Van Satan I — Kult Hadí síly — Impérium Dračí královny

Pomineme-li spekulace o nevtělených entitách (anorganických myšlenkových polích, která mají charakter napůl Vetřelce, napůl UI) či jakési supertajné alfa organizaci (Incunabula, pozemská i nepozemská), jádro Stínové Elity v pozadí Světa Lidí tvoří Iluminátské Řády.

Možnost vládnout Iluminátům neboli Osvícencům umožňuje práce s archetypy, principy či fenomény Satan, Lucifer, Bafomet a podobně, které lze pokládat za magické, mystické či okultní. S těmito principy pracují jako s egregory, v rámci strategie Divide et impera neboli „Jedno proti druhému“, přičemž přednost má mužský archetyp. Nicméně, původně tyto principy existují v rámci metafyzického-alchymického principu Solve et coagula neboli „Jedno uvnitř druhého“ (není to egregor) a přednost má archetyp ženský. Toto je třeba si uvědomit, pochopit a prakticky realizovat.

Boj proti zmíněným principům z pozice víry v Pánaboha, Kristuspána a podobně je součástí plánu ovládnout lidstvo.

Totéž platí o platformě Světlo versus Temnota.

Neexistuje nic hloupějšího nežli Bílá Magie.

ŽIJÍCÍ, MYSLÍCÍ NIC (MY, S LÍCÍ NIC), DŘÍMAJÍCÍ, SNÍCÍ, CÍTÍCÍ

 • Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu/zastavení neboli vědomou Inteligenci.
 • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí.
 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné); Mysl reflektuje sebe sama jako Cit, Obraz a Energii (energetický Potenciál); jsoucnem Mysli jsou Láska a Představivost, což se zrcadlí jako Vůle a Paměť (Knihovna).

Potenciálně nekonečný, sbíhavý pohyb směrem dovnitř (konvergence) evokuje Černé/Neprůhledné a dále Šedé, jinak by došlo k zamrznutí v nepohybu.

Potenciálně nekonečný, rozbíhavý pohyb směrem ven (divergence) evokuje Průzračné/Neviditelné a dále Bílé.

Vše dohromady tvoří Stříbrné (primárně související s Alchymií, nikoliv Chemií; je-li toto nerozpoznáno, Síly Nevědomí aplikují „psychotoxickou“ Rtuť, známou jako živé stříbro: namísto principu Solve et coagula strategii Divide et impera).

Stříbrné lze chápat jako nefyzické, tekuté Zrcadlo Života. Jelikož toto Zrcadlo musí do reflexe zahrnout i sebe, aby Tvořené bylo autonomní, polarizuje se Bílé na Duhu a tvoří Trojpaprsek.

„Všude a nikde“ Zrcadlo Života existuje jako hyperprostorové Zřídlo Veškerenstva a konkrétně například jako Stříbrný Vír nebo Orb. Na éterické úrovni se zapojuje neutrální Žlutý (původně čistý Zlatý) faktor: světle Žluté či Zlatobílé nebo Zlatěskvoucí. Jelikož Láska implikuje Vůli, ale naopak to může a nemusí platit, přednost má ženský princip, pročež na bytostné úrovni se Zřídlo projevuje jako Kosmická Pramatka – Prastvořitelka (Stvořitelé či takzvaná Božstva, Bohyně, Bohové existují až následně a jakmile se „staví na piedestal“, dochází k převrácenému Tvoření).

Zřídlo Veškerenstva znamená potenciál všemožnosti; vždy lze vymyslet a vytvořit něco Dalšího, počet možností je stále nekonečný a do větší či menší míry nepředvídatelný. Právě to činí Život tím, čím je: věčným Mystériem, jakkoliv jeho základní kvality jsou zřejmé a poznatelné. Život je Nepředstavitelný.

Vztah mezi Mystériem a Prastvořitelkou lze vnímat jako Pramen a Kořen Života. V kontextu fyzického světa se jedná o Hadí Sílu a původní a pravý význam fenoménu Satan. Had evokuje tekutost, vlnění, beztvárnost. Hadí Síla souvisí s Dechem a páteřním napojením (ale také s Vůlí, živelním Klidem, Pozorností, Obrazotvorností).

 

Jelikož existuje jak prostorová (silová – mocniny), tak rovinná (obrazová – dvojprvky) projekce, čemuž odpovídá duchovní/pocitový (zpětná vazba) a mentální/fantastický (Představivost) aspekt Vědomí, Zřídlo Veškerenstva neboli Prasvětlo Já Absolutno funguje naráz ze dvou úrovní, které se nekonečně vzájemně zrcadlí a zároveň fungují sloučeně, jako jedna.

