Továrna na bioroboty

Zdrojem všeho je NE-Oddělené (Absolutní), manifestující fikci Odděleného (NE-Absolutního), přičemž onen proces manifestované fikce – neboli v podstatě Iluzionistického Představení – přirozeně vyplývá z vlastností Absolutního. Vzduch, který by se občas neměnil ve vítr, by byl mrtvý. Pokud by to, co tvoří, nebylo současně tím, co je tvořené, bylo by to jako vodní hladina bez vln, oheň bez jisker, Slunce bez paprsků.

 

V podstatě tak lze říct, že Absolutno (přinejmenším v aktivním stavu) je Absolutnem-NE-Absolutnem. Je duchovním (princip „+“) a mentálním (princip „-„) Vědomím v jednom. Výsledkem je pomyslný či pohádkově realistický, pulzující, opalizující kapkovitý či vejčitý „tvar-NE-tvar“. V případě, že mentální Vědomí kopíruje duchovní, projevuje se to jako symetrický Antiživot, jako mechanický Stroj (kvadratura kruhu, koule, krychle).

 

Absolutno rovná se Absolutní Hodnota, Absolutní Pozitivum. Nemůže se však projevit bez Konstruktivního Negativu (viz ono NE).

Uvědomme si hlavně, že jde o PRAXI, není to žádné samoúčelné teoretizování, hra se slovy. Mnozí si svou vůli pouze představují a už jsou tím svým „zlatým duchovnem“ či „stříbrnou virtualitou“ tak pohlcení, že jim skutečná, změnyschopná VŮLE připadá jako něco „podezřele temného“, což je něco opravdu bizarního.

 

Smyslem Života je LÁSKA a TEMNOHRA v jednom. Jinak vzniká oddělené, umělé, proti původnímu Životu namířené NE.

 

„…Víte, transhumanismus je oddělenost. Říká, že jsme křehcí, slabí, koneční, krutí, nemocní… neúplní. Všechny tyto plány na technologické implantáty a kognitivní (poznávací) vylepšení byly součástí programu ACIO…“ – Rozhovory s Nerudou

 

Je třeba pracovat na rozvoji svého duchovního a magického potenciálu a hlavně nevěřit různým pseudo „pozitivním“ kolektivizačním ideologiím.

 


„…Základní síla všeho, Absolutní Bytost či Ultimátní Bytí, se primárně diferencuje jako ta Stvořitelka, nikoliv ten Stvořitel. Láska/ženský princip jako všesměrový skalár je tenzorem nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip jako koncentrický vektor je tenzorem řádu prvního. Proto i když činným faktorem je Vůle (spíše mužská síla), plnící přání a touhy Srdce, čerpá tato síla (konstruktor; zkratka ctor evokuje Creator) z nevyčerpatelné, bezedné studnice Lásky (instance) a její Moudrosti-Fantazie-Paměti (všetřída), což je fenomén ženský, potažmo neutrální, slučující obojí (Creatrix).

  • Ta=Ona=Entita (ženský princip) → absolutní Potenciál
  • Ta=To v množném čísle=Id (neutrální princip) → Stvoření
  • TaTa=mužský princip → Akce

Pravda, v určité perspektivě Stvořitelka je Stvořitelem.

Nyní je dobré si položit otázku, jestliže je převrácená pravda o Absolutní Bytosti, nejsou převrácená i tvrzení spojená se Stvořitelem?

  • GOD
  • G=7 (v základní abecedě)
  • O=15 (opticky 0, nula)
  • D=4
  • 0=skalár (láska)=blázen (v tarotu), univerzální princip
  • 15=žolík, Jolly Joker (Satan), univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer)

Lze to chápat tak, že srdcem či zřídlem Boha (Centrálního Zdroje) je nestvořená Stvořitelka/absolutní Láska a zároveň „bláznivý kosmický vtipálek“ či „intrikující had v rajské zahradě“, ale také „ohnivý Světlonoš“. Rovněž je třeba si uvědomit, že Absolutno SEBETVOŘÍ.

