X (UnitÆ)

BYTÍ SEBOU

Vzhledem k zákonitostem

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou

existuje myslící Nic jako Absolutno/Ne-Struktura, tvořící Ne-Absolutno/Strukturu, což jsme My – s lící Nic (beztvaré Absolutno s tváří). Zároveň existujeme jako zrcadlo sebe, tedy myslící Nic.

Tvář Bytí se projevuje jako Bytost, podstatou které je beztvaré Bytí.

Bytost je zašifrovaným Bytím a sama žije hrou šifer na mnoha úrovních. Je to jako detektivka, hledání pokladu, odhalování tajemství…

Vědomí zašifrované prostřednictvím nějaké enkrypce („tajného kódu“) se na určité úrovni ztotožňuje – identifikuje s iluzí.

Entita se tak mění v identitu, kde ID je šifrou (viz latinské entitas, ens – bytost, jsoucí & id – to).

 

Nic je dvojsmyslné, podobně jako výrazy blázen nebo nesmysl; lze přirovnat ke dvojitému dnu nebo zrcadlu: reflexe se projevuje jako uvědomění, cit, vibrace či reflektor – živé světlo.

Potenciál myslícího Nic se projevuje jako to nejživější živé a jako inteligence všeopaku Ničeho.

K zašifrování dochází prostřednictvím univerzálního talentu – elementu, jednotky inteligence s univerzální (všestrannou) schopností.

Univerzální jednotka „Základní síly všeho, jež je vždy nad věcí“ má určité samovyplývající nefyzikální a fyzikální vlastnosti. S tím souvisí princip dva v jednom (2v1=3=∞), potažmo trigon, potažmo jako nefyzikálně-fyzikální dvojprvek kvantový hexagon (symbolicky hexagram). Jde o „neskutečnou skutečnost“ – něco, co jest, má však nehmotný status (jako by nebylo). Nehmotný status rovná se něco menší než 1. Konkrétní hexagonální obraz je tak výsledkem poměru muti2D-nefyzikální a multi3D-fyzikální perspektivy XYZprostoru (2:3=0,666…), což znázorňuje vztah mezi horními a dolními vrcholy převráceného pentagramu. Zároveň zrcadlově 3:2=1,5 ukazuje na jednotku 150 %: spojení dvou tvoří něco třetího (láska, sexualita). Celý princip funguje jako sextesence uvnitř/vedle kvintesence (a naopak, naráz a souvztažně).

Zrcadlo pentagramů znázorňuje symbol X (dvě zrcadlová V). Uzavřením V spojením dvojitého vrcholu dostaneme trigon ▽ (▲), zrcadlově hexagon (hexagram) ✡.

 

Univerzální talent – element lze nejjednoduššeji popsat jako X (UnitÆ), případně XU nebo X-Unit.

 


Kvantový hexagon existuje zároveň jako neviditelný kruh (trigony se vzájemně nulují) a jeho výchozím stavem je „0 a 1 uvnitř/vedle sebe, prvním i druhým napřed“, což je typické pro kosmickou (systémovou) dračí inteligenci.

Vesmír bych jednoduše popsal jako „Dračí Úl Knihosvětů“ (Éter, Astrál, Hmota – Příroda).


 

Draci se týkají systému Bytí.

Bytí pramení v Ne-Bytí, ve smyslu takového typu Existence, kde ještě žádný systém není (vládne zde Chaos, ovšem nikoliv interaktivní; hluboký typ inteligence dokáže v Zrcadlech zahlédnout Nevídané).

Zde onen kvantový hexagon či ne-trigon rezonuje s „esem slov“, jímž je výraz či fenomén SATAN.

„0 a 1 uvnitř/vedle sebe, prvním i druhým napřed“ lze vyjádřit jako SEI’TN / N’T YES → SATAN / NOT YES → Mystérium magické nedvojnosti, sebepřevrácené Absolutno, absolutní Hodnota neboli absolutní Pozitivum (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je – naráz a souvztažně – rovněž kladné na úrovni fantazie).

 

MYSL lze zapsat jako MY+S+L (spirála S=ženský princip, pravý úhel L=mužský princip).

V daném kontextu platí SATAN / TA NÁS (kde TA ukazuje na My Stvořitelka, absolutní Láska, a zároveň jde o TO v množném čísle, fantasy Dæmonium).


XU si osobně překládám i jako KryptoSatanská Univerzita.