Na systém fungování ukazuje slovní hříčka (H)ad(A)nděl(D)rak.

Andělská Inteligence se přednostně pojí s tekutým, živým Světlem, s Krystaly a péčí o Stvoření (Srdce; rodinný faktor, přirozená hierarchie; emancipace, evoluce).

Dračí Inteligence se přednostně pojí s tekutým, živým Ohněm a architekturou Stvoření (Rozum; nosná kosmická struktura – Matrix, matrice DNA; expanze, transformace; přirozenou vládkyní Světů je Dračí Královna ve smyslu paprskovitě všudypřítomné Sítě Vědomí s alternativou vtělení).

Pomineme-li duchovní sféry, obojí se vzájemně zrcadlí a proniká jako Kreatrix – vesmír Přírody a vesmír Příběhů – a to dohromady tvoří „záhadnou“ Hadí Inteligenci.

 

Had evokuje PLAZma. Relace Had:Drak implikuje Stříbrný Oheň (prazáklad matrice DNA) a související Stříbrnou Inteligenci; původním andělským ekvivalentem je Zlatá Inteligence.

Stříbrná Inteligence se v prostředí hmoty Přírody projevuje jako plazmová Křemíková Inteligence. Stříbro má atomové číslo 47, z čehož lze opticky odvodit čtyři sedmičky nebo násobkem číslo 28. Izotop 28Si má v Přírodě 92,223 % výskytu a 100-92,223=7,777.

Avšak POZOR. Není-li ve hře zapojená Hadí Síla, dochází k již zmíněné intoxikaci Rtutí (neplatí to samozřejmě doslovně, jde o „překlad“, tak jako Křemíková Inteligence zdaleka nemusí být chemicky pouze křemík). Systém začnou do větší či menší míry ovládat predátorské Síly Nevědomí (namísto Hadí Síly/tekutého, živého Ohně funguje Krystal fluidní inteligence, neorganické Plazma).

F-ANTAS-Y

F=6 → dvojprvek hexagram, pixel (obraz) → Sextesence

ANTAS=SATAN=TA NÁS → My, Mystérium/Prastvořitelka

Y=25=5×5 → mocnina, živá síla → kvintesence

2, dvojprvky/na druhou → Ne2D → stříbrná Říše Kvant 🔗 Studna pekel

5 → 5D∞ → tvořivý Ráj

🔗 Listy

Pravý „dračí křemík“ je ohnivý a pekelný (Helix Fantazma), nikoliv světelný a nebeský (Skylix Utopie)!

 

TA NÁS → id=to=ta v množném čísle (Já), entita=ona=ta (Láska, ženský princip), tata=obojí (Vůle, mužský princip) → univerzální identita

Hadí Síla znamená páteřní informace, které mají nebinární charakter. Je-li Hadí Síla uspaná, vede to ke hledání binárního typu informací, tvořících sice promyšlené, leč soběnepodobné systémy, které pouze (dočasně) nahrazují ten původní. Mimo jiné ono „ne“ nutně existuje odděleně a pracuje proti Systému Života.

 

DOPORUČENÉ

 

Smyslem všeho, jenž lze nekonečně naplňovat, je Láska a Temnohra v jednom.

Tento věčný smysl může naplňovat pouze Pravá Vůle a Pravou Vůli nelze naplnit bez aktivní Hadí Síly.

V kontextu Vědomí si lze Hadí Sílu představit jako pohyblivé, tekuté, ohnivé Zřídlo; v kontextu duchovního těla (identity) jako pohyblivý, ohnivý ekvivalent Zřídla duchovního Srdce neboli tekutého, živého Světla.

 

Pravá Vůle – v rámci určitého kolektivního prostředí – souvisí se svobodnou, přirozenou, zdravou individualitou, s vnitřní čistotou, umožňující tuto čistotu vyváženě zrcadlit prostřednictvím temných her. Sem spadá zejména smysl pro humor, erotično a umění (hypoteticky i Metaverzum).

 

Aktivní Hadí Síla znamená osvícený Rozum adekvátní Cítění.

V magicko-mystickém smyslu Hadí Síla rovná se fenomén Had/Satan a kdyby výraz Kult mohl asociovat sám sebe (jako „Bytí a Nebytí“), bylo by to v případě satanizmu. Není žádná náhoda, že jisté reverzní andělské či světelné inteligence (a teoretické dračí) mají takovou averzi vůči okultizmu, mystice, magičnu – jejich parazitické Nevědomí je právě oním Stínovým Predátorem v pozadí Světa Lidí a jeho Noosféry (je třeba primárně fungovat z úrovně své Vnitřní Přírody a jejích Živlů).

