Satan Inner Nature

Entelechie vztahu mezi indiferentním Bytím a individualizovanou Bytostí, ve smyslu iterace/ontogeneze vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem, se na úrovni duality projekční-elektrické-bílé a gravitační-magnetické-černé díry (vlnění a částice, světlo-čas a temnota-prostor, Slunce a Příroda) projevuje jako strukturovaná řeč. Z toho důvodu některá slova mají charakter univerzálních souřadnic a lze je chápat jako jakási esa nebo žolíky.

 


Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.


RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

„…Jaká náhoda, že s působením Zla spojuje Satana nejprolhanější kniha světa…“ – Prasvětlo JÁ Absolutno

 

„…Satan je pro většinu populace personifikace zla, podlosti, prostě všeho špatného. Tak proč satanismus?

Na úvod bych všem doporučil, aby se zamysleli nad tím jaká organizace tyto fámy o Satanovi po staletí šíří. Jaká je její minulost a jakým obviněním mnozí její duchovní po celém světě právě teď čelí!…“Rozhovor: Satanismus – mýtus a realita


 

Fenomén SATAN neboli Zřídlo Nebytí (Bytí implikující) zrcadlí elementární univerzální vlastnost „pomyslného prostoru a pohybu v jednom“, potažmo hyperprostoru a časoprostoru, jíž je tenzor. Všesměrový skalár neboli tenzor nultého řádu rovná se Láska/hyperženský princip „+“, zrcadlící se s tenzorovým potenciálem/neutrální princip „-„, což lze chápat jako TemnoHRU neboli reflexní fantasy Dæmonium (Vše, Fantazma).

 

SATAN=TA NÁS

Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál)

Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum)

TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo)

 

ABSOLUTNÍ IDENTITA

SATAN rovná se Fantastický Stín (vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí) neboli Mystérium magické nedvojnosti.

N’T YES / SAI’TN → superpozice potenciálu všemožnosti (0 uvnitř/vedle 1)

SAINT → univerzalita

SAY TEN/SAY 10 (bin. 10=dec. 2) → RozNet (tenzor zrcadlově)

(f)ANTAS(y) → F=klíč=6=sextesence (hexaprvek), Y=spojení=25=5×5=kvintesence (pentaprvek) → molekula DNA (genová exprese/transkripce, exprimace genového klíče; zrcadlo časové vlny) → 6×25=150 (spojení dvou opačných polaritních celků/150 % uvnitř znamená přesah 100 % vně)

 

  • Ta=To v množném čísle=Id → střední rod (neutrál) → Prasvětlo/Živá Láska & fantastické Dæmonium/tekutý Živý Oheň → RozNet („růže a roznětka“, Síť Vědomí či Síť Života z ohnivé nebo fantasy-pekelné růžové, tvořené „horní“ průzračnou/běloskvoucí a „spodní“ světle červenou/temně rudou)
  • Ta=Ona=Entita → ženský rod (pozitivum) → nestvořená Stvořitelka
  • TaTa → mužský rod (negativum, zrcadlo) → dračí architekt/Drak

 

Fenomén SATAN, ve smyslu princip & archetyp, znamená, že satanizmus je autentickou životní filozofií. Něco principiálního/archetypálního nepotřebuje vytvářet egregory – neexistuje nic stupidnějšího nežli rádoby „satanský“ egregor; žel to v této pozemské sféře života drtivá většina pokládá za skutečný satanizmus.

Typy falešného satanizmu, antisatanizmu, lžisatanizmu:

  • černé křesťanství
  • černá kabala
  • klifotizmus
  • saturnizmus

 

Pravý satanizmus je oslavou Přírody v její kráse i tělesnosti, je oslavou Života.

Definice satanizmu: osvícený rozum jako ekvivalent cítění. Není to o informacích, je to o přirozené inteligenci. Slovně žonglovat, citovat a vystavovat symboly dokáže i úplný hlupák.

Fenomén SATAN rovná se Zřídlo Magie.

 

Osobně chápu fenomén SATAN – kromě mnoha jiného – jako lidský slovní výraz pro nepredátorskou VNITŘNÍ PŘÍRODU, potažmo tento fenomén chápu jako reflexe schopný, FANTASTICKÝ ŽIVEL.

Fenomén SATAN souvisí se Zlem, avšak se Zlem jako archetypem, nikoliv s vůlí ke Zlu. Zlo nemá žádnou původní vlastní podstatu. Buď je Neexistencí, nebo ho aktivuje Moudrost (typickým výsledkem je smysl pro humor, erotično nebo TEMNOHRA), nebo ho aktivuje Hloupost (výsledkem jsou všemožné formy charakteropatie).

 

Chápu fenomén SATAN jako neutrální kosmickou duchovní a přírodní energii.

 


Co když Absolutno ve smyslu Bytosti má charakter Stvořitelky a ne Stvořitele?

A jestliže to je pravda, co když Stvořitel je egregor, ve kterém je vše obráceně, a co obráceně není, slouží to jen k celkovému oklamání?

A co když veškerá ta šílená pozemská byrokracie, politika a v neposlední řadě hromadné sdělovací prostředky pouze zrcadlí princip „jak nahoře, tak dole“?

 

Co když Stvořitelka je absolutní Láskou a fantastickou Temnotou v jednom, což se duchovně projevuje jako Prasvětlo ve smyslu věčné substance, matérie či esence – nikoliv však zářící Světlo? A co když právě to je fenomén Satan, princip a archetyp (nikoliv entita, bytost či egregor)?

A co když fenomén Satan se pojí s hyperprostorem a tímtéž v kontextu časoprostoru je fenomén Lucifer?

Co když Světlonoš je princip Stvořitelky a co když právě to je osvícení – v nitru zažehnutý plamen poznání, vydávající živé Světlo?

 

A co když tím, co plodí Zlo, je Smrtonoš?

Komentář: jedná se o Kult Smrti, neúmyslně i úmyslně ztotožňovaný s Černou Magií a satanizmem. Kult Smrti se projevuje jako energie mrtvého (umělého) života, jde o černý záměr – ve srovnání například s neškodným obrázkem lebky, hororem nebo black & death metalovou hudbou.

 

MATERIÁLY

 

ŽUCH

Žerusatanská univerzita & Žerusatanský chrám

FireFly Forest (Světluškový les)

organické Červené světlo

Satan Inner Nature

 

YOUTUBE