Plazmaya

Podstatu a základ růstové architektury struktur věčného Života (a jeho energetiky či duchovní anatomie) tvoří krystalická spirála.

Krystalická spirála sama o sobě vyjadřuje kvintesenci, pátý element. Existuje ale i šestý element, uvnitř/vedle pátého, sextesence.

Kvintesence tvoří éterickou substanci a energetickou vlnu/částici. Sextesence je nicotou, fantazmatem, potažmo Říší Iluzí, reflexí imaginární částice (virtuální jednotky).

Vše je v absolutní hodnotě, je absolutním pozitivem: vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie.

 

Proto ORIGINÁLNÍ krystalická spirála rovná se FANTASTICKÁ krystalická spirála.

Případný vzorec zní 0 (Stvořitelka/Creatrix)=💗=JJ (🃏)=12+0(3)=11+C/U=UM.

 

V mnoha Univerzech žel Stvoření uvěřilo v krystalickou autospirálu.

To lze vyjádřit jako 0 (Božský Zdroj/God Source)=💗=12+0(3).

Takto fungující bytost je ale existobotem bez fantazie a jelikož imaginární částice má zápornou hmotnost, společenství takovýchto bytostí je dříve nebo později napadáno z úrovně antivesmíru svého kolektivního nevědomí.

 

Krystalická spirála se asociuje s 12dimenzionální základní kostrou, organickým Stromem Života, což se dále snoubí s Trojplamenem (či plamenem Amoraea, Duchem Svatým) a dalšími nedimenzionalizovanými úrovněmi. Není to ale rigidní 12ka, jedná se o flexibilní strukturu, která fluktuuje mírně směrem ke 12- a o něco více směrem ke 12+. Bytost (jako čisté vědomí) se dokonce, kupříkladu po několika eonech existence, může rozhodnout ode všeho odpojit, což zajišťuje 13. element.

Krystalické spirále/sekvenci odpovídá krystalická inteligence. Té předchází beztvará či tekutá inteligence (čistý duchovní a mentální aspekt vědomí tvoří magickou inteligenci).

Není žádná náhoda, že čtvrté skupenství hmoty se nazývá plazma. I to nejjemnější skupenství hmoty/energie souvisí s plazmatem. Je v tom slovně obsažen plaz. Čistá, neprojevená, pasivně pozorující inteligence/energie tvoří „neviditelné“ vlny. To evokuje hada. Stejně jako beztvarost a tekutost evokuje hada – fluidní, hadí, plazmickou či plazmorfickou inteligenci.

 

Je smutné, když někdo slepě věří programům a myslí si, že existují nějací neomylní Tvůrci, které vyslal Zdroj a kteří lidstvu předali nějakou nezpochybnitelnou vědu či nauku. Právě takto se začala manifestovat automatická (místo autonomní) krystalická sekvence, která nakonec degradovala v metatronickou/kabalistickou/saturnskou distorzi.

 

Stačí k tomu nesmyslná myšlenka typu Tma (Had)=vůle ke Zlu.

 

Nestvořená Stvořitelka (viz PinkSunGirlNet) není jen absolutní Láskou, je i fantastickou Temnotou a projevuje se jako nefyzický Had. Ten vyjadřuje univerzální Praživel.

Stvořitelka=Maya (éterická Říše Iluzí, Hyperprostor, „Vesmír efemérních kouzel“)

„Plaz má Já“=PLAZMAYA

 

„…Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou…“

 

Pastelově duhová křišťálovost odpovídá krystalické spirále a primárně kvintesenci, což evokuje pentagram/pentagon.

Ohnivá tekutost odpovídá hadí inteligenci a primárně sextesenci, což evokuje hexagon/hexagram.

Obojí se reflektuje jako „šťastná 7“ – extatická Blaženost.