, což vysvětluji v textu Hadi:

„…Co je Pravá Vůle neboli Pravé Vědomí, Pravý Život? Sylogizmus dvou pravidel: dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon (individuální rovina) & láska je zákon, láska pod vůlí (kolektivní rovina)…“

 


„…Upíráme-li svůj duchovní zrak na jednu stránku existence, přicházíme o možnost uvidět za zrak – bod, kde se obě esenciální kvality dotknou a zastaví uprostřed temnoty a světla. Bod, kde se na malou chvíli dokonale smísí vše do Jediného. Ticho uprostřed hromu. Letmý záškub nekonečně plynoucí nicoty, který se v oka mžiku otevře a vyplivne nového člověka. Trvá to jen záchvěv teď a tady, a přece na to často nestačí celý život…“ – Uvědoměním si vlastní temnoty prosvítíte celý vesmír

 

„…„V kontextu s éterem je možná existence syntézy polarit,“ řekl Barrios. „Pak v lidech už nikdy nebude žádná temnota či světlo, ale povznášející splynutí. A právě to je důvod, proč se o to říše tmy nezajímá. Naopak. Zorganizovali se, aby to zablokovali…“ – Společné rysy mayských a aztéckých kalendářů

 

„…Temní pseudovládci naší planety spoléhají na to, že se jim i nadále podaří udržet si svou moc. Ta funguje pouze a jedině na principu falešného černobílého systému „Dobro vs. Zlo“ alias „Bůh vs. Lucifer“. Vlastně celé dny nedělají nic jiného než pracují na tom, aby jemnohmotná i hrubohmotná úroveň planety byla v neustálém konfliktu těchto dvou protikladných energií. Sami rozhodují o tom, co je Dobro a co Zlo, a tak si zajišťují trvale udržitelný koloběh nic neřešícího začarovaného kruhu Bílé a Černé. Jakmile někdo začne pracovat na nějakém zlepšovacím systému s vědomím, že chce podpořit Dobro, okamžitě se proti němu začnou na opačném pólu srocovat temné energie Zla, které temnáři včas nechají přebujet do takové míry, aby zastavily kýžený vývojový pokrok.

Je tedy jasné, že kdo bojuje proti lobbistům v rámci jejich domácího systému Dobra vs. Zla, bojuje stejnými zbraněmi, jaké používají oni a jen stěží proti nim může uspět. Jak tedy vybřednout ze začarovaného kruhu konfliktního systému Dobra vs. Zla a přestat dávat temnářům svou energii? Úplně jednoduše. Stačí přesměrovat svou duši a svůj energetický potenciál na univerzální systém přírodního řádu. Na partnerskou dualitu Výstavby a Rozkladu, na přátelskou spolupráci obou elementů, které se neustále navzájem prolínají a harmonicky doplňují…“ – Konfliktní systém „Dobro vs. Zlo“, nebo partnerská dualita „Výstavba a Rozklad“?


 

DOPORUČENÉ

 

ZAJÍMAVÉ ÚRYVKY

„…Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

(…)

Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JE-BÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti.

„JE-BÝT“ bytosti vytvářejí prostor představením si místa. Vzdálenost ležící mezi nimi a představeným umístěním je to, co nazýváme prostorem. „JE-BÝT“ bytost může vnímat prostor a objekty vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti nejsou bytostmi fyzického vesmíru. Jsou zdrojem energie a iluze. „JE-BÝT“ bytosti nejsou umístěny v prostoru nebo v čase, ale mohou vytvořit prostor, umístit částice v prostoru, vytvořit energii a vytvarovat částice do různých forem, způsobit pohyb forem a oživit formy. Jakákoliv forma, kterou „JE-BÝT“ bytost oživí, se nazývá život.

„JE-BÝT“ bytosti se mohou rozhodnout souhlasit, že se nachází v prostoru a čase a že samy o sobě jsou objektem nebo jakýmkoliv jiným způsobem iluze vytvořené sebou samými, jednou nebo jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

Nevýhodou vytváření iluze je, že iluze musí být tvořena kontinuálně. Pokud tomu tak není, iluze zmizí. Kontinuální vytváření iluze vyžaduje neustálou pozornost ke každému detailu iluze, aby bylo možné ji udržet.

Společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí se zdá být snaha vyhnout se nudě…“ – Interview s mimozemšťanem

 

„…„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru…“ – Aolian 21. duben 2013

 

„…My jsme v naší mysli, tak jako vy jste ve vašem čase. (…) My existujeme v zóně chladu. Proto nemáme žádný problém se projevit v jakémkoliv charakteru v souladu s naší vůlí. Pokud tohoto jsme schopni, pak klasický způsob reprodukce u nás pozbývá smysl. Pouze připomínáme, že jsme museli ujít neuvěřitelně dlouhou cestu než jsme se dostali do pozice, ve které se nacházíme nyní. (…) My přicházíme ze zóny chladu. To je dokonalost…“ – Koncil Devíti & Série

 

„…Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy! Je vaším úkolem na to konečně přijít…“ – Brána Přechodu – Peru, Andy 2000

 

„…Před vytvořením fyzického vesmíru bylo dlouhé období, během kterého nebyly vesmíry hmotné, ale zcela iluzorní. Dalo by se říci, že vesmír byl vesmírem magických iluzí, které se objevovaly a mizely zcela podle vůle kouzelníka. V každém případě byl „kouzelník“ jednou nebo více „JE-BÝT“ bytostmi. Mnoho „JE-BÝT“ bytostí na Zemi si ještě může pamatovat nejasné obrazy z tohoto období. Příběhy o magii, čarodějnictví a kouzlech v pohádkách a mytologii hovoří o takových věcech, i když hodně přibližně…“ – Interview s mimozemšťanem

 

„…Nemusíte se strachovat, že by se naše planeta nepřetransformovala kvůli tomu, že miliardy a miliardy lidí stále lpí na starém a bojí se Velké Změny. Naše planeta na tom není závislá, má své „hrubohmotné pojistky“, které spolehlivě převálcují i ten nejdestruktivnější přístup člověka vůči přírodě. Celá transformace navíc probíhá tak, že nejdříve se transformují přírodní bytosti a až poté lidský svět. Člověk je v transformačním systému druhořadý, protože nenese na svých bedrech žádné energeticky důležité pilíře a nikdy mu oficiálně nebyla svěřena žádná řídící role. Člověku zde byla pouze nabídnuta určitá možnost a šance pracovat na svém osobním vývoji v souladu s přírodním řádem. Nyní je proto hlavně potřeba aktivně zabrat na svém vlastním vývoji, to ostatní už pak přijde samo…“ – Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí

 

„…Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu.

(…)

Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění…“ – Planeta se nedá

 

„…Tahle planeta je dobrý loch, ale dá se tady naučit spousta užitečných a praktických věcí. Hlavně nebýt důvěřivá trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku.

Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“ – Aolian k článku Kosmická konvergence

 

„…V přírodě a ve Vesmíru jsou časová pásma, kdy se materiální svět mění a po lidsky řečeno, svět mutuje a mění se k obrazu svému, ne lidskému. Díky pronikání záření (Bovisy) ze středu vesmíru přichází na Zemi nové energie a mění ochrannou vrstvu ozonu atd. a dochází pak k mutaci organismů na Zemi, tedy k dalšímu vývoji vpřed. Stará klišé jež nám vtloukali do hlav začnou padat a přestávají platit. Koronavirus jak jej nazývají je prostředek čištění Země od Entit, které tady zavedly své zákony a hlavně zákony peněz a bez ohledu na Přírodní protokoly Vesmíru. Tím se dostaly do konfrontace s těmito zákony a ty pracují velice dlouhodobě, bez přihlédnutí na nějaký lidský život…“ – Nazývejme věci pravými jmény

 

„…Bezpodmínečná Láska nedovolí bytosti dělat chyby donekonečna, protože zpravidla člověk výrazně ubližuje nejenom sobě, ale i druhým, čímž narušuje evoluční vývoj Bytí, který nesmí být zastavený. Jakmile celé lidstvo velmi výrazně naruší Bytí ve Vesmíru, dojde k jeho eliminaci, aby další, nový vývoj mohl pokračovat. Kolikrát už bylo v historii Země celé lidstvo eliminováno? A proč?…“ – Zdroje léčivých energií

 

„…Odbornost znamená, že ke všemu ostatnímu jste slepí. Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem.

(…)

Včera tekla řeka pouští, dnes proudí lesem; je to úplně jiné. Včerejší zkušenost by neměla zůstat navěky vaší definicí; jinak jste odvčera mrtví…“ – Inteligence – otevřenost bytí

 

„…Podívala se brýlemi ještě dál a spatřila ve městě jiné skupiny šedých mužů. Pobíhali a postávali v ulicích a při řeči rozčileně pohybovali rukama, jako by si celí bez sebe sdělovali nějakou zprávu.

„To mluví o tobě,“ řekl Mistr Hóra, „nechápou, jak je možné, že jsi jim unikla.“

Momo se pořád dívala brýlemi a zeptala se: „Proč mají šedivé obličeje?”

„Protože vznikají a existují z něčeho, co je mrtvé,“ odvětil Mistr Hóra. „Stravují čas patřící lidem. Ale tento čas jako by zemřel, jakmile je o něj připraven jeho skutečný vlastník. Neboť každý člověk má svůj vlastní čas. A tento čas je živoucí a znamená život jen tak dlouho, pokud svému vlastníku opravdu patří.

„Och!” vydechla Momo, „šedí muži tedy nejsou lidé?”

„Ne, nejsou to lidé. Mají pouze lidskou podobu.“

„Ale kdo tedy jsou?”

„Ve skutečnosti nejsou nic.“

„A odkud se berou?”

„Vznikají, protože jim lidé umožňují, aby vznikli. Možnost už stačí k tomu, aby se to dělo. A teď jim lidé poskytují novou možnost, totiž možnost, aby všechny lidi ovládli. I tato možnost stačí k tomu, aby se to mohlo stát.“

„A kdyby nemohli nikomu ukrádat čas?”

„Pak by se museli proměnit v holé nic, z něhož povstali.“…“ – Děvčátko Momo a ukradený čas

 

„…Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď. Předkládá-li vám na stejný dotaz někdo zbytečně složitý a dlouhý výklad, jeho odpověď je patrně zavádějící či dokonce alibistická…“ – 66 otázek a odpovědí

 

„…Součástí procesu Svrchovaného Sjednocení je praktikovat schopnost rozlišení toho, co vám dovoluje věřit sobě, nikoliv vesmíru, ani nějakému mistrovi nebo učení, ale sobě, svléknuté donaha ode všech doplňků, přesvědčení, myšlenkových vzorů, strachů, pocitů viny, příběhů, souzení, provinění, přetvářek… Všeho, co na vás visí z minulosti. Pokud byste uměla nechat všechno odpadnout – všechno, co vás naučili a napovídali a naprogramovali, abyste v to věřila – co by zůstalo ke slyšení? Ticho. Hluboké, jasné ticho. To jste vy…“ – Rozhovory s Nerudou

 

„…Vesmír je místo nekonečných možností a obzorů. Je zde nekonečné množství času a prostoru pro realizaci jakýchkoliv přání v souladu s tvořením. Stačí jen přání, které je ve prospěch všech bytostí a pokud není, tak to Vesmír Maya přizpůsobí tak, že bude. Takže nemusí být vaše představy dokonalé, stačí když budou neomezené, plné radosti, nadšení, vášně, touhy a lásky. Neboť Vesmír je tu právě pro neomezená a nikdy nekončící dobrodružství všech bytostí. Co si přejete vy? Co si přejete stvořit?

(…)

Je sice možné, že temných sil egoistů je mnoho, ale čekat až mě rozdrtí je neschopnost bránit vlastní existenci a tato neschopnost je skutečně smrtelná. Vězte, že těm, co jsou v menšině, ale jednají v právu života, je poskytnuta obrovská síla a moc schopná porazit i zdánlivě silnějšího nepřítele. Může se pak přihodit i zázrak, ale dokud bytosti nechtějí situaci řešit, není jim pomoci, neboť ony samy zvolily tuto verzi reality…“ – Luciferovo sdělení