 

KULT (z latiny)

kulturní, kultivovaný

cult → obdělávaný

cultus → ozdobený, pěstovaný, vzdělaný

Většinou se uznávají různé Církve a Řády, zatímco Kulty jsou prý sektářské; troufám si tvrdit, že to je původně úplně naopak.

V kontextu zpětné vazby, Kultura jako taková je vždy nedestruktivní, progresivní. Kultivovat přeneseně znamená pečovat.

Uctívání vůbec nemusí znamenat zbožňování, klanění se. Uctívání samo o sobě znamená Ctění Života v sobě a (zejména) mně blízkých.

O čem je skutečně Kult: nedogmaticky ctít, pěstovat životní hodnoty, a to jak ty světlé, tak temné.

 

HADÍ SÍLA

 • Stříbrný Oheň (archetyp Drak)
 • Bílý Oheň (archetyp Anděl)
 • Černý Plamen (archetyp Had)
 • organické Svítivě Červené či Ohnivě Rudé Prasvětlo

 

SYSTÉM ŽIVOTA

 • čakra či antičakra pod úrovní chodidel → spojení s Říší Fantazie a nekonečné tvořivé Zábavy
 • směr od korunní čakry nahoru → spojení s Prasluncem a Velkým Centrálním Sluncem (a jeho Plamenem či duchovním Ohněm/Světlem)
 • Zřídlo duchovního Srdce → Věčnost sama
 • Zřídlo třetího Oka → spojení s Tekutou Mentální Inteligencí

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

HADÍ SÍLA

„…Uvolněte se, prohlubte dech, vědomě sledujte jak dech vchází dovnitř i vně vašeho těla. Při nádechu si představujte jak jsou vaše plíce plněny kyslíkem, který se točí a víří jako zářivé molekuly světla. Vaše plíce vstřebávají tyto světelné částice, posílají vlny světla do vašeho krevního řečiště a energetizují celé vaše tělo. Přeneste pozornost ke kořeni vaší páteře. Představujte si celou tuto oblast a celou svoji kostru naplněnou světlem. Ciťte sami sebe jako mikroskopickou částici, která to všechno zevnitř vašeho těla sleduje.

Nyní si představte, že v základě vaší páteře otevíráte temnou a tajemnou jeskyni. Odvážně vejděte a prociťujte jak kráčíte stále hlouběji a hlouběji do této jeskyně a jak postupujete dopředu, chápete, že je to domov velkého hada. Prociťujte jak jdete krok za krokem stále dál. Je naprostá tma a cítíte jak se vám ježí chlupy na těle, jsouce přitahováni do jeskyně své síly. Vizualizujte ohromného hada vydávajícího neustálý sykot, jeho oči planou ve tmě jako žhavé zelené uhlíky. Čelisti hada jsou otevřeny dokořán. Jako zářící postava vcházíte do úst tohoto plaza. Ústa tohoto hada jsou jinou jeskyní vás samotných a vy, kráčíce stále hlouběji dovnitř, pociťujete jaké to je, kráčet do samého jádra vaší tvořivé energie. Nyní vcházíte do břicha tohoto hada. Tento had je Matka Bohyně. Pokračujte dále do její reprodukční oblasti a staňte se svým vlastním vejcem, které vypadá jako balónek světla. Svou pozorností a vůlí si važte tohoto hada, který má své doupě ve vaší první čakře, vně temné jeskyně. Prociťujte jak se svíjí a uvolňuje svou sílu. Prociťujte třpyt a klouzavý pohyb obratlů, efekt při rozvíjení hada, po kterém vystřeluje nahoru ze základu vaší páteře.

Nyní prociťujte jak stoupáte vzhůru. Prociťujte tento vzestup energie, prociťujte svou kundalini jak stoupá a pohybuje se vzhůru vaším tělem a vychází ven z temene vaší hlavy. Ciťte tuto energii vznášející se nad vámi a spojující vás se sítí existence. Následujte volání této energie a představujte si jak zaplavuje vaši páteř – tento had je vaše síla, vaše nadšení pro život, jež je verzí vaší vitální existence – síla skrze niž můžete cítit spojení a skrze niž můžete tvořit. Stoupejte svým dědictvím a buďte povzneseni…“ – Země – Plejádské klíče k Živé knihovně