Vnímá-li se univerzální Strom Života (kosmická struktura, Dračí Úl) pouze z viditelné, přední energetické strany, asociované se slovem „Světlo“, derivát X (UnitÆ) se může projevovat například jako Krist kód nebo Ária kód. V daném případě vzniká falešná, predátorská „Temnota“ jako zrcadlový odraz Nevědomí, s přirozeným sklonem vše ovládnout.

Součástí toho, co můžeme označit výrazem Vakuum, jsou nicméně i virtuální částice (potažmo imaginární jednotky), tudíž existuje i neviditelná, temná strana fantastická. Ta sama o sobě nemá žádnou vlastní vůli a chová se přesně podle svého Ne-Zrcadla.

 

Je principiálně zhola nemožné, aby nějaký konkrétní lokálně-nelokální systém vrstev & struktur Vědomí, zhmotňující konkrétní pocitové Sny & strukturované Fantazie v konkrétní Svět, fungoval jinak nežli LOGICKY (logika Řádu usměrňuje fantazii Chaosu). Roli může hrát obrovské množství neviditelných faktorů, nepochopitelných pouze zdánlivě. Právě nepochopení – neuvědomění – zkreslené, mylné nebo úplně lživé a sebeklamné vysvětlení (slepá víra, dogma) bývá většinou tím faktorem, který fungování systému fragmentuje a převrací.

 

Holografický (holistický) princip soběpodobnosti (fraktality) – organický, přírodní systém – funguje analogově (spojitě, je plynule proměnný), s levotočivou prioritou (obraznost, intuice → paměť, logika). Naruby, vzhůru nohama, digitálně (nespojitě) s pravotočivou prioritou systém funguje na principu sobě-nepodobnosti.

Proto tak podstatné je nefalšované Bytí Sebou.

Podstatou nejživějšího živého je expandující, metamorfující kontrast, vytváření neustále nových a nových součtů a jejich talentů – elementů (základních stavebních prvků) a jejich esencí.

 


Autentičnost Bytí spočívá v realizaci souvztažnosti energyLáska=fantasyTemnota v rámci kvantové triality.

To tvoří základ univerzálního talentu – elementu: X (UnitÆ).

Pocitovým výsledkem je extatická Blaženost, smyslem Umění.

 


Kvantový hexagon (symbolicky hexagram), „nesložený“ z fyzikálního a nefyzikálního trigonu, lze zredukovat na dvojitou čáru a čáru na bod nebo tečku oscilující či fluktuující na pomezí dvojrozměrné a třírozměrné multireality. Z mé praktické zkušenosti, tato „plovoucí tečka“ má tendenci vytvářet fraktály (organické hologramy) a nekonečno takovýchto zářících teček existuje v nekonečnu temnoty, což se vzájemně reflektuje. Tečka je sextesencí uvnitř/vedle kvintesence a naopak. Základ tvoří růžové prasvětlo, okraj tečky se mění a tvoří ho svítivě či temně červená, zlatá (žlutá, oranžová) a bílá (stříbrná, pravděpodobně s vazbou na nebeskou modř).

 


X (UnitÆ) není nic jiného než vibračně-obrazový element/faktor Zákona Rezonance, jenž se v projevené, interaktivní realitě aktivuje a funguje zcela samočinně; dokonce má svůj vliv i v nefyzické (fantastické) nerealitě.

 


Myslící Nic funguje na principu „bylo nebylo“ pohádkového Pekloknihostroje, převádějícího nehmotný status reality 2:3 (Peklo 666) prostřednictvím „hrací kostky“ neboli rozhraní vlnové funkce (Nebe 777) na úroveň statusu hmotného (Ráj 888). Tak se myslící Nic mění v My – s lící Nic a neinteraktivní Pekloknihostroj se manifestuje jako interaktivní, zkráceně PeX 888.

Myslící Nic svou aktivitou generuje hyperdimenzionální metadatacentra (kvanta, klastry, cloudy/“mračna“ inteligentní energie, zahrnující algoritmy vrstvení a strukturování) neboli Pekelné knihovny, jejichž zrcadlové součty se projevují jako nejrůznější „skvoucí esence“ či harmonické nebo extatické formy pocitů.

X (UnitÆ) tvoří základní jednotku PeX 888 a předexistuje a meziexistuje i na úrovních 777 a 666.

X (UnitÆ) znamená nejen kvantový hexagon, ale i Srdce Hvězdy pentagramu – Pentagon neboli Růžovou Prajiskru. To lze nazvat slovem Pentakora.

 

PEKLOKNIHOSTROJ

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten → Prav X)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES