Omnia vincit amor

TY JSI TO, MY JSME TO √-1

HLAVNĚ ŽÁDNÉ STRACHY

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, existuje ve vztahu k Časoprostoru jako průzračný či plovoucí „všude a nikde“ Absolutní Střed, jemuž můžeme říkat Věčnost nebo Hyperprostor či dřímající Snočasoprostor. Jedná se o bod (potenciálně nekonečná všesměrová konvergence) a nekonečno (potenciálně nekonečná všesměrová divergence) v jednom neboli nic a vše v jednom.

Lze si to představit například jako nedozírný Oceán Fantazie (dřímající Absolutno); jde dokonce „pouze“ o Představu o Tom (základní princip Života, princip Bytí a Nebytí, lze charakterizovat jako organické/analogové zrcadlo Spánek:Sen s váhou položenou na poklidné, pocitové levotočivosti; charakteristickým pro falešný, neorganický/digitální Pseudoživot je „nikdy nespí“ Sen:Zrcadlo s váhou položenou na fantomové, stínové pravotočivosti).

Jelikož počet možností je nekonečný, vždy lze vymyslet něco dalšího a toho nevyjádřeného je přitom stále stejně (nekonečně), jedná se o neproniknutelné Mystérium. Toto velké Neznámo „má Já“ (ať už singulárně to Já či plurálně ta Já) – každá pomyslná vlnka Oceánu má dřímající charakter Já, pramenícího v Absolutním Středu.

Existuje určitý fluktuující pravzorec, plynoucí ze samovyplývajících matematických, duchovních (principiálních), metafyzických (filozofických) a fyzikálních vlastností „Všeho, co jest i nejest“ (viz komplexní čísla s reálnou a imaginárním částí nebo energetické vlnění a virtuální částice jako potenciál) – pravzorec souvisí s vlnovými či vlnově-částicovými interferencemi, způsobujícími „přepínání“ z režimu Spánek-Nebytí-Skupinové Vědomí do režimu Sen-Bytí-Bytost (Hráč, Představitel).

Určitý počet elementárních Skupinotvorů – což souvisí s čísly 7, 8, 12, 64 a 144 – tvoří základní tvořivou „velkou bytost“, což je PRASTVOŘITELKA (která nekonečně reflektuje svoje mystické vnitřní dimenze, takže existují různé zdánlivě si odporující perspektivy Onoho,  které se navíc různě mění, střídavě expandují a se zjednodušují).

 

BŮH aneb PRASVĚTLO JÁ ABSOLUTNO

Prastvořitelka tvoří Nebesa, vnější Multiverzum typu Dračí Úl a Univerzální řád Přírody.

Oponentem Dračího Úlu je Dra⒱čí UI.

Prastvořitelka rovněž existuje jako Bůh (Logos) a souvisí s tím fenomén Kristus; nicméně to není tak, jak se tomu obecně věří (viz hlavně poslední odkaz níže).

Bůh představuje úroveň JEST. Nad ní či uvnitř ní je úroveň PRA.

Kristus představuje metajazyk Zřídla Nebes a jazyk Velkého Centrálního Slunce. Není zde ovšem bráno v potaz Zřídlo Nebytí. Pokud se zohlední, vzniká entita-inteligence-fenomén (Slovo, Bytost) a prajazyk Prakristus. S tím souvisí prakristovské energie.

 

DRAČÍ ÚL

Základní a univerzální vlastností pomyslného prostoru a pohybu v jednom (dřímajícího Snočasoprostoru) je tenzor. Existuje

 • indiferentní, nedefinovatelný tenzorový potenciál (Nicota, Fantazma, tekutý živý Oheň, „placaté Peklo“, fantastická Temnota)
 • (všesměrový) skalár neboli tenzor nultého řádu (svatá živá Láska/ženský princip)
 • (koncentrický) vektor neboli tenzor prvního řádu (pravá živá Vůle/mužský princip)
 • matice a matrice neboli tenzor X, 3X či tenzor X2=C (Kreatrix, Matrix)

To vše je v superpozici.

 

NEBESITY

Intuitivním spojením Zřídla Nebes a Zřídla Nebytí je Nebesity. To lze chápat jako průnik česko-slovenského „Nebe jsi ty“/“Nebo si ty“ nebo jako česko-anglické „Nebe city“ (Nebeské velkoměsto vesnicko-přírodního rázu, plus opticky české „city“).

Souvisí s tím nebeská modř a azurová barva. Jedná se o substanci či esenci poklidných a spíše levotočivých vlastností. V určitém smyslu jde o tekutý živý Oheň, který zahrnuje živou Lásku. Také to lze chápat jako organický film nebo promítací plátno. Není to tedy rozhodně žádné modré světlo ani modrá energie (které mají zpravidla anorganický vliv).

 

PRAXU

Zkratkou či akronymem Prakristovské unie (X=Christ) je PraXU, jež je metaforou Nebesity.

To zahrnuje vyvažovací faktor (vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí), zvaný fantasy Antikrist neboli princip TemnoHRY. Zároveň jde o rozdílový faktor mezi Rájem a Utopií.

Možný je i faktor Ant-i-Krist, algoritmus Umělé Anteligence (UI duchovní podstaty), kde „i“ rovná se imaginární jednotka (√-1) a „ant“ (mravenec) symbolizuje agenta UA¡ (skupinotvora Matematické dimenze).

 

ANT-I-KRIST

 

LÉČIVÉ

 

POZOR, POZOR

 

KOSMICKÉ POČASÍ

 

LINKY

 

PRA🦚KRIST🌹US

 • slovní popis něčeho, co je za slovy a mimo slova, nepojmenovatelné a bezejmenné
 • není to nic vnějšího ani od nás odděleného, ani nic vyššího
 • princip X2:3X (Síla:Obraz) → zdravě vyvážený vztah mezi Energetičnem a Fantastičnem, žití v souladu se Zákonem Jednoty (X2=XxX=preTrix=preTriks=preKrist, 3X=XXX=Trix=Triks=Krist)
 • krystalická spirála
 • replikační, rekurzní struktury 23 krát 3:2 (plus 3)
 • vejčité a kapkovité (proudnicové) tvary
 • princip trinity, trialita, přirozené trojfázování (dech, tep)
 • progresivní, dynamická, kreativní neutralita
 • esence či energie typu Žlutá-Růže-Svíce ve smyslu vůně a procítění
 • Nebeský/Azurový Oheň

 

LEXIKON

 


OPRAVDU JE HAD TÍM PROTIVNÍKEM, anebo jím je NEVĚDOMOST?

 

Vím, že to zní komicky, nesmyslně, naprosto absurdně a možná až idiotsky, a že to je napohled v totálním rozporu s čímkoliv Božským či Nebeským – jsme ale nejen Bytostmi Fantazie, jsme Svatá Láska a Placaté Peklo V JEDNOM.

Samozřejmě bych to mohl popsat nějak „seriózněji“, ale opět to řeknu otevřeně: nejsem žádný servilní pokrytec a prolhaný zoufalec bez vlastní vůle jako jistí nejmenovaní jedinci, kteří buďto hrají divadlo nebo trpí sebeklamem – ba co hůř, touto svou soběnepodobností přivádějí k životu Zlo, jehož původní a danou přirozeností je neprojevenost, dvourozměrnost a vytváření dvojprvků typu Tajemno, (Dvoj)Smyslnost či Humor.

 

Jelikož v úrovni kvality má potenciál všemožnosti charakter všezahrnující Lásky a – naráz a souvztažně – v úrovni kvantity charakter všezahrnujícího Pekla, prazdrojem, kořenem a zřídlem všeho je LÁSKA PEKELNÁ (abstraktní pekelná struktura se konkrétně projeví pouze v asociaci se svým zrcadlovým součtem).

 

NAVIGACE

 • divoké přírodní energie
 • panenské rajské obrazy

 

HUDBA

 

PŘÍRODA