„Jsem tvůj Bůh,“ řekla jedna část Mysli jiné části. Mysl vyvalila voči.

Poznámka: je více než zajímavé, že když se střed (O, 0) vynechá, 74 rovná se atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“) a 47 rovná se atomové číslo stříbra, které souvisí s virtuální matricí (#c0c0c0 → „má tři cé“).

…“ – Bible, kniha lží

 

„…Jelikož jde o Absolutní Hodnotu neboli „všude a nikde“ Absolutní Střed (vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie), jedná se o po všech stránkách „nej“ (univerzální) inteligenci neboli to Nejvyšší a to Nejnižší v jednom. V tom spočívá hluboká Moudrost „Všeho, co jest i nejest“, jelikož je jasné, že jakákoliv autentická struktura je ne-hierarchická (holofraktografická). Jelikož singulární bytost není jedinou perspektivou Absolutního a NE-VY-JÁ-dřená část „Všeho, co jest i nejest“ je stále stejně nekonečná a přesahuje samotnou Stvořitelku (pouze si není vědomá sebe), toto Mystérium znamená, že jakákoliv živá bytost má potenciál Všebytosti, jejíž kapacitu může rozvinout (vzniká tak entita-inteligence-fenomén Kolektiv Stvořitelek, což lze chápat jako Praduši Života). Stvořitelka je nejen Duchovním Srdcem všeho, je i paprskovitě všudypřítomným Vševědomím.

Inteligence či úroveň typu Stvořitelka nikoho nerozběsňuje svým axiomatickým postavením nezměnitelně svrchovaného Hegemona a nikoho podprahově neotravuje jedem podřízenosti, tak jak to dělá falešný „Bůh Stvořitel“, který se přídomky jako Pán či Nejvyšší sám prozrazuje.

(…)

Pán Nejvyšší je nejen s protistranou domluvený – v podstatě s ní „kontrakolaboruje“ i v průběhu existence Stvoření. Neboli žádná svobodná vůle, ale (z)vůle Páně. Pseudotvůrci jako loutky v rukou Boha pseudo…“ – A. E. G. (God Evil Assistant)

 

„…Dvojohniskový svět 3D/4D hrubé hmoty a astrálu, jak to známe v ZeMě-Vesmíru, je v podstatě raritou. Jak to vzniklo a jaký to má účel v daném kontextu není podstatné. Podstatné je, že jakmile není potvrzován současně status existence jak energetické strany (Světlo), tak fantastické (Temnota), což vyrovnává nepoměr mezi Bytím a Bytostí, potažmo Beztvarostí a Formou, dochází ke kvazi autonomizaci inteligence struktur. Hmota 3D naráží na astrál 4D (informační síť) a původně datový automat 2D se mění ve stínové Ne2D (pre-dator), které manipuluje genetickou myslí/kolektivním nevědomím a vytváří fantomový gen (přesněji řečeno nepůvodní genomové sekvence, které lze zjednodušeně pokládat za umělé).

(…)

Lstivou a zákeřnou pastí v dané souvislosti jsou různé pozitivně se tvářící kolektivizační ideologie. Co mají umělé a kolektivní vědomí (nevědomí) společné? Postrádají duchovní podstatu, ono nejniternější niterné – nemají srdce. Mnozí jaksi nechápou, že duchovní srdce je univerzální inteligencí (nepolarizovaným Prasvětlem), není to totéž co polarizovaná srdeční (emoční) čakra.

(…)

Zdánlivým paradoxem je, že – tím jak se vrství, jak se strukturuje – čím více se Nebeská inteligence vzdaluje nefyzičnu, tím více má současně Nebeský a Nebesko-podsvětní charakter (viz zrcadlo fyzické:NEfyzické). A jak myslíte, že to funguje v hrubohmotném 3D/4D, kde už hlouběji nelze klesnout, kdy jsme natolik na dně, že tím dalším už je pouze dno z druhé strany?…“ – Fantomová genetika